De Dendermondse gevangenis–Het einde van een strijd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen, de administratieve rechtbank die als laatste in de rij moet oordelen over bouwvergunningen en wat men nu omgevingsvergunningen noemt gaf het groen licht voor de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis. Zij heeft nu de bezwaren tegen bouwvergunning en de ontsluitingsweg naar deze gevangenis verworpen. En haar oordeel is definitief.

Overleg na bouwverlof

Het is het zoals hier eerder geschreven verwachte einde van een ongeveer 10 jaar (!) durende juridische strijd van een aantal omwonenden en de Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender en Schelde (RALDES). De bouw van die weg kan theoretisch vandaag aanvatten.

Gevangenisgebouw Dendermonde - Omgeving

Een computersimulatie van de nieuwe gevangenis die zoals men kan verwachten een heel idyllisch beeld schept van die instelling.

Er is nog wel een geschil bij de Raad van State rond het wijzigen door Geert Bourgeois, toenmalig minister voor Erfgoed, van het beschermingsdecreet voor het landschap van de Oude Dender. De aanpassing van dit besluit was nodig om de ontsluitingsweg naar de gevangenis aan te kunnen leggen.

Maar volgens de woordvoerster van de Regie der Gebouwen, bouwheer van de gevangenis, is dat geen echt probleem. “We hebben een bouwvergunning voor zowel de gevangenis als de ontsluitingsweg en kunnen dus starten”, klinkt het daar.

Al snel na het bouwverlof zal er overleg zijn tussen de verschillende partijen, en dat zijn vooral de Regie der Gebouwen, de tijdelijke bouwvereniging BAM die de bouw moet realiseren, het ministerie van Justitie, de stad en de Vlaamse Waterweg. Die laatste moet zorgen voor de afwerking van de ontsluitingsweg.

Grondspeculatie

Normaal gezien zal de weg met de brug er eerst komen want anders moet al het zwaar verkeer nodig voor de bouw langs de Boonwijk en de Meersstraat rijden en die is hiervoor feitelijk niet geschikt. Vermoedelijk zal men vlug dit najaar dus die al klaar liggende brug plaatsen en de weg afwerken. Wat snel kan gaan.

Oud Klooster - 25-04-2009 - 2

De kouter van het Oud-Klooster. De gevangenis zal een 10% beslaan van die kouter en komt rechts achteraan niet ver van die spoorlijn.

Waarmee dan definitief een einde komt aan een al meer dan 16 jaar aanslepende zaak. Talrijk waren de protesten, bezwaarschriften en beroepen bij allerlei rechtbanken en hogere overheden. Driemaal moest de provincie een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken en ook hier was het dus derde keer, goede keer.

Deze landbouwkouter van het zogenaamde Oud Klooster – hier stond bij het prille begin van Dendermonde een klooster dat nu feitelijk geheel verdwenen is – was bij de opmaak van de gewestplannen rond 1970 aangeduid als een woonuitbreidingsgebied.

Waarna DDS, de lokale intercommunale voor streekontwikkeling, begon met de aankoop van gronden daar. Ook verwittigde men enkele plaatselijke politiek goed geïntroduceerde families over die gewestplannen. Het gevolg was een beperkte vorm van grondspeculatie. Die hoopten op een lekkere extra spaarcent en zagen door de bouw van deze gevangenis die wens vervliegen. Hun gronden werden immers als landbouwgrond aangekocht.

Eksterstraat

Bij het begin van de protesten waren een aantal onder hen er trouwens als de kippen bij om te klagen over die plannen. Sommigen in de buurt zwegen dan weer en slikten hun extra winst in terwijl de anderen die gevangenis elders wilden, bijvoorbeeld bij de Eksterstraat, een sterk geïsoleerd gebied niet ver van de expresweg N41.

DSCN4696

De Eksterstraat in Sint-Gillis-Dendermonde waar sommige actievoerders dan de gevangenis wilden. al snel was er ook hier al een actiecomité tegen.

Vanuit de toenmalige lokale Open VLD, die toen sterk ageerde tegen die gevangenis op het Oud Klooster, ondernam men zelfs pogingen om die via de provincie en een door Grontmij gemaakte studie toch aan de Eksterstraat te plaatsen. Wat praktisch bijna onmogelijk was.

Het dossier zat op de provincie in handen van de Open VLD. Maar Dendermonde doorzag die manoeuvres en het plan faalde. Een van de tenoren van het verzet wiens familie op het Oud Klooster gronden had was gemeenteraadslid voor Open VLD. De Dendermondse liberalen steunen sinds de vorige legislatuur nu wel het project geheel.

Als gevolg van de bouw van die ontsluitingsweg ontstonden er ook protesten aan de Tragelweg, een doodlopende straat op de linkeroever van de Oude Dender. Die bewoners daar zagen in die op een goeie 100 meter van hun woningen gelegen weg immers een gevaar voor de rust. Enkelen beschouwden het zelfs als een soort autostrade.

En dan waren er natuurlijk ook veel natuurliefhebbers want die kouter van het Oud-Klooster is een mooi natuurgebied. Wel gaat die gevangenis maar een 10% van deze kouter innemen en verloor de rest sindsdien zijn statuut van woonuitbreidingsgebied. Bouwen is er nu verboden.

DSCN3907

De actiecomités tegen de gevangenis tijdens een persconferentie in café Tijl in betere tijden toen het hen nog voor de wind ging.

Alleen digitaal

In het begin hadden de protesten groot succes. Ze was er bij het eerste PRUP volgens de Raad van State (RvS) onduidelijkheid over de ontsluiting van die gevangenis. Ging dat via de Meersstraat, een nu nog niet geasfalteerde doodlopende straat, of via die nieuwe toen nog aan te leggen weg. Het was voor de RvS voldoende reden om het PRUP in de vuilbak te gooien.

En dan had de Raad van State bij het tweede PRUP opnieuw bezwaren omdat de geplande opmaak van het milieueffectenrapport voor dit PRUP alleen via het internet was kenbaar gemaakt en niet als vroeger via een gedrukte publicatie. Wat het gevolg was van een eerdere decreetwijziging van het Vlaams parlement. Maar dat schade de belangen van de burger stelde het tweede arrest.

Een wel heel raar besluit daar het Staatsblad, de bron van alle wetgeving, toen al jaren alleen nog digitaal verscheen. Zeker ook omdat de afdeling Wetgeving van diezelfde raad bij haar advies rond dit parlementair voorstel geen bezwaar had gemaakt tegen die decretale wijzing over deze zaak

Volgens drie goed geplaatste bronnen aan beide zijden van het conflict was dit een gevolg van de oprichting eerder door de Vlaamse regering van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB). Die nam zo een belangrijke bevoegdheid af van de Raad van State en, volgens die drie bronnen, nam de Raad van State hierom via dat arrest weerwraak op de Vlaamse regering.

DSCN1786 (2)

De ondertekening op 28 juni 2011 van het contract voor de bouw van de nieuwe gevangenis op het Dendermondse stadhuis. Met vooraan minister van Financiën Didier Reynders (MR), daarachter minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V), de man van de tijdelijke bouwvereniging BAM en achteraan de Dendermondse burgemeester Piet Buyse (CD&V).

