Gevangenis–Licht aan het einde van de tunnel?

Vandaag verstuurde de Dendermondse burgemeester Piet Buyse (CD&V) een persbericht betreffende twee tussenarresten van de Raad van State betreffende de bouwplannen voor de nieuwe Dendermondse gevangenis. Met die arresten beantwoorde men de voornaamste argumenten tegen de bouw van die gevangenis. Is er dan toch licht aan het einde van de tunnel? Mogelijks zal er eind dit jaar meer duidelijkheid zijn.

De auditeur moet zich nu buigen over de andere in hun bezwaarschriften geuite kritieken van de milieuactiegroep RALDES, Regionaal Actiecomité Dender en Schelde, en die enkele buurtbewoners. Deze blijven zich verzetten tegen die gevangenis ondanks de zware problemen in de geheel verouderde uit de negentiende eeuw daterende gevangenis. Recent had de keuken het zelfs begeven.

Nu moet de auditeur, het openbaar ministerie, antwoorden op de vragen van de rechters van de Raad van State en daarop moeten de verschillende andere partijen, waaronder de betrokken overheden, dan antwoorden. Waarna de zaak nadien voor beraad en arrest naar de Raad van State gaat. Wat toch nog vele maanden zal aanslepen.

Willy Van Damme

Dendermondse gevangenis - 1

Een computersimulatie zoals de nieuwe Dendermondse gevangenis er zou moeten gaan uitzien. Behoudens die van Dendermonde en Haren in Brussel staan alle door Laurette Onkelinx (PS), de vroegere minister van Justitie, toen geplande nieuwe gevangenissen er. Die in Dendermonde sleept al meer dan tien jaar aan. Het is al de derde procedure voor de Raad van State.

PERSBERICHT:

Tussenarresten Raad van State brengen nieuwe gevangenis stukje dichterbij

De Dendermondse burgemeester Piet Buyse meldt dat de Raad van State twee tussenarresten heeft geveld die van groot belang zijn voor de realisatie van de nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster te Dendermonde.

Met het eerste tussenarrest oordeelt de Raad van State dat de criteria die in het PRUP werden gehanteerd om de site Oud Klooster als enig redelijke locatie te weerhouden, niet onwettig zijn.

Met het tweede tussenarrest beslist de Raad van State dat het deelplan 2 Dendermonde West afzonderlijk kan bestreden worden.

“Natuurlijk is vooral het eerste tussenarrest van groot belang”, aldus burgemeester Buyse. “Na de heisa vorige week in heel wat media op basis van een 5 maanden oud advies van de auditeur, gaat het nu om een beslissing die een evenwichtige kijk op het dossier geeft, en wel op het belangrijkste punt: de locatie.

Met andere woorden: de Raad van State volgt het advies van de auditeur niet en bevestigt dat de locatiestudie wel degelijk op een correcte manier is uitgevoerd. De site Oud Klooster blijkt nu, ook vanuit oogpunt van de effecten op het milieu, wel degelijk een goede locatie.

“Het is belangrijk dat de Raad van State rond het locatie-onderzoek een tussenarrest heeft geveld. Dit was het belangrijkste middel dat de tegenstanders ingeroepen hebben en dit wordt niet weerhouden. Ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen had eerder deze argumentatie niet weerhouden in het kader van het beroep tegen de bouwvergunning voor de nieuwe gevangenis.

De Raad van State vraagt dat de auditeur de andere argumenten van de tegenstanders onderzoekt, o.a. over de volledigheid van de effecten op natuur (beschermde soorten), de boscompensatie, de effecten op water en landschap en de zogenaamde onwettige samenstelling van de Procoro. Ik heb er vertrouwen in dat de Raad van State ook op deze vlakken een wijze beslissing zal nemen, die de bouw van de gevangenis definitief toelaat”.

“Ik ben uiteraard blij met deze tussenarresten. De bouw van de nieuwe gevangenis én het behoud van de justitiële diensten in Dendermonde zijn van cruciaal belang voor onze stad, niet in het minst voor de directe en indirecte tewerkstelling. We zijn opnieuw een stapje dichterbij!” aldus een tevreden burgemeester Piet Buyse.

Advertenties

Stationsparking–Storm in een glas water

Het was vorige week donderdag tijdens de zitting van de raadscommissie voor Mobiliteit en speciaal gewijd aan het circulatieplan voor Sint-Gillis-Dendermonde – die trouwens goed verliep en vooral informatief boeiend was – dat in het punt varia Open VLD raadslid Gino Van Der Vreken een korte vraag had voor Niels Tas (SPA), schepen voor Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening. Het betrof een verhaal in Het Laatste Nieuws van dinsdag 28 november betreffende de toekomst van de buurt van het spoorwegstation.

Dendermonds spoorwegstation

Het Dendermondse spoorwegstation heeft een nieuw masterplan. En dat zorgde voor verhitte discussies.

Klanten wegjagen

Volgens dat bericht gingen er daar in de toekomst 300 tot 500 van de huidige ongeveer 1000 parkeerplaatsen verdwijnen. Wat via de sociale media onmiddellijk voor een pak reacties zorgde van ongeruste treinreizigers en stadsbewoners. Nu al zijn die parkings zeker tegen 9 uur immers praktisch al volzet en is het er nadien wildparkeren à volonté. En de vraag naar autoparkeerplaatsen is de voorbije jaren er maar blijven groeien.

Voor Niels Tas was er geen probleem. “Hoeveel parkeerplaatsen er daar in de toekomst gaan zijn is nu onmogelijk in te schatten. Dat hangt af van de behoefte en bovendien zal het mogelijks in de toekomst van de NMBS betalend parkeren moeten worden. En dan zien we wel. Maar het zijn zij die finaal het aantal parkeerplaatsen gaan bepalen”, stelde hij in zijn antwoord.

Voor Gino Van Der Vreken en de andere aanwezige raadsleden meer dan voldoende. Volgens Tomas Roggeman van de oppositionele N-VA hoefde men ook geen vrees te hebben dat de NMBS zoiets zou doen. “De NMBS gaat haar klanten nooit wegjagen”, was zijn reactie achteraf.

Inderdaad, minder parkeerruimte zou de treinreizigers terug naar de auto duwen met nog meer onoverzichtelijke files tot gevolg want de aanleg van nieuwe autostrades is in de huidige maatschappelijke toestand geheel uitgesloten. Beide parkings vooraan zijn immers eigendom van de NMBS en het zal uiteindelijk de NMBS zijn die zal bepalen hoeveel ruimte er voor auto’s en fietsers zal zijn, niet de burger of een lokaal politicus.

Met dien verstande dat gans die discussie loopt binnen een werkgroep waaraan onder meer de NMBS, Infrabel, de stad, De Lijn, de provincie, buurtbewoners en treingebruikers deelnemen. Maar hoe dan ook heeft de NMBS het laatste woord.

Piet Buyse

Burgemeester Piet Buyse vreest als gevolg van het nieuwe masterplan voor de stationsbuurt voor dreigende overlast daar en wil dit voorkomen.

Burgemeester Piet Buyse (CD&V): “Die terreinen zijn inderdaad wel eigendom van de NMBS maar alles gebeurt in overleg. Wij willen immers die buurt  via een stijgende parkeerdruk en wildparkeren niet meer problemen bezorgen. Wel is het zo dat wij het betalend parkeren zoals de NMBS wil, niet eeuwig kunnen blijven tegenhouden. Wij zijn nog het enige grote station in de provincie met gratis parkeren. Maar als dit gebeurt, zullen wij in de buurt maatregelen nemen om een groeiende overlast te verhinderen.”

