Baasrode wordt 1200 jaar oud

Persbericht Baasrode 821-2021

Volgend jaar op 22 juni zal het exact 1200 jaar geleden zijn dat keizer Lodewijk de Vrome, zoon van Karel de Grote, in een oorkonde de schenking van het Baceroth domein bevestigde aan de Sint-Amandusabdij in Pevele in het noorden van Frankrijk.

Het is de eerste gekende vermelding van Baasrode in een officieel document. Een werkgroep van gedreven inwoners en sympathisanten wil dit herdenken door in 2021 een aantal evenementen te organiseren. Vooral dan op historisch vlak.

In alle stilte werd sinds enkele maanden hieraan gewerkt en een programma is deels al samengesteld. Het start op zondag 20 juni om 15 uur met een academische zitting met daarbij een voorwoord van burgemeester Piet Buyse, zelf een historicus.

Het verdere programma bestaat onder meer uit de publicatie van een boek over de uitzonderlijk rijke geschiedenis van Baasrode tot en met het einde van de verwoestende godsdienstoorlog (1568-1648). Het wordt geschreven door historicus Bart De Bondt die in het verleden al uitgebreid over Baasrode publiceerde. Hij baseert zich daarbij op jarenlang onderzoek binnen zowat alle beschikbare archieven, ook die van het buitenland.

IMG_0174

Baasrode heeft naast Dendermonde een heel eigen geschiedenis die vooral in relatie staat tot de Schelde. Ze gaat zoals gebleken is uit archeologische opgravingen duizenden jaren terug. Dit zal volgend jaar uitvoerig aan bod komen tijdens allerlei wandelingen en voordrachten.

Bovendien voorziet de werkgroep o.a. een tentoonstelling van de in Baasrode gevonden archeologische vondsten, een serie wandelingen door het dorp rond het Hof van Peene, de natuur, de industrie en de scheepswerven. Met na de zomer ook een aantal lezingen, rond onder meer de Romeinse aanwezigheid, de geschillen tussen Baasrode en Dendermonde en de algemene toestand in de 9de eeuw in de streek ten tijde van Lodewijk De Vrome. Alle evenementen zullen terug te vinden zijn op de site www.baasrode821.be.

Over het initiatief is er al informeel overleg geweest met de stad Dendermonde, de Erfgoedcel van het Land van Dendermonde, de provincie en de Erfgoedcoördinator IOED van het Regionaal Landschap. Zij toonden interesse en leken bereid in de mate van het mogelijke hun medewerking te verlenen.

De werkgroep

Willy Van Damme

Pieter D’ Hollander

Frank De Ridder

François De Saeger, namens de Heemkring Baceroth

Bert Heyvaert, archeoloog

Bart De Bondt, historicus

François Veyt

Yves Segers, hoofddocent KU Leuven en coördinator Centrum Agrarische Geschiedenis vzw KUL

Cedric Verheyen, heemkundige

Verdere info bij Willy Van Damme: 052/22.59.09 of 0478/90.11.07, willyvandamme@skynet.be

Gevangenis–Licht aan het einde van de tunnel?

Vandaag verstuurde de Dendermondse burgemeester Piet Buyse (CD&V) een persbericht betreffende twee tussenarresten van de Raad van State betreffende de bouwplannen voor de nieuwe Dendermondse gevangenis. Met die arresten beantwoorde men de voornaamste argumenten tegen de bouw van die gevangenis. Is er dan toch licht aan het einde van de tunnel? Mogelijks zal er eind dit jaar meer duidelijkheid zijn.

De auditeur moet zich nu buigen over de andere in hun bezwaarschriften geuite kritieken van de milieuactiegroep RALDES, Regionaal Actiecomité Dender en Schelde, en die enkele buurtbewoners. Deze blijven zich verzetten tegen die gevangenis ondanks de zware problemen in de geheel verouderde uit de negentiende eeuw daterende gevangenis. Recent had de keuken het zelfs begeven.

Nu moet de auditeur, het openbaar ministerie, antwoorden op de vragen van de rechters van de Raad van State en daarop moeten de verschillende andere partijen, waaronder de betrokken overheden, dan antwoorden. Waarna de zaak nadien voor beraad en arrest naar de Raad van State gaat. Wat toch nog vele maanden zal aanslepen.

Willy Van Damme

Dendermondse gevangenis - 1

Een computersimulatie zoals de nieuwe Dendermondse gevangenis er zou moeten gaan uitzien. Behoudens die van Dendermonde en Haren in Brussel staan alle door Laurette Onkelinx (PS), de vroegere minister van Justitie, toen geplande nieuwe gevangenissen er. Die in Dendermonde sleept al meer dan tien jaar aan. Het is al de derde procedure voor de Raad van State.

PERSBERICHT:

Tussenarresten Raad van State brengen nieuwe gevangenis stukje dichterbij

De Dendermondse burgemeester Piet Buyse meldt dat de Raad van State twee tussenarresten heeft geveld die van groot belang zijn voor de realisatie van de nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster te Dendermonde.

Met het eerste tussenarrest oordeelt de Raad van State dat de criteria die in het PRUP werden gehanteerd om de site Oud Klooster als enig redelijke locatie te weerhouden, niet onwettig zijn.

Met het tweede tussenarrest beslist de Raad van State dat het deelplan 2 Dendermonde West afzonderlijk kan bestreden worden.

“Natuurlijk is vooral het eerste tussenarrest van groot belang”, aldus burgemeester Buyse. “Na de heisa vorige week in heel wat media op basis van een 5 maanden oud advies van de auditeur, gaat het nu om een beslissing die een evenwichtige kijk op het dossier geeft, en wel op het belangrijkste punt: de locatie.

Met andere woorden: de Raad van State volgt het advies van de auditeur niet en bevestigt dat de locatiestudie wel degelijk op een correcte manier is uitgevoerd. De site Oud Klooster blijkt nu, ook vanuit oogpunt van de effecten op het milieu, wel degelijk een goede locatie.