Hiërarchie in rechtspraak

Wat indien waar een grote schandvlek is op onze rechtspraak. Het is Vrouw Justitia naakt. De economische schade van dit arrest was ook groot. Zo was er daardoor een serieuze vertraging bij bouw van de elektriciteitscentrale in Zeebrugge die nodig is om de door die windmolens in zee geproduceerde energie aan land te brengen.

Intussen blijkt uit dit dossier echter dat er goede afspraken gemaakt zijn tussen de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB). Want dat was nodig. Zo liepen er bij beide administratieve rechtbanken procedures rond deze zaak en het kwam er daarom op aan dat ze elkaar niet voor de voeten zouden lopen.

Zo schortte de RVVB de vergunning voor de bouw van de gevangenis en de ontsluitingsweg in afwachting van een definitief arrest van de Raad van State. Het probleem – en een grote fout – van onze regionalisering is immers dat er geen hiërarchie is tussen een regionaal decreet en de nationale wetgeving. Dat is hier netjes opgelost.

RALDES woest

Terwijl de overheden en een groot deel van de bevolking in de stad blij zijn met de evolutie van dit dossier is men echter bij RALDES woedend. Zo stellen zij dat de Raad van State tweemaal neen zei maar nu ja, ondanks ook ditmaal een nee van de adviseur bij de raad.

Zo schrijven ze in hun persbericht: “Welke machinaties hebben hier gespeeld? De logica hierachter is alleszins ver te zoeken!” Vergetend dat men het PRUP tweemaal had aangepast aan de eerdere bezwaren van de raad die kwamen van …. RALDES en de protesterende buurtbewoners.

IMG_0661

De bouw van de sluis en brug over de Oude Dender. De verdere afwerking van de sluis zal volgens een bericht van de Vlaamse Waterweg, de eigenaar, blijkbaar nog op zich laten wachten.

Verder hebben zij het ook over: “… nog maar eens uiterst kostbare ruimte verloren door onbesuisd gedrag van de machthebbers….. Alternatieve inplantingen werden nooit ernstig onderzocht! Om één of andere duistere reden, zeker niet het algemeen belang, moest en zou de gevangenis op die plaats komen.”

Over de plek waar de gevangenis moest komen zijn die voorbije 16 jaar en tot nog dit jaar hevige discussies gevoerd, van de Dendermondse gemeenteraad tot herhaalde malen voor de Raad van State. Woedend was de reactie als gewezen burgemeester Norbert De Batselier (SPA) nu ongeveer 15 jaar terug tijdens de gemeenteraad de kwestie van grondbezit en speculatie opwierp.

De reden voor die keuze zijn al die jaren steeds duidelijk geweest en hadden te maken met de geschikte ruimte en de ligging in het kleinstedelijk gebied. Als er hier machinaties waren dan was het bij diegenen die actie voerden tegen de gevangenis.

In de fameuze studie van Grontmij klonk het grote argument voor de inplanting in de Eksterstraat dat dit zo’n mooi gebouw was dat die bij het naderen van Dendermonde via de N41 aan de bezoekers een positieve indruk ging geven. Nou!!

De open ruimte

Bovendien zit er een serieuze tegenstrijdigheid in hun persbericht. Eerst protesteren zij tegen de aanslag op de openbare ruimte – wat klopt – maar gelijktijdig klagen zij aan dat men niet koos voor een inplanting elders. Er is dus in hun visie zo te zien een hiërarchie in het aanslagen van de open ruimte en het negeren van de nog niet bestaande betonstop.

Wat zij echter natuurlijk helemaal vergeten is dat het hier niet gaat over een bedrijventerrein of woningbouwproject maar over de bouw van een gevangenis. De huidige in Dendermonde is te klein en vooral totaal verouderd. Ze stamt uit het midden van de negentiende eeuw.

IMG_2129

Het interieur van de oude gevangenis in Dendermonde aan de Leopoldlaan. Deze dateert van 1863 en is een geklasseerd gebouw. Het is een der oudste gevangenissen van het land. De vraag is dan ook wat de Regie der Gebouwen hiermee later gaat doen.

België werd hierover wegens de schending van de mensenrechten van die gevangenen al herhaaldelijk veroordeeld. Ook terecht. Een nieuwe gevangenis is geen luxe maar om reden van de mensenrechten hoogst noodzakelijk. Tellen de mensenrechten dan niet?

Er loopt nu een dossier voor een groots bouwproject aan Krijgem, pal bij de Tragelweg, de Oude Dender en het Oud Klooster. Maar hiertegen hoorde men tot heden geen enkel bezwaar, noch van RALDES, noch van de omwonenden. Dat kan zo te zien dus wel. Logica???

Willy Van Damme

:

Milieuvergunning voor Dendermondse gevangenis

De Raad van State heeft, na de verwerping van de bezwaren tegen het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor Dendermonde dat nodig is voor de bouw van de nieuwe gevangenis, vorige week woensdag als ongegrond ook de bezwaren tegen de milieuvergunning voor deze gevangenis naar de prullenmand verwezen. Het is een belangrijke stap in dit dossier maar was ook verwacht.

Een guerrilla

Nu blijven er nog twee procedures over die voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RVVB) liggen, die van het beroep tegen de bouwvergunning voor de ontsluitingsweg naar die gevangenis en die tegen de bouw van de gevangenis zelf. Beide uitspraken waren aan het wachten tot de Raad van State haar arrest velde over het PRUP.

Daarenboven is er ook nog een beroep bij de Raad van State tegen de decreetwijziging rond het beschermde landschap van de Oude Dender. Deze aanpassing werd gedaan om de constructie mogelijk te maken van de brug over de Oude Dender, onderdeel van die weg. Het vermoeden is dat ook hier een voor de overheden positieve beslissing zal vallen. Normaal nog dit jaar.

Gevangenisgebouw Dendermonde

Zo zou volgens een computersimulatie van de bouwer de nieuwe gevangenis er moeten uitzien. Goed voor 444 gedetineerden.

De start voor dit project werd eind 2003 gegeven onder de toenmalige minister voor Justitie Laurette Onkelinx (PS) en Dendermonds burgemeester Norbert De Batselier (SP.A). Het contract voor de bouw zelf werd op het Dendermonds stadhuis op 28 juni 2011 plechtig ondertekend tussen de overheid en het tijdelijk consortium De Poort van Dendermonde NV. Dit via het systeem van DBFM (Design, Build, Finance & Maintenance of Ontwerp, Bouw, Financiering en Onderhoud).

Sindsdien wordt het dossier geplaagd door een aantal tegenstanders uit de wijde omgeving en de Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender en Schelde (RALDES). Die begonnen een ware guerrilla tegen de zaak met tientallen bezwaarschriften, beroepen en rechtszaken. Teveel om op te noemen. Die hadden zeker de eerste jaren groot succes. De provincie moest zelfs drie verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen maken.

Kentering

Vorig jaar kwam de kentering toen de Raad van State op 6 februari met een tussenarrest velde

en het voornaamste argument van de actiegroepen verwierp. En als op 23 oktober 2018 de Raad van State alle resterende bezwaren tegen dat derde PRUP ongegrond verklaarde is de indruk ontstaan dat de strijd grotendeels is gestreden. Het nu gevelde arrest van 4 juli rond de milieuvergunning lijkt dat te tonen.

Van de 8 bezwaren trokken de actievoerders er zelfs twee voor het afsluiten der debatten terug en was alleen hun eerste argument nieuw. De resterende vijf anderen bleken gewoon kopieën van de eerdere punten gebruikt bij de discussie over het PRUP zoals de kwestie van de vleermuizenpopulatie en de keuze voor de site waar de gevangenis normaal komt. Ze werden dan ook zonder veel aarzelen verworpen.

