Een bezoek aan Syrië – Een mozaïek van tientallen culturen

Een bezoek aan Damascus brengen is als Belgisch journalist natuurlijk geen gemakkelijke zaak. Sinds de gebeurtenissen van 11 januari 2012 toen een groep journalisten met daarbij Rudi Vranckx en Jens Franssen van de VRT in de stad Homs met dodelijke gevolgen beschoten werd (1) is er geen Belgisch journalist meer in Damascus geweest. Wat begrijpelijk is na de fratsen van beide heren. Men nodigt hen uit en krijgt als dank onbewezen beschuldigingen hen te hebben willen vermoorden. Mijn recent vijf dagen durende bezoek was dus een soort van primeur.

Een smeltkroes

Voor bijna alle Europeanen is Syrië gewoon een zoveelste Arabisch land waar islam allesoverheersend is. Niets is echter minder waar dan deze karikatuur van de realiteit. En dit bezoek toonde dat perfect aan. Syrië is een grote smeltkroes van religies, sekten, talen en minderheden die al duizenden jaren grotendeels in harmonie met elkaar leven.

Damascus, militaire controlepost

Overal in de stad zijn er controleposten voor het autoverkeer om zo bomauto’s tegen te houden. Die posten lijken niet veel voor te stellen maar blijken toch wel degelijk effectief.

Het feit dat er tegenwoordig trouwens zo’n massa minderheden in Syrië wonen vormt het ultieme bewijs voor dit grotendeels vreedzaam vele eeuwen durende samenleven. Had dit vreedzaam samenleven er niet geweest dan was Syrië nu een monocultuur. Het is het niet.

“Tot die opstand uitbrak keek men in mijn land niet tot welke religie of groep je behoorde. Men wist het veelal zelfs niet eens. Nu met die opstand van die door het westen gesteunde salafisten is dit spijtig genoeg aan het veranderen”, aldus een uit Aleppo afkomstige jonge dame uit een moslim gezin. Ze wou echter gezien de oorlog liever anoniem blijven. Begrijpelijk.

De al vijf jaar in de Syrische stad Qara wonende Belgische pater Daniel Maes stelt het zo: “Discriminatie op basis van etnie of geloof was voor vader Hafez en zoon Bashar al Assad totaal uit den boze. Het mocht niet en zij waakten dan ook met strenge hand over dit delicaat evenwicht.”

Een land van cultuur

Ook voor Damasceen Dr. Nabil Toumeh staat die enorme Syrische diversiteit centraal: “Syrië, dat is een mozaïek van een dertig religies, zestig sekten en vele minderheden en talen. Het is de essentie van dit land. Het is ook de reden waarom de VS er tot heden niet in slaagde dit land over te nemen en geheel te vernielen. Die mozaïek is sterk. Wij zijn een land van cultuur en niet zomaar een cultuurloze woestijnstaat als Saoedi Arabië.”

Christelijke kerk, soek, Damascus

Syrië is een land van vele religies met mogelijks alleen al een tiental soorten van christelijke kerken. De door het westen en ook Pax Christi gesteunde salafistische jihadisten hebben al tientallen kerken vernield en honderden christenen vermoord. Zij willen in het land alle culturen uitroeien behoudens hun salafisme.

Nabil Toumeh is een der voorname zakenlui van het land met grote projecten in de hotelsector en het toerisme zoals dat voor het Sham Mövenpick Hotel. Hij bezit naast Damascus ook burelen in Abu Dhabi en Milaan. Met zijn kinderen die wonen in Frankfurt, Duitsland en de VS en er fungeren als zijn lokale contacten.

Hij is ook de voornaamste private uitgever van het land, is doctor in de filosofie, schrijver van een serie boeken en een filmmaker die tot in Italië prijzen wegkaapte. Daarbuiten is hij een soefi die ook lid is van Soefi Internationaal, de internationale vereniging van soefisten. Een intellectueel om U tegen te zeggen.

En inderdaad, wie even wat dieper kijkt ziet die mozaïek, die onvoorstelbare rijkdom aan visies op het leven en een enorme verscheidenheid van talen en culturen. Syrië kan men zien als een synoniem voor culturele diversiteit, voor een erfgoed dat bijna zonder voorgaande is.

Harastan, Syrië

In Damascus is er van enig spoor van vernielingen door de oorlog feitelijk niets merkbaar. Iers verderop aan de rand van de stad wordt er wel rond enkele stadjes soms zwaar gevochten. Hier in Harastan, gelegen op een goeie vijf kilometer van de hoofdstad, leverde men al zwaar slag en sloot men in 2014 een lokaal vredesakkoord. Een andere rebellengroep, het Leger van Islam, viel de voorbije maand die stad echter terug aan. Van heropbouw zoals die op sommige andere plaatsen al volop aan de gang is lijkt hier voor zover kon gezien worden nog maar weinig merkbaar.

Christendom en islam

Hier ontstond het eerste alfabet, hier vervelde de joodse sekte van Christus en Petrus zich door haar symbiose met de Romein Paulus met groot succes tot het christendom om daarna dan naar Rome te trekken, het toenmalige machtscentrum.

In Syrië kreeg de islam met de Ommayyaden dynastie haar vorm en veroverde men van hieruit grote delen van de regio aan de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Het eerste kalifaat. Met moslims die de Griekse wetenschap overnamen van de christelijke nestorianen en die het zo bewaarden voor onze latere renaissance.

Steden als Damascus en Aleppo zijn tienduizend jaar oud. In België is dat in de meeste gevallen een goeie 1000 jaar. Hier ligt, zegt men, het hoofd van Johannes de Doper netjes bewaard. Hier bevinden zich de oudste kerken, kloosters, moskeeën en synagogen.

Typerend is het klooster nabij het stadje Qara waar de Belgische pater Daniel Maes verblijft. Het gebouw dateert van de eerste eeuw, was bijna 500 jaar lang een Romeins fort dat nadien een klooster werd opgedragen aan Jacob de Verminkte, een Perzische heilige uit de beginjaren van het Christendom. Het werd eind vorig eeuw in zijn oude glorie heropgebouwd als de Eenheid van Antiochië. Nog zo’n naam met aanzien.

Ommayyadenplein, Damascus

Het Omayyadenplein in Damascus, het centrum van de eerste islamitische dynastie die vorm gaf aan de islam maar ook in totale vrede leefde met de andere toen in de regio actieve religies. Ongetwijfeld willen de barbaren ook dit plein kort en klein slaan zoals ze dat al elders in het land deden.

Kerken in overvloed

Hier passeerden Assyriërs, Grieken, Romeinen, Byzantijnen, Perzen, Nakabeërs, Ottomanen, christenen en Arabieren en vele anderen. Dit land bezoeken is als wandelen door een eeuwenoude geschiedenis. “Kijk, hier vlakbij in die straat bekeerde Paulus zich volgens de legende tot het christendom waarna hij zich wat verder liet dopen”, stelt Dionysius Jean Kawak, aartsbisschop van de Syrische Orthodoxe Kerk.

Je kan in Syrië de Kruisvaardersburcht van de Krak des Chevaliers bezoeken en het standbeeld van Saladin, de krijgsheer die de Frankische veroveraars versloeg. Er is het prachtige Palmyra van vorstin Zenobia en de Romeinen, de poort van de Zijderoute naar China. Teveel beschavingsresten om het in een mensenleven allemaal te bezoeken.

Je hebt hier dan ook kerken in overvloed, je hebt de kerken van de Maronieten, Armeniërs, de Melkitische Grieks-Katholieke Kerk, de Grieks Orthodoxe Kerk, de Syrisch Orthodoxe Kerk, de Chaldeeuwse-Katholieke Kerk en de nestorianen, ook wel de Assyrische kerk genoemd. Dit om maar enkele van de voornaamste te noemen.

Dr. Nabil Toumeh

Zakenman, filosoof en filmmaker Dr. Nabil Toumeh ziet de plannen voor een derde wereldoorlog in Syrië wegens haar sterke en diverse culturele identiteit mislukken. Het Amerikaans beleid in de regio is er volgens hem een van het organiseren van creatieve chaos. “Men wilt niet dat wij welvarend worden”, oppert hij. Op de achtergrond zijn Italiaanse filmtrofeeën.

En dan zijn er de alewieten, alevieten, ismaïlieten, druzen, jezidi’s; soefi’s, sjiieten, Turkmenen, Koerden, Circassiërs, joden en de vele strekkingen binnen het soennisme waaronder de aanhangers van het Saoedische salafisme.

Salafistische machtsgreep

Ook qua talen is het een kluwen. Met onder meer het Aramees (2), het verwante Syriac, Circassisch, Turks en het Koerdische Kurmanji, talen die naast het door de grote meerderheid gesproken Arabisch zijn blijven bestaan.

Ooit zette de Unesco, de culturele tak van de VN, het Aramees op de lijst der bedreigde talen en plots kwam er op bevel van de regering Assad aan de universiteit in Damascus een leerstoel Aramees, de duizenden jaren oude taal van de regio die ook verwant is aan het Hebreeuws. Het is ook nu nog steeds een levende taal gesproken vooral door dorpen aan de grens met Libanon en niet alleen door christenen maar ook door moslims.

De Syrische oorlog voorstellen als een oorlog tussen soennieten en sjiieten of met alawieten is dan ook, zeer zacht uitgedrukt, een karikatuur van de realiteit. In wezen is deze rebellie gewoon die van een tak van het soennisme, het salafisme die via de Moslimbroederschap en al Qaeda met de wapens poogt te macht te grijpen ten koste van de vele tientallen andere minderheden.

Opschriften in Aramees en Arabisch

De overgrote meerderheid van de Syrische bevolking spreekt Arabisch maar daarnaast worden er ook andere talen gesproken zoals het Aramees. Hier opschriften in het Arabisch en het Aramees. Om de taal levend te houden werd er enkele jaren geleden aan de universiteit in Damascus zelfs een leerstoel Aramees opgericht.

