Dendermondse gevangenis–Werken gestart

De werken voor de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis zijn deze week eindelijk gestart. Met deze maand de grondwerken voor het bouwrijp maken van het terrein. Volgende maand komen dan de eerste betonwerken aan de beurt. Het is de firma Interbuild die samen met een consortium BAM, bestaande uit o.m. Nederlandse en Belgische banken, hiervoor verantwoordelijk zal zijn.

Operationeel eind 2022

Ze heeft hiervoor 22 maanden tijd en de hoop is dat eind 2022 de gevangenis in gebruik kan worden genomen. De gevangenis moet immers voor ze werkelijk operationeel wordt eerst nog wat maanden proefdraaien. Vooral omwille van een kwestie van veiligheid.

De gevangenis moet 444 gedetineerden kunnen huisvesten en zo zorgen voor een directe tewerkstelling van een 500 mensen. Wat minus de reeds bestaande personeelsbezetting in de oude gevangenis van meer dan 200 zal zorgen voor ongeveer een extra 250 arbeidsplaatsen. Het moet ook een einde maken aan de traditionele overbevolking in onze penitentiaire instellingen.

De eerstesteenlegging van het complex is voorzien voor 29 september. Tegen wanneer de bouw af is zal het gezien de procedures dan bijna 20 jaar gevergd hebben om dit te realiseren. Wat bij velen zorgde voor grote frustraties.

DSC_0850

Interbuild is deze maand eindelijk begonnen met de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis op de kouter van het Oud Klooster. Eind 2022 moet ze operationeel zijn.

Tegen de bouw is jarenlang een ware guerrilla gevoerd door een aantal buurtbewoners en de milieuorganisatie Regionaal Actiecomité Dender en Schelde (RALDES). Een zelden geziene juridische veldslag resulterend in vele tientallen overheidsbeslissingen, besluiten, vonnissen en arresten waaronder drie procedures voor de Raad van State. Zij hadden vooral bezwaren tegen de plaats waar deze komt.

Zo verweet de Raad van State in haar tweede arrest dat de bouwplannen niet vooraf in een gedrukte krant waren gepubliceerd en alleen maar op het internet. Dit op een ogenblik dat het Staatsblad, de bron van alle wetgeving, al jaren alleen nog digitaal verscheen.

Uiteindelijk werd het pleit beslecht toen de Raad Van State haar verzet opgaf en ook de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen er geen graten meer in zag. Het moet aan advocatenkosten voor beide partijen een fortuin hebben gekost.

Eind 2022 zal er dus normaal een einde kunnen komen aan het verblijf van de gedetineerden in de negentiende eeuwse totaal versleten Dendermondse gevangenis. Wat er nadien met die gevangenis zal gebeuren is nog onzeker.

Het is een als erfgoed beschermd gebouw en afbreken is dus zeker geen optie. Omwille van de erg slechte huisvesting van de gevangenen kreeg België in het verleden trouwens al een serie veroordelingen aan zijn broek.

Willy Van Damme

Een vierde brug voor Oude Dender

in de nacht van vrijdag op zaterdag legde men in Dendermonde een vierde brug over de Oude Dender, ditmaal op het einde van de Tragel vlakbij de loop van het Denderkanaal. Na de Bogaert-, Dender- en Sasvoetgangersbrug krijgt ook deze een naam. Welke zal afhangen van het participatietraject die de stad ditmaal plant. Mogelijks lijkt een vrouwennaam ditmaal wel kansen te maken.

Veel vaarkunst

De brug kadert in het plan voor de bouw van een nieuwe gevangenis op de kouter van het Oud-Klooster op de rechteroever van de Oude Dender en nabij de spoorlijn van Gent naar Dendermonde en Mechelen. Ze kadert in de aanleg van de ontsluitingsweg nodig voor die inrichting.

Die instelling moet een 400 gevangenen kunnen huisvesten en zorgt zo voor een paar honderd extra arbeidsplaatsen. Wat nodig is want België moest in het verleden reeds enkele veroordelingen slikken wegens de barslechte huisvesting van haar gevangenen met soms drie in een cel.

Het plaatsen van de metalen constructie vergde wel heel wat werk. Nog gisteren middag was men met dit vrijdag begonnen plaatsen nog bezig. Zo diende het brede duwkonvooi door de sluis aan de Dendermonding te varen en dat vergde veel vaarkunst. Er waren immers langs beide zijden maar enkele centimeters in overschot. Ook het van het ponton halen en boven die Oude Dender plaatsen was geen sinecure.

DSC_0789

Een consortium uit Rotterdam en Antwerpen stond in voor het vervoer via een duwkonvooi van het Gentse Kluizendok naar Dendermonde. De brug weegt 220 ton, is 10 meter breed en 55,5 meter lang.

Onderaan deze brug ligt al de aanzet klaar voor een nieuwe sluis want op vraag van Aalst en Dendermonde en de toeristische sector wil men die oude Dender terug in verbinding stellen met de Dender zelf. Het kadert ook in de verfraaiing van de Dendermondse binnenstad naar voorbeeld van talrijke andere steden wereldwijd die het water in het centrum herwaarderen.

Men kan dan varen van Aalst tot in het centrum van Dendermonde. Waar men het watertoerisme op die wijze dan extra kansen wil geven. En om Dendermonde tegen wateroverlast te beschermen vergt dat dan wel een sluis. Het maken van deze verbinding en het afwerken van deze sluis door de Vlaamse Waterweg, eigenaar van onze rivieren en kanalen, is echter voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De brug bevat twee rijstroken voor auto’s en fietsers en ook twee voetpaden. Ze moet dienen voor het verkeer van en naar de nieuwe gevangenis en eventueel ook voor de wandelaars en fietsers die er vlakbij komen genieten van de natuur. Het is immers een populaire plek voor zachte recreanten en joggers.

Bouw nieuwe gevangenis

Eens de weg richting de gevangenis af kan men met de bouw ervan van start gaan. Eind volgende maand zouden die werken betreffende de verbindingsweg normaal moeten af zijn. De realisatie van de gevangenis zelf zal volgens de plannen na het bouwverlof in augustus van start gaan en indien er niets fout loopt een twee jaar vergen. Wat betekent dat ze ergens medio 2022 in gebruik kan worden genomen.

DSC_0802

Volgens bouwheer De Vlaamse Waterweg is deze brug ook een knipoog naar de Vier Heemskinderen en de sage van het Ros Beiaard.

Wat er met de uit 1863 daterende en continu overbevolkte gevangenis gaat gebeuren is nog onduidelijk. Ze is al jaren in slechte staat en zorgde mede daardoor ooit voor een massaontsnapping van 28 gedetineerden. Ze is ook beschermd zodat afbraak zonder nieuw Vlaams decreet onmogelijk is.