Raldes - Gevangenis Oud Klooster - 02-06-2009 - 9

De actievoerders van het eerste uur. Hier in de zomer van 2009.

Alleen het eerste punt vergde wat meer discussie heen en weer tussen de partijen. Het betrof de nieuwe weg naar de gevangenis die er trouwens behoudens de brug al ligt. Volgens de actievoerders kon men geen milieuvergunning voor die gevangenis geven daar er geen zekerheid is voor de weg ernaartoe. Een beetje het verhaal van de kip en het ei.

Daarbij kwam in deze discussie ook de geplande brug over de Oude Dender ter sprake. Ook dit argument werd echter in dit debat dus verworpen. Het belangrijkste juridische obstakel dat nu nog overblijft is trouwens dit van de bouw van deze brug.

Brug

De weg langs de Oude Dender is een van de mooiste wandelpaden van de stad en is een beschermd landschap. Het toenmalig beschermingsdecreet van 11 oktober 1985 voorzag echter niet in de mogelijkheid van een brug met sluis. En Geert Bourgeois (N-VA), toen minister-president en verantwoordelijk voor Erfgoed, wijzigde om die reden dat decreet zodat een brug en een sluis wel mogelijk werden.

Hiertegen trok men dus naar de Raad van State o.a. met als argument dat het Agentschap voor Onroerend Erfgoed in 2011 hierover toen opmerkingen maakte. Deze dienst keurde echter nadien de recentere wijziging van dit beschermingsdecreet wel goed. Zoals ook het Agentschap Natuur en Bos zich kon vinden in dit nieuw besluit.

De kans dat de Raad van State het verzet tegen die brug zal verwerpen is dan ook zo te zien groot. Hetzelfde voor de bouw van die weg en de gevangenis bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die procedures lijken eerder nog maar een formaliteit.

Hierbij was er op 27 juni een zitting van de RVVB rond de bouwvergunning voor deze gevangenis. Daarbij bleken de bezwaren grotendeels overeen te komen met die welke voorheen al bij de Raad van State voor het PRUP zijn gebruikt. Deze werden dan ook al bij voorbaat door de RVVB verworpen. Een definitieve uitspraak hierover zou nog voor deze zomer kunnen zijn.

Sluis op Oude Dender

In de gevangenis is er plaats voor 444 gedetineerden. Wat een dagelijkse aanwezigheid van een 150 mensen zal vergen. Nu verblijven er soms tot 250 gedetineerden in de oude uit 1863 daterende gevangenis. Het is een overbevolkt totaal versleten gebouw. De vraag is dan ook wat men hiermee gaat doen. Het is namelijk ook een als erfgoed beschermd gebouw.

IMG_2122

De nog in functie zijnde gevangenis van Dendermonde. Ze dateert van 1863.

Belangrijk is dat de ongeveer 90 hectare grote site van het Oud Klooster vanaf oktober haar status van woonuitbreidingsgebied verloor. Het is nu officieel randstedelijk open gebied waar o.m. landbouw en zachte recreatie mogelijk is. Woningbouw is er uitgesloten. Alleen een 10% ervan zal kunnen gebruikt worden om die gevangenis te bouwen.

Het was die status van woonuitbreidingsgebied – het gevolg van de creatie een vijftig jaar terug van de gewestplannen – die een aantal lokaal politiek goed ingewijde families vergeefs tot grondspeculatie verleidde. Zij wisten dat de intercommunale voor streekontwikkeling DDS hier gronden ging kopen. Het liep echter verkeerd af.

Belangrijk voor de stad is ook dat zodra de brug – die klaar ligt om geplaatst te worden – er mag komen dat dan ook de sluis op de Oude Dender kan worden afgewerkt. Die is essentieel om de Oude Dender met het in 1976 gegraven Denderkanaal te verbinden. De sluis moet de stad beveiligen en de pleziervaart tot in het Dendermondse stadscentrum mogelijk maken. Een droom van de pleziervaart.

Willy Van Damme

Guido Valcke in Iraaks-Koerdisch vluchtelingenkamp

Recent was de Dendermondse ondernemer Guido Valcke voor de tweede maal in Irak om er hulp te verlenen aan in kampen verblijvende en uit de regio komende oorlogsvluchtelingen. Opvallend is echter dat hij daarbij niet het gebied rond Erbil, de zogenaamde hoofdstad van Iraaks Koerdistan, bezocht maar de Koerdische zone rond de stad Suleimaniya.

Afgelegen gebied

Het is een gebied welke de klassieke media in regel bijna nooit bezoeken. Die blijven hangen in het noordwestelijke deel van Iraaks Koerdistan rond Erbil en het gebied in het noordoosten van Syrië. Alsof er hier in de regio om Suleimaniya een soort van pestplaag zou zijn uitgebroken.

IMG_2251

In dit Iraaks vluchtelingenkamp kunnen de kinderen nu de trein  nemen naar… Brussel. Guido Valcke staat fier vooraan bij zijn realisatie.

Hier in deze streek ligt Halabja, de in 1988 door een gifgasaanval getroffen stad waar het leger van de toenmalige president Saddam Hoessein met mosterdgas en enkele zenuwgassen een groot bloedbad veroorzaakte met duizenden doden. Het was tijdens de Iraaks-Iraanse oorlog en de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK), die hier de baas is, steunde Iran met de wapens.

Maar die verre reis naar een deels toch geïsoleerd gebied was geen probleem voor ondernemer Guido Valcke. En achteraf gezien bleek een visum zelfs niet nodig. Deze trok met steun van de Nederlandse Parwin Stichting, een ngo uit de buurt van Twente in Overijssel, vorige maand voor de tweede maal op avontuur naar de regio rond de stad Suleimaniya.

Guido Valcke werkt via enkele ondernemingen zoals Houtland, Techwood en Europlay die allen rond de productie en verkoop van afgewerkte houtproducten actief zijn. Het is via Europlay dat hij hier in dit verhaal actief is. Dit bedrijf maakt houten speeltoestellen voor onder meer scholen, gemeentes en pretparken.

Maar door allerlei reden waaronder een gewijzigde technische normering in de EU was hij blijven zitten met twee grote toestellen waaronder een trein en een torencombinatie evenals een kleiner speeltuig. En die wou hij niet zomaar richting afval gooien maar installeren waar men ze nog kan gebruiken. Voor kinderen en het goede doel dus.

Guido Valcke is immers ook nog actief bij een ngo die werkt binnen het kader van 11.11.11 rond hulpverlening aan het Zuiden. Hier wil hij dit werk voor kinderen in nood via een eigen initiatief verder zetten. Het was dus zoeken naar een nieuwe bestemming voor deze toch zeer mooie toestellen.

Arabieren, Koerden en Yezidis

En na een vrij lange speurtocht werd in Nederland uiteindelijk de Parwin Stichting gevonden die bereid was mee te helpen om die speeltuigen zonder kosten in een van de vele vluchtelingenkampen in de regio van het Midden Oosten te installeren. Andere ngo’s bleken op zijn smeekbede soms niet eens te antwoorden.

Dames - 10

De meisjes en vrouwen in het vluchtelingenkamp konden kiezen uit de vele beha’s en waren heel tevreden met die geste van Guido Valcke en lingerieproducent Van de Velde. Een tot dan voor de dames onbereikbare luxe.