Het verklaart waarom men tot heden geen andere minderheden kon aantrekken tot die rebellie. Dit terwijl Saoedi Arabië en Qatar met tientallen miljoenen dollars zwaaien naar elkeen die bereid is om hun lokroep te volgen. Behoudens enkele rariteiten is er echter niemand uit die minderheden die hier op inging. Simpelweg omdat al die minderheden zich vastklinken aan Assad.

Het is in wezen ook een herhaling van de opstand eind der zeventiger jaren van de Moslimbroederschap die in 1982 in de stad Hama haar finale nederlaag leed toen het Syrisch leger hen hardhandig in de pan hakte. Met duizenden doden tot gevolg.

Niet nadat eerst de Moslimbroederschap ook massaal geweld had gebruikt tegen die mozaïek van minderheden. Er was in het land toen in 1982 op de meeste plaatsen dan ook een grote opluchting na dat bloedbad in Hama. Het vermeed immers een nog veel groter bloedbad.

Vrienden van Syrië

Als de rebellen spreken van de dictatuur van Assad en de regerende Baath partij dan bedoelen zij namelijk dat zij moeten leven tussen al die minderheden die voor hen een onaanvaardbare rem vormen op de plannen voor het installeren van hun dictatuur, de sharia.

Aartsbisschop Dionysius Jean Kawak

Dionysius Jean Kawak, aartsbisschop van de Syrisch Orthodoxe kerk. “Men heeft soms in het buitenland kritiek op mij omdat ik Assad steun. Maar ik ben daar juist zeer fier op”, stelt deze onomwonden. Hier poserend aan een herdenkingsteken ter herinnering aan de genocide uit 1915 door het Ottomaanse leger van tussen de 150.000 tot 300.000 Assyrische christenen in het zuiden van het huidige Turkije. Deze veelal als genocide omschreven slachtpartij komt naast die uit diezelfde periode op de Armeniërs en de Pontische Grieken uit het oostelijk deel der Zwarte Zee. Daarnaast is er in Syrië ook een grote woede over het afstaan in 1939 aan Turkije door de toenmalige koloniale macht Frankrijk van het gebied rond Antiochië, het huidige Antakya. Geen wonder dat de relaties van Syrië met Turkije slecht zijn. Ook al voor de huidige agressie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tegen het land.

En had die opstand van 1982 geen wezenlijke buitenlandse steun dan is dit anno 2015 gans anders. Nu immers vormde zich rond de Moslimbroederschap en haar partner al Qaeda het machtigste bondgenootschap ooit gezien, met onder andere de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Qatar, Israël, Jordanië, Turkije, Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. De zich schaamteloos ‘Vrienden van Syrië’ noemende alliantie.

Een staat met een middelinkomen en met minder dan 24 miljoen inwoners moest het dus tegen die zeer machtige coalitie opnemen. Zonder veel buitenlandse steun hielden ze dat nochtans bijna twee jaar vol.

Tot dit bondgenootschap als gevolg de tegenvallende resultaten  – de aanvallen in de zomer van 2012 op de steden Aleppo en Damascus mislukten grotendeels – vanaf eind 2012 tienduizenden buitenlandse jihadisten naar het land stuurde en men het land stortte in een zelden of nooit geziene golf van het meest gruwelijke geweld ooit gezien. Wijlen de SS lijken er wel koorknapen tegen.

Syrische soldaten, Harastan

De 16 à 18 miljoen Syriërs die wonen in het door de regering gecontroleerde gebied rekenen op het Syrische leger om hen te beschermen tegen wat velen onder hen ‘cultuurbarbaren’ noemen.

Verdere escalatie

Waarna dan Hezbollah en allerlei vrijwilligers met Iraanse steun vanaf 2013 ook maar richting Syrië trokken. Het verdere stap in de escalatie. Vooral de poging van die jihadisten om de bij Damascus gelegen graftombe van Zaynab bint Ali, de kleindochter van Mohammed, te veroveren en vernielen veroorzaakte hevige reacties in Iran en bij de sjiitische wereld. Het graf bleef dan ook buiten schot.

Voor de ongeveer 16 tot 18 miljoen mensen die in het regeringsgebied leven is het dan ook een nerveus afwachten en hopen dat het leger kan standhouden. “Ik hoop dat die barbaren dit toch zo mooie plein nooit kunnen vernielen”, stelde een Damasceen over het magnifieke Omayyadenplein, zijn ongerustheid verradend.

Voor de overgrote meerderheid van de Syriërs zijn die rebellen gewoon barbaren. “Zij willen elke cultuur hier gewoon kapot”, stelt Fadi Abdel-Nour, pr-man van de ook internationaal gekende filmregisseur Najdat Ismael Anzour. Een man die als teken van verzet bewust in Syrië blijft wonen. Zoals ook Nabil Toumeh zegt: “Ik kan overal ter wereld wonen, maar ik blijf hier.”

Een fier volk

Zwembad, Damarose Hotel, Damascus

Het zwembad van het Damarose Hotel in Damascus op een zaterdagnamiddag. Het leven in Damascus gaat ondanks de door het westen tegen het land georganiseerde oorlog gewoon verder. Op de achtergrond staat de Damascus Diamant. Door het embargo van de EU en de oorlog raakt dit project niet afgewerkt. Hier komt normaal een groot winkel- en recreatiecentrum.

Syriërs zijn dan ook, en met reden, erg fier op hun land dat zij zien als de bakermat van de westerse beschaving, die van de islam en van gans het gebied van de Middellandse Zee. Vooral op de Golfstaten kijkt men hier neer als zijnde minderwaardig.

Dr. Nabil Toumeh: “Syrië is spiritueel, mensen als Mozes, Johannes de Doper en Jezus hebben hun wortels in onze regio. Het is de origine van de beschaving en die intellectuele structuur vormt de basis van onze samenleving. Onder vader en zoon Assad kon het land zich ontwikkelen tot een welvarende natie met zware industrie, een sterke medische sector en textiel. Dat moest echter kapot.”

Hij spreekt dan ook van een grote samenzwering tegen het land en ook de Arabische wereld: “Die Arabische Golfstaten hebben intellectueel niets, het zijn desolate gebieden zonder culturele achtergrond. Onze ideeën en welvaart zijn gewoon een gevaar voor de Europese Unie, de VS, Israël en de Golfstaten. Daarom introduceerden zij dit sektarisme om die mozaïek van culturen die Syrië is kapot te maken.”

Huwelijksfeest in de Syrische Orthodoxe kerk in de oude stad van Damascus

Een huwelijk in een christelijke kerk. Tijdens het vijf dagen durende verblijf merkte ik vier huwelijksfeesten. Dit koppel werd zoals in vele gevallen ook in België met een grote pronkerige limousine naar de kerk gebracht. En alles moet netjes in beeld worden gebracht.

Volgens hem is er daarom sprake van een derde wereldoorlog: “Zoals de vorige wereldoorlogen ontstonden na een grote crisis, is ook de bankencrisis van 2007 de oorzaak van dit conflict. Men dacht na Tunesië, Jemen, Libië en Egypte ook dit land vlug kapot te krijgen. In die landen duurde het enkele weken om islamisten aan de macht te brengen. Hier lukt het hen ondanks de enorme zware inspanningen niet om dit ook in Syrië over te doen. Ze botsten op die mozaïek. Hun plan om de kaart van het Midden-Oosten te hertekenen faalt hier.”

De Fransen denken volgens hem nog steeds om hier als overheersers terug te keren. Wat overeenstemt met enkele indiscreties bij de toponderhandelingen binnen de NAVO en de EU. De Fransen zouden dan verschijnen als (sic) vredestroepen eens alles kort en klein is geslagen. Om zo het mandaat van de Volkerenvond uit het interbellum nog eens over te doen. Een idee die de debiliteit van de Franse politiek toont.

Normaal leven

Het leven in Damascus verloopt voor de bezoeker uit Europa grotendeels zoals dat in andere grote steden ter wereld is. Er zijn verkeersopstoppingen, drukke winkelstraten, huwelijken, rijen die staan aan te schuiven aan geldautomaten en overvolle restaurants. In in de straat heb je de mensen die druk doende met hun GSM gesprekken voeren, ouders die hun kinderen naar school brengen en ondernemers die zaken doen.

Saladin

De Syrische krijgsheer en sultan Saladin (1137-1193), officieel Salah ad-Din Yoessoef bin Ajjoeb, die de Kruisvaarders een zware nederlaag toebracht en Jeruzalem heroverde. Zijn standbeeld staat pal aan de citadel van Damascus. Zijn graftombe aan de grote moskee is een belangrijke toeristische trekpleister. De Arabische elite van toen zag de Frankische Kruisvaarders als een weinig beschaafd volk. Ze waren niet zelden het mikpunt van spot.

Amper iets laat vermoeden dat het hier oorlog is en dat de regio met een 5 miljoen mensen een 1,2 miljoen oorlogsvluchtelingen moet huisvesten. Een cijfer dat volgens de lokale overheid gebaseerd is op het aantal gratis maaltijden die vluchtelingen krijgen, ook zij die bij familie inwonen.

Het enige dat wijst op de nabije oorlog zijn de massa’s controleposten die kris kras in het stadsverkeer verweven zijn. Ook zijn er aan belangrijke gebouwen als het parlement betonblokken om het verkeer te doen vertragen en zeer veel verkeersdrempels, ook op het platteland. En wie de soek in het centrum bezoekt dient zijn plastic zakken, handtassen, boekentassen en dozen open te doen.

Occasionele bommen

Maar het systeem werkt en er zijn de voorbije twee jaar voor zover geweten in de hoofdstad geen bomaanslagen met autobommen of zelfmoordterroristen meer geweest. De stad is dan ook zeer veilig, behalve voor de occasionele bommen die salafistische terreurgroepen vanuit enkele stadjes in de buurt zoals Darayya, Jobar en Douma afvuren.

Beeld van Maysalounstraat, Damascus

Zelfs als er ergens in de miljoenenstad die Damascus is een paar raketten ontploffen blijft men in de stad gewoon verder doen. Het straatbeeld toont ook de erg gediversifieerde bevolking.

