Uitstel sluiting brandweerpost Oudegem

Zoals verwacht heeft de zoneraad van de Brandweerzone Oost vandaag vrijdag geen probleem meer gemaakt rond de al vorige maand besloten sluiting van de brandweerpost in de Dendermondse deelgemeente Oudegem. De enige bijpost in de zone.

Wel stelde men de datum van de sluiting die normaal al op 1 juli moest ingaan uit tot later dit najaar. Eerst moet de zonecommandant een meerjarenbeleidsplan opmaken dat dan daarna ter goedkeuring aan alle gemeenteraden van de zone zal voorleggen. Wat wel snel kan gebeuren maar wegens de komende vakantieperiode toch drie maanden zal vergen. Dit voorbij sluit Oudegem.

Vorige maand keurde men immers een nieuw personeelsplan goed en dat betekende de sluiting van die post. Wel ging men op het vlak van uitruktijden, en dus de veiligheid, nog eens alles grondig bekijken om te zien of er qua Oudegem en ook Mespelare geen problemen zijn met de lange uitruktijden. Dit om eventueel die beslissing te herroepen. Het plan zelf kreeg als verwacht het groen licht.

De post in Oudegem is gedurende de werkuren feitelijk onvoldoende bemand en kampt ook met door de inspectie afgekeurde lokalen. Wat betekent dat wil men deze post openhouden er niet alleen extra vrijwilligers dienen gevonden te worden maar ook dat er een nieuwe locatie moet komen. Een miljoeneninvestering.

Ook is al gebleken dat qua uitruktijden Oudegem verre van de enige regio in de zone is met relatief lange uitruktijden. Zo zijn er Eksaarde in Lokeren en voor Moerzeke met Kastel in Hamme  op dit vlak eveneens grote problemen.

Oudegems brandweerkorps

Leden van de Oudegemse brandweer die in 2013 hun 75-jarig bestaan vierden. Zij zullen naar de post in Dendermonde kunnen gaan. Maar dat wordt niet simpel. De pompiers van Oudegem voelen zich immers verraden door die van Dendermonde en dus zal die integratie erg lastig verlopen. Vermoedelijk zullen een aantal mensen de brandweer verlaten.

De norm is dat men bij een interventie binnen de dertien minuten ter plekke moet zijn. Wat nu in het geval van Oudegem overdag zelden haalbaar is. Hetzelfde voor die andere probleemzones. Die dertien minuten is echter een arbitrair ooit door Binnenlandse Zaken vastgelegde norm en geen wet.

Een  huis afbranden vergt trouwens geen dertien minuten, vijf is in heel veel gevallen al voldoende om het als onherroepelijk verloren te beschouwen. Dat de zoneraad na haar extra onderzoek alleen maar die al gekende problemen kon vaststellen was te verwachten. Zoals ook de bevestiging van het vorige besluit helemaal geen verrassing was. Amper iemand geloofde nog in een andere uitkomst.

Ondertussen legde Tomas Roggeman (Dendermonds gemeenteraadslid voor de N-VA en nationaal jongerenvoorzitter van die partij) bij de Oost-Vlaamse provinciegouverneur klacht neer tegen de vorige beslissing van de zoneraad.

Tomas Roggeman: “Er zijn hier drie problemen en daarom stapten wij naar de gouverneur met een kopie van die brief naar de federale dienst Inspectie Civiele Veiligheid die onder het federale ministerie van Binnenlandse Zaken van Jan Jambon (N-VA) valt.”

Hij ziet vooreerst een probleem met de risicoanalyse die naar hij stelt toont dat de impact van de sluiting van die post in Oudegem te groot is voor de veiligheid van die deelgemeente. Ook dient men volgens hem de meerjarenbegroting goed te laten keuren door elke gemeenteraad van de zone, zijnde Lokeren, Hamme, Zele, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout.

Verder moet er zoals hij in zijn klacht schreef ook een jaarlijks actieplan komen gebaseerd op die meerjarenbegroting dat men dan ter kennisgeving moet voorleggen aan de gemeenteraden van de zone. En naar naar hij stelde gebeurden beide zaken niet.

Tomas Roggeman

Tomas Roggeman is een man met heel grote politieke ambities en hoopt via dit probleem en die klacht te scoren in Oudegem, de deelgemeente waar hij woont en zijn vader ook pompier is. Hij ziet onwettigheden in de beslissing tot sluiting van die bijpost in Oudegem. Of zijn klachten meer dan uitstel van executie zullen geven is te betwijfelen.

Tomas Roggeman: “Het is nu aan de gouverneur om te beslissen. Waarna we dan eventueel in beroep kunnen gaan bij de Inspectie Civiele Veiligheid en dus Binnenlandse Zaken van de federale regering.’’

Burgemeester Piet Buyse (CD&V): “Wij hebben alle nodige stukken aan de gouverneur overgemaakt en wachten nu op zijn antwoord. In wezen gaat dit echter over de procedure en niet over de sluiting. De vraag is of wij die beslissing tot sluiting mogen nemen voor we die meerjarenbegroting voorlegden aan de gemeenteraden.”

Met deze beslissing van deze middag gaf de zoneraad van Brandweerzone Oost deze fout nu feitelijk toe en besliste men daarom eerst een meerjarenplan op te maken en daarna dan lokaal te laten goedkeuren.

De goedkeuring van dit personeelsplan was dringend omdat men een tekort heeft aan onderofficieren en zonder een onderofficier, minstens een sergeant, mag een team nooit uitrukken. De zone dreigde hier dus vleugellam te worden. Met dramatische gevolgen voor de veiligheid.

Willy Van Damme

Advertenties

Brandweerpost Oudegem–Weinig respijt

Tijdens de raad van de brandweerzone Oost van 20 mei werd het personeelsplan voor de regio goedgekeurd. Deze zone omvat Dendermonde, Lokeren, Berlare, Hamme, Zele, Lebbeke en Buggenhout. De discussie op dit ogenblik is wat te doen met de Dendermondse bijpost van Oudegem. Die wil men in de zoneraad afschaffen daar dit de enige bijpost in de regio is en het afschaffen voor die zoneraad geen probleem vormt qua veiligheid. Wat anderen uiteraard betwisten.

Tegenspraak?

Wie de voorbije dagen in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad dit verhaal las kreeg een gevoel van tegenstellingen tussen voorzitter Filip Antheunis (Open VLD), burgemeester van Lokeren, en Piet Buyse (CD&V), ondervoorzitter en burgemeester van Dendermonde. Antheunis stelde onomwonden dat men de sluiting van Oudegem tijdens de zoneraad van 20 mei goedkeurde, Piet Buyse stelt dat die beslissing pas definitief valt op de volgende raad van 24 juni.

DSC_0758

Filip Antheunis wil dat als de brandweerpost van Oudegem eventueel openblijft er minstens ook posten moeten bijkomen in Moerzeke en Eksaarde.

Filip Antheunis: “Er zijn op 20 mei hierover twee beslissingen genomen. Eerst is het personeelsplan integraal goedgekeurd, ook wat betreft Oudegem. En we gaan hierbij uit van 1 post per gemeente of stad. Verder moet de brandweerchef en zijn team tegen de zoneraad van 24 juni verder cijfermateriaal leveren over de uitruktijden voor de ganse zone, dus niet alleen wat betreft Oudegem. Die cijfers gaan we dan bepreken.”

Voor Piet Buyse is het iets anders: “Wij hebben beslist om dat over Oudegem verder te bekijken aan de hand van de nieuwe cijfers voor de ganse zone. Pas nadien op 24 juni valt de definitieve beslissing. We willen ook snel gaan om de onzekerheid weg te nemen bij zowel de brandweerlui als de Oudegemse bevolking.”

Zware investeringen

Filip Antheunis lijkt Oudegem echter geen hoop te geven en klinkt zoals zijn brandweerchef Jos Dauwe tijdens de Dendermondse raadcommissie van 12 mei. Ondanks de belofte van Piet Buyse tijdens dat verhelderend debat van 12 mei om pas na het herbekijken van alle cijfers voor de zone over Oudegem te beslissen.

Antheunis: “Wij gaan die cijfers inderdaad herbekijken maar er zijn ook problemen met uitruktijden in Moerzeke en Eksaarde. En als Oudegem dan zou openblijven dan moeten er voor Moerzeke en Eksaarde ook bijposten komen. Wat dan geld gaat kosten. We willen namelijk iedereen op gelijke leest behandelen. Maar natuurlijk is het nu goedgekeurde personeelsplan altijd voor veranderingen vatbaar. ”

Het grote probleem is feitelijk de onderbemanning van de bijpost in Oudegem waardoor die in de week overdag feitelijk niet kan functioneren. Een doorn in het oog van o.m. de brandweerchef Jos Dauwe. Bovendien is de huisvesting o.m. qua beschikbare ruimte en hygiëne totaal ondermaats.

Om die toestand te verhelpen zijn zware investeringen nodig en het aantrekken van extra personeel. En dit laatste is gezien de problematiek van de brandweervrijwilligers op dit ogenblik een zeer moeilijke zaak. Recent nog deed men drie aanwervingen voor Oudegem en twee ervan namen het jaar nadien al ontslag. Oudegem werd met andere woorden in de feiten al gesloten. De nieuwe studie is gewoon een doekje voor het bloeden.

Willy Van Damme

Uitstel voor brandweerpost Oudegem?

Na de extra gemeenteraad, bijeengeroepen door de voltallige oppositie van Groen, Open VLD, NV-A en Vlaams Belang, van woensdag 11 en de raadscommissie van donderdag 12 mei, alleen gaande over de problemen rond de mogelijke sluiting van de brandweerpost van Oudegem, stelde de Dendermondse  burgemeester Piet Buyse (CD&V) voor om te opteren voor het voorlopig openhouden van die post.