“Het is belangrijk dat de Raad van State rond het locatie-onderzoek een tussenarrest heeft geveld. Dit was het belangrijkste middel dat de tegenstanders ingeroepen hebben en dit wordt niet weerhouden. Ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen had eerder deze argumentatie niet weerhouden in het kader van het beroep tegen de bouwvergunning voor de nieuwe gevangenis.

De Raad van State vraagt dat de auditeur de andere argumenten van de tegenstanders onderzoekt, o.a. over de volledigheid van de effecten op natuur (beschermde soorten), de boscompensatie, de effecten op water en landschap en de zogenaamde onwettige samenstelling van de Procoro. Ik heb er vertrouwen in dat de Raad van State ook op deze vlakken een wijze beslissing zal nemen, die de bouw van de gevangenis definitief toelaat”.

“Ik ben uiteraard blij met deze tussenarresten. De bouw van de nieuwe gevangenis én het behoud van de justitiële diensten in Dendermonde zijn van cruciaal belang voor onze stad, niet in het minst voor de directe en indirecte tewerkstelling. We zijn opnieuw een stapje dichterbij!” aldus een tevreden burgemeester Piet Buyse.

De Dendermondse nieuwe gevangenis – Het verzet laat zich horen – Provincieraad geeft groen licht

Persbericht:

Betreft: Provincieraad 29/4 – agenda-punt 4 – voorlopig vaststelling PRUP Dendermonde III

Derde PRUP: ongeschikte locatie blijft.

De comités nemen akte dat voor de derde maal de provincie-raad een voorlopige vaststelling doet van een nieuw PRUP ‘afbakening klein-stedelijk gebied Dendermonde lll’. De 2 vorige PRUPs waren immers onwettig en werden bijgevolg telkens door de Raad van State vernietigd. Dit derde PRUP zou de inplanting van een nieuwe gevangenis alsnog moeten mogelijk maken op de site Oud-Klooster.

We zijn verwonderd dat men blijft vasthouden aan diezelfde ongeschikte locatie.

Reeds sedert 2003 probeert men op deze plaats de bouw van de gevangenis tevergeefs te realiseren.

De comités blijven strijden voor het behoud van deze waardevolle groene open ruimte in de Dendervallei vlakbij het centrum van Dendermonde.

We zullen dan ook naar aanleiding van het openbaar onderzoek het gehele dossier opnieuw bekijken en de nodige bezwaren formuleren.

Comité Oud-Klooster, Comité Krijgem en vzw Raldes

 

Commentaar

De Oost-Vlaamse provincieraad keurde als naar verwacht vandaag het nieuwe provinciale ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voorlopig goed. Het moet nu in openbaar onderzoek gaan wat wettelijk zestig dagen zal duren.

Inge De Bal

Provincieraadslid Inge De Bal onthield zich bij de stemming over de kwestie van het provinciale PRUP voor de nieuwe gevangenis mede omdat zij vreesde voor procedureproblemen.

Bij die stemming waren er 58 voor, 6 onthoudingen van Groen en geen neen. Bij Groen stelde fractieleider Jan Fiers de vraag of dit soort van taken wel prioritair is voor de provincie. Inge De Bal, afkomstig uit Grembergen, Dendermonde, uitte dan weer de vrees voor procedureproblemen. Reden voor de onthouding van Groen in deze kwestie.

Hierna moeten de eventueel geuite bezwaren dan bekeken worden door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO). Deze geeft dan een nieuw advies aan de deputatie en de provincieraad. Het is die laatste die het dan moet goed- of afkeuren. Wat vermoedelijk dit najaar zal zijn.

Een goedkeuring van de minister is dan wegens de nog maar eens nieuwe wetgeving niet meer nodig. Beroep is wel nog mogelijk bij Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V) en daarna opnieuw bij de Raad van State.

“Geert Versnick (Open VLD), provinciaal gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening: “Wanneer het openbaar onderzoek juist zal starten weten we nog niet. Eerst moeten we administratief nog enkele zaken regelen. Wel willen we zo snel mogelijk gaan en hopen nu dat het ditmaal goed komt. We hebben er ook alles ervoor gedaan om het sluitend te maken. Wel is een deel van het verzet al weg.”

Dat het verzet tegen de bouw van die nieuwe gevangenis sinds de start der bouwplannen sterk verminderde is duidelijk. Het situeert zich nu vooral in de villa’s rond Krijgem die voornamelijk boos zijn wegens de verbindingsweg naar die gevangenis die op een honderd meter van hun woningen loopt.

Geert Versnick

Gedeputeerde Geert Versnick ziet het verzet tegen de nieuwe Dendermondse gevangenis verder afbrokkelen en wil snel aan de slag met het openbaar onderzoek rond dit PRUP.

Zo heeft de Open VLD in Dendermonde haar verzet gestopt en is er van enige actie van de tenoren uit de beginjaren helemaal geen sprake meer. Maar zoals bleek met het ruimtelijk uitvoeringsplan rond de herinrichting van de buurt aan het Dendermondse spoorwegstation is een persoon voldoende om via een beroep bij de Raad van State de plannen richting vuilbak te duwen.

Of de Raad van State dan altijd wijze beslissingen neemt is een ander paar mouwen. Zeker wat betreft het tweede arrest over deze nieuwe gevangenis kan men alleen maar het woord schande gebruiken en stellen dat de Raad van State hierdoor de rechtstaat in België ernstige schade toebracht.