Tijdens de vijf dagen van mijn verblijf in Damascus was er slechts een aanval met vier bommen en daarbij drie doden, waaronder een kind. Oorlogsschade zie je in de miljoenstad die Damascus is dan ook niet.

Het is als een huis in Brussel dat uitbrandde. Alleen wie er vlakbij woont zal er iets van zien. Als je niet weet waar de bommen in Damascus vielen zal je er nooit iets van merken. Het leven gaat simpelweg gewoon zijn gang. Er valt ergens een bom en iedereen doet verder alsof er niets was gebeurd.

Ook de wegen en parken zijn ondanks de al straks vijf jaar durende oorlog relatief goed onderhouden. Beter dan in Beiroet en Libanon bijvoorbeeld dat eerder een chaotische boel lijkt dan een georganiseerde samenleving. Is het verkeer in Libanon een puinhoop dan verloopt dat in Damascus met veel meer orde. Er zijn trouwens langs de wegen in Libanon meer militaire controleposten dan in Syrië.

Goed onderhouden parken

Straatreiniging, Damascus

Het mag in Syrië dan wel oorlog zijn maar de overheid wil dat alles zoals altijd in de stad netjes proper wordt gehouden.

Wel is er regelmatig een gebrek aan elektriciteit maar ook dit lijkt relatief. Een donkere stad is Damascus zeker nooit en het nachtleven gaat er zijn gewone gang. Wel krijgen journalisten en andere officiële gasten steeds goed bewapende lijfwachten mee. Soms met de Kalasjnikovs in de aanslag zoals tijdens de rit van de Libanese grens naar Damascus.

Het ontvoeren van een westerse journalist zou immers te veel propagandavoedsel geven aan die rebellen. En dat wil de Syrische regering ten allen prijzen vermijden. Uiteindelijk ben je hier op hun uitnodiging en staan ze dus ook in voor je veiligheid. En wie op dit ogenblik zomaar zonder beveiliging naar Syrië gaat kan dan ook beter vooraf al zelfmoord plegen dan in handen te vallen van een der salafistische groepen.

Wat ook opvalt is dat de propagandazenders van de Golfstaten zoals al Jazeera van Qatar en al Arabiya van de Verenigde Arabische Emiraten gewoon op de televisie te bekijken zijn. Neen, de gewone Damasceen doet gewoon verder met zijn dagelijkse ritme. De winkels zijn er trouwens goed voorzien van alle levensbenodigdheden.

Mannen op caféterras in de soek van Damascus

Veel Syriërs gaan bij een bezoek aan hun stamcafé genieten van het roken met een waterpijp. Bij de salafistische rebellen, en niet alleen bij ISIS, is het roken verboden. Vrouwen verkrachten is in dit milieu dan weer een nationale sport.

Het wachten is gewoon op het einde van deze door het westen, Turkije, Israël en de Golfstaten georkestreerde oorlog. Met tienduizenden buitenlandse koppensnellers en plunderaars die zonder dat ze het veelal goed beseffen het land op vraag van die alliantie moeten vernielen. Maar met de komst van de Russen, de toegenomen steun van China en versterkingen vanuit Iran lijkt het tij te keren. Damascus snakt naar vrede.

Willy Van Damme

1) De groep werd op 11 januari 2012 tijdens hun bezoek aan de stad Homs door een onbekende groep met mortiergranaten aangevallen. De aanslag werd ook nooit opgeëist. Tijdens die aanval viel er een dode onder de journalisten, de onder meer voor de Franse televisiezender France 2 werkende Gilles Jacquier.

Het gebeurde in de late namiddag toen ze een betoging van aanhangers van de Syrische regering filmden. Onmiddellijk echter beweerden sommige van die reporters, waaronder de Nederlandse correspondent, Rudi Vranckx en Jens Franssen dat het Syrisch leger van Assad hiervoor verantwoordelijk was. Een van de aanwezigen in de groep schreef er zelfs een boek over om te kunnen bewijzen dat de Syrische overheid de schuldige was.

Van enig bewijs voor die straffe bewering was er echter nooit sprake. Op de Nederlandse televisie beweerde de betrokken correspondent zelfs doodleuk dat die rebellen niet over dergelijk wapentuig beschikten en die aanval dus alleen maar het werk kon geweest zijn van het leger.

De deels overdekte eeuwenoude soek van Damascus

De eeuwenoude soek van Damascus waar men letterlijk bijna alles kan vinden. Aan de toegang is er echter wel een strenge controle van iedereen die binnenkomt. Met zijn vele bezoekers is dit immers een der ideale plekken om een zelfmoordterrorist op af te sturen.

Het feit dat ze midden een betoging van aanhangers van het leger zaten kon hen niet eens van de wijs brengen. Het was een mooi staaltje van vooringenomenheid van dit soort ‘journalistiek’. Wat er ook gebeurde, was het negatief dan was de dader te zoeken in de omgeving van president Bashar al Assad. Zelfs al wees alles in de omgekeerde richting.

Nochtans was alles zo klaar als een klontje. Ze liepen immers midden in een van de vele door aanhangers van de Syrische regering gehouden betogingen in Homs. Betogingen die toen regelmatig door die salafistische rebellen werden beschoten.

Al maanden organiseerden die in de stad een waar schrikbewind met onder meer onthoofdingen van politieke tegenstanders en van leden van andere religieuze groepen. Maar dat wilden een Vranckx & Co niet weten. Ze weigerden het te zien.

Het ging zelfs zover dat Vranckx en Franssen er zuster Agnes Mariam, de organisatrice van de reis, van beschuldigden mee bij dit moordcomplot betrokken te zijn. Waarom? Simpelweg omdat ze wel met hen mee optrok in Damascus maar niet mee ging naar Homs. Voldoende voor beiden om haar te beschuldigen van wat in wezen een poging tot massamoord was.

Rijtje schuiven bij geldautomaat Maysalounstraat, Damascus

Ook hier is het soms aanschuiven aan de geldautomaat. Syrië heeft de voorbije jaren zoveel mogelijk de Amerikaanse dollar zitten weren in ruil dan voor de euro.

Over de zaak zijn drie rapporten gemaakt, twee door de Arabische Liga en een door het Franse gerecht. Alle drie de rapporten stelden dat de daders dienden gezocht te worden bij die rebellen. Feiten die te lezen waren in onder meer de Franse krant Le Figaro.

En nochtans staat de Arabische Liga tegenwoordig de facto onder controle van Saoedi Arabië en is Frankrijk een der tegen Syrië oorlogvoerende partij. Geen probleem echter voor een Rudi Vranckx die nog maanden na de publicatie van die rapporten op de VRT televisie in Villa Vanthilt stelde dat die aanslag zonder twijfel het werk was van het Syrisch leger. Het is een van de duizend-en-één voorbeelden van journalistieke leugens in deze zaak.

Voor zuster Agnes Mariam is gans de zaak hun eigen schuld. “Ik had elders werk te doen en kon dus niet mee naar Homs. Bovendien was er hun opgedragen om wegens de onveiligheid niet na 16 uur in Homs op straat rond te lopen. Ze trokken zich hier echter niets van aan en bleven maar filmen. Het zijn kinderen”, aldus de zuster.

Soldaat in het militaire Tishreenhospitaal in Harastan bij Damascus.

Deze Syrische soldaat overleefde de oorlog. Wel was zijn kin weggeblazen als gevolg van een ontploffing. Chirurgen maakten voor hem een nieuwe kin. De foto toont hoe zijn toestand was toen hij het hospitaal binnenkwam.

2) Het Aramees is een zustertaal van het Hebreeuws juist zoals het Duits verwant is met het Nederlands. Het was de volkstaal van de streek voor de komst van het christendom en de islam. Het wordt ook nog deels gesproken in Turkije, Libanon en Irak. Het behoort zoals trouwens ook het Arabisch tot de Semitische taalgroep.

Er is sprake van een Oost- en West-Aramees met daarbij dan nog enkele onderverdelingen. Dit kunnen echter gezien worden als dialecten. De taal wordt bij sommige christelijke kerken nog steeds gebruikt in de liturgie.

De reis werd mogelijk gemaakt door een comité van Syrische Nederlanders. Het zevenkoppige team bevatte nog een andere Belg, Paul Vanden Bavière, de gewezen journalist van De Standaard. Hij werkt tegenwoordig voor de website Uitpers.

Vertalers

Recentelijk namen de mensen van de Franstalige Brusselse website Invest’action met o.m. Michel Collon contact op met mij om bepaalde artikels van mijn blog over te nemen en te vertalen naar het Frans.

Wie denkt daarbij te kunnen helpen en hiervoor voldoende tijd kan vrijmaken kan contact opnemen met de website via het mailadres secretariat@michelcollon.info met vermelding: traduction ndls. Het is uiteraard vrijwilligerswerk, dus zonder vergoeding.

Willy Van Damme

Syrië–Rusland en Assad zetten NAVO schaakmat

Het plan voor een vliegverbod boven delen van Syrië is volgens een uitgebreid en gedetailleerd artikel in The Financial Times afgevoerd. Het stuk verscheen gisteren 5 oktober met als titel ‘Kremlin show of Strength scuppers Syria no-fly zone plan’ en was geschreven door Sam Jones, hun specialist van het militaire aspect in de internationale politiek. Een man met uiteraard goede contacten binnen het betrokken Britse establishment.

Vliegverbod

Volgens dat artikel waren de plannen voor een Syrische zone met vliegverbod voor het Syrische leger in een finaal stadium en was er onderling binnen de NAVO hierover grotendeels overeenstemming. Het is een al straks vier jaar oude eis van Turkije. En die zone zou niet alleen aan de Turkse grens eenzijdig door de NAVO worden ingesteld maar, opmerkelijk, ook aan de Jordaanse grens.

Het argument dat men al een tijdje bij voorstanders hiervan gebruikt is natuurlijk – wat kon je anders verwachten – het humanitaire, het beschermen van de vluchtelingen die dan in de redenering van de NAVO op de vlucht zijn voor die ‘barbaarse dictator’ president Bashar al Assad. Juist zoals men in 2011 hoogstnodig de bevolking van het Libische stad Benghazi moest beschermen tegen de ‘brutale dictator’ Moeammar Kaddafi.