Personeelsplan

Piet Buyse: “Ik ga op de komende zoneraad van 20 mei voorstellen om de cijfers in verband met Oudegem door het kaderpersoneel nog eens in meer detail te laten bekijken en een beslissing over Oudegem dus nog eventjes uit te stellen. Tegen 20 mei kan dat niet meer. Nu is er teveel onduidelijkheid en die is nodig. Dat mag echter geen maanden meer aanslepen want die mensen in Oudegem leven wel in de onzekerheid en dat mag niet lang duren.”

Piet Buyse

Burgemeester Piet Buyse gaat aan zijn zes collega’s burgemeesters van de Brandweerzone Oost voorstellen om de cijfers met betrekking tot de post Oudegem nog eens meer in detail te bekijken om zo meer duidelijkheid te krijgen. De Brandweerzone Oost telt vier burgemeesters van de Open VLD en twee van de CD&V met een onafhankelijke.

Normaal moet men op de zoneraad van de Brandweerzone Oost van 20 mei een nieuw personeelsplan goedkeuren. Dat is dringend want er moeten bijkomende onderofficieren komen om de werking van de zone te verzekeren. Onderdeel hiervan is de sluiting van de post Oudegem waarvan het personeel dan naar Dendermonde komt om er de effectieven aan te vullen.

Tijdens de bijwijlen hevige onderlinge debatten tussen de raadsleden werden massa’s cijfers en veel tot dan amper gekende termen gebruikt waarbij beide partijen elkaar poogden te overtuigen van hun gelijk. Betekent de sluiting van de post in Oudegem een gevaar voor de veiligheid daar of niet?

Probleem is dat die post overdag praktisch inactief is wegens een gebrek aan vrijwillige brandweermannen. Waardoor de dringende interventies er dan dienen te gebeuren door de brandweer van Dendermonde. Waarbij uit de vele cijfers bleek dat de Dendermondse pompiers veelal later in Oudegem ter plekke zijn dan de lokale collega’s. Mits die op dat ogenblik dan beschikbaar zijn. Met als vraag: Hoe aanvaardbaar is dat?

Sinds de oprichting begin 2015 van de brandweerzone Oost met Lokeren, Zele, Buggenhout, Hamme, Lebbeke, Berlare en Dendermonde is er echter een druk ontstaan om komaf te maken met Oudegem. Dendermonde is immers in de zone Oost de enige met een bijpost.

13 minuten

Zeker de zonechef Jos Dauwe liet verstaan geen voorstander te zijn van het behouden ervan en dat als die bleef bestaan dat er dan ook enkele andere bijposten moeten komen. Zo is het Lokerse Eksaarde binnen de zone een veel groter probleem dan Oudegem. Daar zit men immers met interventietijden van meer dan 20 minuten.

Brand bij houtbedrijf Hertecant, Eegene te Oudegem

De vele debatten toonden de serieuze problemen die er zijn en nog dreigen te ontstaan rond het functioneren van een vrijwillig brandweerkorps. Ook over de interventietijden bleek er bijwijlen een Babylonische spraakverwarring te zijn. Cijfers ook die nog steeds wijzigen door het invoeren van nieuwe technologieën zoals het introduceren van de gps. Hier de brandweer van beide posten actief tijdens de brand bij het houtbedrijf Hertecant in Eegene in Oudegem.

Probleem met die normering qua interventietijden is dat ze arbitrair zijn, zonder echt wetenschappelijke basis of wetgeving erachter. Het is een in wezen nergens op gebaseerde richtlijn vanuit Binnenlandse Zaken. Waarbij men allerlei parameters in rekening brengt zoals de eventuele aanwezigheid in een gebied van hospitalen, grote bedrijven of veel meerdere verdiepingen tellende appartementen.

Nu stelt men dat de norm voor Oudegem een interventietijd van maximum 13 minuten moet zijn. Maar waarom men juist dat getal nam en niet 10 of 17 minuten is ook na een duizendencijferdans en vele uren van discussies, persconferenties en informatiebijeenkomsten nog steeds niet duidelijk.

Bovendien is op dertien minuten een woning afgaande op een tijdens de debatten getoonde filmpje in veel gevallen al een zwartgeblakerde puinhoop. Diegenen die vanuit de oppositie het openhouden van Oudegem bepleiten bewezen dat zelf.

En dan is een ‘aanvaardbare?’ interventietijd van 13 minuten veel te lang. Men kan dan alleen nog maar de schade opmeten en eventueel de buurt vrijwaren. Ook een nobele en belangrijke taak natuurlijk.

Bovendien toonde dat cijfergegoochel nog maar eens dat men hiermee zowat alles kan bewijzen. Het zorgde bij de raadsleden voor een bijna algemene verwarring. Het leek alsof niemand nog wist wat nu juist en wat fout was. Raadslid Denise Moens (CD&V) uit Oudegem vertolkte die verwarring toen ze tijdens de raadscommissie opriep voor: “Een scheidsrechter want er zijn al zoveel cijfers.”

Technische commissie

Fout bleek wel de insinuatie van oppositieraadslid Tomas Roggeman (NV-A), de man die hier de forcing voerde en wiens vader brandweerman is in Oudegem, dat de burgemeester bewust cijfers en nota’s achterhield en zat te liegen. Dat zou gaan over een technische studie van brandweerkapitein Wouter Van den Broeck over o.m. de post in Oudegem.

Oudegemse brandweerlui

De brandweerlui van Oudegem willen hun post openhouden maar leken eerst te berusten. Hun standvastigheid blijkt de voorbije weken te zijn gegroeid. Hier op de vergadering van de zoneraad toen ze het voorstel tot sluiting hoorden. De gezichten tonen de ernst van de boodschap toen.

Uiteindelijk bleek dat te gaan over een alleen door de technische commissie van de zone besproken werkstuk dat die commissie echter weigerde te valideren. Waardoor de studie zelf niet bij de zoneraad was geraakt en in de farde van de maker ervan was blijven steken.

Alleen delen van de conclusie met die over de noodzaak van een betere Dendermondse locatie raakte tot de zoneraad. Wat men in Dendermonde dan ook onderzocht. Tevergeefs. Een meer geschikte plaats bleek niet te vinden. Er komt wel een nieuwe kazerne maar naast de huidige nu veel te kleine post. De plannen hiervoor zullen de komende weken normaal bekend worden gemaakt.

Ook bleken zijn cijfers niet geheel te kloppen en waren de gemiddelde uitruktijden vanuit Dendermonde naar Oudegem geen 16,4 minuten zoals hij in die verworpen studie stelde maar te liggen tussen de 10 en 14,5 minuten. Geen klein verschil. Tomas Roggeman trok dan ook zijn woorden terug.

Voor de burgemeester zou de sluiting van Oudegem leiden tot een grotere veiligheid doordat men op die wijze een efficiënter gebruik van mensen en materiaal zou krijgen en dus kortere uitruktijden. De voor deze raadscommissie bijeengeroepen vijf technici van de zone Oost gaven wel toe dat de sluiting van die post geen verbetering der veiligheid zal betekenen.

De zonechef Jos Dauwe vatte het zo samen: “Het best zou zijn dat we op elke hoek van de straat een post met beroepskorps zouden hebben. Dan zou ik gerust slapen. Maar dat is financieel gewoon niet haalbaar.”

Hamse brandweerwagen, solidariteit Oudegem, Grote Markt Dendermonde

De Oudegemse brandweerlui kwamen tijdens de extra gemeenteraad nog maar eens luid protesteren. De collega’s uit Hamme en Zele toonde daarbij hun solidariteit.

Een vroegere Dendermondse brandweerman met kennis van het dossier: “Moest ik lid zijn van de post in Oudegem dan zou ik vermoedelijk ook protesteren. Maar wil men als brandweer effectief zijn dan zou elke Dendermondse deelgemeente zo’n bijpost moeten krijgen. Maar dat is onbetaalbaar.”

Geen solidariteit

Het is de brandweerlui uit Oudegem zeker ook niet ontgaan dat de collega’s uit Dendermonde op geen enkel ogenblik met hen solidair waren. Wat de samenwerking tussen beide posten in de problemen kan brengen. “Hoe kunnen wij ginds gaan werken”, was een veel gehoorde opmerking onder Oudegemse spuitgasten.

Een andere bij geroepen specialist stelde: “Dat we nu eenmaal met de historische realiteit zitten en daarmee rekening moeten houden. Als we bijvoorbeeld een grote post op het Hoogveld zouden zetten dan konden we eventueel zelfs Buggenhout en Lebbeke opheffen.” Maar dat zijn dus puur theoretische beschouwingen zonder kans op realisatie.

Uiteindelijk stelde burgemeester Piet Buyse, mede onder druk van leden van zijn eigen meerderheid, toe om te vragen de zaak van Oudegem uit te stellen en te herbekijken. Zo zijn er Denise Moens (CD&V) en Bart Van Malderen (fractieleider van coalitiepartner SP.a) die beiden uit Oudegem afkomstig zijn en de druk van hun vrienden voelen.

Oudegem is immers een kleine gemeenschap waar men elkaar op feesten en op café tegenkomt. En met kermis zorgt de brandweerkazerne bijvoorbeeld voor een tapkast en kan je beiden wel eens met die brandweerlui een pint zien pakken en gezellig keuvelen. Ook beloofde de SP.a bij de lokale verkiezingen in 2012 het openhouden van die post.

Aanwezigen Dendermondse gemeenteraad 11 mei 2016

Er was tijdens de extra gemeenteraad van 11 mei een honderdtal vooral uit Oudegem afkomstige sympathisanten van de lokale pompiers komen luisteren. En ze lieten zich met hun applaus en al eens een luide opmerking ook horen. Normaal is er behoudens de pers tijdens de gemeenteraad amper iemand aanwezig.

