Syrië–Expansie ISIS naar Europa

Enkele Syrische vluchtelingen Europa, verblijvende in tijdelijke accomodatie, ontdekten dat er zich binnen hun groep ook mensen van de terreurbeweging ISIS bevonden. Dit met de bedoeling zich overal in Europa te verspreiden en slapende cellen te vormen. Een nachtmerriescenario voor onze veiligeidsdiensten.

Slapende cellen

Niet onverwacht natuurlijk. Toen de EU enkele maanden geleden plots oog in oog kwam te staan met massa’s Libische bootvluchtelingen stelde men zich in veiligheidskringen al de vraag of zich hierbij geen terroristen bevonden.

Het verhaal van die Syrische vluchtelingen lijkt die vrees waarheid te doen worden. We dreigen hier dus geconfronteerd te worden met vele goed bewapende en gemotiveerde terroristencellen die maar wachten op het signaal vanuit Syrië, Irak of elders om moorddadig toe te slaan.

De Antwerpse haven met zijn massa’s petrochemie en de nabije kerncentrale zijn hierbij uiteraard een uitgelezen doelwit. Zeker tot eind 2013 steunde de NAVO, de EU en dus ook onze minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ISIS. Dat valt niet te ontkennen. Ook nu is de houding van de NAVO tegenover ISIS trouwens minstens dubbelzinnig te noemen.

Hetzelfde voor de media en de NGOs’ genre Human Rights Watch, Amnesty International en Pax Christi die pas eind 2013 ook over die salafistische bendes zoals ISIS kritische rapporten begonnen te publiceren.   

Zij dragen dus mede een grote verantwoordelijkheid voor mogelijke terreuraanslagen in België en elders. Hun medeplichtigheid aan de grote misdaden tegen de Syrische bevolking dreigen nog meer zware gevolgen te hebben voor ons.

Wie troost  straks de familie van de komende Belgische slachtoffers van ISIS? Reynders?

Uiteraard worden om veiligheidsreden geen namen gegeven van de getuigen van dit verhaal.

Willy Van Damme

Overslaghaven De Briel–Buggenhout radicaal in verzet

De plannen voor een overslaghaven aan de Schelde in de Baasroodse wijk De Nieuwe Briel nemen een nieuwe belangrijke wending. Beslist is om ook de site van vatenreiniger Alvat, gelegen in Buggenhout, te incorporeren in dit project.

Alvat

De provincie, samen met de Oost-Vlaamse  Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en de NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), het Vlaams overheidsbedrijf dat eigenaar is van de Vlaamse waterwegen in de regio, willen hier namelijk een overslaghaven realiseren.

Mobiliteitsstudie Nieuwe Briel - 27-02-2015

Een  grafische uitwerking van het mobiliteitsplan voor die overslaghaven. Paars is industriegrond met uiterst rechts de voorziene locatie. Ernaast stroomopwaarts ligt de site Alvat.

Het is een project dat de steun heeft van de Dendermondse gemeenteraad, in wezen ook van de oppositie. Zij het dat die natuurlijk opmerkingen maken betreffende de uitwerking van het project. Vooral dan rond de mobiliteit. Bezorgdheden die er trouwens ook bij het stadsbestuur zijn.

Recent besloot de provincie en haar partners nu ook de ernaast gelegen site van het vroegere vatenreinigingsbedrijf Alvat/Tout Futs daar bij op te nemen. Maar dat ligt in de gemeente Buggenhout waar men met dit 5 hectare groot terrein juist andere bedoelingen had. Eerst richting wonen en recreatie en toen dat mislukte met als eindbestemming een KMO-zone in combinatie met recreatie en groenvoorziening.

Het oog van de plannenmakers viel daarbij op de wijk Nieuwe Briel in Baasrode, een oude industriezone die nog steeds trouwens dienst doet als overslaghaven voor een beperkt aantal bedrijven waaronder graanhandel Lambert-Seghers.

Het is ook een wijk waar kriskras doorheen het gebied enkele tientallen woningen staan, soms pal tegen bedrijven aan. Allen uiteraard zonevreemd. Bovendien is dit een zeer oud grotendeels teloorgegaan industriegebied dat sinds het wegkwijnen van de riviervaart in de jaren zestig van de vorige eeuw in verval is. Een multinational als Unilever werd deels hier geboren.

Scheldebocht

Tom Van Herreweghe

De Buggenhoutse burgemeester Tom Van Herreweghe is furieus over de plannen van de provincie voor de site Alvat in de wijk Oude Briel en wil desnoods naar de Raad van State stappen om dit te verhinderen.

Het gebied, gelegen in een bij schippers zeer goed gekende Scheldebocht, is ook al van in de zestiende eeuw een overslaghaven voor het toen in volle glorie verkerende Antwerpen. De Briel was in die periode decennia lang zelfs de voornaamste haven voor de passagiersvaart in de Nederlanden. Massa’s goederen komende van de wereldhaven die Antwerpen was vertrokken er van daar naar Aalst, Dendermonde, Asse en Brussel.

Logisch dus dat de overheid naar die wijk keek voor haar havenplannen. Kwestie van het vervoer van goederen zoveel mogelijk over water te laten gebeuren. Wat trouwens zeer goed lukt. Wat betreft Antwerpen en ook Gent zitten spoor, water en weg qua volume zelfs nu al op ongeveer dezelfde hoogte. Alleen met de haven van Zeebrugge wil het nog niet goed lukken.

Maar die plannen voor een overslaghaven stuiten lokaal op veel verzet. De mensen die er al sinds mensenheugenis wonen vrezen terecht de onteigeningen die aan dit project gebonden zijn. De zaak zit dan ook in nesten, mede wegens de kwestie van de mobiliteit en de onwil van de Vlaamse overheid om snel de nodige fondsen vrij te maken om dit probleem op te lossen.

Alvat, Oude Briel, Buggenhout

Al zeer veel jaren ligt de site van vatenreiniger Alvat er verlaten en roestig bij.

Vijandige overname

Nu heeft dus de provincie besloten om de site van Alvat bij dit gebied op te nemen. Dit is nu officieel ook een industrieterrein en ligt bijna pal naast de geplande overslaghaven aan de Schelde. Deze uitbreidingsplannen behelzen wel alleen de site zelf. Van de rest van die woonwijk Oude Briel blijft men af. “Het zal ook alleen maar logistiek zijn, geen vervuilende of zware industrie”, klinkt het bij de provincie.

In Buggenhout reageert men zo te horen erg kwaad op die plannen voor Alvat. Burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD): “Wij zien dit als een vijandelijke overname en het doodknijpen van ons project. Wij hebben met de firma Santerra, een specialist in de sanering van vervuilde gronden, een concreet voorstel uitgewerkt om dit gebied om te vormen tot een zone voor kmo’s en recreatie met groenvoorziening. En dat zien wij nu zomaar verdwijnen.”

Alvat, Oude Briel, Buggenhout

OVAM verwijderde bij Alvat al meer dan 30.000 ton veelal uiterst giftig afval. Nu moet nog de grondsanering maar daarvoor is het wachten op de uiteindelijke bestemming van die 5 hectare grote zogenaamde brownfield.

De protesterende burgers uit de Nieuwe Briel in Baasrode lijken er dan ook met het Buggenhoutse gemeentebestuur een partner-in-de-strijd te hebben bijgekregen. Tom Van Herreweghe: “Wij gaan ons met alle middelen verzetten tegen dit plan, desnoods stappen we zelfs naar de Raad van State om dit te bestrijden.”

Bij het actiecomité tegen de overslaghaven reageert Jan Van Steen niet verrast: “Feitelijk gaat men hier terug naar het oorspronkelijk plan dat ook al Alvat omvatte. Dat haalde men er toen wegens Buggenhouts verzet uit. Gelijktijdig poogt men de mensen hier te tergen en leven de bewoners in de wijk verder in de onzekerheid. Deze zoveelste koerswijziging die aantoont dat ze dit project niet zinvol kunnen invullen.”