Een ander en meer nieuw gebruikt argument is de strijd tegen ISIS. Men wil hen zogenaamd de controle over die aan Turkije gelegen grensposten afnemen zodat de Koerden en de (sic) gematigde rebellen er vrijer kunnen opereren en ISIS gekortwiekt wordt.

Vooral dan financieel want die grensposten en de handel van ISIS met het buitenland brengt hen goed geld op. Dat Turkije al jaren onder een hoedje speelt met ISIS vergeet men bij de NAVO dan maar gemakshalve. Het past niet in het plaatje dat men wil schapen.

Kruiser Moskva - 3

Het vlagschip van de Russische Zwarte Zeevloot de kruiser Moskva dat de beschikking heeft over het S-300 luchtafweersysteem en dat zo gans de Syrische kust kan beschermen tegen vijandige vliegtuigen. Het licht nu voor die Syrische kust schietensklaar.

Het afkondigen van die zones was volgens de krant maar een kwestie van dagen, hooguit een paar weken. Maar de komst van Russische oorlogsschepen en enkele tientallen vliegtuigen en helikopters heeft, stelt nog steeds Sam Jones, dat plan doen mislukken.

S-300 Luchtafweersysteem

Volgens de auteur zorgde immers vooral de aanwezigheid van gevechtsvliegtuigen als de hypermoderne Sukhoi 30 bij de NAVO ervoor om de alarmbellen te doen afgaan. Bovendien ligt er voor de Syrische kust een stevig uit de kluiten gewassen Russische vloot met o.m. de kruiser Moskva, een torpedojager en twee fregatten. Waar nu nog schepen aan toegevoegd worden. Waarbij de Moskva over een batterij S-300 luchtdoelraketten beschikt.

Het is een der door Israël en de VS meest gevreesde wapens uit het Russische arsenaal. De VS en Israël hebben de voorbije jaren hemel en aarde bewogen om de reeds lang door Rusland aan Iran beloofde S-300 niet te leveren. Waar Moskou tot voor kort ook op inging. Wat Rusland dan in ruil kreeg is natuurlijk niet geweten. Maar hier is niets gratis.

Maar de komst van vooral de Sukhoi 30 en de S-300 hebben de NAVO, volgens dat artikel, verplicht dit idee voor een gedeeltelijk vliegverbod te doen afblazen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan opperde het voorstel gisteren en vandaag bij zijn bezoek aan Brussel wel nog eens maar hij leek er niet erg meer op aan te dringen. Het werd niets. Ook hij wist al dat dit een verloren strijd was.

Sukhoi SU-30MK2 - 1jpg

De Sukhoi-30 wordt binnen de NAVO gezien als een der bekwaamste gevechtsvliegtuigen, de schrik van de F16 schrijven onze media. Er zijn er nu voorlopig 4 van gestationeerd in Syrië.

Daarbij leverde Rusland aan Syrië ook een pak hoogtechnologisch materiaal om bijvoorbeeld de communicatie in een bepaald en groot gebied uit te schakelen. Allemaal hypermodern materiaal die er moet voor zorgen dat Syrië samen met Rusland in alle gevallen meester blijven van de zaak. Wat betekent dat ze het Syrische luchtruim effectief kunnen bewaken tegen elke vijand en die de toegang kunnen ontzeggen.

Bezetting

Zo’n zone met vliegverbod zoals Turkije en enkele anderen willen is in wezen natuurlijk de bezetting door de NAVO van een zeer cruciaal stuk Syrisch grondgebied. De controle over haar grenzen zijn voor de regering in Damascus zowel om reden van veiligheid als om economische reden zeer belangrijk. En die zou men haar dus hebben willen ontnemen. Wat in wezen een oorlogsverklaring is. 

Maar het optreden van Rusland en Syrië met steun van Irak en Iran zorgden ervoor dat de plannen om Syrië deels te bezetten in de prullenmand raakten. En vermoedelijk ook definitief.

Ook presidentskandidate Hillary Clinton, in deze kwestie altijd een voorstander geweest van de harde lijn, liet dit idee vandaag in een toespraak varen. Alleen als men een oorlog met Rusland wil zal men in de VS doorzetten. Maar daar lijkt men voorlopig bij de NAVO niet toe bereid.

S-300 Luchtafweersysteem -

Het op land gebaseerde S-300 luchtafweersysteem waar Israël en de VS zo bevreesd voor zijn. Het wordt nu ook aan Iran geleverd en moet verhinderen dat iemand noch op het idee zou komen om Iran te bombarderen. Israël en haar vriend Saoedi Arabië zijn gewaarschuwd.

Het inrichten van zo’n zone met vliegverbod zou ook het optreden vergen van vliegtuigen van de NAVO die er dan de baas moeten spelen. Beneden op de grond zouden dat de salafistische groepen van diverse pluimage als gevolg daarvan heer en meester zijn. Een heel rare wijze om de burgers te beschermen natuurlijk.

Vluchtelingengolf

In die zin moet men vermoedelijk ook de vluchtelingengolf zien die West-Europa en merkwaardig vooral Duitsland de voorbije weken teisterde. In een ander artikel in die krant van gisteren ‘EU asks Erdogan to agree on migrant plan’ wordt indirect gesteld dat het Turkije is die deze vloedgolf op gang bracht en ze vermoedelijk via het manipuleren van zaken als de sociale media richting Duitsland stuurde.

Het is geweten dat Duitsland helemaal niet gediend is met de oorlogspolitiek van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en reeds allerlei maatregelen nam tegen die oorlogscoalitie. Zo vaardigde Berlijn een wapenexportverbod voor Saoedi Arabië uit. Door die vloedgolf te organiseren poogde men Duitsland klaarblijkelijk onder druk te zetten.

En terwijl men in Europa snel een oplossing eist van Turkije en klaagt over het feit dat het niets doet tegen die stroom van vluchtelingen stond Ankara blijkbaar op de rem. “We zijn niet gehaast”, stelde een een anonieme hooggeplaatste Turkse woordvoerder in de krant. Waarbij Erdogan in Straatsburg het als een soort van extra nog nodig zag om de EU in die kwestie nog eens publiek uit te schelden. Je moet maar durven.

Vluchtelingen in Europa - 1

Uit Turkije komende Iraakse en Syrische vluchtelingen, een gift van de Turkse president Erdogan en zijn AKP, lid van de Moslimbroederschap. De Syrische vluchtelingenkampen in Turkije staan onder strikte controle van de Turkse regering en zijn gewoon rekruteringsoorden voor die salafistische rebellen. Hieruit vluchten is dan ook meer dan begrijpelijk.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het geruzie van de voorbije twee dagen in Brussel tussen Erdogan en de EU weinig resultaat opleverde. De EU beloofde geld voor vluchtelingen en er zouden ook gezamenlijke Grieks-Turkse controles op zee komen. Maar om dit laatste ooit te zien gebeuren zal er nog heel veel water door de Bosporus in Istanbul, of is het Byzantium, moeten vloeien.

Rusland en Syrië baas

Door het kordaat optreden van de Russen is het nu wel duidelijk dat het Rusland is die samen met Syrië heer en meester is in het Syrische luchtruim. Pogingen van NAVO-landen en de Golfstaten om zonder toestemming van de Syrische regering in Syrië te bombarderen zullen vanaf nu aan de toelating van Damascus en Moskou onderhevig zijn.

De vergevorderde plannen voor een zone met vliegverbod in Syrië verklaren vermoedelijk de plotse juridische hoogstandjes van onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook België.

Daar men geen toelating van de VN kon krijgen ging men om ISIS aan te vallen dan maar solo slim spelen. Men vroeg wel toelating aan Damascus maar dat was of-the-record, officieus. Damascus liet boos begaan omdat het haar goed uitkwam maar was, terecht, heel achterdochtig.

Recep Tayyip Erdogan - 5

Erdogan stuurde eerst honderdduizenden vluchtelingen richting Europa en komt hier dan de EU uitschelden. Gezien die arrogantie is het niet te verwonderen dat zijn lijfwachten in Brussel tweemaal met mensen van de Belgische veiligheidsdiensten op de vuist gingen. En toen mevrouw Erdogan in de chique Brusselse Louizalaan wou gaan shoppen blokkeerden Turkse lijfwachten gewoon de zeer drukke straat en de winkels. Arrogant crapuul dus dat men beter het land uitzet. Hij ging dan ook met lege handen en een negatieve pers huiswaarts. Pek en veren waren beter geweest. Maar het feit dat die rellen in onze pers uitlekten is natuurlijk ook een goed alternatief. Het toonde wat voor een agressor die man is.

Ondertussen zocht en ontdekte men bij de NAVO plots een argument om toch zonder toestemming van de VN in Syrië te kunnen bombarderen en zijn goesting te doen. Het is het eerder hier besproken argument van luitenant-kolonel en hoofd van onze militaire juridische dienst Chris De Cock (1) over de zaak.

Die stelde dat aangezien ISIS hier al enkele terreurdaden pleegde men door hen aangevallen werd en België dus zowel in Irak als in Syrië mocht optreden als een vorm van zelfverdediging.

Nonsens natuurlijk want dan had men wegens de terreuraanvallen hier in Europa van de PKK, IRA of ETA die respectievelijke landen, Turkije, het Verenigd Koninkrijk of Spanje mogen aanvallen. Ik zie het al gebeuren.

ISIS als westerse creatie 

En bovendien vergeet men gemakshalve dat die Islamitische Staat in wezen een creatie is van de NAVO en dat o.m. België meehielp bij de financiering van ISIS. Hoe kan men anders de beslissing van 23 mei 2013 zien, genomen door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken om het embargo voor Syrië deels op te heffen, namelijk voor olieproducten.

Waarbij de Syrische oliebronnen pas de maand voordien door ISIS (toen nog al Qaeda in Irak) waren veroverd. Een hoogst verbazende snelheid die toont hoezeer men in de EU er op gebrand was om ISIS te kunnen financieren en hen zo een overwinning in Syrië te bezorgen.