Probleem is wel dat Piet Buyse in de zoneraad maar een stem heeft en de andere burgemeesters er mee akkoord moeten gaan. Het blijft dus afwachten wat men op 20 mei gaat beslissen. Zeker is dat Piet Buyse hier onder druk van zowel de oppositie, de spuitgasten uit Oudegem en leden van de eigen meerderheid op de raadscommissie deels terugkrabbelde.

En dat dit stond te gebeuren was trouwens al tijdens de gemeenteraad van woensdag duidelijk. Alleen de onverzettelijkheid van de NV-A toen die dacht victorie te kunnen kraaien stopte dat nog eventjes. Een poging van het laatste uur tot bemiddeling van Bart Van Malderen faalde hierdoor.

Piet Buyse: “Men vroeg toen dat ik die post niet zou laten sluiten. Nu is er sprake van verdere studie, wat een groot verschil is. Bovendien wou men er toen een onwettig voorstel doorduwen. De gemeenteraad heeft immers geen enkele zeggenschap over die zoneraad.” En dat men hier Oudegem gebruikte om politieke spelletjes te spelen is ook nog maar eens duidelijk geworden. Het hoort er zo te zien nu eenmaal bij.

Zo weigerde de oppositie woensdag eenstemmig het voorstel over verdere studie van het dossier van Bart Van Malderen aan te nemen. Wat diezelfde oppositie de dag nadien maar met amper publiek dan plots wel zonder veel discussie aanvaarde.

“Er was dan toch een consensus ontstaan”, zegt deze. En dan is er ook nog de vraag of sommigen in de Brandweerzone Oost Piet Buyse van CD&V misschien pootje willen lappen. Wat natuurlijk nooit te bewijzen is.

Willy Van Damme

Stilte in de Dendermondse gemeenteraad

Zoals wel kon verwacht worden waren er tijdens de gemeenteraad van september interpellaties over de werken van het gewest aan de N17 doorheen Baasrode en de problemen hierbij met de communicatie naar de buurtbewoners. Die was zoals ook de stad reeds stelde niet bepaald optimaal te noemen.

Reden waarom een aantal Baasroodse burgers en vooral handelaars naar de klaagmuur van Het Laatste Nieuws trokken om er hun beklag te doen. Waarna enkele Baasroodse gemeenteraadsleden van N-VA naar diezelfde klaagmuur trokken en zonder aarzelen hier het gemeentebestuur van CD&V en sp.a beschuldigden als zijn de verantwoordelijk voor die vele hier gemaakte fouten .

Maar merkwaardig, tijdens de gemeenteraad waren er wel interpellaties over de zaak van de Open VLD en van Stefaan Van Gucht van het Vlaams Belang maar niet van de N-VA. En zelfs tijdens het nochtans langdurig debat bleef het op de vele zitjes van de N-VA muisstil. De drie Baasroodse raadsleden van de partij zwegen als de dood. Opvallend.

Leen Dierick

Schepen Leen Dierick moest schipperen tussen de heel terechte kritiek vanuit Baasrode over communicatie rond die werken en de nood aan een goede relatie met AWV. Ze zocht dus veel uitvluchten om dit geklungel van AWV te rechtvaardigen.

Er was in de interpellaties van die twee oppositiepartijen echter amper kritiek te horen op het stedelijk beleid hier. Neen, Stefaan Van Gucht drukte er nog eens nadrukkelijk op dat men de verantwoordelijke schepen niets kon verwijten.

Terwijl Stijn Pluym van Open VLD eerder het globaal probleem van de stedelijke communicatie rond werken aankaartte, waarbij dat van de Smidsestraat in Grembergen. Maar ook die pleitte het stadsbestuur vrij. “Let wel, ik wil niet met een beschuldigende vinger naar het stadsbestuur wijzen”, stelde die.

Een CD&V raadslid: ‘’Ik had de N-VA gewaarschuwd dat als ze nog eens het stadsbestuur over de kwestie zouden aanvallen ik onmiddellijk de naam van Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts zou laten vallen. Want die is verantwoordelijk. En vergelijk de stadscommunicatie rond de werken op het Hoogveld met dit geklungel dan weet je het wie wou fout is. Hun zwijgen was dan ook geen toeval.”

Voor de stad is dit echter een moeilijk laveren. Men kon natuurlijk moeilijk ontkennen dat er sprake was van een slechte communicatie vanuit de gewestelijke Administratie voor Wegen en Verkeer (AWV) maar schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V) sloofde zich uit in het zoeken en ook vinden van alle mogelijke uitvluchten voor dit geklungel.

De reden is simpel. De AWV is nu eenmaal een voor de stad cruciale partner rond een waslijst van projecten en ook de minister dient men best niet te schofferen. De AWV heeft in theorie wel een grote autonomie maar iedereen die de politieke tradities in België en dus ook Vlaanderen kent weet dat ministeriële inmengingen in de ambtenarij schering en inslag zijn. En kritiek op partners laat men liefst achterwege.

Asfaltwerken N17 Baasrodestraat

Terwijl in Baasrode de jaarmarkt volop bezig was en men er een barbecue hield begon men plots met asfaltwerken. Satés met asfaltsmaak, het is eens iets anders. Een zoveelste blunder van de AWV in dit dossier. Voor het Baasroodse N-VA raadslid Dimitri Van Hoey echter de gelegenheid om na die gemeenteraad nog eens uit te halen naar het stadsbestuur.

Zo moet de stad met de AWV samenwerken rond de herinrichting van de cruciale Mechelsesteenweg en is er ook de kwestie van de door de provincie en Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) geplande overslaghaven in de wijk Nieuwe Briel in Baasrode.

Onderdeel hiervan is de ruil in Baasrode van de nu gewestelijke Fabriekstraat, Sint-Ursmarusstraat en Baasrodestraat met de nu gemeentelijke wegen Hoogveld en Mandekenstraat. Wat toelaat dat men op termijn vanuit de stad eindelijk de Baasroodse dorpskern kan verfraaien en voor de dorpsbewoners leefbaarder maken.

Dit akkoord is door de gemeenteraad al goedgekeurd maar de plechtige ondertekening ervan met AWV, de provincie, de stad en W&Z, eigenaar van de Baasroodse loskade, blijft uit. Officieel wegens agendaproblemen, maar de echte reden is de onenigheid over de tekst van het akkoord.

Tijdens de lange en gedetailleerde uiteenzetting van Leen Dierick viel dan ook maar heel terloops de naam van Ben Weyts. Je moest al heel goed opletten om het te horen. Voldoende voor de N-VA-fractie echter om de boodschap te hebben begrepen. Na de gemeenteraad was er binnen de N-VA zelfs lof voor haar uiteenzetting over de zaak. Terecht.

Willy Van Damme

Veel katten

Normaal was er gisteren woensdag in Dendermonde de maandelijkse gemeenteraad, maar die ging niet door. En zoals drie maanden geleden was de reden dat er ook nu weer onvoldoende raadsleden bij de meerderheid van N-VA, sp.a en CD&V aanwezig waren om geldig te vergaderen. Dat vereist immers minstens 18 aanwezige raadsleden op de 35 gekozenen die normaal zetelen.

Afwezig bij de meerderheid waren voor sp.a René Van Marcke, Carine Verhelst en Bart Van Malderen en Hans Michiels, fractieleider voor CD&V, Kristel Gevaert en Marijke Collier van CD&V.

Hans Michiels

Hans Michiels, fractieleider van CD&V, stuurt voor de tweede maal in drie maanden zijn kat naar de gemeenteraad.

Dat sommige van die raadsleden als een Hans Michiels en René Van Marcke, gezien de belangrijke functies die ze in hun bedrijven hebben, een erg druk bestaan leiden is zeker. Maar wie het ambt van gemeenteraadslid opneemt wordt geacht deze job serieus te nemen. Dit is de democratie, men is de gekozen vertegenwoordiger van het volk.

De drie leden van CD&V waren er drie maanden geleden evenmin toen die gemeenteraad ook niet doorging. Recidivisten dus. Bovendien roept dit vragen op naar de leiding van die meerderheid waar de burgemeester en de partijleidingen er zelfs niet in slagen om voldoende raadsleden op te trommelen. Als zelfs een van de fractieleiders en nu twee schepen verstek laten gaan.

Bart Van Malderen kwam wel later toe maar dan was deze gemeenteraad al een tijd geschiedenis. Zoals een lid van de meerderheid het stelde was dit tijdens de vorige legislatuur, toen men maar één raadslid op overschot had, niet het geval. Er heerste, stelde deze, discipline. Nu niet.

Piet Buyse

Burgemeester Piet Buyse was duidelijk niet gelukkig met de vele afwezigheden binnen zijn meerderheid.

Slechts eenmaal als gevolg van de examens van schepen Leen Dierick gebeurde dit toen ook. Zij was toen immers nog een studente. De agendapunten zijn nu verschoven naar de gemeenteraad van 4 juli, de laatste voor het zomerreces. Uitkijken of men dan in getal zal zijn.

Opmerkelijk was de korte toespraak van burgemeester Piet Buyse (CD&V) die tevergeefs overleg pleegde met de oppositie. Deze verliet uit protest de raad waardoor er onvoldoende raadsleden aanwezig waren om nog geldig te vergaderen. “Ik kan daar (de houding der oppositie, nvdr.) niet kwaad voor zijn”, aldus Piet Buyse, burgemeester en voorzitter van de raad.

Uiteraard is dit een zware blamage voor de meerderheid en vooral voor de leiding ervan. Wel dient gezegd dat ook de oppositie hier qua absenteïsme verre van vrijuit gaat. Zo is het liberale raadslid Ann Van der Donckt tijdens de nu bijna voorbije legislatuur amper te zien geweest. Bij de openingszitting begin 2007 zat ze zelfs op vakantie in Bali.

Ook is er bij het Vlaams Belang het geval van de zwaar zieke Robert Van Overloop die nooit meer naar de raad zal terugkeren. Het zou dan ook logisch zijn dat dit reeds zeker een jaar afwezig raadslid zou vervangen worden. Maar er komt geen opvolger. Ook de stoel van haar OCMW-raadslid Dominique Jouret blijft wegens ziekte zelfs al ongeveer 5 jaar leeg. Ook hier geen nieuw raadslid.