Ongeziene vervuiling

Alvat was in de regio in de jaren zeventig van de vorige eeuw gekend als een reiniger van metalen vaten die het helemaal niet nauw nam met de milieuvereisten. Het was een tijd dat op dit vlak praktisch alles nog toegelaten was.

De zwaar giftige smurrie loosde men gewoon rechtsreeks via een buis gelegen onder het waterpeil in de Schelde. En veel vuil dumpte men ook gewoon in een enorme put waarna men er een laag asfalt over gooide. Probleem opgelost.

Het bedrijf verspreidde bijwijlen ook een enorme stank die vermoedelijk ook zeer giftig was. Maar in het Buggenhout van toen liet men gewoon betijen. Het is rond Alvat dat de nog in hun kinderschoenen lopende groene jongens de eerste milieuacties in de regio voerden met de wijk die uit protest vol zwarte vlaggen hing.

Oude Briel

Sinds de sluiting van Alvat kan de wijk Oude Briel nu eindelijk herleven. Het is een zeer oude buurt die in de middeleeuwen naar Buggenhout en het toenmalige Brabant verhuisde, weg van het Land van Dendermonde.

Uiteindelijk verdween de zaak na eerst via een overname de doodstrijd nog wat te hebben gerekt. Al veel jaren ligt de site er als een roestige verwilderde boel bij. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) die al meer dan 30.000 ton (!) veelal zeer giftig afval verwijderde, wou de site kopen van de curator maar heeft daar gezien de Buggenhoutse plannen dan van af gezien. Mogelijks koopt W&Z nu het terrein.

Dure grondzuivering

Het probleem is de verdere grondzuivering. Moet dat naar industriegrond, parkgebied of naar woongelegenheid? Voor iedere bestemming is er immers een andere vereiste qua grondzuiverheid. En de site zuiveren naar bouwgrond die dus ook geschikt is voor tuinbouw kost pakken meer dan het zuiveren richting bedrijfsterreinen.

Toen men in Buggenhout het eerste gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opmaakte was er dan ook een stevige interne discussie binnen de bestuurlijke meerderheid waarbij NCD en toenmalig coalitiepartner sp.a streefden naar recreatie en woningbouw. Open VLD wilde het behouden zien als industriezone.

Het moest passen in een ambitieus toeristisch project rond de Schelde. En liefst zag men hier een pak woningen, meer dan 200. Hierbij dient men ook te beseffen dat Geert Hermans (NCD), eerste schepen en verantwoordelijk voor onder meer Ruimtelijke Ordening, vlakbij Alvat woont.

Woningenquota

Maar elke gemeente of stad heeft tegenwoordig eigen quota voor woningen en die moeten normaal tegen de dorpskernen aanleunen. Waarbij Buggenhout als landelijke groene gemeente wettelijk in het buitengebied ligt met daardoor weinig ruimte voor veel nieuwe woningen. Zeker geen 200 plus als hier.

Geert Hermans

Schepen Geert Hermans wonende op de Oude Briel beheert het dossier van Alvat in Buggenhout maar moet zijn mooie plannen nu vermoedelijk opdoeken. Hij was wegens verlof niet bereikbaar voor commentaar.

En dus dacht Buggenhout de site in te passen in het Dendermondse kleinstedelijk gebied – dat was men toen aan het opmaken – wat dan voor de gemeente extra quota voor huisvesting kon opleveren. Maar dat betekende wel dat Dendermonde die 200 woningen dan niet zelf zou kunnen realiseren.

Dit terwijl de intercommunale voor streekontwikkeling DDS in het Dendermondse Vlietberg al een groot project voor een 500 woningen in de startblokken heeft zitten. Met de sociale huisvestigingsmaatschappijen Volkswelzijn en de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij die een gelijkaardig aantal woonsten willen realiseren in het eveneens Dendermondse Elsbos. Een plan dat mogelijks volgend jaar kan starten met de wegenaanleg.

Mooie site

En die wilden uiteraard die plannen niet terugschroeven. Ze investeerden er immers al een fortuin in. En dus viel dit Buggenhoutse plan in duigen. Bovendien gingen de saneringskosten de prijs voor de kavels vrij tot zeer duur maken. Wat commercieel niet direct interessant is.

Werkgroep Briel Overslaghaven

De actiegroep tegen de plannen voor die overslaghaven op de Nieuwe Briel krijgen er met Buggenhout zo te zien een stevige partner bij.

Daarna vatte men dan het plan op voor een KMO-zone samen met groenvoorziening en recreatie. Op papier een mooi plan waarover men al wat jaren aan het onderhandelen is. “Die plek is mooi en geeft mogelijkheden maar het ontbreekt Buggenhout echter aan visie en daadkracht en wat nu gebeurt hebben zij feitelijk deels aan zichzelf te danken,” stelt een kenner van het dossier.

De provincie heeft die plannen nu echter de doodsteek toegebracht. “Dit terrein ligt aan de Schelde, wordt al veel jaren niet gebruikt en is bovendien industriegrond. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we dit mee opnemen bij het plan voor de overslaghaven daar”, klinkt het bij de provincie.

Pikant detail is dat een der provinciale gedeputeerden Hilde Bruggeman is. Zij is lid van de Open VLD en woonachtig in Buggenhout. Waarbij haar partij er ook nu nog steeds deel uitmaakt van de lokale meerderheid. Een duidelijk heel delicate positie.

Willy Van Damme

Opmerking:

Bart De Bondt, de historicus en specialist in de Baasroodse geschiedenis, stelt dat de passagiershaven zich in het dorpscentrum situeerde en de wijk Nieuwe Briel vemoedelijk pas in de eerste helft van de zeventiende eeuw in gebruik werd genomen, dit als houthaven. De wijk Ouden Biel is, naar hij stelt, veel ouder en was ook meer bevolkt.

Syrië–Iran blaft naar Turkije

De via Wikileaks openbaar gemaakte massa’s diplomatieke boodschappen van de Saoedische ambassades richting het ministerie voor Buitenlandse Zaken in Riaad blijven voor interessante nieuwe onthullingen zorgen. Ze tonen daarbij geen nieuwe ontwikkelingen maar bewijzen hier en elders al lang geponeerde stellingen.

Een Iraanse boodschap

Een serie van de nu gelekte berichten betreft de hyperactieve Saoedische cultureel-religieuze diplomatie. Hierbij zit men wereldwijd de Saoedische salafistische interpretatie van de islam te verspreiden. Ook poogt men daarbij zoveel mogelijk alle andere visies op die godsdienst uit te schakelen. Zwaaiend met miljoenen dollars. Geen verassing natuurlijk.

Salman bin Aboelaziz al Saoed - 5

De Saoedische koning Salman de Hakbijl, is uiterst actief bij het wereldwijd verspreiden van de Saoedische religieuze doctrine van het salafisme, ook in België. Het bestrijden van andere interpretaties van de islam staat daarbij voorop.

Het is geweten dat Saoedi Arabië onder meer in België madrassa’s runt. Koranscholen die dienen als kweekvijvers voor al Qaeda & Co om dan ook in België aanslagen te plegen. Iets waartegen onze regering voor zover geweten niets doet. Integendeel, de salafistische heersers in Riaad zijn de beste vrienden van al onze voorgaande en huidige regeringen. Dwazer kan bijna niet.

Een belangrijkere onthulling komende uit die diplomatieke boodschappen betreft echter de oorlog tegen Syrië die het westen, Turkije, Qatar, Israël en Saoedi Arabië voeren. Waarbij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan er al enkele jaren mee dreigt om Syrië aan te vallen, o.m. door de creatie van een zogenaamde veiligheidszone aan zijn grens. In wezen een veilige haven voor al Qaeda & Co.