In die zin dient men zich dan ook vragen stellen bij die terreuraanvallen van ISIS in Europa. Zijn ze echt het werk van terroristen of waren ze gewoon bedoeld om de NAVO een juridisch argument te geven om Syrië toch aan te vallen.

Vladimir Poetin - 6

De Russische president Vladimir Poetin lijkt de oorlogsheren bij de NAVO zo te zien schaakmat te hebben gezet door zijn luchtmacht en een deel van zijn Zwarte Zeevloot naar Syrië te sturen. Het lijkt een meesterzet te zijn.

Het lijkt erg ver gezocht maar in de internationale diplomatie en het wereldje van militairen en geheime diensten moet je van niets verschieten. Daar is werkelijk alles mogelijk. Lees maar het boek ‘The Quiet American’ van Graham Green of bekijk de filmversie ervan met Michael Caine in een glansrol.

Door het optreden van Moskou kan niet alleen de Syrische regering wat geruster slapen. Vooral echter de 17 à 18 miljoen in regeringsgebied levende burgers kunnen nu gewoon verder leven en hopen dat de agressie tegen hun land zo snel mogelijk stopt. En daar gaat het hem om, de vreedzame Syriërs echt beschermen. Niet op zijn Libisch.

Het idee om Syrië om te vormen tot een soort salafistische staat is te gruwelijk om in te beelden. Er gebeurden in de twintigste eeuw in de regio al wat massamoorden maar dit zou nog veel erger zijn. Het zou naast de afslachting van miljoenen mensen het vernielen zijn van de wieg van onze beschaving. En dat is nochtans wat onze westerse politici voor ogen hadden. Of dat nu nog steeds zo is is afwachten.

Ummayyadenplein, Damascus

Het Ommayyadenpaleis in Damascus, een der voornaamste gebouwen uit de geschiedenis van de islam en ook deels het christendom, wiens vernieling door die salafisten voor onze minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, gezien zijn steun aan die bendes, blijkbaar geen probleem vormt.

Willy Van Damme

1) Zie op deze blog het stuk: Syrië en het ‘recht op zelfverdediging’ van Chris De Cock van 15 september 2015.

Syrië–De schrik voor Assad

Het wordt stilaan duidelijk wat voor het westen op dit ogenblik het struikelblok is in de kwestie van Syrië. En dat is de schrik die men heeft voor president Bashar al Assad. Niet dat men bang is dat Assad bommen op de VS gaat gooien of zoals de salafisten doen en hier terreuraanslagen gaat plegen op bijvoorbeeld een Thalystrein. Neen men heeft schrik voor de populariteit van de man.

Populariteit

Getuige is het interview dat de Britse minister van Buitenlandse Zaken Philip Hammond vandaag had met het Canadees-Britse persbureau Reuters (1). Daarin gaat hij dieper in op de discussies die de Onheilige Alliantie van het Westen, Turkije en een aantal Golfstaten waaronder Saoedi Arabië en Qatar met Rusland en Iran voeren over Syrië.

Men wil Assad desnoods jaren als president aanvaarden maar meedoen aan de volgende presidentsverkiezingen is op dit ogenblik de rode lijn voor die oorlogsheren uit Londen & Co. En dat betekent dat men ondanks de al jaren voortdurende propaganda over de ‘moordenaar van zijn eigen volk’ perfect weet dat Assad er zeer populair is.

Philip Hammond - 3

De Britten slaagden er na straks vijf jaar niet in Assad te verslaan ondanks de inzet van massale voorheen nooit geziene middelen. Desondanks denkt Philip Hammond dit nu toch te bereiken aan de onderhandelingstafel. Maar de macht komt in dit dossier uit de loop van het geweer. Wil de man het land verder vernielen, meer terroristen kweken en meer vluchtelingen richting Europa sturen? Of wil hij vrede? Aan hem de keuze. 

Ongetwijfeld heeft men hierover geheime interne peilingen gehouden. Een recente wel publiek gemaakte peiling van het Amerikaanse Gallup wijst trouwens in die richting van een groot vertrouwen van de bevolking in Assad.

Zo stelde 80% van de ondervraagde Syriërs volgens Gallup dat ISIS een creatie van de VS is. Wat kan tellen! Men kan terecht twijfelen aan de waarde van die peiling maar Gallup presenteerde ze wel. En ook andere elementen tonen diezelfde trend.

Zo stelde Philip Hammond tegen Reuters (1) vandaag:

He said that Britain needed “absolute clarity” that Assad would not be part of Syria’s future and rubbished proposals put forward by Russia and Iran for elections as a means to end the conflict.

Hij stelde dat het Verenigd Koninkrijk absolute klaarheid moeten hebben dat Assad geen deel kan uitmaken van de toekomst van Syrië. En hij verwierp dan ook de voorstellen van Rusland en Iran om dat probleem via verkiezingen op te lossen.

Hammond said Syria was “a million miles away” from being able to hold a free and fair vote. “In a country where 250,000 people have been killed and 12 million people have been displaced, half of them outside the country – how can you talk about free and fair elections?” he said.

Hammond stelde dat Syria “miljoenen mijlen ver verwijderd” is om vrije en eerlijke verkiezingen te organiseren. “In een land waar 250.000 mensen werden vermoord en 12 miljoen mensen op de vlucht zijn, de helft daarvan buiten het land, hoe kun je dan praten over vrije en eerlijke verkiezingen”, aldus nog Hammond.

If the price for doing that is that we have to accept that Assad will remain as titular head of state for period of time, do I really care if that’s three days, three weeks, three years or even longer? I don’t think I do,” he said.

Als de prijs om dat te doen dat we Assad aanvaarden als titulair staatshoofd voor een bepaalde periode, dan kan het mij niet schelen of dat voor drie dagen, drie weken of drie jaar of zelfs langer langer is? Ik denk niet dat dit een probleem is”, aldus nog Hammond.

But Hammond said that for such a transition, Assad should make a pledge not to run in any future election and that he would give up control over Syria’s security apparatus.

Maar, stelde Hammond, dit betekent dat voor zo’n transitieperiode Assad een belofte moet doen om niet deel te nemen aan enige toekomstige verkiezing en dat hij de controle afgeeft over het Syrische veiligheidsapparaat.

Kolonialist

Het probleem met die uiteraard zeer agressieve arrogante Britse houding is dat de macht in dit soort zaken altijd komt uit de loop van het geweer. En de situatie is hier dat Hammond op dit ogenblik de keuze heeft tussen het aanvaarden van Assad en zijn deelname aan verkiezingen of het verder voortzetten van die oorlog door nog meer salafistische terroristen en meer wapens naar Syrië te sturen. Nu staat hij schaak.

Bashar al Assad

Het westen heeft duidelijk schrik van de populariteit en weet dat Assad de verkiezingen zal winnen. Alle westerse propaganda ten spijt. Waarom trouwens diende men anders tienduizenden terroristen en massa’s wapens naar Syrië te sturen als hij toch zo weinig steun heeft onder de bevolking?

Het toont ook aan dat Hammond geen democraat is maar gewoon een kolonialist die nog steeds denkt in termen van ‘Britain rules the waves”. Maar London controleert tegenwoordig met de Schotse revolte zelfs nog amper Groot-Brittannië zelf, laat staan Noord-Ierland of welk ander werelddeel ook. Het is niet in staat om voorwaarden te dicteren. Zelfs niet met de alliantie die men tegen Syrië in stelling heeft gebracht.

De oorlog duurt straks vijf jaar en men is nog nergens. Ja, men heeft de vrienden van ISIS die het oostelijke woestijngedeelte van het land grotendeels controleren en men bezit bijna de helft van Aleppo en het veruit grootste deel van de aan Turkije grenzende provincie Idlib. Maar 80% van de in het land gebleven bevolking leeft onder Assad en schuilt daar voor die salafistische bendes die hun levensstijl bedreigen.

Democraten

En het argument dat Hammond hier tegen Assad gebruikt is gewoon zo idioot dat het amper enige consideratie waard is. Alsof men zodra de salafisten grotendeels verslagen zijn geen verkiezingen met Assad kan houden maar zonder hem dan wel. Kom nou.

Als het westen stopt met het bewapenen van al Qaeda stort dat verzet gewoon als een kaartenhuisje in elkaar. Zeggen dat men ook dan geen verkiezingen met Assad kan houden is lachwekkend. En als het niet kan met Assad dan kan het feitelijk ook met niemand anders. De kiezers laten beslissen is trouwens de ultieme vorm van democratie.

Maar ja, in het Verenigd Koninkrijk is het al meer dan dertig jaar de traditie dat de keuze voor premier te beurt valt aan de Australiër met ook Amerikaanse nationaliteit zijnde mediamagnaat Rupert Murdoch.

Wat Hammond & Co niet belet om het Verenigd Koninkrijk de bakermat van de democratie te noemen. Met als argument de Magna Carta, je weet wel die staatsgreep uit 1215 van de Engelse adel tegen hun vorst de failliete Koning Jan Zonder Land.

Het voordeel van dit gesprek van Reuters met Hammond is dat onze vermoedens over de werkelijke posities van de beide partrijen nu een bevestiging kregen en duidelijker zijn. We weten nu ook wie de echte democraten zijn. En dat is niet een Philip Hammond. Dat is hooguit een verdediger van de terreur.

Willy Van Damme

1) Reuters, 4 oktober 2015, “Russia is conducting ‘asymmetric warfare’ in Syria – Hammond”, William James. http://uk.reuters.com/article/2015/10/04/uk-mideast-crisis-syria-britain-hammond-idUKKCN0RY0Q520151004?feedType=nl&feedName=worldNews

Het Laatste Nieuws zoekt Syrische holocaust

Uw redacteur Guy Van Vlierden roept in de krant van vrijdag 2 oktober in het artikel ‘Poetin trotseren om IS te verslaan’ op om het leger van de Syrische regering met bombardementen uit te schakelen. Voor hem kan het geen kwaad dat er dan ‘een ook niet zo lieflijk stuk van het verzet gedoogd moet worden’. Hij neemt het erbij.