Neen, het was geen mooi verhaal op de gemeenteraad gisteren. Teveel raadsleden stuurden er hun kat.

Willy Van Damme

Het geheim van het Geheim Plan

Ongeveer 3,5 uur duurde gisterenavond in de Dendermondse gemeenteraad het debat rond het nieuwe verkeersbeleidsplan. Het toonde nogmaals de uitzonderlijke zwakte aan van de oppositie die zo te zien amper wist wat het plan betekende. Een pijnlijke, zeer pijnlijke constatering.

In eigen doel

Opgejut door enkele winkeliers die beweerden dat het stadsbestuur alle auto’s uit het stadscentrum wou bannen, bijna duizend parkeerplaatsen ging afschaffen en de Brusselsstraat afsluiten, rook de oppositie bloed.

Zitting gemeenteraad - 11-04-2012 - Delegatie middenstand

Een 25-tal middenstanders kwamen luisteren naar de gemeenteraad. Niet bepaald een massale opkomst.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn nabij en dan is scoren, doelpunten maken, essentieel. Het werd echter een own-goal van formaat, een fameus schot in eigen doel. En daar deed men dan al die moeite voor. Erg!

Hoe diep het niveau is gezakt blijkt nog het best uit het hier in deze discussie ontstane verhaal over het ‘geheim plan van de stationsbuurt’. Men sprak er schande van, want dit plan wordt door de stad bewust geheim gehouden omdat het de dood van de hardwerkende Dendermondse middenstand zou betekenen. Er zou immers o.m. een gigantisch winkelcentrum komen.

Geen steen onberoerd

Spoorwegstation Dendermonde

Op zoek naar het geheim van het Geheime Plan voor de stationsbuurt?

En dus trok de oppositie mee aan de alarmbel op zoek naar het geheim achter het geheim plan van de stationsbuurt. Marcel Borms, Hilde Dierickx, Kris Verberckmoes, (allen Open VLD), Patrick Meulebroek (Plus), Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) en Hilde Raman (nu ex-VB) laten zich hierover dan ook danig horen.

Een der opposanten had over dat ‘Geheim Plan’ zelfs boos contact opgenomen met stadssecretaris Elke De Man want hij wou kost wat kost dat plan zien. Geen steen zou onberoerd gelaten worden.

Waar de brave man dan te horen kreeg dat er hoegenaamd geen plan op papier is. Er is alleen een plan om een plan te maken. Wat nochtans al herhaalde malen publiek was gesteld en ook geschreven.

William Bruynincxpark - Dendermonde

Een der onderzochte ideeën is een autoparking onder het William Bruynincxpark aan het station. Maar dat is een beschermd stadszicht.

Wat er is, is dat de NMBS, De Lijn en de stad met elkaar op dit ogenblik overleggen om te zien hoe men de wensen van de NMBS om haar gronden te valoriseren en het station te moderniseren kan inpassen in de stadsplannen. Men bekijkt nu wat mogelijk is en wat wenselijk is. En dit uiteraard allemaal informeel.

Zoeken naar spoken

Het plan zal wel heel ingrijpend zijn, dat is zeker. Maar hoe ingrijpend is vager dan vaag, gewoon ideetjes die afgetoetst worden met de heersende reglementen, wetten en noden o.m. qua verkeer, per spoor, per auto, te voet en per fiets.

Waarbij ook een grote autoparking als zeer wenselijk wordt gezien. Die zou onder het William Bruynincxpark aan het station komen maar dat dient dan eerst tijdelijk gedeclasseerd te worden. Verder is er van een winkelcentrum geen sprake daar het nieuwe in opmaak zijnde ruimtelijk structuurplan dit niet voorziet.

Stefaan Van Gucht

Een der tenoren van de oppositie was Stefaan Van Gucht, fractieleider van het Vlaams Belang in de Dendermondse gemeenteraad. Zoekend naar het geheime stationsplan.

Maar het plan was dan misschien nog wel zo vaag als kan zijn, maar dat hield de oppositie er niet van weg om het al af te schieten, een luchtgevecht dus. Een strijd tegen een spook. “Geen duur, geheim stationsproject met onbekend prijskaartje’ klonk het op de oppositiebanken. Want het moet ‘een veel kleiner, goedkoper stationsproject op maat van de stad’ worden.

Unizo zwijgt

Maar als je niet kunt weten hoe het plan juist is of gaat worden, hoe kan je dan eisen dat dit kleiner en goedkoper moet worden? Het is een vraag die men zich wel moet stellen na zoveel bravoure van een oppositie die nogmaals haar ondraaglijke lichtheid bewees.

Bart Van Malderen

Bart Van Malderen hield een 41 minuten lang betoog over zijn mobiliteitsplan. Een paar maten te groot voor een nog maar eens zwakke oppositie.

Oh ja, Unizo, toch de enige serieuze middenstandsorganisatie in de stad, en de Stedelijke Middenstandsraad zwijgen in dit debat en hebben dus geen problemen met dit plan. Hetzelfde voor Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, de belangenverdediger van het lokale bedrijfsleven, maakt geen bezwaar.

En dan is er het eveneens opvallende stilzwijgen van de lokale handelskernen en middenstandsverenigingen als Baasrode Bruist en de Dendermondse Handelskern, een groep waar nota bene enkele van de tenoren van dit debat deel van uitmaken. En allen volgen dit debat al lang op de voet en kunnen zich dus vinden in dit mobiliteitsplan.

Het debat werd trouwens ook gemakkelijk gedomineerd door schepen voor Mobiliteit Bart Van Malderen (sp.a), titularis van dit dossier, gemeenteraadslid René Van Marcke (sp.a) en burgemeester Piet Buyse (CD&V). Deze was in de vorige legislatuur schepen voor Mobiliteit en wees erop dat dit mobiliteitsplan gewoon een verdere uitdieping is van zijn vroeger beleid.

Willy Van Damme

Hilde Raman weg bij Vlaams Belang

Niet geheel onverwacht nam gemeenteraadslid Hilde Raman woensdag tijdens de gemeenteraadszitting ontslag uit de fractie van het Vlaams Belang in de Dendermondse gemeenteraad. Een ongetwijfeld niet gemakkelijke beslissing waar ze duidelijk al lang zat op te broeden.

Hilde Raman (46) is de moeder van drie kinderen en het sinds jaren enige raadslid uit Mespelare, de kleinste Dendermondse deelgemeente. Ze is al vier jaar ook lid van de OCMW-raad in vervanging van Wim Van Hove die om privéreden ontslag nam. In het OCMW zetelde ze ook in het Vast Bureau, zowat de dagelijkse leiding van het OCMW,  en het Bijzonder Comité Sociale Zaken.

Ze is van beroep verpleegster en werkt al jaren op de afdeling Orthopedie van het Aalsterse Stedelijke Ziekenhuis. Hier is ze ook aangesloten is bij de liberale overheidsvakbond VSOA. Het OCMW is dan ook een bij haar passende biotoop, meer dan de gemeenteraad

Hilde Raman

Hilde Raman kon zich al lang niet meer verzoenen met het nationaal beleid van het Vlaams Belang. Het werd haar te moeilijk om er nog mee geassocieerd te worden.

Hilde Raman: “Die vervanging kwam voor mij een beetje onverwacht, maar het is mij er goed bevallen. Met mensen omgaan is mijn ding en ik heb er tijdens die voorbije vier jaar veel geleerd. Bovendien ben ik er ook altijd zeer correct behandeld geweest waarbij ik veel te danken heb aan de voorzitter Theo Janssens (sp.a).”

Haar ontslag betekent dat het Vlaams Belang in de praktijk in het Dendermondse OCMW geen vertegenwoordiging meer zal hebben. De partij heeft er met Dominique Jouret wel een tweede vertegenwoordigster maar die is al jaren wegens ziekte afwezig en werd ook nooit vervangen. Hilde Raman was samen met Stefaan van Gucht, Barbara Pas en Robert Van Overloop een der sterkste figuren in de lokale partijafdeling.

Voor Hilde Raman was de marsrichting van de partij al jaren een groot probleem en nu Dewinter en de rest van de partijtop opnieuw voluit kiest voor een extreem racistisch gedachtengoed tegen moslims en Franstaligen werd het haar uiteindelijk teveel.

“Ik heb tegen die mensen niets en als ik iemand in het Frans of in een andere taal moet helpen dan zal ik dat ook pogen te doen. Ik heb het er vooral moeilijk mee dat ik met een Dewinter geassocieerd wordt. Bovendien is Dewinter nog de ergste niet. Hij heeft een grote mond maar er zijn in de partij nog veel ergere figuren. Wat ik soms hoorde was gewoon te grof voor woorden”, stelt ze nog.

Hilde Raman

Na het vertrek van Hilde Raman uit de fractie van het Vlaams Belang blijven er van de negen mandatarissen die de partij in 2007 in Dendermonde had er nog maar 5 meer over. Ze liet zich recent nog opmerken door een bouwovertreding in een natuurgebied vlakbij Mespelare aan te kaarten.

Hilde Raman stond in juni 2010 op de senaatslijst van het Vlaams Belang en haalde daar in het kanton 494 stemmen en nationaal 10.523. Hilde Raman: “Mijn kandidatuur toen was een gevolg van de herrie in de partij rond Marie-Rose Morel die men eveneens onbeschoft behandelde.”

Na de langdurige ziekte van Dominique Jouret en gemeenteraadslid Robert Van Overloop, die men merkwaardig genoeg ook niet vervangt, lijkt het Vlaams Belang in Dendermonde als het ware aan het verdampen. Ondanks de verkiezing in 2006 van Barbara Pas die de partij intellectueel moest versterken.