Zo maakt men in een boodschap van de Saoedische ambassade in Teheran melding van het feit dat Iran Turkije waarschuwde dat moest Turkije zijn leger tegen Syrië inzetten Iran militair zal terugslaan door Turkse basissen aan te vallen. Met andere woorden: een volbloed oorlog.

Het verklaart waarom Erdogan wel regelmatig zeurt over de nood voor een interventie van zijn leger om dan na een of twee dagen hierover al te zwijgen. Het toont zeker ook de vastberadenheid van Iran om Syrië tot het uiterste te blijven steunen, incluis dus een oorlog. En vermoedelijk gaat dit ook op voor Rusland.

Het Turkse leger is sterk maar zo ook het Iraanse. En een echte oorlog met Iran willen noch de VS noch de EU, om over de rest van de wereld maar te zwijgen. AL de gas- en olie-installaties van Qatar, de  Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi Arabië zouden de dag dat de oorlog start zo kunnen vernield worden. Een doemscenario waar men overal voor beeft.

Hassan Rouhani - 2

Een boodschap van de Saoedische ambassade in Teheran en bestemd voor Riaad stelde dat Teheran dreigde met een oorlog tegen Turkije. Zekerheid of dit verhaal van de Saoedische ambassade klopt bestaat wel niet. Het is wel pure logica. Sturen Ankara en Riaad extra jihadisten naar Syrië en Irak dan verhoogt Iran zijn steun aan Damascus. Hetzelfde voor Rusland zoals eerder dit jaar bleek. Hier op de foto de Iraanse president Hassan Rouhani.

Rekruteren voor ISIS en al Qaeda

Ondertussen is door verhalen in vooral de Chinese en Thaise pers duidelijk geworden dat Turkije zeker in China actief aan het scouten is naar rekruten voor ISIS en al Qaeda voor haar oorlog tegen Syrië en Irak. Zo werden dit jaar in Shanghai een aantal Turken samen met Chinese Oeigoeren gearresteerd.

De Oeigoeren zijn een met het Turks verwante taal sprekende vooral islamitische minderheid. Ze wonen voornamelijk in het Chinese westen in de provincie Xinjiang, soms wel eens Chinees Turkestan genoemd. Ook hier is het door de VS gesteunde salafisme in opmars en zijn er al vele honderden doden gevallen door terreuraanslagen komende van die extremisten.

Die in Shanghai opgepakte Oeigoeren bleken over door de Turkse inlichtingendienst MIT vervalste paspoorten te beschikken en waren op weg naar Turkije, doorvoorhaven richting de oorlog in Syrië en Irak.

Recep Tayyip Erdogan - 6

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan rekruteert actief in China voor zijn jihadistische oorlog met al Qaeda en ISIS tegen Syrië en Irak. Hij kreeg ook een Iraanse waarschuwing dat moest hij zijn leger naar Syrië sturen zijn land zal aangevallen worden door het Iraanse leger.

Dit ronselen gaat zo ver dat men zelfs de oude smokkelpaden in het Chinese zuiden richting Myanmar, Laos en Thailand neemt. Deze week werden zo een groot aantal Oeigoeren vanuit Thailand terug naar China gestuurd. Iets waartegen, opmerkelijk, de VS protesteerde.

Met als gevolg relletjes voor de ambassades van China en Thailand in Turkije en het lastig vallen van Aziatische toeristen in onder meer Istanbul. Voor Turken zijn een Koreaan en een Chinees qua uiterlijk nu eenmaal hetzelfde. Zeker voor de aanhangers van het salafisme in Turkije die deze acties voeren.

Inlichtingendiensten

Het voorval werpt een duidelijker beeld over de rol van Turkije met betrekking tot de toestroom van die vele duizenden salafistische vechtersbazen naar Syrië en Irak. Maar vermoedelijk zijn ook de inlichtingendiensten van de VS, Saoedi Arabië en anderen even sterk betrokken bij de zaak. Zij echter weten het blijkbaar veel beter te verbergen. 

Maar de uitgelekte Saoedische diplomatieke berichten tonen aan dat een regelrechte oorlog in het Midden-Oosten met al zijn mogelijke complicaties verre van uitgesloten is. Zeker als figuren als Erdogan en koning Salman de Hakbijl blijven verder gaan op hun oorlogspad.

Willy Van Damme

Paul Putteman–Op weg naar Brusselse politietop

De Dendermondse politiezonechef Paul Putteman is goed op weg om het nieuwe hoofd te worden voor de dienst Resources, Middelen en Informatiebeheer van de federale politie. Een afdeling die goed is voor een 2.070 mensen waar er naar verluidt intern een aantal problemen zijn die liefst zo snel mogelijk aangepakt worden. Hij wordt daarmee effectief de nummer twee van de federale politie achter grote baas Catherine De Bolle. Positieve adviezen Zonechef Putteman nam in mei als een van de twee kandidaten deel aan het examen voor die job en kwam er als eerst geplaatste uit. Nadien kwamen er nog adviezen van de Federale Politieraad  en het COC, Controle Orgaan/Organe de Contrôle. Die waren beiden positief en het is nu wachten op de benoeming door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Paul Putteman

Politiezonechef Paul Putteman zoekt andere politieoorden op naar wat lijkt op een heel mooie fin de carrière.

Dat wordt al begin volgende maand verwacht want zijn benoeming zou dringend zijn. Dendermondenaar Paul Putteman studeerde af aan de militaire school en koos daarna voor een job bij de toen nog op militaire leest geschoolde rijkswacht. Hij diende er bij het Speciale Interventie Eskadron, voorheen ook gekend als de groep Diane, waar hij opklom tot pelotonscommandant. Het was een dienst die voordien een vrij slechte naam had. Putteman had binnen de vroegere rijkswachttop ook een zeer goede reputatie die paste binnen de nieuwe beleidsvisies die toen ingang vonden. Nadien ging hij aan de slag op het kabinet van toenmalig minister van Justitie Marc Verwilghen (Open VLD), een andere Dendermondenaar. En toen de politiehervorming met zijn eengemaakte politiestructuur er aankwam stelde hij zich kandidaat voor de post van politiezonechef in Gent. Ook hier kwam hij er als best geplaatste uit. Toenmalig premier Guy ‘da joenk’ Verhofstadt (Open VLD), een geboren Dendermondenaar maar wonende in het Gentse, besliste er echter anders over en koos voor zijn mannetje. Geen gemakkelijke taak Waarna Putteman zich dan kandidaat te stellen voor de functie van zonechef in Dendermonde, zijn thuisstad. Burgemeester was toen Norbert De Batselier (sp.a) die bestuurde in een coalitie met CD&V. En hier was er geen bezwaar of politiek gemanipuleer. Het was geen gemakkelijke taak want de oude rijkswacht en de stadspolitie waren als kat en hond. Veel liefde tussen beide korpsen was er niet. Mede dankzij de aankoop van het oude gebouw van Belgacom aan de Noordlaan, waar ze onder een dak zaten, kwam daar verandering in. Ook door de aanwerving van steeds maar nieuwe politiemensen en de pensionering van ouderen raakte dit probleem ook opgelost. Catherine Bolle

Catherine De Bolle, baas van de federale politie, krijgt vermoedelijk al vanaf volgende maand met Paul Putteman een nieuwe rechterhand. Ondertussen polsen de eerste kandidaten in Dendermonde al voor zijn opvolging. Geruchten gaan soms heel snel.