Willy Van Damme

Vernietiging PRUP Dendermondse gevangenis

PERSBERICHT

De actiecomités Oud Klooster en Krijgem hebben via hun advocaat kennis gekregen van het arrest nr. 226144 van de Raad van State.
Deze definitieve uitspraak bevestigt de integrale vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
De Raad van State had al in 2009 het eerste plan voor de bouw van een gevangenis op de site Oud Klooster te Dendermonde vernietigd omdat het onwettig tot stand was gekomen.
In een tweede procedure tegen een tweede plan op dezelfde locatie bracht de auditeur van de Raad van State op 20 juni 2011 een voor de overheid ongunstig advies uit wat tot de schorsing leidde. Deze schorsing werd dus op 21 januari 2014 een vernietiging.
De overheid lijkt nu van plan om voor een derde maal een PRUP op te stellen met het oog op de inplanting van de gevangenis op dezelfde site in Dendermonde.
Momenteel werd de inspraakfase plan-MER hieromtrent net afgerond.
Dit nieuwe plan roept echter nog meer vragen op dan het vorige.
Een nieuwe, grondige en objectieve locatiestudie is, op basis van wat voorafging, zeker noodzakelijk.

In opdracht van het Oud-klooster-comité,

Johan Verbrugghen

COMMENTAAR

Na blijkbaar lang aarzelen is dit vernietigingsarrest van de Raad van State er dan toch gekomen en zoals verwacht een bevestiging van het eerdere arrest rond de schorsing. Een arrest die de ruimtelijke ordening in Vlaanderen tot een puinhoop maakte waarvan we het einde nog niet zien.

Dit dossier gaat immers niet alleen maar over de gevangenis maar over alle ruimtelijke planning in Vlaanderen, van een in provinciale spelende voetbalclub in het Opwijkse Mazenzele tot de aanleg van de elektriciteitsleidingen tussen de windmolenparken in zee en het vaste land. Dus onze energiepolitiek.

Zoals reeds eerder geschreven is de officiële reden voor de vernietiging door de Raad van State het feit dat de kennisgeving aan het publiek voor de opmaak van het milieueffectenrapport (mer) – een onderdeel van dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan – niet zoals voor 2008 gebeurde via een publicatie in een gedrukt tijdschrift of krant maar alleen nog via het internet.

Volgens de Raad van State is dat een beperking van het inspraakrecht van de burger op het milieubeleid. Het eerdere schorsingsarrest van de Raad van State dateert van 2012, jaren nadat het Belgisch Staatsblad – de moeder van alle wetgeving – alleen nog via het internet te raadplegen is. En wie de arresten van de Raad van State wil lezen kan altijd terecht op hun trouwens goed werkende website.

De Vlaamse regering besloot in 2008 dat een kennisgeving voor een mer alleen nog via het internet moest gebeuren. Deze regering had voor het goedkeuren van die wet aan diezelfde Raad van State toen advies gevraagd en dat was over de ganse lijn positief.

Vier jaar later, en met een meer dan ooit populair internet, stelt diezelfde Raad van State nu plots dat die wet illegaal is. Of hoe de magistraten van de Raad van State de rechtsonzekerheid die zij horen te bewaren zelf organiseren.

Want wie, overheid of private persoon, kan nu nog zeker zijn dat wat hij doet wel door de beugel kan? Men volgt de letter van de door de Raad van State positief geadviseerde wet en boef daar komen de heren magistraten van de Raad van State met hun wel heel merkwaardige interpretatie van die wet. Wil men zo politici, ambtenaren en burgers motiveren om ruimtelijk nog iets te plannen? Of wil men de boel helemaal kapot?

Dit arrest is zoals een nu gepensioneerde topmagistraat en dito griffier het tijdens een privaat gesprek onlangs samen stelden het bewijs dat papier geduldig is. Zij stelden zelfs dat het interessant zou zijn te weten wie het geschreven had. Opmerkingen die kunnen tellen.

Op deze zaak zal de komende dagen nog verder worden teruggekomen zodra het arrest is gelezen. Ook zijn er in het dossier nieuwe elementen opgedoken die de komende dagen hier eveneens gaan besproken worden.

Dat deze actie van de Vlaamse ruimtelijke ordening een grote puinhoop maakte is de betrokken duidelijk geen zorg. Van onverantwoord gedrag gesproken. Om geen ergere term te gebruiken.
Willy Van Damme

Repliek actiecomités tegen gevangenis op Oud Klooster

PERSBERICHT

De actiecomités Oud Klooster en Krijgem en de milieuvereniging RALDES hebben via de pers kennis genomen van het bericht dat op 23 maart 2013 zou verspreid zijn door de Heer Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en bouwheer van de nieuwe gevangenis te Dendermonde. [Op de website van de staatssecretaris geconsulteerd 26 maart) is hierover geen persbericht te vinden].

De actiecomités en RALDES beklemtonen nogmaals dat zij niet gekant zijn tegen een nieuwe gevangenis in Dendermonde. Zij betwisten enkel de locatie, maar alle gesprekspartners weigerden hierover te praten. Vanaf 2004 hebben de actievoerders inderdaad gesprekken gevoerd met de verschillende overheden, recent ook met Staatssecretaris Verherstraeten.

De Raad van State heeft in 2009 het eerste plan voor de bouw van een gevangenis op het Oud Klooster vernietigd omdat het onwettig tot stand was gekomen. In een tweede procedure tegen een tweede plan op dezelfde locatie bracht de auditeur van de Raad van
State op 20 juni 2011 een voor de overheid ongunstig verslag uit.

Tot verbazing van de actievoerders ondertekende de overheid op 28 juni  2011 te  Dendermonde een contract op dit ogenblik van grote juridische onzekerheid over het  dossier. Dit contract voorziet in zeer grote boetes voor vertraging en in een zeer hoge verbrekingsvergoeding.

Minister Stefaan De Clerck, met vice-premier Didier Reynders ondertekenaars van het  contract, beweerden op de dag van de ondertekening ondermeer in Het Journaal dat zij  hiermee een ‘berekend  risico’ namen.

Dit lijkt de actievoerders onverantwoord of minstens onvoorzichtig. De huidige hoge  boetes zijn dus geenszins de schuld van de comités maar wel van de ministers die,  wetende dat er gerechtelijke procedures liepen, toch onverantwoorde risico’s namen.
De Raad van State schorste ondertussen ook het tweede plan.