Tegen de bouw was heel lang zwaar protest waarbij alle mogelijke en onmogelijke rechtsmiddelen werden gebruikt. Voor RALDES, het Regionaal Actiecomité Leefmilieu Dender en Schelde, betrof het bezwaar in essentie het aansnijden van de open ruimte, hier de kouter van dat Oud-Klooster.

De bewoners van Krijgem II en de Tragelweg verzetten zich vooral omwille dat zij de geplande aanleg van die ontsluitingsweg als hinderlijk voor hun rust zagen. De weg ligt op een goeie 200 tot 300 meter van hun woningen.

In de Boonwijk hadden de protesten dan weer deels betrekking op het aansnijden van die open ruimte en betrof het mensen die er ooit na een tip over bouwplannen goedkoop landbouwgrond hadden gekocht. Tot voor kort was dat immers een woonuitbreidingsgebied. Deze spaarpot bleek dus deels illusionair. “Ik heb verkeerd gegokt”, stelde een buurtbewoner.

DSC_0813

Het stadsbestuur gaat via het stadsmagazine een participatieproject opstarten. Dendermondenaars kunnen zo voorstellen doen voor namen voor de vierde brug over de Oude Dender.

Bij de overheid heeft men altijd gesteld dat er geen alternatief was voor die plek. De zaak werd ook herhaalde malen onderzocht en steeds kwam men daar uit. Ook andere voorstellen zoals een renovatie van de oude beschermde gevangenis werden als onrealistisch gezien. De zaak kwam onder meer driemaal voor bij de Raad van State en moet voor beide partijen aan advocatenkosten een fortuin hebben gekost.

18 jaar

Het was de toenmalige minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) (2003-2007) die in 2004 met het project van start ging en toenmalig burgemeester Norbert De Batselier (SPA) die in de stad in 2005 het startschot gaf. Hij werd voor het eerst geconfronteerd  met verzet in de nabije Boonwijk. Met luide protesten toen hij de problematiek van de grondspeculatie opwierp. Het vergt dus minstens 18 jaar om deze plannen te realiseren.

De bouw van die gevangenis zou in augustus na het bouwverlof starten en ongeveer 2 jaar vergen. Bouwheer is de Regie der Gebouwen maar zowel de bouw, het onderhoud en de financiering ervan is het werk van een serie bouwondernemingen en banken.

DSC_0816

Ondertussen is men ook al druk bezig met het verder afwerken van de ontsluitingsweg met hier de werken voor de riolering. Verderop moet de nieuwe gevangenis komen.

Van de serie gevangenissen die Onkelinx toen wou laten bouwen blijft na Dendermonde allen nog die in het Brusselse Haren over als te realiseren. Ook hier zijn er veel protesten met daarbij zelfs sabotageacties van o.m. de omwonenden.

Willy Van Damme

N41–Naar de Griekse kalender

De Vlaamse regering heeft in haar plannen voor de komende regeerperiode geen geld voorzien voor de verdere aanleg van de N41 tussen Lebbeke en Aalst. Men voorziet ook geen cent voor een zoveelste studie dus. De gedurende de vorige regeerperiode door minister voor Verkeer Ben Weyts (N-VA) hierover bestelde studie gaat dus richting de archieven om er tot in de eeuwigheid stof te verzamelen. Weyts is nu o.m. minister van Onderwijs in deze regering.

Herkalibrering Dender

Met veel toeters en bellen kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon, (N-VA) aan dat zijn nieuwe regering een ‘investeringsregering’ ging zijn. Dat bleek al dra een grote leugen. Men investeert als extra een zeker bedrag maar gaat een veelvoud ervan besparen. Deze regering is een besparingsregering. En ergens is dat begrijpelijk maar men moet een kat een kat noemen.

Het is naast de N41 in het Dendermondse niet het enige grote investeringsproject dat trouwens sneuvelt. Het vernieuwen en vergroten van de Dendersluis in Denderbelle/Mespelare waarvan de werken normaal kortelings zouden beginnen is eveneens verwezen naar die gekende Griekse kalender.

DSC_1005

Christel Geltmeyer van Voka en Koen De Clercq, regiovoorzitter van Voka/Kamer van Koophandel voor de streek Dendermonde-Wetteren reageerden teleurgesteld op het nieuws dat de huidige Vlaamse regering in deze regeerperiode geen centen voorziet voor de doortrekking van de N41. 

Die sluis moest de Dender tot Aalst toegankelijker maken voor schepen met een grotere diepgang. Een milieuvriendelijk project om meer vrachtwagens van de weg te halen. Ook dit was een project van Weyts. Het was controversieel daar de fietsovergang er daardoor ging verdwijnen. Met in ruil een deels door Lebbeke en Dendermonde te betalen nieuwe brug. Wat die besturen echter niet wilden.

Verfraaiing Oude Dender

En dan is er in Dendermonde het verfraaien van de Dender in de binnenstad. Bij het stadsbestuur hoor je er niets meer over en bij het Vlaams gewest nog minder. Sinds het aftreden van Norbert De Batselier (SP.A) als burgemeester in 2006 is het rond dit dossier muisstil. Dendermonde heeft op dit ogenblik vier parlementsleden maar hun invloed in Brussel zowel wat betreft Vlaanderen als op het federaal niveau lijkt wel onbestaande.

Op de nieuwjaarsreceptie van Voka Kamer van Koophandel waar het nieuws over de N41 uitlekte waren er dan ook wel wat teleurgestelde reacties te rapen. Een bedrijfsleider wier ouders nu al decennia geleden voor de doortrekking van de N41 tot Aalst werden onteigend reageerde dan ook ietwat laconiek en vond het allemaal onbegrijpelijk.

Voor een andere ondernemer uit Denderbelle was het dubbelzinnig want als burger van de gemeente was hij tevreden dat de rust er zou blijven. Maar als ondernemer vond hij dit een zeer spijtige zaak terwijl hij zich als burger grote vragen stelde over het waarom dit nu al decennia moet aanslepen.

In Denderbelle zullen de meesten natuurlijk tevreden zijn. De N41 moet normaal tussen het natuur- en overstromingsgebied Denderbellebroek en het dorp komen. Die zullen dus geen schade ondervinden van het mogelijke autoverkeer.

In de dorpen Oudegem en Gijzegem waar dagelijks pakken 30-tonners voorbij razen van en naar Aalst zal men echter zwaar teleurgesteld zijn. Die doortrekking van de N41 moest het zwaar verkeer immers uit die dorpskernen houden. Alhoewel daar al lang het gevoel heerst dat die doortrekking er nooit zal komen.

 IMG_2797

Op 1 maart 2015 betoogden enkele honderden mensen tegen de plannen om op het nieuwe voorziene Dendersas in Denderbelle/Mespelare de fietsdoorgang af te schaffen. De huidige fietspasserelle blijft nu behouden omdat men geen geld voorziet voor een nieuwe sluis daar. De herkalibrering van de Dender is dus ook naar de Griekse kalender verwezen.