Het korps heeft sindsdien een goede reputatie uitgebouwd als een professioneel maar wel streng korps. Zo is de stad gekend voor haar snelheids- en alcoholcontroles. Typerend voor zijn aanpak is ook de buurtwerking die nog onder De Batselier in samenspraak met het OCMW van de gewezen voorzitter Theo Janssens (sp.a) werd gestart. Een beleid dat gelukkig onder huidig voorzitter Patrick Meulebroek (CD&V) werd behouden. Het was erg arbeidsintensief en vergde zeer veel tijd maar dit aspect van het Dendermondse beleid dient gezien te worden als een van de meest geslaagde van de voorbije twintig jaar. Buurtcomités zijn terug tot leven gekomen of opgestart. Met overal buurtactiviteiten en buurten wier problemen gehoord worden en buurten die de bestuursproblemen erkennen. De vele wijkfeesten zoals die in o.m. de Donckstraat, de Dammen, Gentsesteenweg en het Keur tonen dan ook een sterke vitaliteit en zijn het meest effectieve middel tegen de verzuring. Ze brachten de buurten tot een betere relatie onderling en met het bestuur. Niet dat het voor Putteman altijd een gemakkelijke zaak was. Zeker toen het fenomeen van de zelfmoord in zijn een goeie 100 man sterk korps opdoek. Ook bepaalde initiatieven en zijn door sommigen als te militair gezien intern optreden zorgden al eens voor problemen binnen het korps. Vooral zijn verplicht moskeebezoek met informatiesessie om zo beter begrip voor die groep te krijgen zorgde onlangs voor wrevel bij sommigen. Historicus Zeker is dat Paul Putteman voor zijn opvolger een mooie erfenis achterlaat. Niet verrassend dus dat zijn nakend vertrek binnen het bestuur als spijtig wordt gezien. “Dat is ons dilemma, kwaliteitsvol personeel blijft hier meestal niet lang en ziet Dendermonde gewoon als een tussenstop naar een hogere functie”, aldus een Dendermonds schepen. Buurt aan Zet, zaal 't Kloksen, wijk Keur. 25 april 2012

Buurt aan Zet, de ontmoetingen met de buurten van het bestuur incluis de politie en Samenlevingsopbouw, was een lastige veel tijd vergende oefening. Ze begonnen eerst onder luid gejoel met hun ongenoegen uitende burgers. Met daarbij ook de nodige scheldpartijen. Tegen het einde van de vorige legislatuur echter was er op het einde van die bijeenkomsten steeds applaus bij de aanwezigen. Veel was ook het werk van de politie die mee ging luisteren en waar mogelijk optrad tegen bijvoorbeeld overlast zoals hondenpoep.

Paul Putteman ontpopte zich vorig jaar ook ietwat verrassend tot een uitstekend historicus met de publicatie, onder de titel Bange Septemberdagen, van zijn verhaal over de gevechten in de september en oktoberdagen van 1914 tussen het Belgische en Duitse leger. Een intense strijd zoals bleek waarbij hij scherp het Duitse crimineel optreden in de streek analyseerde. Ook in zijn bredere historische context. Het 413 pagina’s dikke boek is het basiswerk over dit onderwerp en is als jaarboek voor 2014 van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde nog steeds verkrijgbaar bij de kring en op het Dendermondse Zwijvekemuseum.

Willy Van Damme

NASCHRIFT:

Zijn benoeming verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 juli. Vanaf maandag 3 augustus zal hij dan zijn nieuwe functie in Brussel opnemen waarbij hij op 4 augustus de eed gaat afleggen.

De functie van Dendermondse politiezonechef zal men wel pas vanaf eind september vacant verklaren. Dit kan immers pas gebeuren na een gemeenteraadsbesluit en die komt normaal pas de derde woensdag van de maand bij elkaar.

Griekenland–Het bochtenwerk van Herman Van Rompuy

Deze ochtend was de vorige Europese president Herman Van Rompuy (CD&V) te gast bij Radio 1 De Ochtend. Centraal onderwerp van het vragenspel was natuurlijk de Griekse crisis en zijn relatie met de Eurozone en de Europese Unie.

Rond fietsen

Gezien de brandende actualiteit natuurlijk erg logische vragen. Uiteindelijk was het onder zijn voorzitterschap dat Griekenland nu met 1,5 miljoen mensen zit die zelfs geen sociale zekerheid meer hebben, en dat bedelen voor vele gezinnen de hoofdtaak is geworden. Geen werk… dan kan men nog altijd gaan schooien.

En zoals dat gaat vroeg de journalist hem dan erg braafjes of men dat land dan geen te zware besparingen had zitten opleggen. Wat zelfs het IMF zegt! Waarbij Van Rompuy als een volleerd acrobaat eigen aan toppolitici er handig rondfietste. Waarop de journalist nog eventjes een tweede nog bravere poging waagde. Met Van Rompuy die opnieuw in een wijde bocht er van weg wandelde.

Herman Van Rompuy - 5

Herman Van Rompuy wou niet antwoorden toen men hem de vraag stelde of het tegenover Griekenland gevoerde beleid niet te hard was. Enig sociaal gevoel lijkt hem vreemd.

Het toont dat Van Rompuy nog steeds een meester van het woord is, dat men als radiojournalist bij de VRT blijkbaar alleen maar poeslief mag zijn voor de gast en vooral dat hij niet inzat met de door het Europees beleid veroorzaakte schrijnende Griekse armoede.

Van Rompuy die theoretisch gedoopt zou moeten zijn in de christelijke caritas wou over die armoede duidelijk niet praten. Te gênant. En de journalist wou geen gedonder met de bazen en boze telefoons van wie weet een Wouter Beke, grand chef van CD&V en een van de architecten van de huidige antivakbondsregering Charles Michel.

Caritas

Maar verrassend is dat niet. Onder Van Rompuy steunde de EU ISIS en al Qaeda in Syrië en in Irak evenals de fascistische knokploegen van o.m. Pravy Sektor in Oekraïne. En in plaats van te streven naar harmonie en de daaruit voortvloeiende economische groei en stijgende welvaart moest hij zo nodig oorlog gaan stoken tegen Rusland.

Caritas zegt U? Een intelligent beleid? Nog in geen 1000 jaren. Het eigen ik, dat telt. Al vernielt men daarvoor onderweg dan maar landen als Griekenland, Syrië, Libië, Oekraïne en Irak. De mensen daar zijn voor een Van Rompuy en consoorten zo te zien toch maar wegwerpproducten.

Ondertussen is op Twitter, mede onder impuls van de Amerikaanse economist Paul Krugman, een grote campagne begonnen onder de titel  #ThisIsACoup tegen de arrogantie van Schäuble. Duitse toeristen hadden in het verleden wel eens regelmatig last van onvriendelijke Serviërs met een geheugen. Hetzelfde zal zich ongetwijfeld nu ook gaan voordoen in Griekenland. Dank U Wolfgang Schäuble.

Willy Van Damme

NRC over de strijd in Aleppo

Waarde redactie,

In de krant van het voorbije weekend 4 juli stond het artikel ‘Kansen keren, Assad lijkt bereid Aleppo op te geven’ van een niet nader aangeduide redacteur.

Een straffe bewering want Aleppo is de grootste stad van het land, was het economisch hart en voor de controle van die stad wordt al vier jaar hevig gevochten. Dat opgeven zou een enorme schok veroorzaken, wereldwijd.

Om die titel dan wat te staven staat er in de laatste alinea: ‘Er zijn aanhoudende geruchten dat het regime bereid is de stad op te geven .’ Een straffe bewering die echter gebaseerd blijkt op niet nader omschreven ‘geruchten’ en gebracht door een niet nader genoemde redacteur.

Het minste wat je van een serieus journalist en een serieuze krant mag verwachten is dat ze belangrijke beweringen op stevige gronden baseren. Niet nader gespecifieerde ‘geruchten’ zijn dat niet en als men dit ‘gerucht’ dan ook nog als titel gebruikt is het helemaal te gek voor woorden. En dat dan verbonden met voor dit soort schrijverij typische woorden als ‘lijkt’ en ‘zou’.

De NRC staat dus voor de Nederlandse Roddel Courant. Heeft die niet nader genoemde redacteur vrijdagavond wat te lang in een kroeg blijven hangen en misschien daar gehoord over die ‘geruchten’?

Tussen haakjes ook vandaag wordt er nog hard gevochten in Aleppo en sloeg het leger een zelfmoordaanslag van al Qaeda met succes af. Maar al Qaeda in Syrië zijn jullie vrienden niet? Vandaar woorden als geruchten, lijkt en zou.