De actiecomités en RALDES betreuren dat de ongeschiktheid van de locatie geheel onbespreekbaar blijft. De planning van de site voor de gevangenis is in grote tegenspraak met de vandaag geldende algemene principes van ruimtelijke ordening, meer bepaald met de planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

De site gekozen voor de nieuwe gevangenis is gesitueerd in een belangrijk verwevingsgebied voor de valleien van de Dender en de Schelde, twee belangrijke elementen voor het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk). Ze is moeilijk bereikbaar (vandaar de kosten voor een dure toegangsweg) en is volledig omgeven door overstromingsgevoelige gebieden. De aansluiting van de toegangsweg met de Gentse steenweg is reeds op dit ogenblik een problematisch en gevaarlijk verkeersknooppunt.

De actiecomités en RALDES ijveren in de eerste plaats voor het algemeen belang en worden breed gesteund. Als de overheid dan toch het PRUP voor een derde keer wil overdoen, kan ze dat nu volgens de wettelijke regels doen, inclusief volgens de regels van behoorlijk bestuur.

De uitkomst zal dan zeker een andere locatie zijn dan de site Oud Klooster!

De Actiecomités

Actiecomité tegen de gevangenis op het Oud Klooster

De mensen van die actiecomités en Raldes blijven op hun standpunten staan.

Commentaar

De zoektocht naar een geschikte plaats voor de gevangenis in Dendermonde is al herhaalde malen gedaan en steeds kwam men uit op de site van het Oud Klooster. Zo was er de zoektocht van de stedelijke administratie, die van de Regie der Gebouwen, de studie van Grontmij en de provincie, het milieueffectenrapport en twee provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Open ruimte

Bovendien is het van Raldes geweten dat zij dit ziet als een aanslag op de open ruimte in Vlaanderen. Vandaar ook de verwijzing naar het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Het is haar goed recht maar dat men dit dan duidelijk zegt. En steunen die buurtbewoners dan dit toch radicaal standpunt?

En dat ze hier dan wel een heel bizarre argumentatie gebruiken wekt geen verbazing. Het zou feitelijk betekenen dat men zelfs geen woningen meer mag bouwen op braakliggende terreinen. Het Oud Klooster staat immers ingekleurd als woninguitbreidingsgebied!

De poort van Dendermonde, de nog te bouwen gevangenis

Een maquette van de nieuwe nog te bouwen Dendermondse gevangenis.

Het verhaal over het VEN is dan ook in wezen onzin. Ook het MER ging trouwens akkoord met die site. Hetzelfde bij de procedures tegen die ontsluitingsweg waar dat soort argumenten eveneens werd verworpen. Ditmaal door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Na al die studies, verslagen, rapporten en plannen stellen dat de gevangenis elders moet is gewoon lachen met de regelgeving in Vlaanderen, het bestuur van zowat elk denkbaar niveau en uiteraard de mensen.

Boetes

Bovendien heeft de Raad van State nooit gezegd dat de gevangenis daar niet kan. Het ging haar telkenmale om de gevolgde procedure. Waarbij ze zeker in het tweede geval zeer bizarre argumenten gebruikte.

Verder is het wel heel kort door de bocht om de al geleden zware financiële schade geheel op rekening van de betrokken politici te steken. Maar het typeert en ze willen de schuld van zich afschuiven.

Vooreerst ondertekende men toen in Dendermonde de contracten voor de bouw van twee gevangenissen, Beveren en Dendermonde. En in Beveren is de ruwbouw trouwens nu al praktisch klaar.

Ondertekening van de contracten voor de bouw der twee gevangenissen

De ondertekening van de contracten op het Dendermondse stadhuis voor de bouw der gevangenissen in Beveren en Dendermonde.

Dit is een pakket want beide gevangenissen worden door hetzelfde consortium gebouwd en nadien 30 jaar uitgebaat. Beiden afsplitsen ging dus niet. Verder zijn boeteclausules als dit traditioneel. Zonder zekerheden gaan die firma’s niet hun nek uitsteken en kosten doen. Dit is niet meer dan logisch. Het was dus inderdaad een berekend risico.

Verder lijkt het mij onzin dat men zou moeten wachten omdat er iemand een gerechtelijke procedure tegen begint. Het zou het werken van niet alleen de overheid maar ook van de individuele burger onmogelijk maken.

Wat met de burger die een huis wil bouwen waartegen een buur naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen trekt? Een procedure die jaren aansleept waardoor die burger intussen niet kan bouwen. Willen die actiecomités dat soort toestanden misschien? Blijkbaar!

Geen breed draagvlak

Uiteraard is het verslag van de auditeur een belangrijk signaal maar het is geen wet. Zie maar naar de de zaak met Arco waar die auditeur het deksel op de neus kreeg. En zoals geschreven: de Raad van State heeft geen bezwaar tegen die plek.

Geert Vermeir

Geert Vermeir, boegbeeld van het verzet tegen de nieuwe gevangenis, haalde vanop de derde plaats bij Open VLD 290 stemmen. Het toonde het gebrek aan populariteit.

Dat hun protest in tegenstelling tot wat zij schrijven niet breed gedragen wordt bleek trouwens overduidelijk uit de gemeenteraadsverkiezingen. Hier kreeg de lokale Open VLD een zware dreun waarbij er van haar vijf zetels er nog maar 3 overbleven. Het slechtste resultaat ooit. Met Geert Vermeir van Open VLD, boegbeeld van het verzet, die op een derde plaats amper 290 stemmen haalde. Breed verzet?

En dat men ook nu weer niet terugschrikt voor de grootst mogelijke onzin blijkt nog maar eens uit dit persbericht als men schrijft: “De aansluiting van de toegangsweg met  de Gentse steenweg is reeds op dit ogenblik een problematisch en gevaarlijk verkeersknooppunt.” Hoe ongeloofwaardig kan men wel zijn.