In het regeringsgebied wonen nu ongeveer 16 tot 18 miljoen mensen waarvan een 8 miljoen vluchtelingen. Vooral mensen die het salafisme van dat verzet niet lusten. Hij wil die dus ook op de vlucht laten slaan, zich met geweld laten bekeren tot het salafisme of anders laten figureren in het zoveelste onthoofdingsfilmpje van die groepen.

Prettige vooruitzichten dat uw redacteur voor die mensen in petto heeft. Van een (sic) humanist gesproken. En dan zijn er de vooruitzichten voor de salafistische terreur wereldwijd. Onze politiemensen gaan niet weten waar eerst mensen te arresteren of neer te knallen. Maar geen probleem voor Guy Van Vlierden. Wat een niveau.

Willy Van Damme

De man wist eerder deze maand al te melden dat “China pakt leiding in grondoorlog tegen IS”. Een verhaal dat in essentie gebaseerd was op een bericht van de pro-Syrische webkrant al Masdar maar dat, behoudens bij de Israëlische website Debkafile, gekend voor zijn goede contacten met de Israëlische geheime diensten, nergens bevestiging kreeg.

Zelfs al zijn dat serieuze websites dan nog dient men dit bericht daarom met grote voorzichtigheid aan te pakken zoals een Amerikaanse specialiste van de Chinese zeemacht in haar analyse van deze zaak opmerkte.

Geen probleem echter voor de man en zijn krant die het met extra grote en vette letters bracht. Wie kan nu eenmaal weerstaan aan een zo’n sappige bloeddoorlopen titel zelfs als is het mogelijks niet eens waar? Zeker geen Het Laatste Nieuws of Guy Van Vlierden. Die happen zo toe. Wie maalt bij die krant nu eenmaal om de waarheid? De verloren gevlogen vlieg misschien.

De Standaard–Alles voor Vlaanderen Alles voor Allah

De Standaard blijft mij maar verbazen met haar berichtgeving over o.m. het Midden-Oosten.

Dat de krant zowat al vijf jaar de spreekbuis is van salafistische terreurgroepen is overduidelijk. Je hebt natuurlijk jullie correspondent Jorn De Cock en zijn echtgenote die eerst vanuit Damascus, toen werkende voor de ‘duivel’, nadien plots de goedheid van allerlei salafistische terreurbendes ontdekten.

Zo ging zijn echtgenote in Qatar, de financiers van al Qaeda e.a. frisse jongens, de jihadistische revolte in Libië via haar mediawerk steunen waarover haar man dan berichte. Waarbij De Cock natuurlijk de loftrompet zong van allerlei salafistisch crapuul. Men leze er zijn boek maar over na.

En eens Libië in puin helpen slaan trok uw correspondent en zijn echtgenote dan maar terug naar Libanon om een helpende hand uit te steken bij die Syrische salafisten om hen mediatraining te geven. Ja, die onthoofdingsvideo’s moeten toch goed in beeld gebracht worden zeker.

En dan is er Uw medewerkster Corry Hancké die bij haar berichtgeving over de Krim zowat de spreekbuis is van Hizb ut Tahrir, nog zo’n frisse moslim extremisten. Wou je wat weten over het ‘trieste’ lot van de Krimtataren, Corry Hancké hield gewoon de luidspreker vast voor de groep. Mooie berichtgeving. Echt iets voor een ‘kwaliteitskrant’.

En dan heb je de regelmatig in de krant weerkerende columns van die Chams Eddine Zaougui die men best de officieuze Belgische woordvoerder kan noemen van die op Syrische bodem vechtende salafistische groepen.

En dan krijgen we nu vandaag een opiniestuk over Syrië van Bart Sturtewagen waar hij kritiek geeft op het Russische optreden. Waarom? Omdat ze een gebied aanvielen “waar hoofdzakelijk rebellen actief zijn die Washington als uiteindelijk winnaar van de burgeroorlog hoopt te zien”.

En voor Bart Sturtewagen kan dat niet. De VS mag wapens aan die salafisten geven, geen probleem. Syrië een soevereine natie? Kom nou, dat is voor onnozelaars want de VS zegt anders en dus mag die er doen wat ze wil. De internationale wet, dat is iets voor mietjes.

Mag ik er Uw redacteur attent op maken dat die rebellengroep daar een onderdeel is van het ‘Leger van de Verovering’, een front van meerdere salafistische groepen waarin Jabhat al Nusra (de Syrische tak van al Qaeda) feitelijk de leiding heeft. De VS heeft trouwens al herhaaldelijk ook Jabhat al Nusra zitten bombarderen. Laatst nog begin augustus 2015. Was het voor de show? Wie weet.

Daarbij zou hij moeten weten dat Nusra en ISIS samenwerken in onder meer het vluchtelingenkamp Yarmoek en nabij de Libanese stadjes Ras Baalbek en Arsal. Misschien kan Uw krant zich eens afvragen of het wel kan dat een aan al Qaeda verbonden stelletje salafisten zomaar van de CIA wapens kan krijgen.

Het steunen van al Qaeda & Co, op welke wijze ook, is immers door een resolutie van de VN-Veiligheidsraad verboden. Dus ook het voeren van propaganda voor die groep zoals De Standaard al straks vijf jaar lijkt te doen.

Maar twee tips voor de redactie. Eis dat de dames op de redactie in de toekomst komen werken met een nikab met handschoenen en in een apart lokaal zonder mannen. Verder raad ik jullie een reisje met de Thalys naar Parijs aan. Misschien komen jullie er op die trein nog wat vrienden tegen.

Willy Van Damme

Een reactie op de serie columns ‘Boeiende tijden’ van Bart Sturtewagen van vandaag met als titel “Dienstmededeling: hier waak ik”. Bart Sturtewagen wist ooit begin 2003 in een discussie per mail te stellen dat Saddam Hoessein en Irak zonder twijfel massavernietigingswapens hadden zoals de VS beweerde.

Kort nadien viel de VS het land gewapend met die bewering aan met het idee het totaal te vernielen. Wat echter niet geheel lukte. Uiteraard zijn er na die invasie geen massavernietigingswapens gevonden. Maar geen zorg voor Bart Sturtewagen, het als een papegaai napraten van wat de VS zegt is zijn grote specialiteit gebleven. Hij bewees het vandaag opnieuw.

Het continue bedrog van De Morgen

Het is erg interessant te zien dat De Morgen nog steeds al Qaeda in Syrië steunt. De zogenaamde rebellengroep in de Syrische provincie Hama waar jullie vandaag in ‘Russen droppen bommen op burgers’ naar refereren werkt immers in een front samen met Jabhat al Nusra, het Syrische filiaal van al Qaeda.

Een essentieel gegeven dat jullie de lezers onthouden en welke ook vragen stelt bij de geloofwaardigheid van de door jullie effectief als zijnde waar aangenomen getuigenissen.

Mag ik er jullie daarbij ook attent op maken dat als gevolg van resoluties van de VN-Veiligheidsraad het steunen van al Qaeda, direct of indirect zoals De Morgen feitelijk lijkt te doen, een zware misdaad is. De Morgen steunt in de praktijk in wezen dus een terroristische groep.

Russische bombardementen - gewond kind - 1 oktober 2015

Gisteren in de media een door de Russische bombardementen gewond kind. Alleen is de foto al dagen oud. Geen verbazing, het is oorlog, het is propaganda en het is De Morgen. Kinderen zijn hier dus nog voor iets goed. Geeft men ze geen geweer dan kan men er nog altijd foto’s van nemen. De man op de foto is lid van de Witte Helmen, de civiele tak van al Qaeda & Co. Ze krijgt financiële steun van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS.

In het artikel ‘Zelfs boven zijn gewicht blijft Poetin een bokser’ op pagina 3 citeert Maarten Rabaey een zekere Igor Sutyagin van de door jullie als ‘defensiedenktank’ omschreven RUSI die dan voor Rusland bezwarende verklaringen doet. Zonder echter zoals het zou horen te zijn dat men die organisatie politiek situeert.

RUSI staat voor Royal United Services Institute, en dat is een tak van het Britse leger. Wat betreffende zijn beweringen natuurlijk zowat alles verklaart. Een link die De Morgen naar mijn aanvoelen niet toevallig echter verzwijgt.

Er zijn voor De Morgen zo te zien bepaalde zaken die de lezers best niet weten. Het is als vroeger: Hou jij ze dom, we zullen wij ze dan wel arm houden.

Willy Van Damme

Lezersbrief naar aanleiding van de berichtgeving over Syrië in De Morgen van vandaag 2 oktober. Een krant die een krant wil genoemd worden had natuurlijk vertrekkende van dit verhaal over die Syrische groep een onderzoek kunnen doen naar de rol van de CIA in het bewapenen van terreurbendes en de ruzies binnen de regering van Barack Obama over het buitenlands beleid. Maar De Morgen vertikt dat. Wat dacht je? Hierover onderzoek doen? Vergeet het.

Het Midden-Oosten: Frontale Duitse aanval op Frankrijk

Dat Duitsland in het Midden-Oosten al lang een ander beleid volgt dan Frankrijk en ook het Verenigd Koninkrijk is voor wie nader toeziet overduidelijk. Zo wou Duitsland niet deelnemen aan de bombardementen op Libië van 2011 tegen Kaddafi.

Het Handelsblatt valt uit

Ook wat betreft Syrië is Duitsland steeds meer terughoudend geweest dan Parijs waar men betreffende agressiviteit zowat een hoogtepunt heeft bereikt. President Nicolas Sarkozy en nadien François Hollande lijken wel kopieën van Napoleon Bonaparte die ook overal zijn wil wou opdringen en daarvoor dan maar ten oorlog trok. Men kent de gevolgen: Sint-Helena en het einde van de Franse hegemonie over Europa.

Handelsblatt, het invloedrijke Duitse blad, trok gisteren in haar Engelstalige weekeditie zeer scherp van leer tegen het Franse beleid van de beide presidenten. En men kan zich perfect inbeelden dat men in Berlijn op de kanselarij van Angela Merkel een gelijkaardige opinie heeft over de Franse capriolen en oorlogspolitiek. Het is ook gebaseerd op dossierkennis en een ijzersterke logica die men ook hier regelmatig kan lezen.