Wat een journalistiek niveau.

Willy Van Damme

Lezersbrief naar de NRC naar aanleiding van een artikel in de krant van zaterdag 4 juli over de gevechten in de Syrische stad Aleppo. Een strijd die voor al Qaeda en haar bondgenoten tot heden alleen maar doden opleverde.

De hier door de NRC gebruikte toon is typerend voor de massamedia die rekenen dat de niet attentvolle lezers vooral aandacht hebben voor de titels en geen tijd heeft om de rest van het artikel kritisch door te nemen. Waardoor er na tientallen dergelijke artikels bij de lezers een bepaalde indruk ontstaat die echter haaks op de realiteit staat. Met andere woorden: Doel bereikt.

Griekenland: Mensonterend

Wat we de voorbije week in Griekenland meemaakten is gewoon mensonterend, een zich beschaafd noemende samenleving onwaardig. Bewust zorgde de Europese Centrale Bank (ECB) ervoor dat de Griekse banken zich centraal niet meer met geld konden bevoorraden. Wat zorgde voor de instorting van het betalingsverkeer en de economie.

Alexis Tsipras - 3

De winnaar van het referendum is ongetwijfeld Alexis Tsipras die meer dan 60% van de Grieken achter zich kreeg. Waarbij velen die ja stemden dat alleen uit angst deden. Het was een erg gedurfde gok die hij echter glansrijk won. Bij het Spaanse Podemos, een zusterpartij van Syriza, moet men zeker ook al hebben zitten feesten. Ook zij komen hier versterkt uit.

Kraan dicht

Dit nadat men eerst paniek zaaide door te insinueren dat Griekenland de eurozone zou moeten verlaten. Wat voor een zich intensifiërende rush op de Griekse banken zorgde. En als die dan bijna zonder geld zitten draait men in Frankfurt simpelweg de kraan dicht.

Wat de Griekse overheid maar een alternatief overliet: kapitaalcontroles. Bedrijven konden geen buitenlands betalingsverkeer meer doen – een gigantische ramp voor het toerisme – en mensen konden amper nog 60 euro per dag afhalen. Meest schrijnend was echter wat de Griekse ouderen overkwam. Die moesten uren in de rij gaan staan hopende toch een deel van hun zeer mager geworden pensioen te krijgen.

De bedoeling van de ECB en EU was tweeërlei en duidelijk. Eerst moest men de Griekse regering brutaal tegen de muur gooien zodat zij de dictaten van Schäuble zou aanvaarden. Tweede bedoeling was het zaaien van paniek onder de al vijf jaar getergde Griekse bevolking.

Dit in de hoop het referendum in het voordeel van de ECB/EU te doen uitdraaien. De Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis had dan ook overschot van gelijk om dit te vergelijken met terrorisme. Mensen zomaar massaal angst aanjagen om zo een politiek doel te bereiken is toch het zaaien van terreur.

Yanis Varoufakis - 2

Yanis Varoufakis, minister van Financiën, sprak terecht van terreur tegen de Griekse bevolking. Men zaaide bewust paniek en maakte hen zo bang dat men hoopte het referendum toch te winnen.

Armen verdienen respect

Dat een Luc Coene en Mario Draghi van de ECB zich tot dit verlaagden is een in de Europese Unie ongeziene schande. Het doet de populariteit van de EU geen goed. Waarom een EU als men de onderdanen op die wijze aanpakt? Die Griekse armen hebben toch recht op respect. Of is dat binnen de EU niet nodig? Blijkbaar wel.

Schäuble, Juncker, Draghi, Jeroen Dijselbloem, voorzitter van de Eurogroep, en Europees president Donald Tusk bewezen dat armen voor hen mogen sterven van de honger. Want dat gebeurt nu in Griekenland. Massa’s mensen hebben geen centen meer om zelfs basiseten te kopen. Waar zijn die heren en dames in de EU mee bezig? Je kunt er alleen om walgen.

Wat bovendien al even schandelijk is is het feit dat men poogde om politici als Andonis Samaras van Nieuwe Democratie en Giorgos Papandreou van Pasok terug mee een regering te laten vormen. Dat zijn toch de heren die schaamteloos de overheidsbegroting vervalsten. Uiteraard met medeweten van de bazen van de ECB en de EU.

Jean-Claude Juncker - 1

In zijn Luxemburg zorgde christen-democraat Jean-Claude Juncker ervoor dat de heel grote multinationals en miljardairs feitelijk geen belasting meer moesten betalen. De Griekse bevolking echter… dat is een ander paar mouwen.

En dat lijkt toch een criminele daad. Bovendien zijn het juist die heren die ook verantwoordelijk zijn voor het decennialange wanbeleid van corruptie en plunder van de staatskas door enkele oligarchen. Superrijken die trouwens niet eens meer in Griekenland wonen maar in Zwitserland en soms zelfs naast hun Griekse ook de Britse nationaliteit hebben. De Grieken verhongerden en zij fuifden zoals Het Laatste Nieuws toonde.

Geen enkele verbazing

Maar verbazing wekte dit allemaal niet. Jean-Claude Juncker is toch die man die als Luxemburgse premier zorgde dat de grote multinationals en superrijken alleen nog symbolisch belastingen betalen. Een wereld van verschil met de wijze hoe hij nu Griekenland en haar arme bevolking aanpakt.

Bovendien bleek vandaag dat men binnen de EU dagenlang poogde een rapport van het IMF over de zaak tegen te houden. Waarom? Simpelweg omdat het de Griekse regering gelijk gaf. Moeten die heren ons dan gaan besturen? Kom nou!

Dagenlang zaaide men bewust paniek en chaos in Griekenland door te stellen dat bij een neen Griekenland zo buiten de euro zou vallen. Nu met het overduidelijk neen van een bevolking die zich niet door Brussel, Berlijn en Frankfurt liet intimideren klink het nu plots anders.

Jihadist met onthoofde kop

Als men in Syrië dit soort heren ‘gematigde rebellen’ noemde en zelfs bewapende dan hoeft het niet te verbazen wat ze met de Grieken al hebben gedaan.

Onze minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) sluit zelfs een schuldherschikking niet meer uit. Maar wie gelooft die mensen nog na wat hier gebeurde? Hetzelfde met de Duitse Europees parlementsvoorzitter Martin Schultz (SPD) die na dagenlang voor bullebak te hebben gespeeld nu plots over noodkredieten komt spreken. Men moet maar durven.

Applaus

Maar zoals geschreven, dit wekt niet de minste verbazing. Deze Europese politici zijn tot alles instaat behalve humanitair optreden. Zie hoe ze niet aarzelen om in het Midden-Oosten de terreurbendes van ISIS en al Qaeda te steunen.

Ziet ook hoe men in Oekraïne fascistische knokploegen met o.m. Pravy Sektor hielp bij hun staatsgreep. Waarna de al broze economie verder in elkaar klapte. Met ook hier massa’s hongerige mensen. Zie ook wat men in Libië aanrichtte?

Neen, dit is een schande en zoals de Italiaanse premier Matteo Renzi (Democratische Partij) vorige week woedend tegen zijn collega’s riep: ‘Dit Europa hoef ik niet’. Dit Europa is er een van zakkenvullers, schimmige lobbyisten en door hun machtsgeilheid blind geworden politici. Weg ermee!

En applaus verder voor de schandelijk behandelde Griekse bevolking waar een 62% neen zei tegen een hondsbrutale elke empathie missende Wolfgang Schäuble & Co. Heren als een Schäuble bezorgden de Europese constructie door hun asociaal gedrag en arrogantie onmetelijke schade. Dit is een keerpunt in de geschiedenis van de EU want de maskers vielen af. En dat is misschien nog de belangrijkst te onthouden zaak.