Bij Voka was er ook zware kritiek te horen op het feit dat Dendermonde de bedrijfsbelastingen met 12% gaat verhogen. Een kritiek die sommigen binnen het stadsbestuur niet graag aanhoorden.

Ook blijft het in Dendermonde wachten op de verdere afwerking van het dossier rond het lokale bedrijfsterrein Hoogveld I langs de Wolvestraat. Na een zeer lange procedureslag voor de rechtbanken kreeg Dendermonde te horen dat zij hiervoor een nieuw ruimtelijke uitvoeringsplan dienen te maken om zo de laatste onteigeningen te kunnen realiseren. Een gevolg van de kafkaiaanse wetgeving.

Maar het nieuwe vorig jaar aangetreden stadsbestuur van CD&V en N-VA moet hier echter nog de eerste stappen zetten. De realisatie van Hoogveld I zal vermoedelijk dus niet voor deze legislatuur zijn. Spijts het ontbreken van bedrijfsgronden. Wat praktisch iedereen in de politiek en het bedrijfsleven toegeeft. Hoogveld I is in de stad het laatste mogelijks te realiseren bedrijfsterrein.

Willy Van Damme

Werken voor nieuwe gevangenis gaan van start

Na meer dan tien jaar van juridische geschillen voor allerlei instanties en rechtbanken zijn de werken vandaag gestart voor de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis. Het betreft voor deze week de werken nodig voor de verdere aanleg van de weg lopende van de Ooibrug en de Gentsesteenweg naar de kouter van het Oud Klooster. Het is hier dat de nieuwe gevangenis zal komen. En zonder die weg kan de bouw niet starten.

Zo moet een brug nog geplaatst worden met daarbij natuurlijk ook de pijlers die de brug moeten dragen met verder nog de toegangshellingen. Verder dient men hierbij bovendien een fietspad aan te leggen en moet er naast die weg een gracht worden gegraven. De brug zelf ligt al enkele jaren klaar om geplaatst te worden. Deze week start men met de voorbereidende werken zoals het maaien van het gras en nivelleren van het terrein.

DSC_0810

Vandaag donderdag arriveerde het zware materiaal aan de Tragel in Dendermonde. De werken voor de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis zijn dus eindelijk gestart.

Geschat dat deze werken, afhangend van de weersomstandigheden, ergens in april zullen beëindigd zijn. Waarna men dan kan beginnen met de bouw zelf van deze gevangenis. Goed voor een 400 gedetineerden. Al het materiaal nodig voor de constructie van die gevangenis moet immers via deze brug over de Oude Dender komen. Het wordt ook nadien de toegangsweg voor die gevangenis.

De onder die brug liggende en al deels gebouwde sluis blijft wel onafgewerkt. Deze sluis is nodig om de Oude Dender in verbinding te brengen met de Dender. Dit vormt een essentieel onderdeel van de plannen voor de verfraaiing van de Oude Dender in het stadscentrum. Het moet het mogelijk maken dat plezierboten tot in het stadscentrum kunnen varen. Wat belangrijk is voor het toerisme.

Het is het voornaamste stadsrenovatieproject dat sinds het verdwijnen van Norbert De Batselier (SPA) als burgemeester er onafgewerkt blijft bij liggen. De Vlaamse Waterweg, het autonoom Vlaams overheidsbedrijf en de verantwoordelijke voor dit project, lijkt het wel vergeten te zijn.

Volgens een woordvoerder van de Regie der Gebouwen zal de bouw zelf in het voorjaar van start gaan. Dat zal dan in mei of april zijn en zal dit vermoedelijk eind 2021 opgeleverd kunnen worden. In februari 2020 gaat men dan de 55 meter lange brug over de Oude Dender leggen. Deze krijgt ook een fietspad. Hierna komt dan de afwerking van de wegenis met daarbij de asfaltering en de aanplanting van het nodige groen.

Willy Van Damme

Schorsing milieuvergunning Empro dreigt

Het Oost-Vlaamse provinciebestuur heeft vandaag tijdens haar wekelijkse vergadering beslist om de procedure voor schorsing van de milieuvergunning voor het bedrijf Empro Europe NV uit Dendermonde op te starten.

Empro is een pluimen verwerkend bedrijf op de industriezone van Hoogveld in Dendermonde welke in de buurt zorgt voor veel stankhinder en pakken protesten van buurtbewoners uit de naburige deelgemeenten Baasrode en Sint-Gillis-Dendermonde.

Veel klachten over stank

Het verwerkt pluimen tot proteïnen gebruikt bij dierenvoeding, vooral dan de aquacultuur, en is al een vier jaar in Dendermonde actief. Waarbij de stank blijft aanhouden en zij het leven in de buurt danig verpesten. Met als gevolg massa’s klachten en ook al een actiecomité Bad Smell.

Het bedrijf belooft al lang maatregelen en nam die ook maar zonder enig resultaat op het vlak van de geurhinder. Door het vorige stadsbestuur werden er allerlei voorstellen gedaan maar dus zonder resultaat. En vanuit de bewoners in de buurt werd het protest almaar luider. Recent nog tijdens een zitting van de gemeenteraad.

Begin deze maand vroeg het stadsbestuur dan aan de provincie om de milieuvergunning te schorsen. Het bedrijf bezit een klasse 1 vergunning, de zwaarste, en die wordt gegeven door het provinciebestuur, niet de stad. Deze is hier alleen adviserend. Vandaag nam de provincie dan de beslissing om de milieuvergunning eventueel te schorsen. een zware beslissing.

DSC_0851

Empro Europe veroorzaakt al wat jaren veel stankhinder voor de buurtbewoners nabij. De opschorting van haar milieuvergunning dreigt nu. 

De Damaco Group

Empro is een onderdeel van de Damaco Group (Kipco-Damaco) uit het West-Vlaamse Oostrozebeke, een familiaal bedrijf eigendom van de familie Iris en Bruno Vandaele, de tweede generatie. Het is een verwerker van allerlei vleeswaren voor weer andere bedrijven in de vleesindustrie en ook een exporteur naar zoals zij stelt 125 landen. Waaronder diepgevroren kippenvlees naar Afrika. Het wordt gezien als een groeibedrijf.

Men begon in 1964 trouwens als een kippenslachterij en zou nu een geconsolideerde omzet halen van 150 miljoen euro en wereldwijd 170 personeelsleden hebben. Buiten de moedervestiging in Oostrozebeke en die in Dendermonde is er ook nog een dochteronderneming in het Franse Poitiers.

Empro zit al sinds 2015 op het Hoogveld en heeft reeds wat jaren problemen met haar geurhinder met klachten die almaar toenemen. “Alleen al een 300 dit jaar. Bovendien zijn er gelijkaardige bedrijven waar er geen stankhinder is”, stelt Niels Tas, gewezen schepen in de vorige legislatuur en nu fractieleider voor SPA in de Dendermondse gemeenteraad. Het bedrijf stelt daar al veel tijd en geld ingestoken te hebben, zonder echter resultaat.