Oud Klooster

Door de schorsing van het nieuwe PRUP voor de gevangenis is de site van het Oud Klooster terug woonuitbreidingsgebied. In theorie zijn de gronden dus opnieuw veel meer waard.

Er is daar gezien de heel beperkte bewoning op dit ogenblik amper verkeer en van enig ongeluk gedurende al die jaren is daar niets bekend. Maar het klinkt natuurlijk erg. Mits men dit soort prietpraat natuurlijk wil geloven.

Zoals ze ook blijkbaar blijven denken dat die gevangenis elders zal komen. Waar zeggen ze dan natuurlijk niet. Dat is voor andere buren en grondeigenaars. Zolang het maar bij hun niet is, is alles OK.

Willy Van Damme

"Publiek voorstel tot een compromis over de gevangenis van Dendermonde"

Persbericht Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen, 23.03.2013

Het bleef de jongste maanden stil rond de nieuwe gevangenis van Dendermonde. Door de aanslepende procedures tussen overheid en omwonenden dreigen de onkosten voor de gemeenschap torenhoog op te lopen. Er werden reeds voor 3 miljoen euro  studie- en grondverwervingskosten gemaakt en ook de financieringskosten van meer dan 100.000 euro per maand zijn al opgelopen tot bijna 3 miljoen euro. Een eventuele verbreking van het contract zou nog eens 12 tot 16 miljoen euro extra kosten.

Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en bouwheer van de nieuwe gevangenis: “Alleen al om financiële redenen is het maatschappelijk niet verantwoord om de bouw te annuleren. Onmiddellijk na de gemeenteraadsverkiezingen ben ik in stilte nieuwe onderhandelingen met de actiecomités gestart, omdat ik aanvoelde dat de hele stad en ook groepen binnen de actiecomités zelf tot een compromis wilden komen”.

Na maanden onderhandelen in de luwte heeft Verherstraeten begin maart zijn finaal aanbod op tafel gelegd.

– Elke actiegroep krijgt een vertegenwoordiger in het begeleidingscomité dat de bouw opvolgt en heeft dus gegarandeerde inspraak in het ontwerp- en bouwproces.

– Elke actiegroep krijgt een vertegenwoordiger in het opvolgingscomité zodra de gevangenis operationeel is en kan eventuele ongemakken daar agenderen.

– De federale overheid draagt in het kader van een bemiddeling de gerechtskosten en de advocatenkosten van de actiecomités.

– De zone rond de gevangenis wordt ten dienste gesteld van de buurt en de omgeving, onder andere door

o extra groenbuffers op Oud Klooster waar gewenst door de omwonenden,

o dubbele groene buffer langs de ontsluitingsweg op Krijgem (inclusief grondverwerving), uitgevoerd volgens de wensen van de omwonenden,

o aanpassing van de verlichting zodat er geen lichtvervuiling ontstaat,

o het herstel van de biodiversiteit en de aanleg van insectenhuisjes en een ecotunnel,

o de keuze van de aanplanting – variëteiten van bomen, struiken en andere planten – door de omwonenden,

o de aanleg van een door de omwonenden te kiezen infrastructuur: speelplein met speeltuigen, Finse piste, stadstuintjes, …

Donderdag hebben de actiecomités het aanbod afgewezen. In een kort antwoord hebben ze gemeld dat ze de locatie voor de gevangenis “totaal ongeschikt” vinden en de voorgestelde compensaties “zeer beperkt”.

Servais Verherstraeten: “Ik betreur de afwijzing. Ik roep de comités op om voor de paasvakantie hun standpunt te herzien of mij ten minste een redelijk tegenvoorstel te doen. Zoniet zie ik mij verplicht om het dossier vanaf nul te herbeginnen en start ik na de paasvakantie met de voorbereiding van een nieuw PRUP. Dat betekent dat de nieuwe gevangenis van Dendermonde er sowieso toch komt, zij het met twee jaar extra vertraging en nog veel hoger oplopende onkosten voor alle partijen. Ik hoop op de redelijkheid en het gezond verstand van alle betrokkenen.”

De bouw van een nieuwe gevangenis met 444 cellen in Dendermonde is noodzakelijk voor de verankering van de stad als belangrijke vestigingsplaats van justitiediensten, creëert 500 duurzame jobs in eigen streek en genereert een belangrijke economische activiteit (voeding, kleding, wasserij, medische zorg en medicijnen, onderhoud, schoonmaak).

Commentaar

Dit persbericht van staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V) roept wel een grote vraag op, die namelijk of de huidige procedure voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State dan wordt stopgezet. Vermoedelijk niet.

Het verhaal toont nogmaals de onverzettelijkheid aan van een kleine groep van mensen die met steun van een bizarre argumenten gebruikende Raad van State een hoogstnodig bouwproject saboteert.

Servais Verherstraeten

Staatssecretaris Servais Verherstraeten wil de kosten die het actiecomité tot nu toe droeg betalen. Hij dreigt ook met een nieuw PRUP.

De schade aan de maatschappij is enorm. Maar dat zal die actievoerders worst wezen. Wie de tot heden gebruikte argumenten rond milieuhinder leest kan er alleen maar mee lachen. Behalve dan dat de maatschappelijke en financiële kost veel te groot is.

De vraag is ook of het zomaar kan dat de gemeenschap naast haar hier reeds gedane grote kosten ook nog eens deze van die paar actievoerders moet dragen. Het kan dienen als een lokvogel om hen over de streep te trekken, maar het voorstel smaakt wel heel bitter in de mond.

Het lijkt al een tijd duidelijk dat de centen deze veldslag gaan beslissen. Die van de overheid zijn feitelijk oneindig, die van de actievoerders niet. En het heeft hen, zeker weten, al vele tienduizenden euro’s gekost.

En met een nieuw PRUP op komst gaat die centenmeter opnieuw fors de hoogte in. De peperdure advocaten zullen lachen. En, andere vraag, wat denkt de geheel nieuwe gemeenteraadsfractie van Open VLD over de zaak?