Groen en fietsers

Na een week overleg tussen al die partners en de twee studiebureaus, het Gentse Maat Ontwerpers en Delva uit Amsterdam, kwam men dan uiteindelijk bij een nieuw masterplan voor de buurt en het station. Het vorige met daarbij een grote ondergrondse parking werd na een klacht van een buurtbewoner door de Raad van State vernietigd. En dus diende men een nieuw masterplan te maken.

Daarover werd dagenlang door die werkgroep in workshops besproken. Een voorlopige consensus werd bereikt waarbij men overeenkwam om twee van de drie parkings te supprimeren en alles op die ene grote samen te brengen waar nu ongeveer theoretisch 800 auto’s kunnen parkeren.

In ruil zou er ook meer groenvoorziening komen en meer plaats voor fietsers wier aantal de voorbije jaren nog sterker groeide dan dat van de autobestuurders. Ook zouden de geplande fietssnelwegen tot aan de perrons komen. Een nieuwigheid.

In het spoorwegstation worden de perrons dan verhoogd, komt er een voetgangerspasserelle met liften en ook eventueel roltrappen. De realisatie hiervan zou ten hoogste tegen 2025 gebeuren.

fietsparking Dendermonds station

De fietsparking aan het spoorwegstation is veel te klein en zal een pak groter worden volgens de nieuwe voorstellen. De fiets wordt immers steeds populairder.

Tijdens de gesprekken in die werkgroep werd ook geopperd om het verlies aan parkeerplaatsen te compenseren door een parkeertoren met desnoods twee verdiepingen. Wat daar makkelijk en relatief goedkoop te realiseren is. En via een modulair systeem kan men indien nodig op termijn nog veel hoger gaan dan die twee verdiepingen.

Ook zou de toegang tot de stationsparking voor auto’s alleen nog gebeuren via de Geldroplaan om zo een (hopelijk) vlottere verkeersafwikkeling te verkrijgen. De Stationsstraat zou dan bestemd zijn voor de bussen van De Lijn en plaatselijk verkeer.

Natuurlijk allemaal in de voorwaardelijke wijze want dit is maar een voorontwerp van de plannen. Dit moet dus nog een gans administratief proces doorlopen en dat vergt veel tijd. Het plan kan dan ook nog sterk veranderen of zelfs afgevoerd worden zoals met het eerste masterplan.

Parkeertoren

Aan het stationsgebouw zelf zou niets essentieel veranderen. Mogelijks komt er ernaast wel een beperkte plaats voor woningen en kleine bedrijven. Het probleem is hier dat in het stadscentrum in het komende decennium enkele grote terreinen een herbestemming gaan krijgen.

Zo is er het KTA aan de Leopold II laan, nu Talent, en de gewezen Abdijschool die op dit ogenblik eigendom is van de provincie en te koop komt. De werkhuizen van Talent verhuizen rond 2019 naar de nieuwe campus aan de Begijnhoflaan. Ook hier komt er plek voor winkels, wonen en bedrijfjes. En daar nog een heel groot terrein aan het station bijvoegen wordt gezien als teveel voor een kleine stad als Dendermonde.

Autoparking Dendermonds spoorwegstation

De parkeerplaats aan het station is nu veel te klein maar wordt mogelijks op termijn betalend. De stad heeft tot nu steeds kunnen tegenhouden maar dit verzet wordt blijkbaar steeds moeilijker. Eventueel komt hier een parkeertoren. 

In de eerste plannen ging er onder het rond punt aan de spoorwegviaduct een grote ondergrondse parking voor 800 wagens komen en dat zou heel veel geld kosten. Geld dat men dan dacht te halen door de verkoop van die stationsparking aan vastgoedontwikkelaars.

Maar het verhaal in de pers over die te verdwijnen parkeerplaatsen veroorzaakte natuurlijk veel heibel, zowel op de sociale media als in de politiek. Eventjes dacht men een groot onheil op zich af te zien komen. Want 500 van de 1000 parkeerplaatsen die plots leken te verdwijnen zou een enorme ramp zijn. Bovendien kwam dit er nog samen met de herrie die ontstaan was door het circulatieplan in Sint-Gillis. Reden voor verhitte discussies.

Hilde Hofman: “Ik heb als buurtbewoonster aan die werkgroepen deelgenomen en was stomverbaasd toen ik dat verhaal las over die parkeerplaatsen die gingen verdwijnen. Dit staat haaks op wat wij in die werkgroepen bespraken. Nooit is dit al die dagen ter sprake gekomen. Integendeel, wij hebben gepraat over de nood voor een eventueel twee verdiepingen tellende parkeertoren daar. Dit zaait in de stad onnodig paniek.” Een versie welke deels bevestigd werd door een andere deelneemster aan die gesprekken.

Waar kwam dat getal van die te verdwijnen parkeerplaatsen vandaan? Niels Tas: ‘Wij hebben aan de pers een document met een maquette gegeven met daarbij kort wat uitleg. Over die parkeerplaatsen hadden wij het niet. Wat ik en niemand anders had opgemerkt is dat een van die studiebureaus in een der voetnoten die getallen had vermeld. Zij baseerden zich daarbij op een vergelijking met de stationsparkings in Aalst en Sint-Niklaas, twee grotere steden. Maar dat is nooit ter sprake gekomen en bovendien is dit een plan dat voor realisatie veel jaren zal vergen, en nu al voorspellen hoeveel plaatsen wij dan nodig hebben is onbegonnen werk. Wel weten we uit ervaring dat eens die parking dan betalend zou worden er minder auto’s zullen zijn. Maar hoeveel is nu nog onmogelijk in te schatten.”

Niels Tas

Niels Tas, schepen voor Mobiliteit, moest het op sociale media verduren. Het verhaal over verdwijnende parkeerplaatsen bleek echter minstens heel voorbarig.

Het is woensdag gemeenteraad en men kan er dan ook op rekenen dat de oppositie rond het circulatieplan en de stationsparking al haar duivels op de meerderheid zal loslaten. Demagogie troef dus. Was de raadscommissie van vorige donderdag van een stevig niveau dan zal men woensdag diezelfde politici bezig zijn op een veel lager niveau. Maar dat zal dan wel politiek zijn. Niet hoogstaand, dat zeker.

Willy Van Damme

Industrieterrein Hoogveld I–Onteigeningen naar af

De Intercommunale voor Streekontwikkeling DDS (Dender, Durme en Schelde) uit de Dendermondse regio kreeg van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde ongelijk in een zaak van onteigeningen voor de ontwikkeling van het lokale bedrijventerrein Hoogveld I aan de N41 in Dendermonde.

DDS heeft hier praktisch alle gronden in bezit maar twee eigenaars liggen dwars, een vooral omwille van een boom – een sequoia – die zou moeten sneuvelen. De andere is de familie Van Pollaert, zelf ondernemers die echter wegens milieuproblemen met hun bloeiend bedrijf Dendermonde gedwongen moesten vertrekken. Dit lijkt voor politieke insiders in de stad dan ook op een soort van weerwraak.

Milieueffectenrapport

De vrederechter had DDS voordien reeds ongelijk gegeven en nu volgde de rechter in eerste aanleg in een nieuwe procedure opnieuw de argumenten van de familie Van Pollaert. Deze stellen ditmaal dat er geen milieueffectenrapport of screening is gemaakt toen men dat ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)  voor Hoogveld I maakte en de zaak daarom onwettig is. Dat MER was toen volgens de Vlaamse wetgeving wel niet verplicht maar werd dat later onder druk van Europese wetgeving wel.