Reacties

Op vraag van het Dendermondse stadsbestuur heeft de provincie nu toch besloten om de procedure tot opschorting van de milieuvergunning op te starten. Het betekent dat de Vlaamse overheid en de stad binnen de 60 dagen een advies over de zaak moeten geven en dat uiteraard ook het bedrijf zal worden gehoord. Binnen 120 dagen neemt de provincie dan een besluit waartegen uiteraard beroep mogelijk is.

Marius Meremans (N-VA), schepen van de stad; wil voorlopig nog niet reageren. “Men weet dat wij vroegen om die procedure op te starten omdat de problemen blijven bestaan. Maar wij moeten intern met onze diensten en binnen het schepencollege nog overleggen over welk standpunt we juist gaan innemen.”

Bij het actiecomité stelt men tevreden te zijn over deze beslissing. Tomas Mannaert: “Het Bad Smell comité is positief over de beslissing van de deputatie die eindelijk inziet dat deze situatie ernstig moet worden genomen. De leefomstandigheden in de buurt van het bedrijf zijn immers onmenselijk geworden, we zitten aan 300 klachten dit jaar. Doch moeten we nog minstens 120 dagen de geurhinder verder ondergaan omdat dit nu eenmaal de procedure is. We gaan er vanuit dat het schepencollege van burgemeester en schepen na alle reeds geformuleerde klachten een correct advies zal geven. Wat betreft de afdeling handhaving tasten we wat in het duister,  maar gezien de vele P.V. ’s die handhaving in dit dossier reeds heeft opgesteld verwachten we ook van hen een correct advies.”

Empro stelt dan weer bij monde van managing director Vaast Vanoverschelde: “Wij waren op de hoogte van deze, wat ons betreft voorbarige en ongerechtvaardigde, vraag van de stad. De procedure zal nu verder gevolgd worden en de bestendige deputatie zal finaal haar oordeel vellen. Wij hebben vertrouwen in een positieve afloop, temeer daar uit recente doorlichtingen en metingen van de installatie gebleken is dat een hindervrije uitbating mogelijk is. Het blijft uiteraard een spijtige zaak voor onze dertig werknemers dat de stad, zonder ons hierin te contacteren, de situatie via deze weg heeft wensen te kanaliseren.”

Discussie over Olfascan

Er rijzen in dit dossier vooral ook vragen over de positie van het Gentse Olfascan die in dit dossier rond deze stankhinder zowel controleur als adviseur is van Empro. Waarbij men zich de vraag stelt hoe dat kan en waarom ondanks al haar adviezen het probleem maar niet opgelost raakt.

Empro heeft het volgens haar laatste jaarverslag voor 2018 financieel ook vrij lastig waarbij de nodige kosten om dit op te lossen het bedrijf het nog een stuk moeilijker dreigen te maken. Zo heeft het met een balanstotaal van 8,9 miljoen euro, een schuldenlast van 9,77 miljoen, een bedrijfsverlies van 1,237 miljoen vorig jaar een nettoverlies geleden van 1,67 miljoen.

Het eigen vermogen van Empro is dan ook met –871.067 euro negatief. In het jaarverslag is er melding van een tweede productielijn die in juli dit jaar operationeel moet zijn zodat de rendabiliteit dan zou moeten verbeteren. Of dit gebeurde kon niet achterhaald worden. Het probleem van deze stankhinder zou dan ook het gevolg kunnen zijn van een financiële kwestie.

Maar ondertussen zit de buurt wel met bijna dagelijkse stankhinder en zal het nog minstens drie maanden duren voor er eventueel een oplossing komt. Op haar website stelt Kipco-Damaco nv: “Kipco – Damaco kiest ervoor om zaken te doen met aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwestie. Wij streven naar een duurzame ontwikkeling die gestoeld is op drie pijlers; Economie, Milieu…”

Het klinkt erg mooi. Het mag misschien een troost zijn voor de buurtbewoners van Empro.

Willy Van Damme

De Dendermondse gevangenis–Het einde van een strijd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen, de administratieve rechtbank die als laatste in de rij moet oordelen over bouwvergunningen en wat men nu omgevingsvergunningen noemt gaf het groen licht voor de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis. Zij heeft nu de bezwaren tegen bouwvergunning en de ontsluitingsweg naar deze gevangenis verworpen. En haar oordeel is definitief.

Overleg na bouwverlof

Het is het zoals hier eerder geschreven verwachte einde van een ongeveer 10 jaar (!) durende juridische strijd van een aantal omwonenden en de Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender en Schelde (RALDES). De bouw van die weg kan theoretisch vandaag aanvatten.

Gevangenisgebouw Dendermonde - Omgeving

Een computersimulatie van de nieuwe gevangenis die zoals men kan verwachten een heel idyllisch beeld schept van die instelling.

Er is nog wel een geschil bij de Raad van State rond het wijzigen door Geert Bourgeois, toenmalig minister voor Erfgoed, van het beschermingsdecreet voor het landschap van de Oude Dender. De aanpassing van dit besluit was nodig om de ontsluitingsweg naar de gevangenis aan te kunnen leggen.

Maar volgens de woordvoerster van de Regie der Gebouwen, bouwheer van de gevangenis, is dat geen echt probleem. “We hebben een bouwvergunning voor zowel de gevangenis als de ontsluitingsweg en kunnen dus starten”, klinkt het daar.

Al snel na het bouwverlof zal er overleg zijn tussen de verschillende partijen, en dat zijn vooral de Regie der Gebouwen, de tijdelijke bouwvereniging BAM die de bouw moet realiseren, het ministerie van Justitie, de stad en de Vlaamse Waterweg. Die laatste moet zorgen voor de afwerking van de ontsluitingsweg.

Grondspeculatie

Normaal gezien zal de weg met de brug er eerst komen want anders moet al het zwaar verkeer nodig voor de bouw langs de Boonwijk en de Meersstraat rijden en die is hiervoor feitelijk niet geschikt. Vermoedelijk zal men vlug dit najaar dus die al klaar liggende brug plaatsen en de weg afwerken. Wat snel kan gaan.

Oud Klooster - 25-04-2009 - 2

De kouter van het Oud-Klooster. De gevangenis zal een 10% beslaan van die kouter en komt rechts achteraan niet ver van die spoorlijn.

Waarmee dan definitief een einde komt aan een al meer dan 16 jaar aanslepende zaak. Talrijk waren de protesten, bezwaarschriften en beroepen bij allerlei rechtbanken en hogere overheden. Driemaal moest de provincie een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken en ook hier was het dus derde keer, goede keer.