Willy Van Damme

NASCHRIFT:

Uit later ingewonnen informatie blijkt dat men de procedures voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State rond het oude PRUP gewoon gaat laten verder gaan. Ondertussen begint men wel al met de opmaak van een nieuw, derde, PRUP. Dit om op die wijze het tijdsverlies tot een minimum te beperken.

Milieuvergunning voor gevangenis

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen verleent milieuvergunning aan Poort Van Dendermonde nv – gevangeniscomplex

Op voorstel van gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor leefmilieu, deelt de deputatie het volgende mee:

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft vandaag beslist om de milieuvergunning te verlenen aan de nv Poort Van Dendermonde voor het exploiteren van een gevangeniscomplex in Dendermonde. De milieuvergunning werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het besluit van de deputatie ligt in de lijn van de principiële beslissing van de Vlaamse regering van 20 november 2009 om in de provincie Oost-Vlaanderen twee nieuwe gevangeniscomplexen op te richten waaronder de locatie in Dendermonde.

De beslissing van de deputatie is daarenboven de uitvoering van de regerings-verklaringen van 21 december 2007 en 20 maart 2008 van de federale regering waarin uitdrukkelijk werd gesteld dat een actieplan moest worden uitgewerkt voor de strafuitvoering en dat meer bepaald de overbevolking in de gevangenissen, versneld moet worden aangepakt. In uitvoering van het federale regeerakkoord werd immers op 18 april 2008 het masterplan ‘gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden’ goedgekeurd. Dit masterplan omvat een renovatieprogramma, de bouw van bijkomende cellen op bestaande sites alsook de bouw van zeven nieuwe inrichtingen voor het opvangen van de stijgende behoefte, en het voorzien van een buffercapaciteit zodat oude inrichtingen in veilige omstandigheden kunnen gerenoveerd worden. Ook is voorzien dat een aantal sterk verouderde instellingen zullen vervangen worden door een nieuwe gevangenis.

Omdat op 19 juli 2011 de bouwvergunning werd verleend door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar kon volgens de deputatie ook de milieuvergunning worden verleend.

Persbericht van het Oost-Vlaamse provinciebestuur van 13 oktober 2012

Commentaar

Hiermee is theoretisch de weg vrij voor de Regie der Gebouwen en het private bouwconsortium om te starten met de constructie van de nieuwe Dendermondse gevangenis, de Poort van Dendermonde genaamd. Merkwaardig is wel dat dit aspect van het dossier zo lang aansleepte. De bouwvergunning is er immers al bijna een half jaar.

Beroep

Zeker is dat men vanuit Raldes en vermoedelijk ook vanuit het actiecomité tegen deze milieuvergunning in beroep zal gaan bij Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Hiervoor heeft men na aanplakking van deze vergunning nog 30 dagen tijd. Vermoedelijk zal die aanplakking maar eind deze maand gebeuren zodat beroep nog mogelijk zal blijven tot eind november.

Bart Thibau van Raldes: “Zolang die termijn van 30 dagen niet voorbij is en zolang de minister zich over dit eventueel beroep tegen die milieuvergunning niet uitsprak kan men met de bouw niet starten. De reden is dat deze vergunning zolang niet definitief is.” Wat betekent dat men mogelijks voor eind dit jaar niet zal kunnen beginnen met de bouw. Midden december valt wegens de winter en het lange kerstverlof de bouw nu eenmaal stil. Of het aanplakken en de beslissing van de minister komt ditmaal supersnel. Dat men zich bij Raldes & Co niet zal haasten en de volle dertig dagen zal wachten is bijna zeker. Iets anders is niet in hun voordeel.

Raldes had voorheen al bezwaren gemaakt tegen die milieuvergunning. Zo maakte ze opmerkingen rond dat wat ze een aanslag op de open ruimte noemt. Verder ziet ze dit als de vernietiging van een Dendermonds groengebied langsheen de Dender en is er de waterhuishouding. “Ze gaan om die waterproblemen op te vangen dat terrein zeker met 50 cm moeten verhogen en maatregelen nemen om de regenwateropvang van de 2ha die men zal betonneren te compenseren”, aldus nog Bart Thibau.

Raad van State

Het vermoeden is dan ook dat deze kwestie van de milieuvergunning eveneens op de tafel van de Raad van State zal belanden. Het betreft hier wel een andere magistratenkamer dan die welke het ruimtelijk uitvoeringsplan tot heden behandelde.

Het gebied waar de gevangenis moet komen staat sinds de schorsing van het RUP kleinstedelijk gebied opnieuw als voorheen ingekleurd als woonuitbreidingsgebied en niet als groengebied of landbouwzone. Geert Vermeir, woordvoerder van het actiecomité tegen de gevangenis was tot heden niet bereikbaar voor commentaar.

Ondertussen is ook al iets meer bekend over de boeteclausule die de Regie der Gebouwen (Financiën) en Justitie aan dit privaat consortium zullen moeten betalen indien niet tijdig met de werken wordt gestart. Die boete zou volgens de media pas beginnen lopen op 12 december, twee maanden na de officiële aanvangsdatum. Ze zou in het begin ook ‘maar’ 10.000 euro per dag bedragen en geleidelijk oplopen. Hoe is nog niet duidelijk.

De werken voor de bouw van de nieuwe gevangenis in Dendermonde zijn door het ontbreken van die milieuvergunning daarom ook nog niet gestart. Evenmin trouwens als die in Beveren. Daar blijkt men nog maar pas begonnen met het archeologisch vooronderzoek en insiders vermoeden ook daar vanuit historisch opzicht heel wat interessants te zullen vinden. Wat betekent dat het hier eveneens nog zeker twee maanden zal duren voor men de werken kan aanvangen. Zonder uiteraard rekening te houden met de hier evenzeer geuite bezwaren.