De komst van Barbara Pas vanuit Temse naar de stad en haar ultrasnelle promotie tot federaal parlementslid ging er lokaal echter niet goed in. Het jarenlange basiswerk van fractieleider Stefaan Van Gucht leek men nationaal niet te waarderen. Sommigen vonden hem politiek te licht en opteerden dan maar voor de piepjonge Barbara Pas. Het feit dat ze in het parlement bij sterkhouder Gerolf Annemans werkte maakte die keuze voor haar nog logischer.

Het gaf de partij in Dendermonde wel het gevoel geen zeggenschap te hebben over de interne keuken. Zoals elders bij het Belang nam de spanning met de zogenaamde Antwerpse gemeenteraad, het duo Annemans en Dewinter, ook hier dan toe.

Van de negen Dendermondse politieke mandaten die het Vlaams Belang in 2007 bij de start van de huidige legislatuur had blijven er nu nog maar 5 meer over. Het lijkt er naar uit te zien dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 ook dit aantal nog wel eens zou kunnen halveren.

De lokale verkiezingen van 2006 leken voor het Vlaams Belang een klinkende overwinning en het verder zetten van een niet te stuiten opmars naar de macht. Nu echter blijkt het er een van Pyrrhus te zijn geweest. Nep dus. De partij was zo te zien toen oppermachtig en niet te stoppen en blijkt nu amper enkele jaren later al voor de eigen ogen als het ware op te lossen in het niets. “Het kan verkeren”, zei Bredero.

Willy Van Damme

Moet er soms nog asbest zijn?

Gemeenteraden zijn een forum waarop de verkozenen des volks zich al eens graag profileren en de bestuurlijke meerderheid horen te controleren. En dat was er de voorbije gemeenteraad in voldoende mate. Zij het dat de kwaliteit nu ook weer niet van zo een hoog niveau was.

De trein der hypocrisie

Het begon snel al vrij serieus toen Stefaan Van Gucht, fractieleider van het Vlaams Belang, bij het prille begin van de raad het voorstel voor een motie lanceerde rond het schrappen van een aantal treinen op de lijn Sint-Niklaas naar Dendermonde en zo Brussel. Vooral dan een aantal treinen naar Brussel-West die rond het uur plus 34 minuten vertrekken blijken hier het slachtoffer te zullen worden. Volgens Marc De Scheemaecker, grote baas van de NMBS, zitten op die treinen te weinig reizigers, onvoldoende naar zijn smaak om zelfs de elektriciteit te betalen welke die trein bij de rit verbruikt.

Stefaan Van Gucht

Vroeg om een motie te stemmen gericht aan de NMBS om geen treinen van en naar Dendermonde af te schaffen.

Dat voorstel voor een motie werd onmiddellijk overgenomen door burgemeester Piet Buyse die – terecht – stelde dat men op het schepencollege al bezig was met een brief dienaangaande. Een idee eerst bekend gemaakt door tweede schepen en Vlaams parlementslid Bart Van Malderen (sp.a), een fietser en veelgebruiker van het openbaar vervoer. De man kan namelijk niet met de auto rijden en maakte zich in de kranten over die besparingsmaatregelen van de NMBS al bijna onmiddellijk behoorlijk boos.

Voor Piet Buyse was het simpel: eendracht maakt macht, de oude Belgische nog steeds van kracht zijnde slogan. En dus stond iedereen in de gemeenteraad als een man en vrouw achter die motie, uiteraard het Vlaams Belang maar ook Plus en de Open VLD. Merkwaardig toch. Nationaal zijn partijen als Vlaams Belang en Open VLD nochtans moeilijk te bestempelen als de grote voorstanders van het openbaar vervoer.

Een petitie voor de partijtop?

Vlaams liberaal parlementslid Annick De Ridder maakt er al jaren zowat haar specialiteit van om desnoods dagelijks tegen het openbaar vervoer te ageren. Van de zogenaamde rechterzijde mag dat openbaar  vervoer er wel zijn maar het mag geen geld kosten of liefst zo weinig mogelijk. Er veel geld in steken is voor hen uitgesloten.

Marc De Scheemaecker is trouwens binnen de gepolitiseerde structuur van de NMBS de liberale politieke benoeming die ook die liberale visie op het openbaar vervoer in de praktijk poogt te brengen. Als het aan hem ligt zouden er nog meer treinen sneuvelen en zou de dienstverlening nog meer neerwaarts gaan.

Maar ondertussen zitten diezelfde partijen hier in de gemeenteraad te protesteren omdat er treinen geschrapt worden waar blijkbaar amper mensen op zitten. Wel kan men zich bij dit beleid hier toch wel heel grote vragen stellen. De treinen vanuit Dendermonde naar Brussel-West werden pas vorig jaar ingevoerd en dienen dus nog reizigers te vinden. Dit systeem zit nog in zijn kinderschoenen en wordt nu al afgeschaft voor het de kans kreeg om zich te bewijzen en zo rendabel te worden. Een raar beleid dus die nieuwe initiatieven start en voor ze zich kunnen bewijzen alweer stopt.

DSCN6580

Als veelgebruiker van het openbaar vervoer was Bart Van Malderen de eerste om zich over die afschaffing van de treinen in het publiek kwaad te maken.

Maar de houding van sommige partijen met deze motie doet denken aan de herrie die men een tijd geleden in diezelfde gemeenteraad maakte rond het verdwijnen van de lokale postkantoren. Ook toen klonk het bij Vlaams Belang en anderen als een no passeran. Nationaal en op Europees vlak wilden zij kost wat kost overal in Europa de posterijen privatiseren of minstens rendabeler maken. En dat betekent kleine postkantoren sluiten.

Maar als dat nationaal door hun partijen voorgestane beleid dan lokaal gevolgen heeft hoort men hen in de steden en gemeenten plots schande roepen. Misschien kunnen Stefaan Van Gucht en parlementslid Barbara Pas (Vlaams Belang) hun Antwerpse bazen eens publiek hierover op het matje roepen door ook daar zo’n motie in te dienen. Maar dat zal wel nooit gebeuren vrees ik. Hypocrisie scheert ook hier zeer hoge toppen. Het hoort bij het menselijk gedrag.

Schaapjes slachten

En dan kwamen de kosten die de stad aanrekent voor het ritueel slachten van schapen ter gelegenheid van het islamitisch offerfeest. Dit slachten gebeurt zonder verdoving en in kringen van Gaia en andere dierenrechtenactivisten is men daar al jaren bezig tegen te ageren. Probleem is dat ook joden dit doen en hierover kraait er hier in dit land voor zover geweten niemand. Racisme? Natuurlijk.

Maar voor Barbara Pas geen zorg. Zie ontpopte zich als een lokale versie van Michiel Vandenbosch en stelde dat de stad hier niet aan mocht meewerken. “Wij hebben hierover al een wetsvoorstel klaar en ook N-VA steunt dit nu in het parlement. Voor ons is het dus ook de vraag of de man van de N-VA binnen de meerderheid  (Marius Meremans, nvdr.)dit wel kan steunen”, aldus de jonge politica. Waarop Theo Janssens (sp.a), schepen voor Sociale Zaken, stelde dat het juist de plicht van de stad is om hierbij te helpen om ook zo de wantoestanden en misbruiken van vroeger te verhinderen. Waarop zijn collega Meremans ja knikkende reageerde.

Achteraf werd er natuurlijk door sommigen zoals verwacht smalend gedaan over de plotse grote dierenliefde van Barbara Pas.

Theo Janssens

Theo Janssens achtte het de plicht van de stad om dit ritueel slachten ter gelegenheid van het islamitisch offerfeest mee vorm te geven.

Kruispunt met Kroonveldlaan.

Ook het probleem van de nood aan extra fietsenstalling aan het spoorwegstation lag op de tafel van de gemeenteraad. Dit station blijkt het slachtoffer van zijn succes te zijn. in het voorliggende plan komen er een 100 fietsplaatsen bij en verdwijnen de helft van de plaatsen voor het kortparkeren van auto’s.  Een echte oplossing van het parkeerprobleem aan het station is dat natuurlijk niet. Teveel auto’s en nu ook fietsers voor te weinig plaatsen. De oplossing is voor later met het strategisch plan voor de buurt.

Hierna kwam dan het parkeren op het Sint-Alexiusbegijnhof aan de beurt. Dit wordt verboden, ook voor de bewoners dus. Het begijnhof is een beschermde site, nu in verval maar met een heel groot potentieel. De restauratiewerken zitten echter in het slop om de simpele reden dat er bij het Vlaams gewest te weinig geld is om alle erfgoed degelijk te beschermen. En inderdaad, het begijnhof lijkt niet de beste plaats voor het parkeren van auto’s. Een begijnhof met tientallen geparkeerde wagens zou een schandelijk zicht zijn. Een vloek.

Ook het kruispunt van de Kroonveldlaan met de Mechelsesteenweg kwam ter sprake. Voor schepen van Mobiliteit Bart Van Malderen dient het links afslaan komende vanuit de Kroonveldlaan om reden van verkeersveiligheid verboden te worden. En dat zorgde voor wat reactie.

Hilde Dierickx (Open VLD) stelde dat dit links afslaan daar inderdaad gevaarlijk is en beter al vroeger had worden verboden. Wel achtte zij de invoegstrook aan het eerste keerpunt wat verder op die Mechelsesteenweg nu te klein, zeker als men deze maatregel invoert. Zij vroeg daarom uitstel en verder overleg met de gewestelijke wegadministratie.

Patrick Meulenbroek

Patrick Meulebroek vroeg om nog te wachten met het verbod op het links afslaan van de Kroonveldlaan naar de Mechelsesteenweg.