Deze landbouwkouter van het zogenaamde Oud Klooster – hier stond bij het prille begin van Dendermonde een klooster dat nu feitelijk geheel verdwenen is – was bij de opmaak van de gewestplannen rond 1970 aangeduid als een woonuitbreidingsgebied.

Waarna DDS, de lokale intercommunale voor streekontwikkeling, begon met de aankoop van gronden daar. Ook verwittigde men enkele plaatselijke politiek goed geïntroduceerde families over die gewestplannen. Het gevolg was een beperkte vorm van grondspeculatie. Die hoopten op een lekkere extra spaarcent en zagen door de bouw van deze gevangenis die wens vervliegen. Hun gronden werden immers als landbouwgrond aangekocht.

Eksterstraat

Bij het begin van de protesten waren een aantal onder hen er trouwens als de kippen bij om te klagen over die plannen. Sommigen in de buurt zwegen dan weer en slikten hun extra winst in terwijl de anderen die gevangenis elders wilden, bijvoorbeeld bij de Eksterstraat, een sterk geïsoleerd gebied niet ver van de expresweg N41.

DSCN4696

De Eksterstraat in Sint-Gillis-Dendermonde waar sommige actievoerders dan de gevangenis wilden. al snel was er ook hier al een actiecomité tegen.

Vanuit de toenmalige lokale Open VLD, die toen sterk ageerde tegen die gevangenis op het Oud Klooster, ondernam men zelfs pogingen om die via de provincie en een door Grontmij gemaakte studie toch aan de Eksterstraat te plaatsen. Wat praktisch bijna onmogelijk was.

Het dossier zat op de provincie in handen van de Open VLD. Maar Dendermonde doorzag die manoeuvres en het plan faalde. Een van de tenoren van het verzet wiens familie op het Oud Klooster gronden had was gemeenteraadslid voor Open VLD. De Dendermondse liberalen steunen sinds de vorige legislatuur nu wel het project geheel.

Als gevolg van de bouw van die ontsluitingsweg ontstonden er ook protesten aan de Tragelweg, een doodlopende straat op de linkeroever van de Oude Dender. Die bewoners daar zagen in die op een goeie 100 meter van hun woningen gelegen weg immers een gevaar voor de rust. Enkelen beschouwden het zelfs als een soort autostrade.

En dan waren er natuurlijk ook veel natuurliefhebbers want die kouter van het Oud-Klooster is een mooi natuurgebied. Wel gaat die gevangenis maar een 10% van deze kouter innemen en verloor de rest sindsdien zijn statuut van woonuitbreidingsgebied. Bouwen is er nu verboden.

DSCN3907

De actiecomités tegen de gevangenis tijdens een persconferentie in café Tijl in betere tijden toen het hen nog voor de wind ging.

Alleen digitaal

In het begin hadden de protesten groot succes. Ze was er bij het eerste PRUP volgens de Raad van State (RvS) onduidelijkheid over de ontsluiting van die gevangenis. Ging dat via de Meersstraat, een nu nog niet geasfalteerde doodlopende straat, of via die nieuwe toen nog aan te leggen weg. Het was voor de RvS voldoende reden om het PRUP in de vuilbak te gooien.

En dan had de Raad van State bij het tweede PRUP opnieuw bezwaren omdat de geplande opmaak van het milieueffectenrapport voor dit PRUP alleen via het internet was kenbaar gemaakt en niet als vroeger via een gedrukte publicatie. Wat het gevolg was van een eerdere decreetwijziging van het Vlaams parlement. Maar dat schade de belangen van de burger stelde het tweede arrest.

Een wel heel raar besluit daar het Staatsblad, de bron van alle wetgeving, toen al jaren alleen nog digitaal verscheen. Zeker ook omdat de afdeling Wetgeving van diezelfde raad bij haar advies rond dit parlementair voorstel geen bezwaar had gemaakt tegen die decretale wijzing over deze zaak

Volgens drie goed geplaatste bronnen aan beide zijden van het conflict was dit een gevolg van de oprichting eerder door de Vlaamse regering van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB). Die nam zo een belangrijke bevoegdheid af van de Raad van State en, volgens die drie bronnen, nam de Raad van State hierom via dat arrest weerwraak op de Vlaamse regering.

DSCN1786 (2)

De ondertekening op 28 juni 2011 van het contract voor de bouw van de nieuwe gevangenis op het Dendermondse stadhuis. Met vooraan minister van Financiën Didier Reynders (MR), daarachter minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V), de man van de tijdelijke bouwvereniging BAM en achteraan de Dendermondse burgemeester Piet Buyse (CD&V).

Hiërarchie in rechtspraak

Wat indien waar een grote schandvlek is op onze rechtspraak. Het is Vrouw Justitia naakt. De economische schade van dit arrest was ook groot. Zo was er daardoor een serieuze vertraging bij bouw van de elektriciteitscentrale in Zeebrugge die nodig is om de door die windmolens in zee geproduceerde energie aan land te brengen.

Intussen blijkt uit dit dossier echter dat er goede afspraken gemaakt zijn tussen de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB). Want dat was nodig. Zo liepen er bij beide administratieve rechtbanken procedures rond deze zaak en het kwam er daarom op aan dat ze elkaar niet voor de voeten zouden lopen.

Zo schortte de RVVB de vergunning voor de bouw van de gevangenis en de ontsluitingsweg in afwachting van een definitief arrest van de Raad van State. Het probleem – en een grote fout – van onze regionalisering is immers dat er geen hiërarchie is tussen een regionaal decreet en de nationale wetgeving. Dat is hier netjes opgelost.

RALDES woest

Terwijl de overheden en een groot deel van de bevolking in de stad blij zijn met de evolutie van dit dossier is men echter bij RALDES woedend. Zo stellen zij dat de Raad van State tweemaal neen zei maar nu ja, ondanks ook ditmaal een nee van de adviseur bij de raad.

Zo schrijven ze in hun persbericht: “Welke machinaties hebben hier gespeeld? De logica hierachter is alleszins ver te zoeken!” Vergetend dat men het PRUP tweemaal had aangepast aan de eerdere bezwaren van de raad die kwamen van …. RALDES en de protesterende buurtbewoners.

IMG_0661

De bouw van de sluis en brug over de Oude Dender. De verdere afwerking van de sluis zal volgens een bericht van de Vlaamse Waterweg, de eigenaar, blijkbaar nog op zich laten wachten.

Verder hebben zij het ook over: “… nog maar eens uiterst kostbare ruimte verloren door onbesuisd gedrag van de machthebbers….. Alternatieve inplantingen werden nooit ernstig onderzocht! Om één of andere duistere reden, zeker niet het algemeen belang, moest en zou de gevangenis op die plaats komen.”

Over de plek waar de gevangenis moest komen zijn die voorbije 16 jaar en tot nog dit jaar hevige discussies gevoerd, van de Dendermondse gemeenteraad tot herhaalde malen voor de Raad van State. Woedend was de reactie als gewezen burgemeester Norbert De Batselier (SPA) nu ongeveer 15 jaar terug tijdens de gemeenteraad de kwestie van grondbezit en speculatie opwierp.