Willy Van Damme

De Griekse crisis en de sociaaldemocratie

Veel is er de voorbije dagen in de Belgische pers geschreven over de houding van de sociaaldemocratie in Europa versus de Griekse crisis. Daarbij wordt vooral de aanval in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van parlementslid Dirk Van der Maelen (sp.a) scherp in beeld gebracht.

Die schoot met scherp naar het Europees en door de Belgische regering gesteunde beleid tegen Griekenland. Waarna ook Groen en Ecolo dit beleid al even sterk op de korrel namen.

En dan kwam Sarajevo

Waarop premier Charles Michel (MR) hem o.m. voor de voeten wierp dat andere sociaaldemocratische partijen deze politiek om de Grieken naar de bedelstaf te duwen wel steunen. En inderdaad wie de voorbije dagen Martin Schultz, de Duitse sociaaldemocratische voorzitter van het Europees parlement, of de Duitse vicekanselier en partijgenoot Sigmar Gabriel bezig hoorde kan dit alleen maar bevestigen.

Dirk van der Maelen - 5

Dirk Van der Maelen, buitenlandspecialist van de sp.a, klaagde het Europees en zo ook Belgische beleid ten aanzien van Griekenland aan. Men liet hem amper uitspreken.

En dus klinkt de Belgische sociaaldemocratie, nu in de oppositie en daarom niet gebonden aan federale regeringsverplichtingen, inderdaad gans anders dan de Duitse soortgenoten die ook nog eens als juniorpartner ginds in de regering zitten. Het was voer voor opmerkelijke maar veelal puur demagogische commentaren vanuit de meerderheid. Bedankt Patrick De Waele (Open VLD). Maar verrassend is dat niet.

Ooit had je de toen nog erg actieve tweede internationale met de sociaaldemocratische partijen uit landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, enzovoort. En die vochten ogenschijnlijk een gezamenlijke strijd.Tot Sarajevo kwam en de Duitse sociaaldemocraten voor de oorlog tegen o.m. België stemden.

Een schok ging door de socialistische beweging waar men pas de vermoorde Franse vredesactivist Jean Jaurés had begraven. Met andere woorden: Een neutraal land werd geruïneerd en veel van haar steden vernield met de actieve steun van de Duitse socialistische vrienden. De Duitse sociaaldemocraten van toen hielpen met andere woorden bij de vernieling van Dendermonde en de andere martelaarssteden.

Alleen enkelen binnen die partij zoals Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht bleven zich verzetten tegen dit partijbeleid en die slachtpartij. Zij moesten het na de oorlog bekopen met hun leven. Mede terug met steun van de SPD die de Freikorpsen, uiterst rechtse knokploegen, op hun los lieten. Het waren de voorlopers van de SA en de SS die bijna twintig jaar later dan maar de SPD aanpakten.

Dat Duitse sociaaldemocraten als een minister van Buitenlandse Zaken Walter Steinmeier, Gabriel en Schultz nu de kant kiezen van armoedezaaier Schäuble wekt dan ook geen verbazing. Het gezegde is dat de geschiedenis zich steeds herhaalt zij het in een wat andere vorm. Dat is nu ook weer het geval.

Willy Van Damme

Griekenland en Europa – Hollande als tweede viool

Het was woensdag een in de discussie rond Griekenland amper opgemerkte interventie, maar toen stelde de Franse president François Hollande (PS) dat het best was dat men nog voor het Griekse referendum van zondag met de Griekse regering van Syriza tot een akkoord zou komen over een nieuw hulpprogramma voor dat land.

Naakt

Zijn woorden waren nog maar amper uitgesproken of daar klonk al het bericht, komende van de ministers van Financiën van de eurozone, dat men met Syriza pas gaat spreken na het referendum over het Europees hulpprogramma van zondag. Met andere woorden, over dit zeer cruciaal element van de Europese politiek stond de Franse president geheel naakt.

François Hollande - 11

De Franse president François Hollande (PS) werd door de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble gewoon in zijn blootje gezet. De Duitse-Franse as bestaat niet meer. Stof tot nadenken in de Parijse salons.

Het betekent dat de Frans-Duitse tandem, die volgens velen Europa stuurt, gewoon niet meer bestaat. Er staat nog maar een land, en in deze kwestie zelfs maar een man, achter het stuur, en dat is Wolfgang Schäuble (CDU), minister van Financiën in Berlijn.

Ooit droomde de Duitse kanselier en Pruisisch politicus Otto von Bismarck in de negentiende eeuw van een Europa waar Duitsland als numero uno de wet zou dicteren en Frankrijk uitgeschakeld was. Duitsland lijkt, mede dankzij de Duitse hereniging, dat punt te hebben bereikt. Het moet in Parijs ontzettend veel pijn doen. Het lijkt wel een nieuw Sedan.

Typerend zijn de diplomatiek erg belangrijke debatten met Iran over het Iraanse nucleair programma. Die waren gestart onder de Britse sociaaldemocrate Catherine Ashton, de verantwoordelijke voor het Europees buitenlandse beleid. Toen zij dit jaar vervangen werd door de Italiaanse Federica Mogherini (Democratische Partij) werd geschreven dat Ashton gezien haar expertise die gesprekken met Iran verder zou leiden.

Gesprekken met Iran

Daar kwam niets van in huis. In de praktijk echter is het vooral de adjudante van Mogherini, de Duitse diplomate Helga Schmid, adjunct secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Buitenlandse Actie, die de officiële voorzitter is van die onderhandelingen (1). Waardoor Duitsland met Walter Steinmeier (SPD), minister van Buitenlandse Zaken, er twee mannetjes heeft.

In de praktijk zijn het natuurlijk de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry en zijn Iraanse collega Mohammad Javad Zarif die bepalen welke richting men uitgaat. Europa mag gewoon de vergadering voorzitten.

Met de Fransman Laurent Fabius, minister van Buitenlandse Zaken, die, zoals met Griekenland, als waakhond voor de Israëlische en Saoedische belangen de tweede viool mag spelen. Blaffen, maar niet bijten.

Wolfgang Schäuble - 5

In de praktijk is het alleen christendemocraat Wolfgang Schäuble die de richting aangeeft in het dossier van Griekenland met de rest die alleen mag goedkeuren. En dat is dat men met Syriza een voorbeeld moet stellen en het kapot maken voor er elders andere gelijkaardige initiatieven zoals het Spaanse Podemos ook aan het bewind komen.

Reeds in de Joegoslavische kwestie bleek Duitsland aan de anderen in de EU zijn wil te kunnen opleggen. In Belgische kringen van toen is te horen hoe men tevergeefs de referenda over de onafhankelijkheid van Slovenië en Kroatië wou laten uitstellen, vrezend dat dit tot een bloedige burgeroorlog zou leiden. Wat gebeurde.

Mark Eyskens

Toenmalig minister voor Buitenlandse Zaken Mark Eyskens (CD&V) verdedigde dit voorstel op vraag van de sp.a tijdens de bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken toen, maar was amper met zijn betoog begonnen of hij werd hondsbrutaal door Hans-Dietrich Genscher (liberale FDP) de mond gesnoerd. “Wij hadden gehoopt elders in Europa steun te krijgen maar wij stonden tot onze verbazing alleen”, is het in Belgische kringen te horen verhaal.

Het toont de allesoverheersing van Duitsland binnen Europa, toen al. En wie privaat met een Duitse diplomaat spreekt hoort al echo’s van dat Duitse imperiale denken van weleer. Wat de EU in het Griekse dossier onder Duitse bevelen doet is hondsbrutaal optreden, waarbij de Griekse bevolking als het ware tegen de grond worden gesmeten om hen zo tot overgave te dwingen. De meidagen van 1940, maar dan anders, zonder SS-divisies.