Een visie die ook Stefaan Van Gucht en Patrick Meulebroek (Plus) deelden, nadien nog gevolgd door Ivan Verleyen van de sp.a, uit de meerderheid dus. Tijdens het debat viel ook het nieuws te horen dat de al jaren geplande heraanleg van die Mechelsesteenweg niet voor 2014 te verwachten is. Bij de stemming over dit plan onthielden zich dan ook alle drie de oppositiepartijen plus Ivan Verleyen die hier solo ging. (*)

Verkeerd begrepen

En dan kwam er het heikele door Open VLD terug op de agenda gezette punt van de asbestverwerking in Schoonaarde. Die partij rook bloed en hapte zoals te verwachten was ook toe.

In het verslag van de zitting van de cruciale provinciale milieuvergunningscommissie over de milieuaanvraag van Asbeco stond dat alle adviezen van de administraties positief waren, zonder bezwaren dus. Deze commissie stelde dan ook in haar advies aan de deputatie voor om het bedrijf voor twee jaar een milieuvergunning op proef te geven. En volgens datzelfde verslag kon de aanwezige vertegenwoordiger van de stad zich daar in vinden. En die vertegenwoordiger was François De Bleser (CD&V), de schepen voor Leefmilieu.

DSCN7882

Eddy Mertens ontdekte dat de stad zich tijdens de zitting van de provinciale milieuvergunningscommissie in Gent akkoord verklaarde met een milieuvergunning op proef voor twee jaar voor Asbeco.

Consternatie toen Eddy Mertens, man van Schoonaarde, OCMW-raadslid voor Open-VLD en officieus woordvoerder van het actiecomité tegen asbest, op 6 oktober dit verslag ontdekte en dit las. Waarna de herrie intern binnen de stad natuurlijk volop losbrak. Uiteindelijk besloot burgemeester Piet Buyse op 12 oktober dan maar zelf een mail naar die commissie te sturen om nogmaals het standpunt van de stad te herhalen. En dat is geen asbestverwerking hoe dan ook in Schoonaarde. Deze mail zit nu als een soort addendum aan het advies vast.

Een dikke adder

Eten en drinken voor Open VLD natuurlijk. Waarbij Hilde Dierickx zich afvroeg waarom niemand van het bestuur of de administratie dat verslag had gelezen tot Eddy Mertens dat ontdekte. “Er was daar een dikke adder on het het gras”, opperde zij, daarbij tekst en uitleg vragend aan het bestuur. Een bestuur dat hiermee natuurlijk zeer verveld zat en de schepen de voorbije dagen ongetwijfeld een fikse uitbrander gaf.

François De Bleser

Schepen François De Bleser sprak van een misverstand en drukte zijn spijt uit over zijn houding.

“Die dikke adder ben ik”, erkende De Bleser die ook stelde nog veel op dit soort dossier rond milieuvergunningen te moeten studeren. “Het milieueffectenrapport over deze zaak bevat veel onjuistheden. Maar dit was mijn eerste bezoek aan die commissie en ik mis op dit vlak dus wat ervaring. Ik had gewoon de woorden van de voorzitter verkeerd begrepen en betuig mijn spijt hierover. Ik ben ook vergroeid met Schoonaarde en blijf die mensen steunen. En toen ik dit verslag las was dat voor mij als een donderslag bij klare hemel”, aldus nog de schepen.  Voor Hilde Dierickx bleef de twijfel: “De stad blaast hier warm en koud, ze zaait twijfel en dat is zeer triest vanwege de stad.”

Onafwendbaar?

Ook nu weer nam raadslid Ivan Verleyen het woord: “Het blijft een duister verhaal, maar zolang er asbestafval is dient dit ook wel verwerkt te worden. Bovendien waren alle ambtenaren positief en dus is het aan ons politici om contact op te nemen met onze mensen bij de deputatie. Ik vraag dan ook aan Open VLD dat zij hier eveneens de nodige stappen zetten.”

Hilde Dierickx

Hilde Dierick zag een dikke adder onder het gras en vroeg tekst en uitleg over de houding van de stad in het asbestdossier in Schoonaarde.

Waarbij hij dus ook het voor de actievoerders zeer negatief feit aanraakte dat de provinciale milieuvergunningscommissie éénparig positief staat tegenover die asbestverwerking in Schoonaarde door Asbeco.

De beslissing is nu aan de gedeputeerde voor Leefmilieu Jozef Dauwe (CD&V) die ook gemeenteraadslid is en stilletjes de raadszaal verliet toen het probleem op tafel kwam. Het lijkt gezien de nabijheid van de verkiezingen daarom bijna zeker dat Asbeco geen vergunning van de deputatie zal krijgen. Normaal volgt de deputatie het advies van die commissie maar uitvluchten zijn zo gevonden.

Asbeco is echter vastberaden  – het is al hun derde aanvraag – en zal tegen die vermoedelijke weigering zeker in beroep gaan bij Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege. En gezien al die positieve adviezen lijkt een milieuvergunning voor Asbeco zo te zien bijna onafwendbaar.

Asbeco breekt asbestrijke gebouwen af en laat die afval nu door een ander bedrijf, dat over een bijna monopolie beschikt, verwerken. Een dure zaak die weegt op de rendabiliteit van het Wichelse Asbeco. En dus betekent het zelf verwerken van die asbestafval voor Asbeco financieel een grote zegen. Hun houding is dus ook logisch, even logisch als die van de mensen in Schoonaarde.

Dexia

Als voorlaatste punt op de openbare agenda kwam dan het probleem Dexia en de Gemeentelijke Holding te sprake. Voor Barbara Pas mede een gevolg van een gepolitiseerde beheerraad binnen die instellingen. Waarop René Van Marcke (sp.a), een man van BNP Paribas Fortis en kenner van deze bankencrisis, opperde dat ze niet weet wat ze zegt.

Daarbij vroeg Pas wat de gevolgen voor de stad zijn. En dat bleek voor Dendermonde zo te zien al bij al goed mee te vallen. Dirk Abbeloos (CD&V), schepen van Financiën: “Wij hadden voor de begroting van 2011 een dividend ingeschreven van 105.000 euro en dat is 0,17% van onze totale begroting. Het is een verlies maar dit is niet echt een probleem. We zullen er in Dendermonde geen boterham minder om moeten eten. Verder bezitten we boekhoudkundig over 2,3 miljoen euro aan aandelen in  die groep. Die zijn nu misschien waardeloos maar ook dit is zeker geen ramp. Verder hebben we er sinds 2008, toen we inschreven op nieuwe aandelen, al meer van teruggekregen dan we er geld instopten.”

Ook stelde hij nog dat men het geld van de stad sindsdien netjes verdeelde tussen drie banken en men zich dus geen grote zorgen meer hoefde te maken. Kris Verberckmoes, fractieleider Open VLD maakte zich echter wel nog zorgen. “Kunt U met uw hand op uw hart zeggen dat er volgend jaar geen belastingsverhoging zal komen”, vroeg hij aan de schepen van Financiën. Wat voor gelach zorgde en een neen van de schepen. Een bestuur dat voor de verkiezing de belastingen verhoogt zou anders wel een nieuwigheid zijn.

Dakparking bibliotheek

Een uiterst zeldzaam ogenblik met auto’s op de dakparking van de nieuwe bib. Hier tijdens de lezing van Kathelijne De Brauwer.

De dakparking

Als laatste van de avond was het dan de beurt aan Kris Verberckmoes die het had over een van zijn stokpaardjes, de autoparkeerplaatsen, hier dan de dakparking van de nieuwe bibliotheek. Die is op 1 september open gegaan en trekt amper auto’s. Het is een betalende parking terwijl het beneden op de straat een blauwe zone is. Gratis parkeren dus.

De gevolgen laten zich raden. Opvallend daarbij waren de lovende woorden van Verberckmoes over de bibliotheek. “Ooit is het wel anders geweest vanwege de Open VLD en de bibliotheek”, reageerde Bart Van Malderen. Op de vraag van Verberckmoes voor een reclamecampagne rond die dakparking stelde Van Malderen dat hij hierover met de firma Parkeerbeheer, uitbater van o.m. die parking, ging overleggen. De blauwe zone zou daar in de toekomst dus wel eens kleiner kunnen worden.

Willy Van Damme

*: Uit nagekomen informatie blijkt nu dat men deze verkeersregel pas gaat invoeren na verder overleg met de gewestelijke wegadministratie. Daarbij gaat men de problemen rond die invoegstrook wat verder op de Mechelsesteenweg ter sprake brengen. De opmerkingen van een aantal gemeenteraadsleden worden dus meegenomen bij de uitvoering van dit besluit.

Kiescampagne afgetrapt

De speciale door de Dendermondse Open VLD gisteren bijeengeroepen gemeenteraad toonde duidelijk aan dat de verkiezingskoorts in Dendermonde al heeft toegeslagen. Oktober 2012 komt dichterbij. Onderwerp van deze gemeenteraad was het probleem rond de milieuvergunningsaanvraag van Asbeco bvba die in Schoonaarde asbestafval wil verwerken.

Een kans om te scoren

Ooit was asbest een wondermiddel zonder welke geen enkel gebouw in België nog kon gezet worden, nu is het uitspreken van alleen al het woord asbest iets dat voor velen op een dodelijke vloek lijkt. Van het ene uiterste naar het andere.

Maar de Dendermondse Open VLD denkt hier politiek te kunnen scoren mede dankzij het halfslachtig advies dat het Dendermondse stadsbestuur bij de eerste later afgewezen milieuaanvraag gaf. Het was een voorwaardelijk ja, maar met zoveel vraagtekens dat Asbeco het toen uiteindelijk toch niet haalde. Een halfslachtigheid die velen in Schoonaarde echter niet namen.

Aanwezigen gemeenteraad Asbeco - 24-08-2011

Veel volk uit Schoonaarde waar men schrik had dat het stadsbestuur ook dit keer geen radicaal neen zou zeggen tegen Asbeco.