De reden voor die keuze zijn al die jaren steeds duidelijk geweest en hadden te maken met de geschikte ruimte en de ligging in het kleinstedelijk gebied. Als er hier machinaties waren dan was het bij diegenen die actie voerden tegen de gevangenis.

In de fameuze studie van Grontmij klonk het grote argument voor de inplanting in de Eksterstraat dat dit zo’n mooi gebouw was dat die bij het naderen van Dendermonde via de N41 aan de bezoekers een positieve indruk ging geven. Nou!!

De open ruimte

Bovendien zit er een serieuze tegenstrijdigheid in hun persbericht. Eerst protesteren zij tegen de aanslag op de openbare ruimte – wat klopt – maar gelijktijdig klagen zij aan dat men niet koos voor een inplanting elders. Er is dus in hun visie zo te zien een hiërarchie in het aanslagen van de open ruimte en het negeren van de nog niet bestaande betonstop.

Wat zij echter natuurlijk helemaal vergeten is dat het hier niet gaat over een bedrijventerrein of woningbouwproject maar over de bouw van een gevangenis. De huidige in Dendermonde is te klein en vooral totaal verouderd. Ze stamt uit het midden van de negentiende eeuw.

IMG_2129

Het interieur van de oude gevangenis in Dendermonde aan de Leopoldlaan. Deze dateert van 1863 en is een geklasseerd gebouw. Het is een der oudste gevangenissen van het land. De vraag is dan ook wat de Regie der Gebouwen hiermee later gaat doen.

België werd hierover wegens de schending van de mensenrechten van die gevangenen al herhaaldelijk veroordeeld. Ook terecht. Een nieuwe gevangenis is geen luxe maar om reden van de mensenrechten hoogst noodzakelijk. Tellen de mensenrechten dan niet?

Er loopt nu een dossier voor een groots bouwproject aan Krijgem, pal bij de Tragelweg, de Oude Dender en het Oud Klooster. Maar hiertegen hoorde men tot heden geen enkel bezwaar, noch van RALDES, noch van de omwonenden. Dat kan zo te zien dus wel. Logica???

Willy Van Damme

:

Milieuvergunning voor Dendermondse gevangenis

De Raad van State heeft, na de verwerping van de bezwaren tegen het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor Dendermonde dat nodig is voor de bouw van de nieuwe gevangenis, vorige week woensdag als ongegrond ook de bezwaren tegen de milieuvergunning voor deze gevangenis naar de prullenmand verwezen. Het is een belangrijke stap in dit dossier maar was ook verwacht.

Een guerrilla

Nu blijven er nog twee procedures over die voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) liggen, die van het beroep tegen de bouwvergunning voor de ontsluitingsweg naar die gevangenis en die tegen de bouw van de gevangenis zelf. Beide uitspraken waren aan het wachten tot de Raad van State haar arrest velde over het PRUP.

Daarenboven is er ook nog een beroep bij de Raad van State tegen de decreetwijziging rond het beschermde landschap van de Oude Dender. Deze aanpassing werd gedaan om de constructie mogelijk te maken van de brug over de Oude Dender, onderdeel van die weg. Het vermoeden is dat ook hier een voor de overheden positieve beslissing zal vallen. Normaal nog dit jaar.

Gevangenisgebouw Dendermonde

Zo zou volgens een computersimulatie van de bouwer de nieuwe gevangenis er moeten uitzien. Goed voor 444 gedetineerden.

De start voor dit project werd eind 2003 gegeven onder de toenmalige minister voor Justitie Laurette Onkelinx (PS) en Dendermonds burgemeester Norbert De Batselier (SP.A). Het contract voor de bouw zelf werd op het Dendermonds stadhuis op 28 juni 2011 plechtig ondertekend tussen de overheid en het tijdelijk consortium De Poort van Dendermonde NV. Dit via het systeem van DBFM (Design, Build, Finance & Maintenance of Ontwerp, Bouw, Financiering en Onderhoud).

Sindsdien wordt het dossier geplaagd door een aantal tegenstanders uit de wijde omgeving en de Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender en Schelde (RALDES). Die begonnen een ware guerrilla tegen de zaak met tientallen bezwaarschriften, beroepen en rechtszaken. Teveel om op te noemen. Die hadden zeker de eerste jaren groot succes. De provincie moest zelfs drie verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen maken.

Kentering

Vorig jaar kwam de kentering toen de Raad van State op 6 februari met een tussenarrest velde

en het voornaamste argument van de actiegroepen verwierp. En als op 23 oktober 2018 de Raad van State alle resterende bezwaren tegen dat derde PRUP ongegrond verklaarde is de indruk ontstaan dat de strijd grotendeels is gestreden. Het nu gevelde arrest van 4 juli rond de milieuvergunning lijkt dat te tonen.

Van de 8 bezwaren trokken de actievoerders er zelfs twee voor het afsluiten der debatten terug en was alleen hun eerste argument nieuw. De resterende vijf anderen bleken gewoon kopieën van de eerdere punten gebruikt bij de discussie over het PRUP zoals de kwestie van de vleermuizenpopulatie en de keuze voor de site waar de gevangenis normaal komt. Ze werden dan ook zonder veel aarzelen verworpen.

Raldes - Gevangenis Oud Klooster - 02-06-2009 - 9

De actievoerders van het eerste uur. Hier in de zomer van 2009.

Alleen het eerste punt vergde wat meer discussie heen en weer tussen de partijen. Het betrof de nieuwe weg naar de gevangenis die er trouwens behoudens de brug al ligt. Volgens de actievoerders kon men geen milieuvergunning voor die gevangenis geven daar er geen zekerheid is voor de weg ernaartoe. Een beetje het verhaal van de kip en het ei.

Daarbij kwam in deze discussie ook de geplande brug over de Oude Dender ter sprake. Ook dit argument werd echter in dit debat dus verworpen. Het belangrijkste juridische obstakel dat nu nog overblijft is trouwens dit van de bouw van deze brug.

Brug

De weg langs de Oude Dender is een van de mooiste wandelpaden van de stad en is een beschermd landschap. Het toenmalig beschermingsdecreet van 11 oktober 1985 voorzag echter niet in de mogelijkheid van een brug met sluis. En Geert Bourgeois (N-VA), toen minister-president en verantwoordelijk voor Erfgoed, wijzigde om die reden dat decreet zodat een brug en een sluis wel mogelijk werden.

Hiertegen trok men dus naar de Raad van State o.a. met als argument dat het Agentschap voor Onroerend Erfgoed in 2011 hierover toen opmerkingen maakte. Deze dienst keurde echter nadien de recentere wijziging van dit beschermingsdecreet wel goed. Zoals ook het Agentschap Natuur en Bos zich kon vinden in dit nieuw besluit.