Walter Steinmeier - 5

Walter Steinmeier, minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, moet nu in het dossier van Syrië op zijn stappen terugkomen. De steun aan de Franse-Britse oorlogvoering breekt hem zuur op. In Duitsland is onderhuids de kritiek op dit Franse en ook Britse optreden enorm.

Zo schreef het Handelsblatt: 

Commentaries on the refugee crisis point fingers at two parties: the heartless east Europeans and the German chancellor who listens too closely to her heart. No one dares out the biggest offender: France, which bears a large share of responsibility for the ever-worsening crisis.

Commentaren over de vluchtelingencrisis wijzen steeds met hun vingers richting twee partijen: De hartelozen in Oost-Europa en de Duitse kanselier die teveel naar haar hart luistert. Maar niemand durft het blijkbaar aan om de grootste schuldige aan de duiden: Frankrijk, die een grote verantwoordelijkheid draagt voor de steeds maar erger wordende crisis.

From the former rightist President Nicolas Sarkozy to his leftist successor François Hollande, there has been an astonishing continuity of policies that favor flight-promoting actions while fending off refugees.

Van de gewezen rechtse president Nicolas Sarkozy tot zijn linkse opvolger François Hollande, is er een verbazingwekkende continuïteit met een politiek die het vluchtelingenprobleem creëert en gelijktijdig zorgt dat men zo weinig mogelijk van die vluchtelingen opneemt.

Mr. Sarkozy bombed the empire of Libyan dictator Muammar Gaddafi to smithereens without having the faintest idea about what should replace it. The hyperactive conservative provoked a mini-Iraq, allowing al-Qaeda and the Islamic State to funnel refugees to Europe as a commercial undertaking.

Mr Sarkozy bombardeerde het rijk van de Libische dictator Moeammar Kaddafi in stukken zonder zelfs meer het minste idee te hebben wat er nadien moest komen. De hyperactieve conservatief provoceerde een mini-Irak waarbij bewegingen zoals Qaeda en de Islamitische Staat massaal vluchtelingen naar Europa sluizen alsof het een soort van commerciële onderneming is.

So far, his successor, Mr. Hollande, hasn’t tried to change much. At least he sent soldiers to Mali to limit the spread of terror from Libya in a southerly direction. Mr. Hollande would have been happy to bomb another dictator out of office, Syria’s Bashar al-Assad, but now he wants to conduct air strikes in Syria against the Islamic State and is cozying up to Mr. Assad.

Tot nu veranderde zijn opvolger, Mr. Hollande, hier weinig aan. Uiteindelijk stuurde hij dan soldaten naar Mali om de terreurgolf komende vanuit Libië richting zuidwaarts in te dammen. Mr. Hollande zou er zelfs plezier in hebben geschapen om ook die andere dictator, de Syrische Bashar al Assad, met bommen uit zijn ambt te verjagen. Maar nu wil hij plots in Syrië bombardementen uitvoeren tegen de Islamitische Staat en wil hij vriendjes worden met Mr. Assad.

Duitse medeverantwoordelijkheid

Voor wie nog over Europa spreekt en de Duits-Franse as rond wie alles draait moet dit wel een stevige ontnuchtering zijn. Het is bijvoorbeeld opgevallen dat Duitsland, samen met Zweden, een wapenembargo afkondigde tegen Saoedi-Arabië terwijl Frankrijk er desnoods zijn laatste gevechtsvliegtuig aan zou verkopen. En België zijn laatste wapen van FN.

François Hollande - 11

President François Hollande (PS) moest zo nodig het beleid van Nicolas Sarkozy, zijn voorganger, met betrekking tot het Midden-Oosten voortzetten. De man is dan ook een der hoofdverantwoordelijken voor de massale afslachting van de Syriërs, de miljoenen vluchtelingen en het vernielen van het onvoorstelbaar mooie Syrische culturele erfgoed. Een erfgoed dat ook het Europese en dus Frans is. Frankrijk opent in Iran kortelings een handelskantoor. Volgend jaar in Damascus?

Eergisteren verklaarden de Britse minister van Buitenlandse Zaken Philip Hammond en zijn Franse collega Laurent Fabius, de twee oorlogvoerende landen van de EU, dat ze toch wel enkele opmerkingen hadden over het Russische optreden in Syrië.

Een verklaring die ze aflegden voor ze in vergadering gingen met hun Duitse collega Walter Steinmeier en Federica Mogherini, verantwoordelijk voor de Europese buitenlandse politiek. Het zal er ongetwijfeld erg stormachtig aan toe zijn gegaan.

Nadien zwegen Hammond en Fabius. Begrijpelijk. Vandaag stelde Hammond trouwens al dat men met Assad moet praten. Je weet wel, die ‘zeer brutale dictator’. Waarmee hij Walter Steinmeier en Angela Merkel al naar de mond praatte. Je ziet wie dat ‘gesprek’ won.

Uiteraard is Duitsland hier zeker niet vrij van zonde. Zo steunde het in feite op Europees vlak tot voor kort de oorlogspolitiek van Londen en Parijs. Nooit maakte men in Berlijn voor zover geweten enig bezwaar. Zo stemde het in 2011 in met de zware economische strafmaatregelen tegen Syrië die de bevolking en de regering veel pijn deden en al Qaeda plezierden.

En bovendien is er de schandelijk stemming van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken van 23 mei 2013 om het embargo op handel met Syrië voor olieproducten op te heffen. De maand voordien had al Qaeda (toen nog met ISIS) de Syrische oliebronnen grotendeels veroverd. 

Met andere woorden: Walter Steinmeier hielp mee bij het financieren van ISIS. Hij is dus medeplichtig geweest aan een gruwelijke oorlogspolitiek tegen wat toch de wieg van onze beschaving is. Een onvoorstelbare misdaad.

Maar Duitsland heeft zijn fouten dan toch zo te zien ingezien, Frankrijk nog niet en blijft warm en koud blazen. Het rekende er ooit op om terug controle te krijgen over Syrië, haar vroeger mandaatgebied uit de periode na de eerste wereldoorlog.

Nu wil men terug maatjes worden met de ‘brutale dictator’ van Damascus. Walgelijk. En dan durft men in Parijs en Londen er Assad van beschuldigen de mensenrechten te schenden. Durf hebben ze in Parijs overduidelijk.

Willy Van Damme

Syrië–Ook Turkse president Erdogan gaat door de knieën

Het diplomatieke en militaire offensief van Rusland rond Syrië lijkt stilaan maar duidelijk vruchten af te werpen. Nadat eerder al de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en naar bronnen stellen ook Saoedi Arabië het aanblijven – zij het officieel voor hen maar tijdelijk – van de Syrische president Bashar al Assad in het kader van een politieke oplossing aanvaarden, lijkt als laatste nu ook Turkije zijn bocht te nemen.

Mogelijks met Assad

Zo verklaarde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vandaag volgens het Franse staatspersbureau Agence France Press:

“The process could possibly be without Assad, or the transitional process could be with him,” Erdogan told reporters after Eid prayers in Istanbul, when asked about a possible solution to Syria’s four-year civil war.

“Dit overgangsproces kan mogelijks zonder Assad of met hem”, aldus Erdogan tegen de journalisten die hij sprak na het gebed voor het Offerfeest in Istanbul en die hem vroegen naar een mogelijke oplossing voor de vier jaar durende Syrische burgeroorlog.

But “nobody envisages a future with Assad in Syria,” Erdogan added, saying it was “impossible for them (Syrians) to accept a dictator who has led to the deaths of up to 350,000 people.”

Maar “niemand voorziet een toekomst voor Assad in Syrië”, aldus nog Erdogan, daarbij stellende dat het “voor hen (de Syriërs) onmogelijk is een dictator te aanvaarden die verantwoordelijk is voor de dood van mogelijks 350.000 mensen.”

Erdogan was gisteren een eregast naast de Palestijnse president Mahmoud Abbas van de Russische president Vladimir Poetin bij het in gebruik nemen van een grote nieuwe moskee in de Russische hoofdstad Moskou. Wat tussen Vladimir Poetin en Erdogan dan werd besproken blijft uiteraard geheim, maar Erdogan zat in de alliantie tegen Syrië bijna totaal geïsoleerd.

Recep Tayyip Erdogan met Vladimir Poetin

Zou Erdogan hier zijn biecht doen? Hij zal dan wel heel veel te vertellen hebben gehad. Erdogan lijkt in de kwestie van Syrië eieren voor zijn geld te hebben gekozen. De hoop om Aleppo, Idlib en Mosoel in te palmen is verdwenen. Maar hoe gaan zijn huurlingenbendes in Syrië reageren? Die blijven zich opvallend tot heden geheel in het zwijgen te hullen. Merkwaardig!!

Benarde situatie

Bovendien zit Turkije in een benarde situatie. De oorlog die het voert tegen Syrië heeft het land al een fortuin gekost, vermoedelijk tientallen miljarden euro. Zo was Syrië niet alleen als exportmarkt zeer belangrijk voor Turkije maar ook als transitland richting de rest van de Arabische wereld. Zeker nu met de toestand in het noorden van Irak.

Reken daarbij nog de kost van de oorlogvoering en de daaraan gekoppelde opvang van een goeie 1 miljoen Syrische vluchtelingen. Van de sterke groei van de Turkse economie van een paar jaar terug blijft dan ook niets meer over. En met die andere buurlanden, Rusland en Iran ligt het omwille van Syrië ook al overhoop. Veel miserie dus.

En het was de sterke economische groei die zorgde voor de populariteit en verkiezingsoverwinningen van Erdogan en zijn partij de AKP. En die in elkaar stuikende economie is er mede de oorzaak van dat de AKP eerder dit jaar de verkiezingen verloor en niet zoals voorheen op haar eentje een regering kon vormen. En een coalitieregering wou de AKP niet vormen.