En dus zag OCMW-raadslid Eddy Mertens, de lokale man van Open VLD en onder de lokale liberale mandatarissen veruit de knapste kop, de kans schoon om te scoren. Een goal in open doel noemt men dat. Ongetwijfeld tot ongenoegen van de lokale CD&V-vedette Annie Van den Berghe die er de christen-democratische meubels moet redden.

En toen het schepencollege ditmaal in de zaak terug een advies moest geven dacht men bij Open VLD opnieuw goede punten te kunnen halen. En dus moest er een extra gemeenteraad komen om dat probleem aan te kaarten en de meerderheid te beschadigen. Dit met steun van de andere oppositiepartijen, Vlaams Belang en Plus wiens handtekeningen nodig waren. Voor een extra gemeenteraad als dit zijn er immers 13 handtekeningen van raadsleden nodig en dus moest men wel gaan bedelen bij de andere oppositiepartijen.

Zitpenningen

Voor Hilde Dierick was het duidelijk: “Vermits de volgende gemeenteraad pas op 21 september plaats heeft, willen we als raadsleden graag onze mening te kennen geven in dit belangrijk dossier. Ik wil vermijden dat het college van burgemeester en schepenen, zoals in 2009 aanvankelijk een positief, later een voorwaardelijk gunstig advies gaf aan het bedrijf.”

Dus om hun standpunt te kunnen geven riep de Open VLD een speciale gemeenteraad samen. Wat betekent maximum 26 zitpenningen aan 193,22 euro het stuk (de 9 schepenen krijgen geen zitpenningen maar hebben een loon), samen goed voor 5.023,72 euro, (*) plus de avondlijke overuren voor zeker vier personeelsleden. En dit voor wat feitelijk een verkiezingsstunt en slecht theater was. Ongetwijfeld had een persbericht of persconferentie een stuk goedkoper geweest en minstens even effectief.

Zeker toen bleek dat de lokale TV alleen oog had voor de burgemeester en initiatiefneemster Hilde Dierick zich hier gepasseerd voelde. Het liberale spektakel leek dan ook meer op een goal in eigen doel. Tot jolijt ongetwijfeld van de meerderheid.

Eddy Mertens

Eddy Mertens (Open VLD) hoopte met deze extra gemeenteraad zijn aantrekkelijkheid als politicus in Schoonaarde ongetwijfeld verder te verzilveren. Hij is ook een der centrale figuren van de actie tegen Asbeco.

Maandag gaf het schepencollege in de zaak immers ook haar advies, dus netjes op tijd voor de speciale gemeenteraad, en dat was zoals zelfs de doden hadden verwacht voluit negatief voor Asbeco. Enig scoren zat er voor de Open VLD dus niet meer in. Wat men nochtans vooraf perfect had kunnen weten. Het voorval toont nogmaals de onvoorstelbare lichtheid aan van de ganse oppositie.

Kennisgeving MER

Het was dan ook een erg mat debat met Annie Van den Berghe die zich met ‘operatie red de meubelen’ uiteraard moest laten horen en stelde tevreden te zijn over het ditmaal kordate neen van het stadsbestuur. Verder loofde ze ook de mensen van het actiecomité voor hun grote inzet in dit dossier. Een logisch te verwachten tussenkomst. Ook René Van Marcke (sp.a) liet zich opmerken door het o.a. over het door Asbeco bestelde milieueffectenrapport (MER) te hebben. Een tussenkomst die de oppositie links liet liggen.

René Van Marcke: “Er zijn toen bij de kennisgeving van dat MER drie reacties binnengekomen met voorstellen rond wat door het MER diende onderzocht. Van al die raadsleden uit de oppositie was er geen enkel die op dat toch cruciaal ogenblik opmerkingen maakte. Toen, wanneer er daadwerkelijk aan dat dossier wat kon gedaan worden zwegen ze. Nu vragen ze een gemeenteraad.”

Zitting gemeenteraad over Asbeco - 24-08-2011

René Van Marcke maakte er de oppositie attent op dat niemand van hen bij de kennisgeving van dat MER voor Asbeco opmerkingen gaf. Voor hem een cruciaal ogenblik om dit dossier te sturen.

Poets wederom poets

En dan kwam de gevangenis aan de beurt. Dacht de Open VLD te kunnen scoren met haar asbestverhaal dan was het nu de meerderheid die het gevangenisdossier richting de Open VLD gooide. En met duidelijk veel meer succes.

Het begon met een interpellatie van CD&V-fractieleider Hans Michiels, een der beste raadsleden, die aan het schepencollege de vraag stelde hoe het na de schorsing van dat RUP voor die nieuwe gevangenis met dit dossier staat en welke gevolgen dit voor Dendermonde kan hebben.

Wat Bart Van Malderen (sp.a), schepen voor Ruimtelijke Ordening, de gelegenheid gaf om zijn visie op dat verhaal te geven en te waarschuwen voor de implicaties die dit nog steeds voor de stad kan hebben. Er is immers nog steeds een, nu wel erg klein geworden, kans dat de gevangenis alsnog aan Dendermonde ontsnapt.

Hij wees vooral op de grote kost die de overheid dreigt te moeten dragen. “Er is een contract tussen Justitie en en de groep private bedrijven die de gevangenis gaat beheren. elke dag vertraging betekent extra kosten. Er zijn dus niet alleen de advocatenrekeningen maar ook en vooral de factuur komende van de bouwvertraging die zwaar gaat doorwegen.”

Een serie pistes

Hij had het daarbij ook over een serie pistes die men nu kan volgen. Bart Van Malderen: “We kunnen de procedure ten gronde volgen en wachten op een uitspraak in beroep van de Raad van State. Maar dat kan jaren tijd vergen? Tweede mogelijkheid is een nieuwe procedure te beginnen vanaf de kennisgeving van het MER. En dat zou ongeveer een jaar tijd vergen. Als derde optie kunnen wij dan een combinatie van de eerste twee kiezen, in beroep gaan en gelijktijdig een nieuwe procedure starten. Maar er is een vierde weg en dat is dat de actievoerders hun verzet staken. En daarom vragen wij gemeenteraad een motie te stemmen om hun actie te stoppen? En daarom vragen wij nu de stemming hierover.”

DSCN9258

Bart Van Malderen kon dankzij de interpellatie van Hans Michiels een uitleg geven over de stand van zaken in het dossier van de Gevangenis.

Daarbij verwees hij ook naar het feit dat door het arrest er in Vlaanderen bijna geen nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen meer kunnen gemaakt worden. “Volgen we het arrest dan gaat men ons aanwrijven de wet van 2008 niet te volgen. We kunnen hier door dit arrest nooit goed doen”, stelde Van Malderen nog verder.

Maar die poging om de Open VLD publiek nog eens kleur te doen bekennen botste op een te verwachten stevig liberaal njet. ‘Dit staat niet op de agenda en mag dus niet”, opperde Marcel Borms namens zijn Open VLD. Waarop burgemeester Piet Buyse (CD&V) reagerend stelde: ‘”OK maar dan nemen we dit mee naar de volgende gemeenteraad.”

Hilde Raman (Vlaams Belang) had daarbij nog een vijfde optie die men juridisch kon volgen. “Een decreet kan niet getoetst worden door de Raad van State”, stelde zij. Een opmerking die men dan ging meenemen bij de deliberaties onder de vele advocaten.

Renovatie van de gevangenis

Ook had Bart Van Malderen het over het kortgeding dat door het actiecomité tegen de gevangenis was aangespannen. Die willen zo de werken aan de noordelijke ontsluitingsweg doen stilleggen. “Als het actiecomité hier zijn zin krijgt dan kan men in de toekomst in Vlaanderen zelfs geen fietspad meer leggen zonder het opmaken van een RUP”, opperde hij. Het kortgeding werd begin deze week aangespannen met echter pas uitspraak op 19 september. Een datum wanneer de weg er al grotendeels zal liggen. Iets wat voor liberaal ongenoegen zorgde.

En wie dacht dat de kous na deze uiteenzetting af was, gokte verkeerd. Marcel Borms, verbaal de enige van niveau binnen de liberale fractie, moest die meerderheid van antwoord dienen. Nochtans zegt een gouden regel dat als je met een slecht dossier zit je in zo’n geval best zwijgt. Zijn uiteenzetting zorgde dan ook voor nogal wat gelach en protesten. “U weet er niets van”, reageerde Piet Buyse.

Piet Buyse - 1-09-2009 - 2

Piet Buyse vroeg aan Marcel Borms naar een alternatieve locatie voor die gevangenis maar kreeg hierop van hem geen antwoord.

Zo stelde Marcel Borms dat de renovatie van die oude gevangenis wel kan. “Ze zijn er zelfs mee bezig en jullie stelden altijd dat dit onmogelijk is”, opperde hij. Waarop Buyse repliceerde: “Die gevangenis is veel te klein. Er is in België een nood aan 2700 extra gevangeniscellen en dus nieuwe gevangenissen. Wij hebben ook nooit gezegde dat die renovatie niet kon. De vorige minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) zegde echter dat dit onvoldoende is en een nieuwe gevangenis in Dendermonde dringend nodig was. En haar opvolgers hebben zich daaraan gehouden. En of wij hier als stadsbestuur als alternatief nu een renovatie van die gevangenis willen of niet doet helemaal niets ter zake. Het zijn wij niet die hier de beslissingen nemen.”

De loftrompet

En toen Marcel Borms de meerderheid in dit dossier geknoei verweet – “Al tweemaal verloren jullie het bij de Raad van State” – staken Bart Van Malderen en Piet Buyse de loftrompet op voor provinciaal gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Marc De Buck (Open VLD) en gewezen Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD) .

“Beiden hebben goed werk geleverd en het nu door de Raad van State feitelijk onwettig verklaarde decreet van Van Mechelen is een goed decreet. Beiden zijn liberalen en ik heb daar geen problemen mee om dat te zeggen”, poneerde de schepen in zijn repliek. De opmaak van het RUP voor de gevangenis is namelijk de verantwoordelijkheid van Marc De Buck.