Nieuw decreet

De volgende ministers van  Justitie en Financiën zullen daarom vermoedelijk een grote spaarpot moeten aanleggen. Starten de werken pas in Dendermonde en Beveren op bvb. 12 januari 2012 dan is er door hen al 2 x 300.000 euro te betalen = 600.000 euro. Lid van het privaat consortium is de kersverse staatsbank Dexia. Het vermoeden is dat noch Stefaan De Clerck noch Didier Reynders deel van de regering Di Rupo I zullen uitmaken.

Op het Vlaams ministerie voor Ruimtelijke Ordening van Philippe Muyters (N-VA) werkt men ondertussen ook aan een oplossing voor het juridisch geschil met de Raad van State. Volgt er een vernietiging van dit RUP dan zou men het decreet van 2008 aanpassen en een publicatie van de kennisgeving van de opmaak van een milieueffectenrapport (MER) via de gedrukte media opnieuw verplicht maken. Naar verluid is men al bezig met het hiervoor nodige voorbereidende administratieve en wetgevende werk.

Wel blijft de vraag wat men moet doen met al die op het decreet van 2008 gebaseerde ruimtelijke uitvoeringsplannen en daarop gebaseerde bouwvergunningen die al definitief zijn goedgekeurd of op het punt staan goedgekeurd te worden. Hier blijft chaos dreigen. Het vermoeden is dat de Raad van State zich al in de eerste helft van 2012 over een eventuele vernietiging van het Dendermondse RUP zal uitspreken.

Willy Van Damme

Naschrift:

Volgens een jurist met kennis van milieuvergunningen hoeft men met bouwen niet te wachten tot de termijn voor beroep tegen deze milieuvergunning is verstreken. “Zodra men officieel in kennis is gesteld van deze provinciale beslissing kan men hier met de bouw beginnen. Men beschikt voor die gevangenis immers al over een geldige bouwvergunning en dus is er dan geen bezwaar meer”, aldus nog deze specialist.

Wat wil zeggen dat men in dit geval nog deze maand met het bouwen kan van start gaan. Het betekenen van deze beslissing kan immers ook per brief gebeuren en hoeft niet perse aangeplakt te worden. En het betekenen per brief is een kwestie van dagen, niet weken.

Een bespreking in detail van de discussie rond de milieuvergunning zal nog dit weekend gebeuren.

Werken ontsluitingsweg voor de nieuwe gevangenis starten maandag

Jaagpad langs Dender onderbroken voor werkzaamheden

Het jaagpad langs de Dender ter hoogte van Dendermonde wordt vanaf maandag 27 juni 2011 onderbroken voor alle verkeer. Dan begint de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV met werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van het jaagpad. Tijdens het bouwverlof is het jaagpad wel opnieuw tijdelijk toegankelijk.

Op maandag 27 juni 2011 begint de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV met werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van het jaagpad langs de Dender ter hoogte van Dendermonde. Om gevaarlijke situaties tussen de gebruikers van het jaagpad en het werfverkeer te vermijden is het noodzakelijk om het jaagpad zelf af te sluiten voor alle verkeer. Daardoor is er tijdelijk geen aansluiting meer tussen de Dender en de Oude Dender.

Om de hinder voor omwonenden en de gebruikers van het jaagpad zo beperkt mogelijk te houden, zal Waterwegen en Zeekanaal NV het jaagpad opnieuw openstellen voor het verkeer tijdens het aankomend bouwverlof (tussen 15 juli en 31 juli 2011). Tijdens de eerste fase van de werken voor het bouwverlof is er geen omleiding voor de fietsknooppuntenroute voorzien. Voor de fase na het bouwverlof wordt momenteel gezocht naar een veilige, alternatieve fietsknooppuntenroute. Voor het functioneel verkeer wordt na het bouwverlof een plaatselijke omleiding voorzien.

Concreet worden volgende stukken van het jaagpad afgesloten (zie ook onderstaand plannetje):

1) het jaagpad langs de Dender, vanaf de Ooiebrug tot aan het Oud Klooster

2) stukje Tragel tussen het jaagpad langs de Dender tot de ingang van het scoutsterrein (de ingang van het scoutsterrein blijft dus bereikbaar)

3) de voetweg in het verlengde van het jaagpad

4) stukje van het Oud Klooster tussen het jaagpad langs de Dender en de Meersstraat

5) stukje aardeweg tussen de voetweg en de Meersstraat

De werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de bouw van de nieuwe brug over de Oude Dender en voor de aanleg van een weg die tevens zal dienst doen als primaire ontsluitingsweg van de nieuwe gevangenis in Dendermonde. De werkzaamheden zullen ten laatste tegen de zomer van 2013 afgerond worden.

Persbericht van, de NV Waterwegen en Zeekanaal.

Naschrift

Het actiecomité tegen die nieuwe gevangenis beweerde toen ze handtekeningen verzamelde voor haar laatste bezwaarschrift tegen beter weten in dat er geen ontsluitingsweg langs de Dender ging komen. Ze noemden het leugens. Beweren zich in te zetten voor het leefmilieu is voor sommigen blijkbaar synoniem voor het verkopen van leugens.

Dinsdagmorgen komen vicepremier en minister van Financiën Didier Reynders (MR) en Stefaan De Clerck (CD&V), minister van Justitie naar Dendermonde om het contract voor de bouw van de nieuwe gevangenissen in Dendermonde en Beveren met de Nederlandse bouwgroep BAM en de bank Dexia te ondertekenen. Deze laatsten zorgen niet alleen voor de financiering en de bouw maar ook voor het verder onderhoud ervan.