DSC_1028

De complexiteit van onze wetgeving met haar Europese, Belgische en Vlaamse regels en wetten en vele rechtbanken maakt de realisatie van soms essentiële projecten steeds moeilijker. Zeker ook doordat burgers veel mondiger werden en ook zien dat het stappen naar een rechtbank succesvol kan zijn. Ook DDS met Hoogveld I zit hiermee. Hier aan deze weg worden de resten van bewoning uit de bronstijd vermoed. Vlakbij op Hoogveld J immers vond men graanopslagplaatsen, een waterput en een heiligdom uit die periode; maar geen woningen. De hier afgebeelde weg, de oude Wolvestraat, lijkt daarom logisch als vindplaats.

DDS kan nu drie kanten uit. En dat is niets doen en die gronden die ze bezit gewoon laten liggen, in beroep gaan of een nieuw RUP maken met dan een MER-screening en eventueel een plan-MER. De eerste optie is natuurlijk ondenkbaar. Het is nu aan in die materie beslagen juristen om hierover een advies te geven.

Zeker is dat de broodnodige ontwikkeling van Hoogveld I opnieuw grote vertraging oploopt. Op Hoogveld I komen normaal kleinere bedrijven waarvoor op dit ogenblik in de stad een groot plaatsgebrek is.

Hoogveld I is ook de allerlaatste zone die men als industriegrond in de stad kan ontwikkelen. Het gelijktijdig opgestarte project voor de ernaast gelegen zone Hoogveld J, bestemd voor grotere bedrijven, is intussen al volzet. Tegen de verwachtingen in.

Willy Van Damme

Advertenties

Nieuwe gevangenis–Strijd duurt voort

Het verzet tegen de komst van de nieuwe Dendermondse gevangenis door een aantal buurtbewoners en de vzw Regionaal Actiecomité Leefmilieu Dender en Schelde (RALDES) blijft voortduren.

Recent kreeg de overheid voor de bouw van deze nieuwe gevangenis de milieuvergunning en ook de bouwtoelating voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg ernaar. Het is nu nog wachten op de bouwvergunning voor de nieuwe gevangenis zelf. Die wordt eerstdaags verwacht (Zie naschrift). Alhoewel het mogelijks nog wachten is op het definitief worden van de bouwvergunning voor die ontsluitingsweg.

Advies LNE

En zoals te verwachten zijn de opposanten van die nieuwe gevangenis in beide procedures al in beroep gegaan. Tegen de bouwvergunning voor de ontsluitingsweg spande men zelfs een vraag tot schorsing bij hoogdringendheid in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een heel zeldzaam gebruikte procedure die normaal op twee weken zou rond moeten zijn. Nu maandag komt de zaak al voor ter discussie.

De vraag daarbij is of zij voldoende redenen hebben om hier in deze zaak hoogdringendheid of schorsing in te roepen. Lukt dat niet dan is het maanden wachten op een schorsing of jaren op een vernietiging. Maar tegen dan is die weg al afgewerkt. Er ontbreekt immers alleen nog het bruggedeelte over de Oude Dender op het einde van de Tragel. En dat kan vlug gerealiseerd worden.

Dendermondse gevangenis - 1

Een maquette via computersimulatie van de nog te bouwen nieuwe gevangenis.

Wat betreft de op 13 oktober door de provincie toegekende milieuvergunning is men in beroep gegaan bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Bij de opposanten beroept men zich nog steeds op de vroeger al gebruikte argumenten dat die gevangenis op de site niet op zijn plaats is en een te ernstige schending van het landschap betekent.

Daarbij put men enig extra argument uit het feit dat de provinciale afdeling van LNE, de Vlaamse administratie voor Leefmilieu, Natuur en Energie, tijdens de discussies voor de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) op zeker ogenblik een ander geluid liet horen en eerst een ongunstig advies gaf.

Toen klonk het bij LNE dat die nieuwe gevangenis op de site van het Oud-Klooster, een afhellende kouter en gewezen woonuitbreidingsgebied: “Ondanks de milderende maatregelen een aanzienlijke impact ging hebben op het huidige open landschap.”

Merkwaardig is echter dat LNE bij het definitief advies van de PMVC zich heel bewust uiteindelijk schaarde achter al de andere positieve adviezen en haar bezwaren dus liet varen. Het positief advies van de PMVC was dus unaniem. Ook maakte LNE die opmerking bij de serie vorige procedures nooit.

In hun beroepschrift bij minister Schauvliege gebruikt men in essentie ook nog maar eens dezelfde argumenten als voorheen, zijnde dat die bouw een te ernstige schade aan het landschap van het Oud-Klooster zou veroorzaken.

Joke Schauvliege

Het overgrote deel hiervan was decennia woonuitbreidingsgebied en een klein deel landschappelijk waardevol agrarisch gebied, zijnde voornamelijk een weide. Het nieuwe provinciale uitvoeringsplan (PRUP) schrapt dit woonuitbreidingsgebied en vormt het om tot een soort groene long aan de rand van de stad.

IMG_1302

De aanloop naar de nog te leggen brug over de Oude dender. Hier moeten nog enkele betonplaten en op- en afritten komen om die brug te realiseren. De rest ligt er al.

Opvallend is wel dat terwijl de vorige bezwaren door 9 mensen uit de omgeving waren ondertekend er nu maar 4 meer overbleven. Bart Thibau van RALDES: “Dat maakt geen verschil. Het verzet in de buurt blijft even groot als vroeger, getuige de solidariteitsacties om geld op te halen en de zeer vele handtekeningen onder de petitie.”

Deze procedures brengen het aantal juridische stappen in deze kwestie al in de vele tientallen. De zaak sleept ook al een tien jaar aan. Wat tot heden voor beide partijen aan advocaten- en gerechtskosten een serieus fortuin moet hebben gekost. Ook tegen de overheveling door het stadsbestuur van enkele buurtwegen in die buurt was men trouwens – tevergeefs – in beroep gegaan.

Wachten op auditeur

Intussen loopt nog steeds de procedure bij de Raad van State tegen het derde PRUP nodig voor de bouw van die nieuwe gevangenis. De eerste twee procedures werden omwille van administratieve fouten, althans volgens de Raad van State, vernietigd.

Nu worden er door de opposanten in hun bezwaarschiften aan de overheid nog maar één procedurele fout aangewreven. De aanwezigheid van een provinciaal ambtenaar bij een zitting van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO). De meeste andere argumenten van de tegenstanders rond milieuhinder werden al eerder door de Raad van State in vorige arresten verworpen.

Tussen de betrokken partijen werden ondertussen al conclusies uitgewisseld en het is nu wachten op het advies van de auditeur, het openbaar ministerie bij de Raad van State, om haar visie te geven over deze nieuwe derde procedure. Die wordt ergens in de eerste helft van 2017 verwacht en kan doorslaggevend zijn.

Oud Klooster - 25-04-2009 - 1

De site van het Oud Klooster is ongeveer 90 hectare groot. De nieuwe gevangenis komt in een uithoek ervan, tegen de elektriciteitspillonen en waar de spoorlijn naar Gent ligt. De naam van dit gebied komt door de vroegere aanwezigheid van een oud klooster dat onder de Merovingers en de Franken vermoedelijk de eerste gebedsplaats was in de streek. Het huidige Dendermonde ontstond pas rond 900 na de vernielingen door de invallen der Vikingen en de rivaliteit tussen de oprukkende graaf van Vlaanderen en de Roomse keizers Otto 1, 2 en 3. 