De kans dat de Raad van State het verzet tegen die brug zal verwerpen is dan ook zo te zien groot. Hetzelfde voor de bouw van die weg en de gevangenis bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die procedures lijken eerder nog maar een formaliteit.

Hierbij was er op 27 juni een zitting van de RVVB rond de bouwvergunning voor deze gevangenis. Daarbij bleken de bezwaren grotendeels overeen te komen met die welke voorheen al bij de Raad van State voor het PRUP zijn gebruikt. Deze werden dan ook al bij voorbaat door de RVVB verworpen. Een definitieve uitspraak hierover zou nog voor deze zomer kunnen zijn.

Sluis op Oude Dender

In de gevangenis is er plaats voor 444 gedetineerden. Wat een dagelijkse aanwezigheid van een 150 mensen zal vergen. Nu verblijven er soms tot 250 gedetineerden in de oude uit 1863 daterende gevangenis. Het is een overbevolkt totaal versleten gebouw. De vraag is dan ook wat men hiermee gaat doen. Het is namelijk ook een als erfgoed beschermd gebouw.

IMG_2122

De nog in functie zijnde gevangenis van Dendermonde. Ze dateert van 1863.

Belangrijk is dat de ongeveer 90 hectare grote site van het Oud Klooster vanaf oktober haar status van woonuitbreidingsgebied verloor. Het is nu officieel randstedelijk open gebied waar o.m. landbouw en zachte recreatie mogelijk is. Woningbouw is er uitgesloten. Alleen een 10% ervan zal kunnen gebruikt worden om die gevangenis te bouwen.

Het was die status van woonuitbreidingsgebied – het gevolg van de creatie een vijftig jaar terug van de gewestplannen – die een aantal lokaal politiek goed ingewijde families vergeefs tot grondspeculatie verleidde. Zij wisten dat de intercommunale voor streekontwikkeling DDS hier gronden ging kopen. Het liep echter verkeerd af.

Belangrijk voor de stad is ook dat zodra de brug – die klaar ligt om geplaatst te worden – er mag komen dat dan ook de sluis op de Oude Dender kan worden afgewerkt. Die is essentieel om de Oude Dender met het in 1976 gegraven Denderkanaal te verbinden. De sluis moet de stad beveiligen en de pleziervaart tot in het Dendermondse stadscentrum mogelijk maken. Een droom van de pleziervaart.

Willy Van Damme

Guido Valcke in Iraaks-Koerdisch vluchtelingenkamp

Recent was de Dendermondse ondernemer Guido Valcke voor de tweede maal in Irak om er hulp te verlenen aan in kampen verblijvende en uit de regio komende oorlogsvluchtelingen. Opvallend is echter dat hij daarbij niet het gebied rond Erbil, de zogenaamde hoofdstad van Iraaks Koerdistan, bezocht maar de Koerdische zone rond de stad Suleimaniya.

Afgelegen gebied

Het is een gebied welke de klassieke media in regel bijna nooit bezoeken. Die blijven hangen in het noordwestelijke deel van Iraaks Koerdistan rond Erbil en het gebied in het noordoosten van Syrië. Alsof er hier in de regio om Suleimaniya een soort van pestplaag zou zijn uitgebroken.

IMG_2251

In dit Iraaks vluchtelingenkamp kunnen de kinderen nu de trein  nemen naar… Brussel. Guido Valcke staat fier vooraan bij zijn realisatie.

Hier in deze streek ligt Halabja, de in 1988 door een gifgasaanval getroffen stad waar het leger van de toenmalige president Saddam Hoessein met mosterdgas en enkele zenuwgassen een groot bloedbad veroorzaakte met duizenden doden. Het was tijdens de Iraaks-Iraanse oorlog en de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK), die hier de baas is, steunde Iran met de wapens.

Maar die verre reis naar een deels toch geïsoleerd gebied was geen probleem voor ondernemer Guido Valcke. En achteraf gezien bleek een visum zelfs niet nodig. Deze trok met steun van de Nederlandse Parwin Stichting, een ngo uit de buurt van Twente in Overijssel, vorige maand voor de tweede maal op avontuur naar de regio rond de stad Suleimaniya.

Guido Valcke werkt via enkele ondernemingen zoals Houtland, Techwood en Europlay die allen rond de productie en verkoop van afgewerkte houtproducten actief zijn. Het is via Europlay dat hij hier in dit verhaal actief is. Dit bedrijf maakt houten speeltoestellen voor onder meer scholen, gemeentes en pretparken.

Maar door allerlei reden waaronder een gewijzigde technische normering in de EU was hij blijven zitten met twee grote toestellen waaronder een trein en een torencombinatie evenals een kleiner speeltuig. En die wou hij niet zomaar richting afval gooien maar installeren waar men ze nog kan gebruiken. Voor kinderen en het goede doel dus.

Guido Valcke is immers ook nog actief bij een ngo die werkt binnen het kader van 11.11.11 rond hulpverlening aan het Zuiden. Hier wil hij dit werk voor kinderen in nood via een eigen initiatief verder zetten. Het was dus zoeken naar een nieuwe bestemming voor deze toch zeer mooie toestellen.

Arabieren, Koerden en Yezidis

En na een vrij lange speurtocht werd in Nederland uiteindelijk de Parwin Stichting gevonden die bereid was mee te helpen om die speeltuigen zonder kosten in een van de vele vluchtelingenkampen in de regio van het Midden Oosten te installeren. Andere ngo’s bleken op zijn smeekbede soms niet eens te antwoorden.

Dames - 10

De meisjes en vrouwen in het vluchtelingenkamp konden kiezen uit de vele beha’s en waren heel tevreden met die geste van Guido Valcke en lingerieproducent Van de Velde. Een tot dan voor de dames onbereikbare luxe.

En dat werden dus de vluchtelingenkampen van Ashti en Barika in de omgeving van de Iraaks-Koerdische stad Suleimaniya. Een agglomeratie met een goeie 650.000 inwoners. Het zijn kampen waar telkenmale ongeveer 13.000 mensen verblijven, veelal vrouwen en kinderen. Met een mix van Yezidi’s, Arabieren en Koerden met ook vluchtelingen uit zowel Syrië als Irak.

Hij zorgde daarbij voor het transport van hier naar het verre Irak. Geen sinecure natuurlijk maar via Nederland en Turkije lukte het die spullen naar ginds te brengen. Verder diende hij zelf ook naar die vluchtelingenkampen te gaan om ze met lokale hulp te installeren. Wat mits een week werk.slaagde.

Een onderdeel van deze missie was ook het afleveren ginds van een zeer groot pakket beha’s van Van de Velde uit het bij Dendermonde gelegen Schellebelle. Het is de internationaal gekende producent van o.m. de merken Prima Donna en Marie Jo en een bedrijf met een oerdegelijke reputatie. Maar ook een met een erg strikte kwaliteitscontrole.