En dat werden dus de vluchtelingenkampen van Ashti en Barika in de omgeving van de Iraaks-Koerdische stad Suleimaniya. Een agglomeratie met een goeie 650.000 inwoners. Het zijn kampen waar telkenmale ongeveer 13.000 mensen verblijven, veelal vrouwen en kinderen. Met een mix van Yezidi’s, Arabieren en Koerden met ook vluchtelingen uit zowel Syrië als Irak.

Hij zorgde daarbij voor het transport van hier naar het verre Irak. Geen sinecure natuurlijk maar via Nederland en Turkije lukte het die spullen naar ginds te brengen. Verder diende hij zelf ook naar die vluchtelingenkampen te gaan om ze met lokale hulp te installeren. Wat mits een week werk.slaagde.

Een onderdeel van deze missie was ook het afleveren ginds van een zeer groot pakket beha’s van Van de Velde uit het bij Dendermonde gelegen Schellebelle. Het is de internationaal gekende producent van o.m. de merken Prima Donna en Marie Jo en een bedrijf met een oerdegelijke reputatie. Maar ook een met een erg strikte kwaliteitscontrole.

Greet Van de Velde, van het gelijknamige bedrijf: “Wat wij meestuurden waren beha’s die niet 100% aan onze normen voldeden en in plaats van ze te vernielen vonden wij het beter om ze ginds weg te schenken.”

Natuurlijk gebeurde de distributie van die kleding onder de strikte controle van de vrouwen die de kampen mee besturen. De plaatselijke cultuur zou de aanwezigheid van mannen daar niet aanvaarden. Maar dat zij met die gift van Van de Velde tevreden waren hoeft men natuurlijk niet te betwijfelen. Gratis Belgische luxe kleding in een Iraaks vluchtelingenkamp is niet iets wat je er normaal zou verwachten.

Guido Valcke: “Een probleem in die kampen is wel dat de relatie tussen Koerden, Arabieren en die Yezidi’s verre van optimaal is. En die mixen is niet evident. Veelal leven ze dus apart met in Ashti ongeveer 10% Yezidi’s.”

De Yezidi worden gezien als Koerden maar hebben een erg speciale godsdienst die een mengvorm is van allerlei oude lokale religies die men samenvoegde met elementen uit het christendom, de islam en het judaïsme. Over de geschiedenis van de religie is echter amper iets geweten. Het is ook een erg  gesloten gemeenschap.

IMG_2322

Dat de speeltuigen van Europlay populair zijn bij de kinderen uit dit door de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, bestuurde vluchtelingenkamp is duidelijk.

Zij spreken normaal het Kurmanci, een taal binnen de Koerdisch-Iraanse taalgroep. Tijdens de oorlog met ISIS voelden de yezidi’s zich door de Koerdische Democratische Partij (KDP), die de regio rond Erbil beheerst, verraden waardoor zij grotendeels in handen vielen van ISIS. Met het gekende resultaat.

De kern van hun woongebied is het Iraakse Sinjar gebergte aan de grens met Syrië en Turkije. De regio van Suleimaniya valt onder controle van de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) die beheerst wordt door de familie Talabani. En die leven op erg gespannen voet met de KDP van de clan Barzani uit Erbil.

In 1998 kwam het zelfs tot een erg bloedige burgeroorlog tussen beiden. Een onder controle van de VS tussen beiden georganiseerd vredesverdrag zorgt sindsdien voor een relatieve rust in dit gebied.

Guido Valcke is tevreden over zijn missie en kijkt terug: “Het plaatsen van die toestellen is een zeer complexe zaak en dient te gebeuren door mensen die er ervaring mee hebben. En met hulp van enkele lokale mensen lukte het. En bij de kinderen en hun ouders is er veel blijdschap. De speeltuigen bleken onmiddellijk zeer populair en uiteraard is er bij die toestellen een continue bewaking. En ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het aan die gifgasaanval gewijde museum in Halabja te bezoeken.” De missie slaagde dus voor Guido Valcke die er ginds wat vrienden bijkreeg. En die hebben nu een trein naar Brussel.

Willy Van Damme

Foto’s: Guido Valcke

Dendermondse persprijzen 2018

Zoals al elk jaar sinds 1976 organiseert de Dendermondse Perskring ook ditmaal de verkiezing van de persprijzen voor cultuur, sport en sinds enkele jaren ook een voor levenslange verdienste. De prijs gaat naar mensen of verenigingen in Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke.

Deze is bestemd voor diegenen die het nu bijna voorbije jaar 2018 een opmerkelijke prestatie leverden die lokaal of zelfs nationaal en internationaal weerklank kreeg. Met de voorkeur daarbij gaande naar mensen die in stilte dikwijls achter de schermen en onbaatzuchtig actief waren.

DSC_0916

Wie krijgt op 24 februari een van deze toch wel mooie beeldjes van de Dendermondse kunstenaar Staf Vinck? Een man met een stevige reputatie als keramist en kunstschilder.

Wie zich kandidaat wil stellen of iemand kent en die wil voorstellen voor de prijzen voor cultuur en of sport kan dit doen door een mail of brief te sturen naar de Dendermondse Perskring met een korte samenvatting van de reden voor die kandidatuur. Deze dient gestuurd naar of willyvandamme@skynet.be of marc.goossens.persbureau@skynet.be. Dit dient te gebeuren ten laatste op 31 januari 2019.

Kandidaturen voor de prijs voor levenslange verdienste kunnen alleen voorgedragen worden door de leden van de Dendermondse Perskring. De uitreiking van deze persprijzen gebeurt op 24 februari om 10u30 in zaal Belgica Bis, Kerkstraat 115 te Dendermonde. De laureaten ontvangen daarbij ook een beeld in keramiek van de kunstenaar Staf Vinck.

De winnaars van de persprijzen vorig jaar waren voor de sport de Wandelclub De Denderklokjes uit Lebbeke, voor cultuur was dat schrijfster Sarah Verhasselt uit Appels en voor levenslange verdienste ging de prijs naar duivel-doet-al Luc Dierick uit Grembergen.

Willy Van Damme

PRUP Dendermondse gevangenis–Groen licht

De Raad van State heeft gisteren bij monde van arrest 242.751 het beroep van een aantal omwonenden en de milieubeweging RALDES (Regionaal Actiecomité Dender en Schelde) tegen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) verworpen. Dit PRUP, het derde al, is nodig voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Dendermonde. Essentieel voor de bouw van de nieuwe gevangenis want die moet binnen een kleinstedelijk gebied komen.

Waarmee dit aspect van de zaak na een meer dan 10 jaar lange strijd ten einde is. Wel is er nog de bouw- en milieuvergunning van de gevangenis zelf. De bouwvergunning ligt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de milieuvergunning zoals de procedure rond het PRUP eveneens bij de Raad van State te wachten op behandeling.

Dendermondse gevangenis - 1

Een computersimulatie zoals de nieuwe gevangenis er volgens de bouwheer BAM zou moeten uitzien.

Zonder goedkeuring van het PRUP konden die twee andere aspecten van de zaak immers niet verder. Wel lijkt het voornaamste obstakel tegen de bouw van die nieuwe gevangenis van de baan. Het is nu nog wachten op de afhandeling van die laatste twee dossiers.