De nieuwe gevangenis moet de oude uit de negentiende eeuw daterende gevangenis vervangen. Deze is te klein met gevangenen die soms met drie in een cel opgesloten zitten. Ze is ook totaal versleten en onaangepast aan de huidige normen. België werd trouwens over de als onmenselijk geziene toestand in onze gevangenissen al enkele malen internationaal veroordeeld.

De gevangenis heeft een oppervlakte van 11 hectare, parkings incluis, en zal goed zijn voor 444 gevangenen en zorgen voor een extra tewerkstelling van 110 personen waarvan een 40 administratief personeel. Men heeft bij de bouwplannen ook rekening gehouden met de strengst mogelijk milieunormen. Zelfs de vleermuizen werden niet vergeten.

Willy Van Damme

NASCHRIFT

Uit berichten vandaag in de kranten Het Nieuwsblad, Gazet Van Antwerpen en Het Laatste Nieuws blijkt dat de gewestelijke ambtenaar van Ruimte Vlaanderen de bouwvergunning voor de gevangenis zelf zeer recent toekende. Wat betekent dat men theoretisch na het Nieuwjaarsverlof zal kunnen starten met de bouw. Deze zou een twee jaar in beslag nemen. 

Door een gebrek aan communicatie vanwege het Dendermondse stadsbestuur stond dit fout in het artikel. Waarvoor excuses. Praktisch zeker zullen de tegenstanders ook tegen deze bouwvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen bezwaar aantekenen. Zoals ze vermoedelijk tegen de komende beslissing van minister Schauvliege rond de milieuvergunning naar de Raad van State zullen trekken. De advocaten rekenen zich al rijk.

 

 

Advertenties

Brandweerpost Oudegem–Weinig respijt

Tijdens de raad van de brandweerzone Oost van 20 mei werd het personeelsplan voor de regio goedgekeurd. Deze zone omvat Dendermonde, Lokeren, Berlare, Hamme, Zele, Lebbeke en Buggenhout. De discussie op dit ogenblik is wat te doen met de Dendermondse bijpost van Oudegem. Die wil men in de zoneraad afschaffen daar dit de enige bijpost in de regio is en het afschaffen voor die zoneraad geen probleem vormt qua veiligheid. Wat anderen uiteraard betwisten.

Tegenspraak?

Wie de voorbije dagen in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad dit verhaal las kreeg een gevoel van tegenstellingen tussen voorzitter Filip Antheunis (Open VLD), burgemeester van Lokeren, en Piet Buyse (CD&V), ondervoorzitter en burgemeester van Dendermonde. Antheunis stelde onomwonden dat men de sluiting van Oudegem tijdens de zoneraad van 20 mei goedkeurde, Piet Buyse stelt dat die beslissing pas definitief valt op de volgende raad van 24 juni.

DSC_0758

Filip Antheunis wil dat als de brandweerpost van Oudegem eventueel openblijft er minstens ook posten moeten bijkomen in Moerzeke en Eksaarde.

Filip Antheunis: “Er zijn op 20 mei hierover twee beslissingen genomen. Eerst is het personeelsplan integraal goedgekeurd, ook wat betreft Oudegem. En we gaan hierbij uit van 1 post per gemeente of stad. Verder moet de brandweerchef en zijn team tegen de zoneraad van 24 juni verder cijfermateriaal leveren over de uitruktijden voor de ganse zone, dus niet alleen wat betreft Oudegem. Die cijfers gaan we dan bepreken.”

Voor Piet Buyse is het iets anders: “Wij hebben beslist om dat over Oudegem verder te bekijken aan de hand van de nieuwe cijfers voor de ganse zone. Pas nadien op 24 juni valt de definitieve beslissing. We willen ook snel gaan om de onzekerheid weg te nemen bij zowel de brandweerlui als de Oudegemse bevolking.”

Zware investeringen

Filip Antheunis lijkt Oudegem echter geen hoop te geven en klinkt zoals zijn brandweerchef Jos Dauwe tijdens de Dendermondse raadcommissie van 12 mei. Ondanks de belofte van Piet Buyse tijdens dat verhelderend debat van 12 mei om pas na het herbekijken van alle cijfers voor de zone over Oudegem te beslissen.

Antheunis: “Wij gaan die cijfers inderdaad herbekijken maar er zijn ook problemen met uitruktijden in Moerzeke en Eksaarde. En als Oudegem dan zou openblijven dan moeten er voor Moerzeke en Eksaarde ook bijposten komen. Wat dan geld gaat kosten. We willen namelijk iedereen op gelijke leest behandelen. Maar natuurlijk is het nu goedgekeurde personeelsplan altijd voor veranderingen vatbaar. ”

Het grote probleem is feitelijk de onderbemanning van de bijpost in Oudegem waardoor die in de week overdag feitelijk niet kan functioneren. Een doorn in het oog van o.m. de brandweerchef Jos Dauwe. Bovendien is de huisvesting o.m. qua beschikbare ruimte en hygiëne totaal ondermaats.

Om die toestand te verhelpen zijn zware investeringen nodig en het aantrekken van extra personeel. En dit laatste is gezien de problematiek van de brandweervrijwilligers op dit ogenblik een zeer moeilijke zaak. Recent nog deed men drie aanwervingen voor Oudegem en twee ervan namen het jaar nadien al ontslag. Oudegem werd met andere woorden in de feiten al gesloten. De nieuwe studie is gewoon een doekje voor het bloeden.

Willy Van Damme

Advertenties

Gevangenis–Regie vraagt bouwvergunning

Er komt blijkbaar schot in de zaak van de nieuwe gevangenis in Dendermonde. Recent vroeg de Regie der Gebouwen, de bouwheer, bouwvergunningen aan voor de realisatie van de nieuwe gevangenis op de site van het Oud Klooster in de Dendermondse Boonwijk. Geschat moet worden dat de werken een twee jaar gaan duren. Ook is er een vraag van Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) voor een nieuwe bouwvergunning voor de er grotendeels al liggende ontsluitingsweg.

Zone openbaar nut

Reden is dat de actiecomités tegen die gevangenis, een buurtcomité met enkele buurtbewoners en Raldes, het Regionaal Actiecomité Dender en Schelde, alleen de vernietiging vragen van het recente provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), het derde al.

Dendermondse gevangenis - 1

De maquette van de nieuwe Dendermondse gevangenis. Bij het maken van het ontwerp stelde men zeer strenge eisen qua licht- en geluidshinder en het inpassen in het lokale leefmilieu. Niet voldoende echter volgens de actiecomités die de verbindingsweg naar de gevangenis voorstellen als een soort autostrade pal achter hun villa’s daar.

Dit PRUP is essentieel want het gebied is nu grotendeels woonuitbreidingsgebied en een stukje landbouwzone. En ongeveer 10 ha, een 10%, van die site moet dan zone van openbaar nut worden gelegen binnen het kleinstedelijk gebied Dendermonde.

Het ganse woonuitbreidingsgebied, bijna 90 ha groot, wordt via dit PRUP geschrapt en omgezet in randstedelijk open gebied waar landbouw verder mogelijk blijft. Een gevangenis hoort immers wettelijk te liggen binnen zo’n kleinstedelijk gebied en niet in landelijke zones. Dit PRUP regelde dat.

De Raad van State vernietigde de vorige twee plannen omwille van procedurele redenen. Tegen de keuze voor die site zelf had ze geen bezwaar. Waarbij hun hier gebruikte argumenten voor de vernietiging in juridische kringen nogal wat vragen opriepen. De gevolgen van de laatste vernietiging waren ook zeer zwaar.

Zo werden een boel ruimtelijke uitvoeringsplannen door dit arrest ook nietig en dienden overgedaan. Zo liep het aan land brengen van de door die windmolenparken in zee geproduceerde elektriciteit grote vertraging op. De Raad van State verklaarde immers het decreet gebruikt voor de opmaak van zo’n RUP onwettelijk.