Greet Van de Velde, van het gelijknamige bedrijf: “Wat wij meestuurden waren beha’s die niet 100% aan onze normen voldeden en in plaats van ze te vernielen vonden wij het beter om ze ginds weg te schenken.”

Natuurlijk gebeurde de distributie van die kleding onder de strikte controle van de vrouwen die de kampen mee besturen. De plaatselijke cultuur zou de aanwezigheid van mannen daar niet aanvaarden. Maar dat zij met die gift van Van de Velde tevreden waren hoeft men natuurlijk niet te betwijfelen. Gratis Belgische luxe kleding in een Iraaks vluchtelingenkamp is niet iets wat je er normaal zou verwachten.

Guido Valcke: “Een probleem in die kampen is wel dat de relatie tussen Koerden, Arabieren en die Yezidi’s verre van optimaal is. En die mixen is niet evident. Veelal leven ze dus apart met in Ashti ongeveer 10% Yezidi’s.”

De Yezidi worden gezien als Koerden maar hebben een erg speciale godsdienst die een mengvorm is van allerlei oude lokale religies die men samenvoegde met elementen uit het christendom, de islam en het judaïsme. Over de geschiedenis van de religie is echter amper iets geweten. Het is ook een erg  gesloten gemeenschap.

IMG_2322

Dat de speeltuigen van Europlay populair zijn bij de kinderen uit dit door de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, bestuurde vluchtelingenkamp is duidelijk.

Zij spreken normaal het Kurmanci, een taal binnen de Koerdisch-Iraanse taalgroep. Tijdens de oorlog met ISIS voelden de yezidi’s zich door de Koerdische Democratische Partij (KDP), die de regio rond Erbil beheerst, verraden waardoor zij grotendeels in handen vielen van ISIS. Met het gekende resultaat.

De kern van hun woongebied is het Iraakse Sinjar gebergte aan de grens met Syrië en Turkije. De regio van Suleimaniya valt onder controle van de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) die beheerst wordt door de familie Talabani. En die leven op erg gespannen voet met de KDP van de clan Barzani uit Erbil.

In 1998 kwam het zelfs tot een erg bloedige burgeroorlog tussen beiden. Een onder controle van de VS tussen beiden georganiseerd vredesverdrag zorgt sindsdien voor een relatieve rust in dit gebied.

Guido Valcke is tevreden over zijn missie en kijkt terug: “Het plaatsen van die toestellen is een zeer complexe zaak en dient te gebeuren door mensen die er ervaring mee hebben. En met hulp van enkele lokale mensen lukte het. En bij de kinderen en hun ouders is er veel blijdschap. De speeltuigen bleken onmiddellijk zeer populair en uiteraard is er bij die toestellen een continue bewaking. En ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het aan die gifgasaanval gewijde museum in Halabja te bezoeken.” De missie slaagde dus voor Guido Valcke die er ginds wat vrienden bijkreeg. En die hebben nu een trein naar Brussel.

Willy Van Damme

Foto’s: Guido Valcke

Dendermondse persprijzen 2018

Zoals al elk jaar sinds 1976 organiseert de Dendermondse Perskring ook ditmaal de verkiezing van de persprijzen voor cultuur, sport en sinds enkele jaren ook een voor levenslange verdienste. De prijs gaat naar mensen of verenigingen in Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke.

Deze is bestemd voor diegenen die het nu bijna voorbije jaar 2018 een opmerkelijke prestatie leverden die lokaal of zelfs nationaal en internationaal weerklank kreeg. Met de voorkeur daarbij gaande naar mensen die in stilte dikwijls achter de schermen en onbaatzuchtig actief waren.

DSC_0916

Wie krijgt op 24 februari een van deze toch wel mooie beeldjes van de Dendermondse kunstenaar Staf Vinck? Een man met een stevige reputatie als keramist en kunstschilder.

Wie zich kandidaat wil stellen of iemand kent en die wil voorstellen voor de prijzen voor cultuur en of sport kan dit doen door een mail of brief te sturen naar de Dendermondse Perskring met een korte samenvatting van de reden voor die kandidatuur. Deze dient gestuurd naar of willyvandamme@skynet.be of marc.goossens.persbureau@skynet.be. Dit dient te gebeuren ten laatste op 31 januari 2019.

Kandidaturen voor de prijs voor levenslange verdienste kunnen alleen voorgedragen worden door de leden van de Dendermondse Perskring. De uitreiking van deze persprijzen gebeurt op 24 februari om 10u30 in zaal Belgica Bis, Kerkstraat 115 te Dendermonde. De laureaten ontvangen daarbij ook een beeld in keramiek van de kunstenaar Staf Vinck.

De winnaars van de persprijzen vorig jaar waren voor de sport de Wandelclub De Denderklokjes uit Lebbeke, voor cultuur was dat schrijfster Sarah Verhasselt uit Appels en voor levenslange verdienste ging de prijs naar duivel-doet-al Luc Dierick uit Grembergen.

Willy Van Damme

PRUP Dendermondse gevangenis–Groen licht

De Raad van State heeft gisteren bij monde van arrest 242.751 het beroep van een aantal omwonenden en de milieubeweging RALDES (Regionaal Actiecomité Dender en Schelde) tegen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) verworpen. Dit PRUP, het derde al, is nodig voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Dendermonde. Essentieel voor de bouw van de nieuwe gevangenis want die moet binnen een kleinstedelijk gebied komen.

Waarmee dit aspect van de zaak na een meer dan 10 jaar lange strijd ten einde is. Wel is er nog de bouw- en milieuvergunning van de gevangenis zelf. De bouwvergunning ligt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de milieuvergunning zoals de procedure rond het PRUP eveneens bij de Raad van State te wachten op behandeling.

Dendermondse gevangenis - 1

Een computersimulatie zoals de nieuwe gevangenis er volgens de bouwheer BAM zou moeten uitzien.

Zonder goedkeuring van het PRUP konden die twee andere aspecten van de zaak immers niet verder. Wel lijkt het voornaamste obstakel tegen de bouw van die nieuwe gevangenis van de baan. Het is nu nog wachten op de afhandeling van die laatste twee dossiers.

Hetzelfde voor de bouwvergunning voor de ontsluitingsweg naar de gevangenis die langsheen de Dender loopt en een zaak is van de Vlaamse Waterweg, het vroegere Waterwegen en Zeekanaal. Ook dit is nog geschorst in afwachting van de finale goedkeuring van het dossier. De brug over de Oude Dender en de er bijhorende sluis ligt wel klaar voor plaatsing.

Wat betekent dat de Dendermondse gevangenen mogelijks dan op relatief korte termijn van een drie jaar eindelijk uit hun bijna middeleeuwse huisvesting met soms drie op een kamer kunnen verhuizen naar humaner oorden.

Later meer.

Willy Van Damme