Hetzelfde voor de bouwvergunning voor de ontsluitingsweg naar de gevangenis die langsheen de Dender loopt en een zaak is van de Vlaamse Waterweg, het vroegere Waterwegen en Zeekanaal. Ook dit is nog geschorst in afwachting van de finale goedkeuring van het dossier. De brug over de Oude Dender en de er bijhorende sluis ligt wel klaar voor plaatsing.

Wat betekent dat de Dendermondse gevangenen mogelijks dan op relatief korte termijn van een drie jaar eindelijk uit hun bijna middeleeuwse huisvesting met soms drie op een kamer kunnen verhuizen naar humaner oorden.

Later meer.

Willy Van Damme

Chinese Draeckeniers

De volgende Ros Beiaardommegang, voorzien in mei 2020, nadert en dus moeten de Aalsterse Draeckenieren, voluit de Kaiserlycke Soevereine Caemere de Draeckenieren tot Aelst, nog eens een bezoekje brengen aan wat zij dat ‘dorp aan de Dender’ noemen, Dendermonde dus. Met als eerste stop natuurlijk de woonplaats van het Ros Beiaard zelve aan de Nederlandse Infanteriekazerne.

DSC_0849

Ivo Knip Tang, alias Van Cleemput, (rechts) ooit volgens Aalsterse ingewijden le très grand chef van het Chinese Volksdagblad de Lenmin Libao, moest het allemaal in zijn Chinees Aalstels uitleggen. In 2020 zal volgens dit doorluchtige gezelschap het Aalstelse Los Ballatum zijn en wegens zwaar ziek niet het Los Beiaald die in de Los Beiaaldommegang gaat meelopen. De ommegang zal dan zeker op wieltjes lopen. Weg met de pantoffels. En we krijgen zelfs ook een vierde reus, die van Nijvel. Dat belooft voor 2020 zeer mooi te worden.

Het waren drie leden van wat ze de Chinese afdeling van de Draeckenieren noemden, in wezen aspiranten die hier ook hun ‘examen’ kwamen afleggen. Moeilijk leek die proef echter niet te zijn.

Vier reuzen

Volgens hen was het Ros Beiaard zwaar ziek, stonk het en is het daarom niet meer in staat om in 2020 mee te lopen in die ommegang. Vandaar dat men dus, gedienstig als zij zijn, ervoor gingen zorgen dat het Aalsterse Ros Ballatum, die met de wieltjes, die rol zal overnemen. Want de stank van het Ros Beiaard was niet meer te harden. Vandaar dat men wasknijpers had meegebracht en vliegenmeppers om die op afstand te houden.

En als goede (Aalsterse) Chinezen hadden zij het daarbij ook over het Los Beiaald en de viel leuzen, zijnde Mars, Goliath en Indiaan waaraan zij dan ook meenden de ‘Leus van de Bende van Nijvel’ te moeten toevoegen.

DSC_0873

De duizenden jaren oude vaas bleek merkwaardig genoeg uitermate goed bewaard. Het leek wel alsof ze pas van gisteren dateerde.

Het grote woord voor de Dlakeniels werd ook gevoerd door volbloed Chinees Ivo Knip Tang, volgens Aalsterse roddels in een vorig leven hoofdredacteur van het Chinese Volksdagblad, de gevreesde Lenmin Libao  Een man die zich in goede Chinese traditie ook graag chef hoort noemen.

Maar het voornaamste was dat ze in de archieven van hun gehucht, Aalst, een belangrijk document hadden gevonden, zijnde een duizenden jaren oude Chinese vaas die verre voorvaderen van de ‘Deillemonse bulgemeestel’, Piet Buyse en van de Aalsterse oppeldlaeck voorstelden.

Waardoor men zo onomstotelijk bewees dat hij en de voorvader van de ‘Oppeldlaeck afstamden van een loemlijk Chinees keizellijk geslacht.’ De Draeckeniers noemen niet zomaar ‘Kaiserlyck’

Waarna een verraste en zeer aangedane Dendermondse burgemeester die vaas in ontvangst nam om ze dan op een ereplaats in het stadshuis te laten plaatsen. Ereplaats? Waarop alle aanwezigen van het Aalsters-Chinese gezelschap een pot ‘smaukelijke ajointjes op azoin’ kregen aangeboden. Een pot die verdacht leek op wat bij Aldi al eens in de rekken te blinken staat.

Celtificate of Excellence - Draeckeniers - 19-10-2018

Het celticifate uitgeschreven door de wereldwijd en zekere in China gekende Lei-Nhalt Mach-a-lis. De man van de Chinese Toulism Academy.

En verder hadden zij voor de aanwezigen ook nog een oorkonde bij, een Celtificate of Excellence van de Chinese Toulism Academy met daarop de leuze l’Onion fait la Farce’ afkomstig van een zekere Lei-nhalt Mach-a-lis, naar verluidt de grote man achter het Chinese toerisme. Of iets dergelijks.

Willy Van Damme

Woonwijk Vlietberg krijgt groen licht

Er is eindelijk een doorbraak bereikt in het dossier van het woonuitbreidingsgebied Vlietberg in de Dendermondse deelgemeente Sint-Gillis-Dendermonde. Het is een project van de intercommunale voor streekontwikkeling DDS waar ongeveer 550 woningen geschatte gaan komen. Het gebied heeft een oppervlakte van een 20 hectare.

Het wordt een mix van open, gesloten en halfopen bebouwing. Met daarbij dan ook nog appartementen tot vier verdiepingen hoog. Ook komt er een speelplein en voorziet men extra fietsvoorzieningen. DDS zal het gezien de omvang ook in fazen realiseren.

Lange lijdensweg

Het project heeft al een lange lijdensweg achter de rug en werd opgestart in 2002 toen men besloot tot de aankoop van de nodige gronden, in essentie landbouwgronden en ook weilanden.

Het gebied is gelegen tussen de supermarkt Delhaize, de Haagstraat en de Olieslagerstraat. Daarbij werd onder de vroegere algemeen directeur Herman Rupus ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een private partner om het gezamenlijk te ontwikkelen. Dit akkoord moet men nu activeren.

Elsbos wegeniswerken

Kris Verwaeren, sinds 2006 algemeen directeur van DDS, hier tussen de maïs- en bietenvelden en weilanden van Vlietberg.

Recent keurde de vrederechter de laatste onteigeningen goed zodat men nu eindelijk verder kan. Die eigenaars kunnen nog wel over de onteigeningsprijs in beroep gaan maar het kan de uitvoering niet meer tegenhouden.

De verdere administratieve afwikkeling zal nu nog een geschatte vier maanden vergen maar ondertussen kan men al de nodige stappen zetten voor een archeologisch vooronderzoek. Gezien het gebied Vlietberg noemt en het dus een hoger gelegen terrein betreft is de kans reëel om hier sporen te ontdekken van zeer oude bewoning.

Raad van State 

Wat ook al bij de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Hoogveld J het geval was. Zodat dit speurwerk naar ons verleden wel eens een jaar werk kan vergen. Maar intussen kan men wel al verder met het maken van het ontwerp voor de wijk, het aanstellen van aannemers en het verleggen van bepaalde waterlopen en buurtwegen. Een zaak die door de gemeenteraad dient goedgekeurd. Wat nadien ook met de wegen moet gebeuren.