Ecologische bezwaren

Uit de al gekende bezwaarschriften blijkt men zich bij de actievoerders te beperken qua vermeende procedurele fouten tot een aspect en vooral te mikken op puur ecologische argumenten zoals de leefwereld van vleermuizen, watervervuiling en geluidshinder.

Wal bij ontsluitingsweg nieuwe gevangenis

Bij de aanleg van de ontsluitingsweg legde men westwaarts een dijk aan met als voornaamste bedoeling de populatie van vleermuizen daar te beschermen. Zelfs met de verlichting komende van het autoverkeer ‘s nachts is bij de bouw rekening gehouden.

Maar aangezien men bij de Raad van State opteerde voor de lang durende procedure van de vernietiging en niet voor de normaal heel vlug afwerkte vraag tot schorsing denkt men bij de Regie der Gebouwen niet te moeten wachten en vroeg men begin dit jaar de beide bouwvergunningen aan. Waarbij de Regie die van de gevangenis voor zijn rekening nam.

Niels Tas (SP.a), schepen voor Ruimtelijke Ordening: “Wij hebben recent voor beiden bouwvergunningen een positief advies gegeven en het is nu de gewestelijke ambtenaar in Gent die deze moet uitreiken. Het openbaar onderzoek is ook al afgerond. Voor de wegenis is daar ook de baan omheen de gevangenis en de ontsluitingsweg voor fietsers en voetgangers bij. Die dient ook als weg voor noodgevallen. De zaak komt woensdag op de gemeenteraad voor ter stemming.”

Wat betekent dat men nog dit jaar normaal met de bouwwerken zal starten. Een woordvoerder van de Regie der Gebouwen kon er voorlopig nog geen timing op plaatsen. Een normaal goed ingelichte bron had het echter over oktober dit jaar voor de start der werken. De weg zelf ligt er al grotendeels. Wat nog ontbreekt is de brug zelf en de twee stukjes weg erheen. Werken die men zeer snel kan realiseren.

Belangrijk hierbij is dat het Vlaams overheidsbedrijf NV W&Z, eigenaar van de Dender en de  door de binnenstad lopende Oude Dender, steeds stelde dat men samen met die brug ook die erbij komende sluis ging realiseren. De bouwaanvraag voor dit luik is wel nog niet aangevraagd.

Die sluis is essentieel om de Dender terug in verbinding te brengen met de Oude Dender. Er is immers een klein niveauverschil tussen beide stromen en men wil hoe dan ook de binnenstad vrijwaren van overstromingen. Zeker de Grote Markt is hier erg kwetsbaar.

 Actievoerders tegen nieuwe Dendermondse gevangenis

De actievoerders tegen de bouw van de nieuwe gevangenis vragen bij de Raad van State alleen de vernietiging en niet de schorsing van het provinciale PRUP. Behoudens een element beperken ze zich in hun bezwaarschrift ditmaal alleen tot vermeende strikt milieuproblemen.

Het is een cruciaal onderdeel van de Dender Loopt, een project van W&Z tot opwaardering van de Oude Dender en het Dendermondse stadscentrum. Een project dat omwille van budgettaire problemen bij het Vlaams gewest grote vertraging heeft opgelopen. Het met elkaar verbinden van de twee waterlopen is een al herhaaldelijk en luid gestelde vraag van de toeristische vaarsector en de steden Aalst en Dendermonde.

Stokoude gevangenis

De gevangenis van Dendermonde zou een 550 gevangenen moeten huisvesten en een gelijkaardig aantal personeelsleden tellen. Het moet de stokoude uit 1863 daterende Dendermondse gevangenis vervangen. Deze is zoals vele penitentiaire instellingen overbevolkt en onaangepast aan de huidige normen. Wat er nadien met die als monument beschermde oude gevangenis moet gebeuren is nog een vraagteken.

Wel wijzigde men de procedure voor de Raad van State sinds de vernietiging van het vorige tweede PRUP ietwat. Zo kan men indien gewenst tijdens de procedure voor de vernietiging ook de schorsing vragen.

Ook kan men tegen die beide bouwvergunningen nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Wat met succes gebeurde bij de eerste bouwaanvraag voor die weg. Die werken liggen stil zolang er een procedure voor de Raad van State liep. De toenmalige procedure duurde echter zo lang dat de weg er voor de beslissing uiteindelijk viel al grotendeels lag.

Ontsluitingsweg nieuwe gevangenis, onafgewerkte sluis en brug

De sluis aan de Oude Dender ligt er nu onafgewerkt bij. Het wachten is op de plaatsing der betonnen brugelementen en de korte stukje aansluitingsweg om die sluis af te werken. Een vroegere belofte van W&Z.

De door het Vlaamse gewest gecreëerde Raad voor Vergunningsbetwistingen werkt immers erg traag. Hier lijkt de ultranationalistische Vlaamse slogan ‘Wat we zelf doen, doen we beter’ te slaan op betere, extra, vertraging. Hij werd immers opgericht omwille van het geklaag over de toen trage procedures bij de Raad van State. Maar dat is daar wel voltooid verleden tijd. 

Willy Van Damme

Advertenties

Nieuwe Dendermondse politiechef op 21 april

Nu komende woensdag 20 april legt de nieuwe 37-jarige Dendermondse politiezonechef Patrick Feys voor de Dendermondse gemeenteraad de eed af. Het is de laatste stap in zijn benoemingsproces. Hij is nog nog enkele dagen in Brussel de adjunct directeur-coördinatie (in politietaal adjunct DirCo) bij de Brusselse federale gerechtelijke politie. Een toppositie, zeker gezien de terreuraanslagen.

Het betekent dat hij als zonechef op 21 april aan de Noordlaan in het politiegebouw aan de slag kan gaan. Hij woont in Lokeren en kent dus wel een beetje Dendermonde. Zeker ook omdat zijn echtgenote bij de federale politie tot voor kort aan de Dendermondse Kroonveldlaan werkte.

Patrick Feys

Patrick Feys koos voor Dendermonde mede wegens de goede financiering van de lokale politie. Hij spaart ook elke dag een reis van Lokeren naar Brussel uit, een reis die hij wel eens moest nemen met de auto. Het zal in Dendermonde ook een pak rustiger zijn dan in het met de naweeën van de terreur geconfronteerde Brussel. Donderdag 21 april was dan zijn eerste werkdag.

Dit trouwens bij de diensten van de lokale DirCo Rudy Vervaet. Zij verhuisde samen met haar dienst vorig jaar wel naar Gent. Het Dendermondse politiekorps telt ongeveer 130 agenten en burgerpersoneel.

Hij vervangt Paul Putteman die midden vorig jaar naar Brussel verhuisde om er hoofd te worden van de dienst Resources, Middelen en Informatiebeheer van de federale politie. Een afdeling die goed is voor een 2.070 mensen. Putteman was de eerste Dendermondse politiezonechef komende na de hervorming van de Belgisch politiestructuur die gendarmerie en lokale politie een maakte.

Willy Van Damme

Advertenties

Het sas in Denderbelle–De zwakte van Ben Weyts

Vandaag zondag beleeft de regio een nieuwigheid in de plaatselijke politiek. Dan immers houden de lokale besturen van Lebbeke en Dendermonde een gezamenlijke fietstocht vanuit hun respectieve gemeenten naar het Dendersas in Denderbelle. Dit uit protest tegen de plannen van Vlaams minister voor Verkeer Ben Weyts (N-VA) om de fiets- en voetgangerspassage over dit sas in Denderbelle/Mespelare af te schaffen.