Mark Eyskens - 3

Na interne discussies binnen de regering van premier Wilfried Martens (CD&V) besloot men, ondanks aandringen vooraf van Duitsland en Oostenrijk, om te vragen het referendum over de onafhankelijkheid van Slovenië en Kroatië uit te stellen. Mark Eyskens (foto) was op de EU-ministerraad amper beginnen spreken of hij werd uitgescholden door zijn collega Genscher. Eyskens stond er ook moederziel alleen. Men wou oorlog en kreeg die dan ook. Wat men dan maar op de Servische politicus Slobodan Milosevic stak. Deze stierf in onopgehelderde omstandigheden in gevangenschap in Nederland. Duitsland kreeg zijn zin en bombardeerde zelfs Belgrado zoals Hitler ooit vooraf deed.

De Belgische diplomatie, mede trouwens onder impuls van de PS, heeft enkele jaren terug onder premier Elio Di Rupo (PS) haar bakens al verzet en ziet Duitsland nu als onze voornaamste ‘partner’, niet langer Frankrijk. Een historische koerswijziging. Zeker ook voor de PS.

En ja, over het Verenigd Koninkrijk, dat wel buiten de eurozone zit, hoort men dan in deze voor de EU zo belangrijke zaak praktisch niets. Ook dat typeert de nieuwe Europese machtsverhoudingen.

Voor de VS is Duitsland – zoals voor België – dan ook de voornaamste gesprekspartner geworden. En niet langer de Britse regering. Niet verbazend dus dat de Amerikaanse NSA zowat iedere belangrijke Duitser of Duits bedrijf zit af te luisteren.

Willy Van Damme

1) Helga Schmid werkte op het kabinet van toenmalig minister voor Buitenlandse Zaken Joschka Fischer (Groen) toen die de Servische hoofdstad Belgrado liet bombarderen. Wat voor vele burgerslachtoffers zorgde. De dame weet dus van ‘aanpakken’. Voordien was ze actief op het kabinet van de liberale minister voor Buitenlandse Zaken Klaus Kinkel.

Saoedi Arabië–Geen schaamtegevoel

Je moet het de Saoedi’s toegeven. Met het kromzwaard – altijd goed om wat hoofden om te hakken – het geweer en het kanon veroverden ze nu 90 tot 80 jaar geleden het grootste deel van het Arabisch schiereiland en noemden dat het Arabië van de familie al Saoed, Saoedi Arabië.

Mijn land

Het zou zijn alsof Napoleon of bijvoorbeeld keizer Karel V Spanje of Nederland Karelland, Habsburgerstan of Napoleonrijk hadden genoemd. Het typeert de familie al Saoed. Het land is van hun en zij doen ermee wat ze willen. Inspraak voor de inwoners in welke vorm dan ook? Vergeet het.

De koning en enkele prinsen beslissen wat kan, mag en moet. En wie niet luistert krijgt in het beste geval wat zweepslagen, en wie toch ageert mag zo zijn hoofd al op de kapblok gaan leggen. Koning Salman de Hakbijl weet hoe men dat dan oplost. Dit jaar al meer dan 100 keer. Recent rekruteerde hij hiervoor zelfs nog vlug wat extra beulen.

Salman bin Aboelaziz al Saoed - 3

Koning Salman de Hakbijl. Wie zich niet laat omkopen riskeert het kapblok.

Nu zijn de voorbije weken honderdduizenden mails tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken in Riaad en haar ambassades via Wikileaks gelekt. Was er eerst nog wat twijfel of het hier geen vervalsingen betrof dan heeft de Saoedische ambassadeur in Libanon in wezen elke twijfel weggenomen.

Topdiplomaat

Daar stelde ambassadeur Ali Awad Asiri – gezien zijn positie een topdiplomaat – immers vlakaf dat het Huis van Saoed zich hier voor niets hoeft te schamen. Dat nu in officiële Saoedische documenten blijkt dat men buitenlandse politici gewoon omkoopt en terreurbewegingen steunt is hem dus geen zorg. Diplomaat Asiri is er, aan hem althans te horen, zelfs nog trots op.

Daar Wikileaks alle berichten niet gelijktijdig in de media gooide krijgen we dus met de regelmaat van de klok allerlei nieuwe onthullingen over die Saoedische praktijken waar alleen geld telt. En waarbij wie zich niet laat omkopen dan maar naar het kapblok wordt verwezen zoals Kadhaffi en Assad.

Bij de nieuwe onthullingen deze week komt opnieuw Libanon ter sprake en ditmaal eveneens Afghanistan. Wel betreffen het diplomatieke kabels die vermoedelijk geen topgeheimen bevatten en daarom relatief gemakkelijk door computerhackers te bemachtigen waren.

Amine Gemayel - 5

Amine Gemayel, falangistenleider is een christen slaaf van het Saoedische vorstenhuis, verspreiders van het salafistische gif. Hier poseert hij met de vlag van Libanon maar feitelijk had hier die van Saoedi Arabië moeten staan, zijn echt vaderland.

Ook zijn er geen berichten onderschept van de Saoedische geheime dienst. Die zouden immers tonen hoe het land wereldwijd een terreurnetwerk opzet. Maar zelfs zonder die gegevens is er voldoende materiaal aanwezig om dit te bewijzen.

Amine Gemayel

Bij de eerste serie openbaar gemaakte mails kwam de zich christen noemende politicus Samir Geagea van de Libanese Krachten in opspraak. ‘Die doet alles wat wij hem vragen”, was de – vernederende – teneur van de Saoedi’s over de man. Een ‘christen’ slaaf van dit salafistisch koninkrijk dus. Samir Geagea reageerde er tot heden zelfs nog niet eens op. Immers, wat zeg je hierop?

Nu komt een ander Libanees christen toppoliticus in beeld, namelijk die van Amine Gemayel, de vorige leider van de falangisten en de vader van Samy Gemayel, de huidige topman van deze politieke fractie. 

Een in oorsprong fascistische beweging die wereldberoemd werd met de afslachting in september 1982 van minstens honderden – geschat op ergens tussen de 762 en 3.500 doden – Palestijnse vluchtelingen in de kampen Sabra en Shatilla. Op vraag van de toenmalige Israëlische topmilitair, minister van Oorlog en later premier Ariël Sharon.

Ook deze Amine Gemayel komt zoals Geagea uit die Saoedische diplomatieke naar voor als een ‘christen slaaf’ van het Saoedische salafisme, een ideologie die elke christen in de praktijk nochtans wil uitroeien.

Sabra en Shatila - 5

Het bloedbad in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila was goed voor ergens tussen de 762 tot 3.500 doden. Met steun van Israël wiens leger toekeek en als wraak voor de moord eerder op Pierre Gemayel, toen Libanees president en vader van Amine Gemayel. Honderden moslims werden hier vermoord door een zich christen noemende militie. Geen probleem voor Riaad die de leider van deze terreurgroep omhelsde. Een bewijs dat godsdienst in deze conflicten geen enkele rol speelt behoudens als excuus voor slachtpartijen en hebzucht.

De citaten over Amine Gemayel in die diplomatieke berichten laten hierover weinig aan de verbeelding over. Het staat er zwart op wit. Rest de vraag of Amine Gemayel ‘s morgens naar de Saoedische ambassade belt om te weten wat hij die dag mag eten en of hij dan ook nog seks mag hebben.

“Another document revealed that then-Kataeb Party chief Amine Gemayel was seeking Saudi Arabia’s permission to visit Syria and accept the Syrian government’s efforts to restore relations with his party.”

“Een ander document onthulde dat de toenmalige falangistenleider Amine Gemayel aan de Saoedi’s de toelating vroeg om Syrië te bezoeken en de vraag van de Syrische regering mocht aanvaarden om de relaties met zijn partij te herstellen.”