De hoop is in 2020 te starten met de aanleg van de straten en de nutsvoorzieningen. Voor DDS komt er nu een einde aan een lange lijdensweg vol administratieve procedures met onder meer de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, een soms traag werkende regering en administratie en de obstructie van een grondeigenaar, projectontwikkelaar Matexi.

Die had er een perceel kunnen kopen en trok tegen de onteigeningsvergunning naar de Raad van State stellende dat er in Dendermonde geen behoefte was aan dit woningproject. Toen de auditeur in zijn advies brandhout maakte van hun argumenten trok Matexi zich echter snel terug. Blijkbaar een voor hen zeer nadelig arrest vrezend.

Ook diende men van 9 juni 2011 tot 20 januari 2014 te wachten tot de vroegere Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) eindelijk de toelating gaf tot onteigeningen. En dan was er door de tijdens de procedures gewijzigde wetgeving ook nog de verplichting ontstaan tot het organiseren van een MER-screening. Dus zien of er eventueel een milieueffectenrapport (MER) diende opgemaakt te worden.

Elsbos

Ondertussen is men eveneens in Sint-Gillis-Dendermonde begonnen met de aanleg van de wegenis voor het woonuitbreidingsgebied Elsbos in de wijk Lutterzele. Een zaak die een nog veel grotere lijdenweg dan Vlietberg heeft moeten ondergaan. De plannen hier dateren al van voor 1972 toen Sint-Gillis-Dendermonde nog een aparte gemeente was.

Elsbos wegeniswerken

In deze woestenij komt vanaf volgend jaar de wegenis voor het woonuitbreidingsgebied Elsbos.

Ook hier bouwt men op termijn een 480 wooneenheden met eveneens een mix van open, halfopen en gesloten bebouwing met verder nog appartementen, een waterpartij, volkstuintjes, speelplein en groenvoorziening. Ook dit zal men in fasen ontwikkelen.

Deze realisatie is het werk van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij (SBK) en Volkswelzijn, twee van de in Dendermonde actieve sociale huisvestingsmaatschappijen. Volgend jaar zou de wegenis klaar zijn en kan men er eindelijk beginnen met de verkoop van gronden en de bebouwing.

Tegen eind dit jaar moet de wegenis voor het eerste deel van fase 1 klaar zijn. En normaal op 1 oktober begint SBK normaal met de bouw van de eerste 32 koopwoningen en start Volkswelzijn begin 2019 met de realisatie van 20 haar wooneenheden, appartementen bestemd voor huurders.

Hoogveld I

Met de realisatie van Elsbos en Vlietberg komt een einde aan de realisatie van de grote bouwprojecten in Sint-Gillis-Dendermonde. Het betekent dat de groeiende Dendermondse bevolking hier woningen kan blijven vinden en de woningprijs wat onder neerwaartse druk blijft staan.

Er rest in Sint-Gillis-Dendermonde dan alleen nog de realisatie van de nieuwe gevangenis op de site van het oud klooster en de aanleg van het lokale bedrijventerrein Hoogveld I op het Hoogveld aan de Wolvestraat. Een zaak die als een processie van Echternacht de rondweg van de rechtbanken en de administratie aan het doen is.

De datum van realisatie hier is dus nog een groot vraagteken. Daar zorgt de zeer harde obstructie van twee grondeigenaars voor, beiden zelf nochtans ondernemers. Hier is het wachten op een nieuw RUP dat echter pas in 2019 door de Dendermondse gemeenteraad kan opgestart worden. Onder de nieuwe of de oude meerderheid. En de afwerking van een RUP vergt wegens de vele regels al gauw twee jaar.

Willy Van Damme

Recreatiedomein Nieuwdonk naar provincie

Er is op enkele details na een akkoord over het vertrek eind dit jaar van de provincie Oost-Vlaanderen uit de intercommunale Dender-Durme en Schelde (DDS) die actief is op het vlak van de streekontwikkeling in de regio Dendermonde en Wetteren.

Het is een gevolg van de nieuwe wetgeving waarbij de Vlaamse provincies vanaf 2019 een aantal bevoegdheden verliezen en daarom ook uit de intercommunales voor streekontwikkeling als DDS, waarin zij aandeelhouders zijn, moeten treden. Daarbij dient DDS hun aandelen terug te kopen.

Natuurinrichtingsproject

Dat vertrek van deze aandeelhouder kost DDS natuurlijk dus een pak geld en een akkoord daarover is praktisch rond. Dat regelt men echter niet met het ruilen van het aandelenpakket voor een geldsom maar in natura door het overdragen van het natuur- en recreatiedomein Nieuwdonk naar de provincie.

“Een logische keuze”, stelt men bij DDS daar de provincie ook andere recreatieparken in de provincie beheert zoals De Gavers in Geraardsbergen en Puyenbroeck in Wachtebeke. Nieuwdonk in Overmere, een deelgemeente van Berlare, trekt naar gelang de weersomstandigheden elk jaar ongeveer 50.000 betalende bezoekers.

Nieuwdonk - Strandzone

Het is de bedoeling dat vanaf 2019 de Provincie Oost-Vlaanderen de nieuwe eigenaar wordt van Nieuwdonk.

Met in 2017 46.057 bezoekers tegen 53.779 het jaar voordien. Het is ook op sportgebied actief met o.m. de Nievdonckse Watersport Vereniging die er een zeilschool heeft. Ook zijn er enkele duikclubs actief zoals het Zeepaardje uit Dendermonde en het Aalsterse Profunda Diving.

Het gebied bevat naast het recreatieterrein met een grote vijver en een strandzone ook een omvangrijk natuurgebied en is een 183 hectare groot. Het paalt aan het grotere Donkmeer, ooit een zijarm van de Schelde.

Daarbij is men ook betrokken bij het natuurinrichtingsproject Berlare Broek – Donkmeer waar de natuurvereniging vzw Durme, de gemeente Berlare, het Agentschap Natuur en Bos en de Polder tussen Schelde en Durme samen met de Vlaamse Landmaatschappij partner zijn.

Een belangrijk project dat dit jaar van start ging met al de realisatie van o.m. een oeverzwaluwwand aan Nieuwdonk zelf. Het moet zowel het toeristische potentieel als de natuur in de buurt van het Donkmeer en Nieuwdonk nieuwe impulsen geven.

Nieuwdonk is het resultaat van een grootschalige zandwinning uit de jaren zeventig dat nodig was voor de aanleg van de autostrade E17 tussen Frankrijk en Nederland via Kortrijk, Gent, Antwerpen en Turnhout. In 1989 werd Nieuwdonk in gebruik genomen als recreatiedomein.

Toekomst

Het verhaal van de overname van Nieuwdonk was een van de punten die ter sprake kwamen tijdens de algemene jaarvergadering van DDS in Nieuwdonk zelf. Een vergadering die zoals gewoonte ook dit jaar geruisloos verliep. Waarbij sommige van de aanwezige gemeenteraadsleden als steeds ook een aantal veelal praktische vragen hadden.

Centraal hierbij was de kwestie van de toekomst van DDS nu er in de streek amper nog nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen zijn. Maar bij de aandeelhouders, de gemeenten, lijkt men DDS ook in de toekomst te willen behouden. Wel denkt men na om na de komende gemeenteraadsverkiezingen over die toekomst eventueel een werkgroep te gaan oprichten.

DSC_0580

De jaarvergadering van DDS verliep als naar gewoonte geruisloos met wel een serie vragen.