Een populaire fietsweg die ook is opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen. Ook joggers en lopers zoals die van AC Denderland gebruiken die passage veelvuldig.

Fietsen op de N41

De zaak is dat men de Dender tussen Aalst en Dendermonde wil herkalibreren om er zo tot Aalst grotere schepen toe te kunnen laten. Ook wil men de sterk verouderde sluizen op die Dender vanaf Geraardsbergen vernieuwen. Dit laatste om het overstromingsgevaar te bestrijden. Hoogstnodige en erg nuttige zaken die al jaren in de planning zitten en nu eindelijk in een finale fase raken. En dus moet de sluis van Denderbelle op de schop.

Dendersluis in Denderbelle/Mespelare

De sluis in Denderbelle en Mespelare is verouderd en dient groter gemaakt te worden om schepen met meer diepgang te kunnen doorlaten. Waterwegen & Zeekanaal, de gewestadministratie die eigenaar is van deze waterweg, en de bevoegde minister Ben Weyts willen de altijd al bestaande fiets- en voetgangersdoorgang nu afschaffen.

Tot verbazing en zeer groot ongenoegen van de gemeentebesturen van Lebbeke en Dendermonde en de vele fietsers wil de minister nu die gelijkgrondse oversteek op dat sas afschaffen. De reden die de minister geeft is de zogenaamde veiligheid. Een argument dat door de besturen van Dendermonde en Lebbeke alsmede de vele actievoerders wordt weggelachen.

In de plaats wou de minister dan een fietspad realiseren op de nog aan te leggen brug van de N41over de Dender. Maar de doortrekking van die N41 naar Aalst stond toen hij het in het Vlaams parlement aankondigde reeds op de Griekse kalender, ergens in het jaar nergens dus.

“Bovendien voorziet de streefbeeldstudie voor die N41 dat er om veiligheidsreden geen fietspad langsheen die N41 mag komen. De minister was dat blijkbaar vergeten”, aldus Dendermonds schepen voor Mobiliteit Niels Tas (sp.a).

Mee betalen

En dus veranderde Weyts plots zijn plan en sprak hij nadien over een aparte fiets- en voetgangersbrug. Maar zoals de minister zelf toegeeft kost die eventjes 1,5 miljoen euro terwijl men zo’n gelijkgrondse passage al voor amper enkele tienduizenden euro heeft. Smossen met geld dus. En dit dan nog voor iets welke voor fietsers en voetgangers een pak minder comfortabel is.

Bovendien wil de Vlaamse regering een deel van die door haar veroorzaakte kosten verhalen op de lokale besturen en de provincie. De helft zou dan van Weyts komen, een 20% van de provincie en de resterende 30% van Lebbeke en Dendermonde, ieder dus een flinke 225.000 euro. Maar die nemen dat niet.

Actie voor het behouden van de fiets- en voetgangersdoorgang

De eerste snel georganiseerde actie voor het behouden van de fiets- en voetgangerspassage op het Dendersas van 1 maart vorig jaar haalde reeds heel wat volk op de been. Vermoedelijk zullen het er ditmaal veel meer zijn.

Zeker nu deze besturen, zoals trouwens de provincie, door het gewest continu op extra kosten worden gejaagd en er door dat gewest steeds minder subsidies gegeven worden. Maar de minister is blijkbaar zeer halsstarrig en wil kost wat kost zijn wil doordrukken met als enig argument de veiligheid.

Hilde Crevits

Lebbeeks burgemeester François Saeys (Open VLD): “Dat is onzin. Die overgang is er daar al altijd geweest en toen men die jaren geleden ook om veiligheidsreden wou afschaffen heeft men hiervan na acties van afgezien en de overgang zelfs comfortabeler gemaakt en met verkeerslichten. Hier zijn bovendien nooit ongelukken geweest en overal in het buitenland heb je trouwens zo’n passages. Maar hier is dat dan te gevaarlijk? Kom nou.”

Wat hem en zijn Dendermondse collega Piet Buyse (CD&V) vooral voor de borst stuit is de houding van de lokale NV-A. Ze verwijten hen slaafs achter hun minister aan te lopen in plaats van te pogen om hem te bepraten. Piet Buyse: “Toen Hilde Crevits (CD&V) op die post zat hebben wij bij haar in het publiek aangedrongen om een gelijkgrondse doorgang te maken op de sluis aan de Dendermonding. En die kwam er.”

Voor François Saeys is het spijtig dat de plaatselijke NV-A de belangen van de lokale bevolking niet laat primeren op haar getrouwheid aan de minister. “Dat is toch niet aanvaardbaar”, stelt hij. Terwijl Hilde Crevits geen probleem maakte met zo’n fietsdoorgang kan dit voor Weyts plots niet meer. Van een verschil in beleid gesproken.

Bart Van Malderen -

Bart Van Malderen, Vlaams volksvertegenwoordiger en fractieleider voor sp.a in de gemeenteraad, plaatste het punt van het sas op de agenda van de Dendermondse gemeenteraad van maart.

Fietstocht

Tijdens de laatste Dendermondse gemeenteraad stond het punt op vraag van zowel Vlaams parlementslid Bart Van Malderen (sp.a) als Matthias Coppens (Groen) op de agenda van de gemeenteraad. “Ik wou de NV-A in deze zaak eens laten kleur bekennen”, stelt Coppens die echter die dag niet aanwezig kon zijn.

Maar in plaats van zich in deze zaak zo stil mogelijk te houden weerde de Dendermondse NV-A fractie zich in de gemeenteraad tijdens het debat rond dit sas als een duivel in een wijwatervat. Tomas Roggeman (nationaal jongerenvoorzitter van NV-A) en Marius Meremans (Vlaams volksvertegenwoordiger NV-A) poogden het tij te keren maar dat leek niet echt te lukken.

François Saeys

De Lebbeekse burgemeester François Saeys stelt dat het niet kan dat de lokale NV-A door minister Weyts te blijven steunen de belangen van de lokale bevolking negeert.

Zeker toen burgemeester Piet Buyse (CD&V) tijdens dit debat geheel onverwacht aankondigde als vorm van protest tegen de plannen van Ben Weyts samen met Lebbeke een fietstocht te houden.

Bij de NV-A was men duidelijk geheel verrast maar poogde men in het discussie toch verder in de tegenaanval te gaan. Met als resultaat een rondje verbale krachtpatserij door Meremans en Roggeman, in de raad qua woordengegoochel de twee beste NV-A mandatarissen. 

Zo begon Meremans dan maar over de discussie rond de doortrekking van de N41 naar Aalst waar Lebbeke nu tegen is. Waardoor volgens zijn visie samenwerking rond mobiliteit met Lebbeke dus uit den boze zou moeten zijn. Verder gooide Roggeman plots het probleem van de spoorwegovergang aan de Oudegemse Bosstraat op tafel. De NMBS wil die afschaffen en de stad laat dat nu bestuderen.

Twee andere problemen die zij in de raad gooiden in de hoop zo de aandacht af te leiden. Maar zonder veel resultaat. Zeker daar de Lebbeekse NV-A fractie zoals Van Malderen opmerkte ook tegen die N41 is. Meremans stelde tijdens het verhitte debat immers te zullen meefietsen maar dan wel met een bordje pro-N41.

Piet Buyse

De Dendermondse burgemeester Piet Buyse lanceerde tijdens de vorige gemeenteraad geheel onverwacht het idee om als protest tegen de plannen van Weyts samen met het gemeentebestuur van Lebbeke een fietstocht naar het sas te houden.