“The document – a letter from Asiri to Faisal – mentioned that Gemayel would abide by the “king’s personal instructions” and would not do anything except under King Abdullah’s command.” It said that his party’s relations with Syria would follow the “standard” set by the kingdom” (1)

Het document – een brief van Asiri naar Faisal (toen de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken nvdr.) – stelde dat Gemayel ‘alle instructies van de koning zal aanvaarden en niets zal ondernemen behalve die onder het bevel van koning Abdoellah (tot zijn overlijden begin dit jaar de Saoedische koning, nvdr.).’ Het document stelde dat zijn partij wat betreft de relaties met Syrië de regels zou volgen die het koninkrijk vastlegde.”

‘Christen’ slaven

Zoals met de onthullingen rond Geagea wekt ook dit geen grote verbazing. Alleen de totale slaafsheid ten opzichte van het salafistisch koninkrijk van beide zich christen noemende politici is wel schokkend. Ook Gemayel of iemand van zijn partij reageerde trouwens tot op heden niet op deze onthullingen.

Samir Geagea - 4

Ook Samir Geagea stelt zich graag voor als een Libanees nationalist en poseert eveneens graag met de Libanese vlag. Geheel ten onrechte.

Geagea en Gemayel vormen het ‘christen’ deel van de zogenoemde 14 Maart Beweging waartoe ook de clan Hariri en die van Walid Jumblatt toebehoren. Goed om weten is het feit bijvoorbeeld dat vader en zoon Rafik en Saad Hariri, beiden vroegere Libanese premiers, de dubbele nationaliteit hebben, Libanees en Saoedisch.

Bovendien verdiende deze zakenfamilie fortuinen in de Saoedische bouwsector. Meer hoeft daarover feitelijk niet geschreven te worden. En dan is er als vierde fractie nog druzenleider Walid Jumblatt.

Deze riep recentelijk openlijk maar tevergeefs zijn geloofsgenoten in Syrië op om Jabhat al Nusra (al Qaeda) te vervoegen en zich te bekeren tot het salafisme à la al Qaeda. Druzen vormen een wat bizar religieus buitenbeentje in het gebied van Syrië en Libanon.

Ook hier lijkt alles overduidelijk. Libanon was dan ook dankzij deze corrupte politici jaren een doorgeelfuik voor wapens, geld, jihadisten en allerlei materiaal voor Al Qaeda en consoorten in Syrië. Het succesvol optreden van Hezbollah en het Syrische leger in het hooggebergte aan de gemeenschappelijke grens maakt dit echter nu zeer moeilijk, zo niet onmogelijk.

Saad Hariri & Walid Jumblatt - 2

Gewezen premier Saad Hariri (rechts) met druzenleider Walid Jumblatt. Druzen gebruiken onder meer elementen uit de Griekse filosofie en zelfs uit Indië om hun godsdienst vorm te geven. Die mengen zij dan o.m. met invloeden uit de joodse religie, het christendom en de islam. 

Terreurvrienden

Explosiever en meer onthullend zijn de diplomatieke berichten over de relatie van het salafistische koninkrijk van Salman de Hakbijl met Afghanistan. (2) Blijkt immers dat het Afghaanse zogenaamde Haqqani Netwerk eveneens van uitgebreide Saoedische steun kan genieten.

Het Haqqani Netwerk gaat terug tot de periode toen de VS vanaf 1979 tot 1990 via allerlei salafistische bendes, niet zelden verbonden aan de heroïnehandel, Afghanistan poogde te veroveren.

Het was toen volgens onze media een bevrijdingsstrijd tegen de Sovjetbezetting van het land. Het Haqqani Netwerk is altijd blijven bestaan en vecht nu tegen de huidige regering en de bezettingsmacht van de NAVO. Wel naast en dikwijls ook tegen de Taliban.

Ze werd onder het leiderschap van de CIA opgericht door Jalaluddin Haqqani  en is er nog steeds officieel de leider van. Ze werd verder o.m. geleid door zijn zoons waaronder Nasiruddin Haqqani.

Die blijkt volgens die documenten zowat de officiële contactman geweest te zijn voor de Saoedi’s. Nasiruddin werd veelal omschreven als de financier van de groep. Wat zijn vele Saoedische contacten helpt verklaren.

Tot die dan in november 2013 in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad in zeer duistere omstandigheden vermoord werd. De groep is berucht voor sommige heel gedurfde aanvallen op NAVO-basissen, hotels, ministeries en ambassades, waaronder die van de VS en Indië in Kaboel.

Nasiruddin Haqqani - 3

De vermoordde terroristenleider Nasiruddin Haqqani had zeer goede contacten met de Saoedi’s en kreeg er duidelijk veel steun. Dat hij in Afghanistan tegen de NAVO vocht en in Pakistan tegen de Pakistaanse regering was voor Riaad geen probleem.

Ook ontvoerde ze in het verleden een aantal journalisten en is ze verantwoordelijk voor tientallen doden bij onder de NAVO-vlag dienende soldaten, journalisten en burgers die ginds voor westerse organisaties werken. Ze is officieel volgens de VN een terreurorganisatie wat betekent dat iedereen die ze steunt een criminele daad stelt.

Maar voor Saoedi Arabië geen enkel probleem. Zoals koning Salman de Hakbijl nog jaren na de aanslagen van 11 september 2001 in de VS al Qaeda bleef financieren, zo ook heeft men in Riaad geen enkel probleem met de Pathanenclan rond de familie Haqqani.

Belgische wapens

Uit de Saoedische diplomatieke berichten is nu gebleken dat Jalaluddin Haqqani de Saoedische nationaliteit heeft. Dit ondanks het feit dat hij in Afghanistan geboren is, er minister was van o.a. Defensie, en steeds daar of in Pakistan woonde. Ook had men er geen probleem mee om hem in Saoedische hospitalen te verzorgen.

Maar terwijl ons leger en dat van de andere NAVO-landen al jaren vecht tegen de terreurbeweging van de clan Haqqani, wat bij de NAVO zorgde voor vele doden en gewonde soldaten, trekt het Huis van Saoed bij die terreurbeweging dus aan de touwtjes.

Maar Saoedi Arabië is officieel wel de vriend van de NAVO en ons land. En in Brussel of op de meeste plaatsen elders binnen de NAVO heeft men er geen problemen mee om aan de Saoedi’s massaal wapens te verkopen.

NAVO in Afghanistan - 4

De NAVO in Afghanistan is er om het land te verdedigen tegen onder meer het Haqqani Netwerk. het vocht er al herhaaldelijk erg bloedige gevechten mee uit. De clan Haqqani krijgt ondertussen steun van Saoedi Arabië, officieel een bondgenoot van de NAVO. Het land is ook de grootste afnemer van ons wapentuig. Bestemd voor Haqqani & Co?

Wapens die dan desnoods via de Saoedi’s vlot bij de terreurgroep van de Haqqani ’s kunnen geraken. Of hoe onze soldaten met door België geleverde wapens worden beschoten en eventueel zelfs vermoord. Het is wat men de grote westerse diplomatie noemt. Met als vraag of er zich, zoals bij het Huis van Saoed, binnen de NAVO niemand hierover schaamt. Waarschijnlijk.

Men schermt bij de NAVO met het gevaar van een Vladimir Poetin, over het Saoedische probleem hoort men echter bij de NAVO of de EU in Brussel niemand piepen. Zouden er hier binnen de EU en de NAVO misschien ook typetjes zoals Samir Geagea rondlopen? Wie weet komen we dit eerstdaags nog te weten. Met dank dan aan Wikileaks en Julian Assange.

Willy Van Damme

1) The Daily Star, 30 juni 2015, Nizar Hassan, ‘Saudi ambassador to Lebanon responds to WikiLeaks: ‘We are not ashamed of anything’. http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Jun-30/304497-saudi-ambassador-to-lebanon-responds-to-wikileaks-we-are-not-ashamed-of-anything.ashx

2) The Wall Street Journal, 28 juni 2015, Saeed Shah, ‘Saudi Officials Linked to Jihadist Group in WikiLeaks Cables’. http://www.wsj.com/articles/saudi-officials-linked-to-jihadist-group-in-wikileaks-cables-1435529198