Voor Marcel Borms en zijn  fractie is het duidelijk: “Ook wij willen die gevangenis in Dendermonde maar niet daar.” En toen Buyse hem dan expliciet vroeg waar zij die gevangenis dan juist wilden laten bouwen bleef het stil. “Wij kunnen hierover wel eens aan tafel gaan zitten”, was zijn repliek. De meerderheid ging dan ook lachend en tevreden naar huis. “Marcel Borms is met open ogen in onze val gelopen”, was er te horen.

Willy Van Damme

*: Er waren wel enkele afwezigen zoals de zwaar zieke Robert Van Overloop (Vlaams Belang), Kris Verberckmoes (Open VLD) en Herwig Moons (Vlaams Belang). Die laatste twee hadden nochtans mee opgeroepen tot die gemeenteraad. Wel was notaris Anne Vander Donckt (Open VLD) ditmaal wel aanwezig. Een rariteit feitelijk. Jozef Dauwe (CD&V) bleef onder het publiek in de zaal zitten. Hij moet later als provinciaal gedeputeerde voor Leefmilieu dit dossier afwerken. Nu deelnemen aan dit debat was wegens mogelijke procedurefouten volgens hem te riskant.

Een kleuterschool voor Appelbloesem

Zoals te verwachten viel krijgt de Appelse gemeentelijke basisschool Appelbloesem vanaf september dit jaar zijn door leerkrachten en ouders geëiste kleuterschool. Met twaalf stemmen tegen en 18 voor verliep de stemming zoals hier gisteren al voorspeld. De druk vanuit het kartel CD&V/NV-A op de Open VLD, Plus en Vlaams Belang om samen met hen mee tegen te stemmen haalde zoals te verwachten was niets uit.

Het was trouwens eventjes spitsroeden lopen voor de gemeenteraadsleden voor ze het stadhuis konden bereiken. De ouders met hun kinderen maakten vooraf hun mening duidelijk kenbaar. Het debat zelf verliep duidelijk gespannen maar iedereen hield zich opvallend in. Men wou de zaak niet op de spits drijven, niet binnen de meerderheid en ook zelfs niet bij de oppositie. Met het lot van kinderen wou men duidelijk niet te veel politieke spelletjes spelen. Het voorstel lag op tafel en na een debat waar iedereen kort en bondig zijn mening gaf verliep de stemming als verwacht.

Actie voor een freinetkleuterschool in Appels

De ouders voerden als verwacht voorafgaande aan het gemeenteraad actie voor hun freinetkleuterschool aan het stadhuis.

Het enigste verassende element was de houding van de kleine oppositiepartij Plus die weigerde te stemmen en de zaal dan maar verliet toen men zich diende uit te spreken. Hun raadsleden Patrick Meulebroek, verbonden aan het katholiek onderwijs en oud-schepen voor CD&V, en Rudy De Brandt, gepensioneerd ambtenaar en jarenlang voorzitter van Open VLD, wilden hun mening over de zaak duidelijk niet geven. ”Plus ontloopt zijn verantwoordelijkheid”, stelde Niels Tas, fractieleider van sp.a in de gemeenteraad.

Wel was aan de gezichten van de verantwoordelijke schepen Carine Verhelst (sp.a) en Hans Michiels, fractieleider van CD&V, te merken dat ze er zenuwachtig bijliepen en hoopten dat het allemaal snel voorbij zou zijn. De traditionele glimlach waarvoor ze gekend zijn bleef ditmaal achterwege.

Voor Stefaan Van Gucht (VB) was dit voorstel een goede zaak. “Men heeft feitelijk mijn voorstel van vorige maand afgeschreven. Ik zie dit voorstel voor een freinetkleuterschool niet als een keuze voor een bepaald onderwijsnet maar als kiezen voor een optie die men vroeger nam en die men nu meer levensvatbaar wil maken en niet ten dode wenst op te schrijven”, aldus de fractieleider van het Vlaams Belang.

Actie voor een freinetkleuterschool in Appels

Gemeenteraadslid Jean-Michel De Potter (sp.a) kreeg vooraf uitleg over hun eis voor een freinetkleuterschool.

Kris Verberckmoes, fractieleider van Open VLD, zag dit wat scherper. “Dit zijn coalitiepartners die tegen elkaar ten strijde trekken met een schepen die haar gelijk niet haalt in het schepencollege en dan maar naar de oppositie stapt. Du jamais vu! (Een term die hij al herhaalde malen in de raad gebruikte, nvdr.) Ik hoop dat dit soort toestanden zich ook niet teveel meer zal herhalen. Wij en de ouders willen hier klare wijn en meer verduidelijking. Voor ons is dit een kwestie dat die school verdere ontplooiingskansen krijgt en de burger zo een vrije keuze heeft qua onderwijs”.

Waarop Marcel Borms (Open VLD), oud-gediende van de Dendermondse politiek en geboren en getogen in Appels, stelde: “Dat die kleuterschool in geen enkel opzicht een rivaal kan zijn van de kleuterschool van de vrije basisschool. Die kinderen daar komen niet uit Appels maar komen van elders, zelfs van buiten Dendermonde.”

Patrick Meulebroek had dan vooral vragen bij de voor hem totaal nieuwe procedure die men hier volgde (het was een agendapunt voorgedragen door de voorzitter van de gemeenteraad) . “Voor ons kan het niet dat men hier de verantwoordelijkheid doorschuift naar de oppositie. Als de meerderheid er niet in slaagt een voorstel te formuleren dan doen wij niet mee en stappen het bij de stemming af”, aldus Meulebroek. Waarop een raadslid opmerkte dat een oppositieraadslid blij zou mogen zijn nu hij eens mee het beleid kan bepalen.

Niels Tas van sp.a had het dan ook over de vaandelvlucht van Plus. Opvallend bij diens erg sobere bijna emotieloze tussenkomst waren de lovende woorden voor de voorzitter van de gemeenteraad en burgemeester Piet Buyse (CD&V). Ook prees hij de meerderheid en dus de coalitiepartner die de school redde van de dood door mee er een freinetschool van te maken.

Piet Buyse

Piet Buyse, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad kreeg een bloemetje toegeworpen vanuit sp.a.

Hij somde nog eens kort de voordelen op die deze kleuterschool te bieden heeft. “We verzekeren zo het voortbestaan van deze school en zorgen ervoor dat men in Dendermonde kan kiezen voor freinetonderwijs vanaf 2,5 jaar. Verder komt dit ook aan alle gemeentelijke basisscholen ten goede daar de financieringslast beter wordt en bovendien zijn er 100% subsidies voor die kleuteronderwijzeres. Ook zijn er al 13 ingeschreven kleuters (dit zouden er intussen al 14 zijn, nvdr.) en is er dus een wil bij de ouders om die kleuterschool te realiseren. Waarbij die ouders veelal van buiten Appels komen en dus geen rivaal zijn voor het vrije basisschool. Want inderdaad, Appels is te klein voor twee gewone kleuterscholen.”

Hans Michiels, fractieleider van CD&V, was vrij kort en bleef eveneens vrij sober. Deze betreurde deze actie en het feit dat de vroegere schepen voor Onderwijs Pierre Caudron (sp.a) toen hij een fusie van die twee Appelse scholen voorstelde door zijn eigen partij werd teruggefloten. Ook stelde hij dat alhoewel men anders kon, het idee voor een freinetschool toen steunde. “Als CD&V/NV-A geloven wij nog steeds in het welslagen van een lagere freinetschool”, aldus nog Michiels.

De kleuterschool steunen kon er echter niet af. “Wij pleiten voor een verdere uitbouw van de lagere freinetschool. De oprichting van een kleuterschool is geen sinecure en wij zijn er van overtuigd dat de energie en middelen beter kunnen aangewend worden voor de verdere uitbouw en verdieping van het lagere-schoolaanbod. Bovendien staat de oprichting van een nieuwe kleuterschool  haaks op de mening van de Vlaamse minister van Onderwijs, sp.a’er Pascal Smet. Hij pleitte dit weekend nog in De Zondag voor de afschaffing van de kleinste kleuterschooltjes. De sp.a-fractie van Dendermonde pleit hier voor de oprichting van een kleine kleuterschool. Begrijpe wie het begrijpe kan”, stelde Hans Michiels in zijn pleidooi.

Rudy De Brandt

Rudy De Brandt (Plus) wou samen met collega Patrick Meulebroek niet stemmen over de freinetkleuterschool.

Bij sp.a was er trouwens achteraf wel wat kritiek te horen over hun voortijdig gestorven oud-schepen. “Pierre Caudron heeft het dossier maanden lang laten liggen zonder er iets aan te doen. Hij beantwoorde zelfs niet eens brieven over de zaak. Wij hebben hem dan wel moeten terugfluiten”, stelt men daar. 

Waarna het via stemming snel duidelijk werd dat de nieuwe kleuterschool er komt. VB, Open VLD en sp.a stemden allen voor terwijl het kartel CD&V/NV-A als enigen moederziel alleen tegen stemde. Het verdict was 18 stemmen voor en 12 tegen. Robert Van Overloop (VB) was wegens ziekte afwezig (de man zal wegens een ernstige ziekte bijna zeker nooit meer komen) terwijl Kristel Gevaert (CD&V) en Anne Vander Donckt (Open VLD) andere bezigheden hadden en daardoor nog maar eens afwezig waren.

Het kartel likte haar wonden maar had de nederlaag duidelijk al zien aankomen waardoor vermoedelijk de pijn nog meeviel. “Men doorbreekt hier het cordon sanitair tegen het Vlaams Blok”, opperde raadslid Jozef Dauwe (CD&V) ietwat bitsig. Wat men bij sp.a ontkende. “Wij hebben hen zelfs niet eens gebeld om te weten hoe ze gingen stemmen”, opperde men daar.

Willy Van Damme