Tijdelijke doorgang

Het debat deed denken aan die in de vorige legislatuur over de nog te bouwen nieuwe gevangenis waar Open VLD toen tegen was. Deels om Open VLD te pesten gooide de meerderheid het toen soms op tafel en moest Open VLD’er Marcel Borms, toen de enige liberaal die spraakvaardig was, dan pogen de meubelen voor zijn partij te redden. Een geheel onmogelijke zaak zoals de gemeenteraadsverkiezingen nadien uitwezen.

Bij de Dendermondse Open VLD staat men alleszins positief tegenover deze fietsactie. Fractieleider Stijn Pluym: “Wij zijn spijtig genoeg te laat verwittigd en onze mensen hebben al andere verplichtingen maar wij steunen die actie geheel. Wel moeten ze ons in de toekomst vlugger verwittigen. Dit gebeurde nu te laat en zoiets zou niet mogen.”

Terwijl Matthias Coppens uiteraard positief staat tegenover de actie en meefietst is men bij de NV-A negatief. Fractieleider Walter Deygers: “Wij werden veel te laat van die datum op de hoogte gesteld en bovendien hebben wij die dag ons jaarlijks eetfestijn en is iedereen dus bezet. Verder is het onaanvaardbaar dat het stadsbestuur in haar persbericht liegt want zij moet maar een deel van die brug betalen en niet alles zoals zij schrijft.” (*)

Opvallend is wel dat Weyts nu plots een wat hij noemt tijdelijke doorgang wil realiseren. Zonder echter enige verdere duidelijkheid te verschaffen. Zoals actievoerder Tom Bogman op Facebook opmerkte heeft de actie voor het behouden van die doorgang blijkbaar al invloed op de minister.

Marius Meremans

Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Marius Meremans poogde tevergeefs bij het debat over het sas tijdens de laatste Dendermondse gemeenteraad het tij te keren. Hij bleef de plannen van minister en partijgenoot Ben Weyts door dik en dun verdedigen.

Samenkomst voor de fietsers om 14u30 aan het gemeentehuis aan de Grote Plaats van Lebbeke en op hetzelfde uur aan het stadhuis, Grote Markt, van Dendermonde. Wie wenst kan nadien tot 17 uur in de Sint-Aldegondekerk van Mespelare de historisch belangrijke resultaten van de recente daar gehouden archeologische opgravingen uur bekijken.

Willy Van Damme

*: Beide lokale besturen hebben het bij hun berichtgeving over de financiering maar stellen niet als dusdanig dat zij alles moeten betalen. Zij houden het alleen vaag. De zaak is ook nog in discussie. Zo stelt het persbericht van 6 april: “Maar de Vlaamse overheid stelt nu als voorwaarde dat de betrokken gemeenten (Dendermonde en Lebbeke) dit zouden moeten financieren.”

Naschrift:

Actie was succes

Uiteraard mede dankzij het prachtige lenteweder was de fietsactie tegen de geplande afschaffing van de voetgangers- en fietsdoorgang op het Dendersas in Denderbelle een succes te noemen. Met een opkomst die volgens waarnemers ergens tussen de 200 à 350 fietsers werd geschat. Waarbij men moet beseffen dat de mobilisatie hiervoor pas op woensdag begon. 

Met niet alleen de aanwezigheid van lokale politici maar vooral van veel gewone burgers, jong en oud en ook van andere deelgemeenten dan Denderbelle, Oudegem en Mespelare. Daarbij was ook de nodige drank voorzien en zorgde het Klein Muziekske uit Dendermonde voor de muzikale noot. Met – wat dacht je – de hymne van het Ros Beiaard.

Actie doorgang sas - Klein Muziekske - 10-04-2016

Het Klein Muziekske bracht een muzikale toets aan het geheel.

Met verder toespraken van de burgemeesters François Saeys voor Lebbeke en Piet Buyse voor Dendermonde. Ook was er een delegatie van de plaatselijke Fietsersbond en enkele leden van de Lebbeekse NV-A maar dus geen van Dendermonde.

Dirk De Cock (De Ploeg), ex-schepen voor Cultuur in Lebbeke: “Ik heb in november verleden jaar in de gemeenteraad van Lebbeke hierover reeds een motie ingediend die men unaniem goedkeurde. Nu schaart de plaatselijke NV-A zich spijtig genoeg achter de visie van Weyts. Deze overgang is er al van onder de Oostenrijkse periode en moet blijven.”  

clip_image001

Veel fietsers, jong en oud, protesteerden vandaag tegen de plannen van Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts.

Willy Van Damme

Advertenties

Herinrichting site VPK Oudegem kan starten

Een 25 jaar nadat het toenmalig Dendermondse stadsbestuur begon met de plannen voor de herinrichting van de verkeersontsluiting rond de vestiging van de papier- en kartonfabriek VPK in Oudegem kunnen de werken eindelijk van start gaan. Recent werd nu het laatste struikelblok opgeruimd, de onteigening van een woning waar nadien dan een rondpunt moet komen.

Van BPA naar RUP

VPK 6 - 12-07-05

Er is beterschap op komst voor de relatie van de buurtbewoners met papier- en kartonproducent VPK. De al decennia nagestreefde verkeersontsluiting komt eraan. Ook qua geluids- en stankhinder blijken de problemen van de baan. Minder kopzorgen voor de bedrijfsleiding die zich nu beter op het echte bedrijfswerk kan concentreren.

VPK Oudegem is het moederbedrijf van deze flinke en vrij goed presterende multinational. Het is een mastodont waar een 800 mensen werken en waar dagelijks vele tientallen vrachtwagens komen laden en lossen. En dit zorgt voor een enorme overlast voor de vele bewoners van de smalle straten rondom het bedrijf.

Om die overlast zoveel mogelijk te vermijden werd dan een 25 jaar geleden gestart met de opmaak van een zogenaamd Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Hullenberg om het verkeer een uitweg te bieden die zoveel mogelijk de vrachtwagens uit deze woonstraten moest houden. Vooral dan de Oude Baan, de Hunnenbergstraat en de Varenbergstraat. Het was de tijd toen Maurice Dierick (CD&V) nog burgemeester was.

Dat raakte echter nergens zodat de stad nadien onder burgemeester Norbert De Batselier (sp.a) een nieuw visie ontwikkelde, het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hullenberg. Het werd een erg complexe operatie waarbij een ganse serie partijen dienden betrokken te worden, de NMBS, Infrabel, Waterwegen & Zeekanaal, VPK zelf, het gewest voor de subsidies en de aansluiting op de gewestweg en uiteraard het stadsbestuur.

Na veel onderhandelen kreeg men dan al die partijen uiteindelijk op een lijn. Ook kreeg men gewestsubsidies en werden plannen opgemaakt. Die plannen echter vergden de onteigening van enkele woningen. En dat is altijd een erg moeilijke zaak. Vooral één bewoner hield het been stijf en stelde scherpe voorwaarden voor hij zijn woning wou verkopen.

Leen Dierick

Schepen van Openbare Werken Leen Dierick ziet de werken voor de verkeersontsluiting volgend jaar van start gaan. Wat haar vader ooit begon kan zij nu een 25 jaar later realiseren.

Start deze zomer

Dat is nu heel recent gelukt zodat de plannen ongeveer 25 jaar na datum eindelijk naar realisatie kunnen gaan. In Oudegem moet al zowat iedereen de hoop verloren hebben dat dit probleem ooit ging opgelost worden. Maar nu deze woensdag staat op de agenda van de gemeenteraad de goedkeuring van de sloping van de twee nog resterende huizen.

Schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V), dochter van Maurice: “We gaan deze zomer als dit raadsbesluit goedgekeurd wordt beginnen met de sloop ervan en ook beginnen met het heraanleggen van de nutsleidingen. Volgend jaar starten we dan normaal met de werken. En nu we alle gronden in bezit hebben krijgen we ook de al toegezegde subsidies van het gewest.”

Op de agenda van woensdag staat ook de goedkeuring van een overeenkomst met de NMBS voor het gebruiken van een deel van de spoorweggronden daar. Nadien moet er ook nog een gelijkaardige overeenkomst gestemd worden met Infrabel en Waterwegen & Zeekanaal. Verder dient het dossier voor het bekomen der subsidies nog naar het gewest te worden gestuurd, moet het bestek opgemaakt worden en een aannemer aangeduid.

IMG_2573

Schepen van Ruimtelijke Ordening Niels Tas ziet dit als een goede zaak voor zowel het bedrijf als de buurt. Voor hem is dit een betere verankering van dit bedrijf in Oudegem en veel minder overlast voor de buurtbewoners.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Niels Tas (sp.a): “De kost van de werken worden geschat op bijna 6 miljoen euro waarvan ongeveer 1,5 miljoen aan subsidies. Die gelden zijn bij ons op de begroting voorzien en bij het gewest op de reserve voor dit jaar gezet. Volgend jaar zal dat dus geen probleem moeten vormen. Het betekent dat het bedrijf zich hier verder kan ontwikkelen en ook minder overlast zal geven aan de buurtbewoners.”

Het nieuwe traject zal voor de bewoners van de omliggende straten een grote verbetering zijn. De grote hinder van de vrachtwagens die deze smalle dichtbevolkte straten kapot reden zal dan voorbij zijn. Evenals de soms grote geluidsoverlast die dit verkeer veroorzaakt.

Stankhinder weg

Wel blijft het probleem natuurlijk bestaan van de vrachtwagens die doorheen het dorpscentrum zullen moeten blijven rijden. Een bron van grote ergernis voor de dorpsbewoners die deze milieuoverlast meer dan beu zijn. Maar dat milieuprobleem kan niet opgelost worden zonder de verdere doortrekking van de N41 van aan de grens van Dendermonde met Lebbeke tot aan Aalst en dus over de Dender.

IMG_1203

VPK bouwde vorig jaar een geluidsmuur zodat ook dit aspect van die buurtproblemen eindelijk grotendeels van de baan is.

Maar dat botst op onder meer het verzet van de milieubeweging Raldes, het Regionaal Actiecomité Leefmilieu Dender en Schelde, die tegen is wegens de milieuoverlast die deze N41 zal veroorzaken in Denderbellebroek. Het landbouw- en natuurgebied waar deze weg langsheen zal lopen.

En die Raldes haalde haar gelijk bij de Raad van State. Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (NV-A) laat hier nu wel  een nieuwe studie over maken. Maar dat is voor critici een studie om de studie om zo de indruk te geven iets te doen. Of hier verdere stappen zullen gezet worden lijkt daarom twijfelachtig. Maar zonder die doortrekking is de lang geplande herinrichting van de Oudegemse dorpskern niet echt realiseerbaar.

Aalst gaat nu wel op eigen kosten een weg aanleggen die het naburige Gijzegem zal ontlasten en tot aan de grens met Oudegem gaat lopen. Om daar dan op de oude gewestweg aan te sluiten richting de zwaar belaste Oudegemse dorpskom.

Intussen zijn ook de andere grote milieuproblemen die VPK in de buurt veroorzaakte voorbij. Daar was sprake van bijwijlen een grote geurhinder en geluidsoverlast. Na jaren zoeken heeft men bij VPK nu de oplossing hiervoor gevonden. Een gevolg van de overname door VPK van een bedrijf in het Franse Straatsburg waar die technologie voorhanden bleek.

Buurtbewoner Eddy Van den Broeck: “Er is een nieuwe sfeer bij het bedrijf met nieuwe mensen die op een serieuze manier met ons buurtbewoners in gesprek zijn gegaan. En dat gebeurt tweemaal per jaar met daarbij een evaluatie van de toestand. Men bouwde ook een muur om de geluidhinder te verminderen en werkt al een tijd met een nieuw productieproces die de stank weet te vermijden. De zware overlast is nu voorbij.”

IMG_3526

Volgens buurtbewoner Eddy Van den Broeck waait er een nieuwe wind doorheen VPK in Oudegem en zijn de milieuproblemen die het bedrijf in de buurt veroorzaakte nu grotendeels van de baan.

Willy Van Damme

Advertenties

Patrick Feys nieuwe korpschef Dendermondse Politie

Er is een nieuwe korpschef gevonden voor de Dendermondse politiezone ter vervanging van de naar Brussel gepromoveerde Paul Putteman. Zijn vervanger is Patrick Feys, een dertiger die nu adjunct directeur-coördinatie (in politietaal adjunct DirCo) is bij de Brusselse federale gerechtelijke politie.

Personeelsproblemen

Een topman dus die nu onder meer mee betrokken is bij het fameuze Kanaalplan van federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (NV-A). Dit plan wil de regio rond het kanaal Ruppel naar Brussel met daarbij Vilvoorde en Molenbeek zuiveren van salafistische terreursympathisanten. Een lastige karwei en het gevolg van de serie terreuraanslagen die België en Frankrijk de voorbije twee jaar teisterden.

Hij kwam als eerste van drie uit het zogenaamde finaal functiegesprek. Hij woont in Lokeren en zijn echtgenote werkt nu bij de federale gerechtelijke politie aan de Dendermondse Kroonveldlaan. De man kent dus Dendermonde vermoedelijk vrij goed.

Het probleem is wel dat de DirCo zelf ziek en Feys nu zijn functie waarneemt. Wat betekent dat zijn verhuis naar Dendermonde gezien de Brusselse moeilijkheden vermoedelijk dus nog wel eventjes op zich zal moeten wachten. Hij wordt in Dendermonde verwacht of in mei of in juni. Dit naar gelang de personeelsproblemen op die dienst in Brussel snel opgelost geraken.

De Dendermondse gemeenteraad keurde de zaak in geheime zitting reeds goed en het is nu aan de minister van Binnenlandse Zaken en de koning om hun handtekening te zetten onder de tekst van die benoeming. Waarna dit dan in het Staatsblad kan verschijnen. Als laatste stap komt dan de eedaflegging voor de voltallige Dendermondse gemeenteraad.

Paul Putteman

Er is met Patrick Feys een opvolger gevonden voor de vorige Dendermonde politiezonechef Paul Putteman (foto). Het zorgen voor de opvolging van een aantal politiemensen in sleutelfuncties wordt voorlopig in Dendermonde zijn grootste uitdaging. Maar gezien zijn huidige functie zou dat geen groot probleem moeten zijn.

In Dendermonde erft hij een erg professioneel geworden korps dat lokaal ook over een goede reputatie beschikt. Het is het werk geweest van Paul Putteman, de eerste politiezonechef die van de lokale rijkswacht en de stadspolitie één korps maakte. Geen sinecure want de relatie tussen beiden was traditioneel slecht en bovendien liet hun reputatie in de stad te wensen over.

Wel zal de nieuwe chef snel geconfronteerd worden met een serieus personeelsprobleem bij het ongeveer 130 man sterke korps. Zo is de top vrij verouderd en verdwijnen wegens pensionering de komende 2 à 3 jaar enkele officieren die nu in het korps sleutelposities bekleden. Tijdig zorgen voor een goede vervanging van deze kaderleden zal dus zijn eerste grote uitdaging vormen.

Willy Van Damme

Advertenties