Maar DDS is een succesverhaal en met een jaarlijks dividend van 15% op de ingebrachte aandelen lijkt niemand dit te willen opgeven. Een aanwezige insider: “Men gaat toch niet zomaar die kip met gouden eieren slachten. Immers welk bedrijf geeft je zomaar jaar in jaar uit een vast dividend van 15%?” Een dat is geld welke via de gemeentekassen naar de dienstverlening voor de inwoners gaat. Goed ditmaal voor een 162.442,5 euro.

DDS is actief op het vlak van de huisvesting met de realisatie van nieuwe woningen en vooral bouwgronden. Centraal is echter de ontwikkeling en beheer van bedrijfsterreinen. Het lag zo mee aan de basis van de economische heropleving van de regio Dendermonde en de stijgende welvaart van de voorbije decennia. Ooit een gebied met relatief grote armoede is dit nu een der meer welvarendste regio’s in het land.

Willy Van Damme

Gevangenis–Licht aan het einde van de tunnel?

Vandaag verstuurde de Dendermondse burgemeester Piet Buyse (CD&V) een persbericht betreffende twee tussenarresten van de Raad van State betreffende de bouwplannen voor de nieuwe Dendermondse gevangenis. Met die arresten beantwoorde men de voornaamste argumenten tegen de bouw van die gevangenis. Is er dan toch licht aan het einde van de tunnel? Mogelijks zal er eind dit jaar meer duidelijkheid zijn.

De auditeur moet zich nu buigen over de andere in hun bezwaarschriften geuite kritieken van de milieuactiegroep RALDES, Regionaal Actiecomité Dender en Schelde, en die enkele buurtbewoners. Deze blijven zich verzetten tegen die gevangenis ondanks de zware problemen in de geheel verouderde uit de negentiende eeuw daterende gevangenis. Recent had de keuken het zelfs begeven.

Nu moet de auditeur, het openbaar ministerie, antwoorden op de vragen van de rechters van de Raad van State en daarop moeten de verschillende andere partijen, waaronder de betrokken overheden, dan antwoorden. Waarna de zaak nadien voor beraad en arrest naar de Raad van State gaat. Wat toch nog vele maanden zal aanslepen.

Willy Van Damme

Dendermondse gevangenis - 1

Een computersimulatie zoals de nieuwe Dendermondse gevangenis er zou moeten gaan uitzien. Behoudens die van Dendermonde en Haren in Brussel staan alle door Laurette Onkelinx (PS), de vroegere minister van Justitie, toen geplande nieuwe gevangenissen er. Die in Dendermonde sleept al meer dan tien jaar aan. Het is al de derde procedure voor de Raad van State.

PERSBERICHT:

Tussenarresten Raad van State brengen nieuwe gevangenis stukje dichterbij

De Dendermondse burgemeester Piet Buyse meldt dat de Raad van State twee tussenarresten heeft geveld die van groot belang zijn voor de realisatie van de nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster te Dendermonde.

Met het eerste tussenarrest oordeelt de Raad van State dat de criteria die in het PRUP werden gehanteerd om de site Oud Klooster als enig redelijke locatie te weerhouden, niet onwettig zijn.

Met het tweede tussenarrest beslist de Raad van State dat het deelplan 2 Dendermonde West afzonderlijk kan bestreden worden.

“Natuurlijk is vooral het eerste tussenarrest van groot belang”, aldus burgemeester Buyse. “Na de heisa vorige week in heel wat media op basis van een 5 maanden oud advies van de auditeur, gaat het nu om een beslissing die een evenwichtige kijk op het dossier geeft, en wel op het belangrijkste punt: de locatie.

Met andere woorden: de Raad van State volgt het advies van de auditeur niet en bevestigt dat de locatiestudie wel degelijk op een correcte manier is uitgevoerd. De site Oud Klooster blijkt nu, ook vanuit oogpunt van de effecten op het milieu, wel degelijk een goede locatie.

“Het is belangrijk dat de Raad van State rond het locatie-onderzoek een tussenarrest heeft geveld. Dit was het belangrijkste middel dat de tegenstanders ingeroepen hebben en dit wordt niet weerhouden. Ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen had eerder deze argumentatie niet weerhouden in het kader van het beroep tegen de bouwvergunning voor de nieuwe gevangenis.

De Raad van State vraagt dat de auditeur de andere argumenten van de tegenstanders onderzoekt, o.a. over de volledigheid van de effecten op natuur (beschermde soorten), de boscompensatie, de effecten op water en landschap en de zogenaamde onwettige samenstelling van de Procoro. Ik heb er vertrouwen in dat de Raad van State ook op deze vlakken een wijze beslissing zal nemen, die de bouw van de gevangenis definitief toelaat”.

“Ik ben uiteraard blij met deze tussenarresten. De bouw van de nieuwe gevangenis én het behoud van de justitiële diensten in Dendermonde zijn van cruciaal belang voor onze stad, niet in het minst voor de directe en indirecte tewerkstelling. We zijn opnieuw een stapje dichterbij!” aldus een tevreden burgemeester Piet Buyse.

Stationsparking–Storm in een glas water

Het was vorige week donderdag tijdens de zitting van de raadscommissie voor Mobiliteit en speciaal gewijd aan het circulatieplan voor Sint-Gillis-Dendermonde – die trouwens goed verliep en vooral informatief boeiend was – dat in het punt varia Open VLD raadslid Gino Van Der Vreken een korte vraag had voor Niels Tas (SPA), schepen voor Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening. Het betrof een verhaal in Het Laatste Nieuws van dinsdag 28 november betreffende de toekomst van de buurt van het spoorwegstation.

Dendermonds spoorwegstation

Het Dendermondse spoorwegstation heeft een nieuw masterplan. En dat zorgde voor verhitte discussies.

Klanten wegjagen

Volgens dat bericht gingen er daar in de toekomst 300 tot 500 van de huidige ongeveer 1000 parkeerplaatsen verdwijnen. Wat via de sociale media onmiddellijk voor een pak reacties zorgde van ongeruste treinreizigers en stadsbewoners. Nu al zijn die parkings zeker tegen 9 uur immers praktisch al volzet en is het er nadien wildparkeren à volonté. En de vraag naar autoparkeerplaatsen is de voorbije jaren er maar blijven groeien.

Voor Niels Tas was er geen probleem. “Hoeveel parkeerplaatsen er daar in de toekomst gaan zijn is nu onmogelijk in te schatten. Dat hangt af van de behoefte en bovendien zal het mogelijks in de toekomst van de NMBS betalend parkeren moeten worden. En dan zien we wel. Maar het zijn zij die finaal het aantal parkeerplaatsen gaan bepalen”, stelde hij in zijn antwoord.

Voor Gino Van Der Vreken en de andere aanwezige raadsleden meer dan voldoende. Volgens Tomas Roggeman van de oppositionele N-VA hoefde men ook geen vrees te hebben dat de NMBS zoiets zou doen. “De NMBS gaat haar klanten nooit wegjagen”, was zijn reactie achteraf.

Inderdaad, minder parkeerruimte zou de treinreizigers terug naar de auto duwen met nog meer onoverzichtelijke files tot gevolg want de aanleg van nieuwe autostrades is in de huidige maatschappelijke toestand geheel uitgesloten. Beide parkings vooraan zijn immers eigendom van de NMBS en het zal uiteindelijk de NMBS zijn die zal bepalen hoeveel ruimte er voor auto’s en fietsers zal zijn, niet de burger of een lokaal politicus.