Willy Van Damme

Burgemeester Piet Buyse betreurt nieuwe procedure bij Raad van State

PERSMEDEDELING

Op 15 december 2010 stelde de provincieraad van Oost-Vlaanderen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Dendermonde’ definitief vast, waarna de bevoegde Vlaamse minister op 25 januari 2011  zijn handtekening onder het PRUP zette. Hierdoor werd de inplanting van een nieuwe gevangenis op het grondgebied van Dendermonde opnieuw mogelijk en zag minister van justitie Stefaan De Clerck de realisatie van zijn masterplan voor de Belgische gevangenissen weer een stukje dichterbij komen. Voor minister De Clerck staat Dendermonde immers met stip genoteerd als locatie voor een nieuwe gevangenis. Zowel de diensten van de stad Dendermonde als de provincie Oost-Vlaanderen, maar ook de Regie der Gebouwen en de nv Waterwegen en Zeekanaal zijn ondertussen hard aan het werk om dit dossier rond te krijgen.

Bij de Raad van State werd nu echter opnieuw een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging ingediend, na een eerdere vernietiging van het PRUP in 2009. De verzoekers zijn het Actiecomité Oud Klooster en het (nieuwe) Actiecomité Krijgem-Gentsesteenweg.

De Dendermondse burgemeester Piet Buyse betreurt deze nieuwe procedure bij de Raad van State. Wat hem vooral tegen de borst stuit, is dat beide actiecomités andermaal elke dialoog met de stad of de provincie hebben geweigerd. “Van het Actiecomité Oud Klooster wisten we al lang dat ze niet met het stadsbestuur wensen te praten. Naar het nieuwe Actiecomité Krijgem-Gentsesteenweg heb ik op 16 maart jongstleden een e-mail gestuurd om hen rond mijn tafel uit te nodigen. Zij zijn hier niet op ingegaan. Ik vind het spijtig dat ik het dossier niet voor hen heb kunnen toelichten.”

Piet Buyse benadrukt dat het PRUP de democratische toets van de gemeenteraad, de provincieraad en de Vlaamse regering heeft doorstaan. “In het uitgebreide milieueffectenrapport werden ondermeer de mogelijke locaties opnieuw onderzocht en werd de impact op het leefmilieu gemeten. Dit rapport herbevestigt dat het Oud Klooster de beste locatie voor de nieuwe gevangenis op het grondgebied van Dendermonde is. Dat de twee actiecomités dit niet aanvaarden, betekent dat een kleine minderheid zijn wil aan de meerderheid van de bevolking wil opdringen via een juridische procedure. Dit is in democratisch opzicht unfair”.

De burgemeester hoopt op een goede afloop maar houdt zijn hart vast: “Dendermonde heeft een tweede en laatste kans gekregen om de gevangenis op zijn grondgebied te houden. Als dit mislukt is dit ronduit slecht voor de ontwikkeling van onze stad!”

Burgemeester Piet Buyse kondigt aan dat de bevolking binnenkort inzage zal krijgen in de plannen voor de nieuwe gevangenis en dan zal kunnen vaststellen hoe sterk rekening wordt gehouden met de ingediende bezwaren en hoe zorgvuldig alles in het landschap wordt ingepast.

Beroep bij Raad van State tegen nieuwe gevangenis

Ter informatie laten wij u weten dat door het actiecomité Oud Klooster en het actiecomité Krijgem-Gentsesteenweg een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging tegen het nieuwe PRUP Dendermonde bij de Raad van State werd ingediend.  Dit nieuwe PRUP moest de inplanting van de gevangenis op het Oud Klooster opnieuw mogelijk maken.
Zoals u weet werd het verzoek tot schorsing en vernietiging tegen het eerste PRUP door de Raad van State ingewilligd.  De bezwaren tegen de inplanting op de site Oud Klooster blijven grotendeels bestaan, terwijl er voor sommige inwoners nieuwe nadelen ontstaan.
Actiecomité Oud Klooster en Actiecomité Krijgem-Gentsesteenweg

Email van 12 april 2011

Een persbericht zelf is er ondanks beloften niet echt gekomen.

Piet Buyse

“Burgemeester Piet Buyse betreurt de weigering tot een gesprek van beide actiecomités en ziet een kleine minderheid de meerderheid gijzelen.” 

De reactie van Piet Buyse (CD&V), burgemeester van Dendermonde:

“Wat ik vooral betreur is dat beide comités elke vraag van ons voor een gesprek, een dialoog tot heden weigerden. Het actiecomité Oud Klooster doet dat al lang en ook de mensen in Krijgem die protesteren doen dat. In plaats van een dialoog aan te gaan en de zaak met ons te bespreken kiezen zij voor een juridische guerrilla in de rechtbanken. Dat is zeer spijtig en in feite poogt een kleine minderheid hier de meerderheid te gijzelen. Dit plan is goedgekeurd door de provincieraad en heeft de goedkeuring van zowel de federale als Vlaamse gewestregering alsmede van de overgrote meerderheid van onze gemeenteraad.

Uiteraard moeten wij nu afwachten wat de Raad van State zal zeggen maar ons dossier is een goed dossier dat juridisch ook zeer grondig is afgetoetst op mogelijke fouten. Bovendien is die plaats van het Oude Klooster driemaal aangeduid als de meest geschikte plek in Dendermonde. Zowel onze administratie, de provincie als het gewest via haar milieueffectenrapport hebben die plaats steeds aangeduid als de beste voor de inplanting van die gevangenis. Dan komen stellen dat dit daar niet kan is niet serieus te noemen.

Wij werken ondertussen gewoon verder aan dit dossier en verwachten eerstdaags de bouwvergunning voor die ontsluitingsweg van de gevangenis naar de Gentse Steenweg. Dat ze naar de Raad van State stappen wil zeker ook niet zeggen dat ze het er gaan halen. De aanbesteding voor die weg is intussen ook al rond en eens de bouwvergunning is bekomen wordt onmiddellijk de aannemer aangeduid. Beweren zoals het actiecomité Oud Klooster in haar petitieactie en bezwaarschrift stelde dat de ontsluiting van de gevangenis toch nog via de Gasthuisstraat zou gaan is dan ook pertinent gelogen. We gaan bovendien weldra het ontwerp aan de bevolking tonen en dan zal men zien hoe zorgvuldig dit allemaal gemaakt is hoe goed het in het landschap werd ingepast.”

Willy Van Damme