Met dien verstande dat gans die discussie loopt binnen een werkgroep waaraan onder meer de NMBS, Infrabel, de stad, De Lijn, de provincie, buurtbewoners en treingebruikers deelnemen. Maar hoe dan ook heeft de NMBS het laatste woord.

Piet Buyse

Burgemeester Piet Buyse vreest als gevolg van het nieuwe masterplan voor de stationsbuurt voor dreigende overlast daar en wil dit voorkomen.

Burgemeester Piet Buyse (CD&V): “Die terreinen zijn inderdaad wel eigendom van de NMBS maar alles gebeurt in overleg. Wij willen immers die buurt  via een stijgende parkeerdruk en wildparkeren niet meer problemen bezorgen. Wel is het zo dat wij het betalend parkeren zoals de NMBS wil, niet eeuwig kunnen blijven tegenhouden. Wij zijn nog het enige grote station in de provincie met gratis parkeren. Maar als dit gebeurt, zullen wij in de buurt maatregelen nemen om een groeiende overlast te verhinderen.”

Groen en fietsers

Na een week overleg tussen al die partners en de twee studiebureaus, het Gentse Maat Ontwerpers en Delva uit Amsterdam, kwam men dan uiteindelijk bij een nieuw masterplan voor de buurt en het station. Het vorige met daarbij een grote ondergrondse parking werd na een klacht van een buurtbewoner door de Raad van State vernietigd. En dus diende men een nieuw masterplan te maken.

Daarover werd dagenlang door die werkgroep in workshops besproken. Een voorlopige consensus werd bereikt waarbij men overeenkwam om twee van de drie parkings te supprimeren en alles op die ene grote samen te brengen waar nu ongeveer theoretisch 800 auto’s kunnen parkeren.

In ruil zou er ook meer groenvoorziening komen en meer plaats voor fietsers wier aantal de voorbije jaren nog sterker groeide dan dat van de autobestuurders. Ook zouden de geplande fietssnelwegen tot aan de perrons komen. Een nieuwigheid.

In het spoorwegstation worden de perrons dan verhoogd, komt er een voetgangerspasserelle met liften en ook eventueel roltrappen. De realisatie hiervan zou ten hoogste tegen 2025 gebeuren.

fietsparking Dendermonds station

De fietsparking aan het spoorwegstation is veel te klein en zal een pak groter worden volgens de nieuwe voorstellen. De fiets wordt immers steeds populairder.

Tijdens de gesprekken in die werkgroep werd ook geopperd om het verlies aan parkeerplaatsen te compenseren door een parkeertoren met desnoods twee verdiepingen. Wat daar makkelijk en relatief goedkoop te realiseren is. En via een modulair systeem kan men indien nodig op termijn nog veel hoger gaan dan die twee verdiepingen.

Ook zou de toegang tot de stationsparking voor auto’s alleen nog gebeuren via de Geldroplaan om zo een (hopelijk) vlottere verkeersafwikkeling te verkrijgen. De Stationsstraat zou dan bestemd zijn voor de bussen van De Lijn en plaatselijk verkeer.

Natuurlijk allemaal in de voorwaardelijke wijze want dit is maar een voorontwerp van de plannen. Dit moet dus nog een gans administratief proces doorlopen en dat vergt veel tijd. Het plan kan dan ook nog sterk veranderen of zelfs afgevoerd worden zoals met het eerste masterplan.

Parkeertoren

Aan het stationsgebouw zelf zou niets essentieel veranderen. Mogelijks komt er ernaast wel een beperkte plaats voor woningen en kleine bedrijven. Het probleem is hier dat in het stadscentrum in het komende decennium enkele grote terreinen een herbestemming gaan krijgen.

Zo is er het KTA aan de Leopold II laan, nu Talent, en de gewezen Abdijschool die op dit ogenblik eigendom is van de provincie en te koop komt. De werkhuizen van Talent verhuizen rond 2019 naar de nieuwe campus aan de Begijnhoflaan. Ook hier komt er plek voor winkels, wonen en bedrijfjes. En daar nog een heel groot terrein aan het station bijvoegen wordt gezien als teveel voor een kleine stad als Dendermonde.

Autoparking Dendermonds spoorwegstation

De parkeerplaats aan het station is nu veel te klein maar wordt mogelijks op termijn betalend. De stad heeft tot nu steeds kunnen tegenhouden maar dit verzet wordt blijkbaar steeds moeilijker. Eventueel komt hier een parkeertoren. 

In de eerste plannen ging er onder het rond punt aan de spoorwegviaduct een grote ondergrondse parking voor 800 wagens komen en dat zou heel veel geld kosten. Geld dat men dan dacht te halen door de verkoop van die stationsparking aan vastgoedontwikkelaars.

Maar het verhaal in de pers over die te verdwijnen parkeerplaatsen veroorzaakte natuurlijk veel heibel, zowel op de sociale media als in de politiek. Eventjes dacht men een groot onheil op zich af te zien komen. Want 500 van de 1000 parkeerplaatsen die plots leken te verdwijnen zou een enorme ramp zijn. Bovendien kwam dit er nog samen met de herrie die ontstaan was door het circulatieplan in Sint-Gillis. Reden voor verhitte discussies.

Hilde Hofman: “Ik heb als buurtbewoonster aan die werkgroepen deelgenomen en was stomverbaasd toen ik dat verhaal las over die parkeerplaatsen die gingen verdwijnen. Dit staat haaks op wat wij in die werkgroepen bespraken. Nooit is dit al die dagen ter sprake gekomen. Integendeel, wij hebben gepraat over de nood voor een eventueel twee verdiepingen tellende parkeertoren daar. Dit zaait in de stad onnodig paniek.” Een versie welke deels bevestigd werd door een andere deelneemster aan die gesprekken.

Waar kwam dat getal van die te verdwijnen parkeerplaatsen vandaan? Niels Tas: ‘Wij hebben aan de pers een document met een maquette gegeven met daarbij kort wat uitleg. Over die parkeerplaatsen hadden wij het niet. Wat ik en niemand anders had opgemerkt is dat een van die studiebureaus in een der voetnoten die getallen had vermeld. Zij baseerden zich daarbij op een vergelijking met de stationsparkings in Aalst en Sint-Niklaas, twee grotere steden. Maar dat is nooit ter sprake gekomen en bovendien is dit een plan dat voor realisatie veel jaren zal vergen, en nu al voorspellen hoeveel plaatsen wij dan nodig hebben is onbegonnen werk. Wel weten we uit ervaring dat eens die parking dan betalend zou worden er minder auto’s zullen zijn. Maar hoeveel is nu nog onmogelijk in te schatten.”

Niels Tas

Niels Tas, schepen voor Mobiliteit, moest het op sociale media verduren. Het verhaal over verdwijnende parkeerplaatsen bleek echter minstens heel voorbarig.

Het is woensdag gemeenteraad en men kan er dan ook op rekenen dat de oppositie rond het circulatieplan en de stationsparking al haar duivels op de meerderheid zal loslaten. Demagogie troef dus. Was de raadscommissie van vorige donderdag van een stevig niveau dan zal men woensdag diezelfde politici bezig zijn op een veel lager niveau. Maar dat zal dan wel politiek zijn. Niet hoogstaand, dat zeker.

Willy Van Damme