Waarbij ook komt dat de CHP, de seculiere partij en vertegenwoordiger van de erfenis van Kemal Ataturk, de MHP, erfgenamen van de neo-fascistische knokploegen van de Grijze Wolven, en de HDP, die voorkomt uit het Koerdische nationalisme, wegens historische meningsverschillen tot heden met elkaar niet willen samenwerken. Waardoor na de komende nieuwe verkiezingen in Turkije een totale impasse dreigt.

Met andere woorden: Erdogan staat schaakmat. En in Rusland, zoals ook elders, weet men dat maar al te goed. Vermoedelijk heeft Poetin dus aan Erdogan een moeilijk-te-weigeren voorstel gedaan waarna die dan als laatste ook overstag is gegaan.

Merkel naar Damascus?

Ondertussen heeft ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich uitgesproken in het voordeel van Assad door te stellen dat men ook met hem zal moeten praten. Wat komt na gelijkaardige verklaringen vanwege Spanje en Oostenrijk.

Angela Merkel - 1

Voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel is Assad nu plots een gesprekspartner geworden. Een feitelijk domme verklaring. Haar geheime diensten de BND is immers al meer dan een jaar kind aan huis bij de Syrische geheime dienst. En die dienst was als we sterreporters zoals Jorn De Cock van De Standaard mogen geloven zowat synoniem voor de meest gruwelijke folterpraktijken.

Sergeï Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, stelde gisteren dan ook erg optimistisch te zijn wat betreft de mogelijkheid van een diplomatieke oplossing voor dit zeer bloedig conflict.

Volgens een verklaring aan de Syrische staatstelevisie gisteren van Bouthaina Shaa, een topadviseur van president Assad, is er zelfs al een stilzwijgende overeenkomst tussen Rusland en de VS over de kwestie. Volgens het persbureau Bloomberg dreigde Poetin met een eenzijdig optreden van zijn leger in Syrië indien de VS niet akkoord zou zijn gegaan.

Dat er in het geheim al een akkoord is zou natuurlijk niemand mogen verbazen. Voor toppolitici en hun diplomaten publieke verklaringen afleggen is immers voordien in het geheim reeds al het voorbereidend werk gedaan. Wat daarna kom is een toneelstuk.

De grote krijtlijnen voor een akkoord zijn zo te zien al gekend, nu is het nog wachten wie van de Quislings uit de oppositie mee aan tafel mag gaan zitten om dan daarna wat centen te rapen in Damascus. Na dan verkiezingen. Er zullen dus volgend jaar bijna zeker een serie kamers vrijkomen in de vijfsterrenhotels van The Four Seasons in Istanbul en Doha, hoofdstad van Qatar.

Obama ontmoet Poetin

Ook blijkt Barack Obama nu plots toch bereid tot een ontmoeting onder vier ogen met zijn Russische collega. Die spreekt komende maandag 28 september voor het eerst sinds jaren de Algemene Vergadering van de VN toe.

Het wordt bijna zeker een historische speech daar hij normaliter dan zijn voorstel voor een vredesakkoord over Syrië aan de wereld zal voorleggen. In diplomatieke kringen wordt er al sterk naar uitgekeken.

Eerst werd in Washington gezegd dat Obama om politieke reden geen zin had in zo’n ontmoeting maar vandaag berichtte The New York Times en Reuters dat dit gesprek er nu op maandag of dinsdag toch zal komen. Volgens de krant was het allen nog een agendakwestie. Daarbij zouden officieel Syrië en Oekraïne besproken worden.

Het is de eerste serieuze ontmoeting tussen beiden sinds juni 2013 en de door de VS georkestreerde staatsgreep van februari vorig jaar in Oekraïne en het instellen van Amerikaanse sancties tegen Rusland. Ook dit is een alleen als positief te omschrijven ontwikkeling.

Vladimir Poetin en Barack Obama

Voor het eerst sinds meer dan twee jaar komt er terug een ontmoeting tussen Barack Obama en Vladimir Poetin. Obama heeft Poetin nodig om zich zonder kleerscheuren uit het door hem gecreëerde Syrische bloedbad terug te trekken. En dus wil hij hem ondanks de vele over Poetin uitgestrooide Amerikaanse modder terug officieel spreken. Nood breekt wet. Wat een mens al niet doet om als een goede president beschreven te worden in de geschiedenisboeken.

Egypte

Opmerkelijk is ook dat het Syrisch leger de voorbije twee weken overal zowat in het offensief lijkt te gaan. Sinds de lente dit jaar was het voor het eerst sinds begin 2013 de beurt aan de salafistische terreurgroepen om overwinningen te boeken. Met als voornaamste de inname van de steden Idlib, Busra, Palmyra (Tadmur) en Jisr as Shugur. Vanaf augustus was er dan een patstelling die nu verbroken lijkt.

Een andere opvallende gebeurtenis van de voorbije maand is dat Egypte begonnen is met het leveren van wapens en munitie aan het Syrische leger. Een deel ervan zou naar verluidt gebruikt zijn bij de strijd om de stad Zabadani bij de Libanese grens.

Tot grote woede van die salafistische groepen. Die stad is op een vierkante kilometer na volledig heroverd door het Syrische leger. Daar is nu een overeenkomst bereikt waarbij de overgebleven rebellen Zabadani mogen verlaten waarbij ze alleen hun lichte wapens mogen meenemen.

Die wapenleveringen passen in het herstel van de traditionele scheidingslijnen in de Arabische wereld tussen het seculiere en het islamistische extremistischer deel. Voordien heropende Tunesië al zijn ambassade in Damascus en waren er officiële contacten tussen Syrië en Egypte.

Men kan het zien, zeker ook wegens de evolutie rond Syrië, als het definitieve einde van wat men in de westerse media lang de Arabische Lente noemde. Maar wat in feite niets anders was dan een door de VS, Israël, Turkije, Qatar, de EU en Saoedi Arabië georganiseerde opstand om de seculiere regeringen in die regio te vervangen door islamistische fundamentalisten genre Moslimbroederschap en al Qaeda.

Willy Van Damme

Meer info over Syrië

Zowel het weekblad Trends als het gratis weekblad De Zondag brachten recent al verhalen over mijn reis naar Syrië. Bij De Zondag was dat een sfeerbeeld gemaakt tijdens mijn verblijf ginds welke op 30 augustus verscheen. Een tweede verhaal betreft een gesprek met de Belgische norbertijn Daniel Maes dat op 13 september geplaatst werd.

Deze man verblijft sinds 2010 in het Syrische klooster van de heilige Jacob de Verminkte, een in de streek goed gekende Perzische martelaar uit de beginperiode van het christendom. Het klooster situeert zich iets buiten het stadje Qara in de richting van het hooggebergte van Qalamoen en behoort tot de Grieks Melkitische Katholieke Kerk.

Deze gemeenschap van zusters volgt de tradities van de karmelietessen en is een van de vele christelijke kerkgemeenschappen die deze regio rijk is. Je moet bijna een expert zijn om ze uit elkaar te halen. Daniel Maes is van vorming theoloog en trok naar ginds trok om er een opleidingscentrum voor priesters te starten. Dat was er tot dan niet in Syrië, wel in Libanon.

Het gebouw dateert uit de eerste eeuw en was vroeger een Romeins fort dat in de zesde eeuw een klooster werd. Het werd een twintig jaar geleden heropgebouwd onder impuls van zuster Agnes Mariam, van origine een Palestijnse. Voordien was het een ruïne. Je kan een filmpje over dit prachtig restauratieverhaal op hun website vinden.

Deze zuster speelt een belangrijke rol bij het steunen van het land tegen die salafistische bendes en de westerse agressie. Zowel rond het thema van de verzoening, de vluchtelingen als met haar werk rond die vermoedelijk door die rebellen opgezette aanval met het gifgas sarin van 21 augustus 2013 deed zij al veel werk. Wat haar echter al de woede opleverde van o.a. Human Rights Watch. Zij heeft dan ook een tijdje moeten vluchten uit het klooster.

IMG_6748

Van links naar rechts: broeder Jean, Daniel en de Amerikaan David die toen aan het metsen was. De foto is genomen in het stadje Qleiaat, niet ver van de havenstad Jouneih in Libanon. Beiden verbleven daar toen om de aankoop te regelen van enkele machines en het visaprobleem voor David. Ze zitten nu terug in Qara.

De daar verblijvende zusterorde heet de Eenheid van Antiochië, een verwijzing naar de eerste nog door Petrus en Paulus in dat gebied bestuurde kerk. De vele splitsingen van de christelijke kerk met o.m. nestorianen en orthodoxen situeren zich pas later.

Het klooster heeft zowel een website als een facebookpagina. Het webadres voor het klooster is: http://www.maryakub.net/. Er is een stevig stuk over de historiek ervan geschreven door de Brugse pater Jean. Een aanrader. De facebookpagina kan je vinden op https://www.facebook.com/Monastery-of-Mar-Yakub-St-James-Syria-416458778418179/timeline/.

In Trends dat vandaag 24 september verschijnt staat een langer verhaal welk gisteren al deels online ging. Het betreft zowel een sfeerbeeld van het leven op dit ogenblik in de Syrische hoofdstad Damascus als een wat dieper gravende analyse van de toestand daar. Het is geschreven midden vorige week. De nieuwste meest belangrijke evoluties op diplomatiek vlak die sindsdien gebeurden kon je nadien hier lezen. 

Het verhaal in Trends kunt U bekijken op het volgende webadres: http://trends.knack.be/economie/beleid/het-westen-heeft-op-het-verkeerde-paard-gewed/article-normal-607445.html?utm_source=Newsletter-23/09/2015&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBTRKZ&M_BT=277008754269

Er kwamen hierop ook enkele reacties waarvan sommigen interessant mogen genoemd worden. Nu die drukte wat voorbij is kan ik eindelijk beginnen aan mijn reisverslag voor deze blog.

Excuses voor het lange wachten, maar het was hier de voorbije weken zeer hectisch. Het nauwgezet volgen van de snel evoluerende situatie rond Syrië vergt daarenboven ook heel veel tijd. Maar ik neem dat erbij want ik wil de lezer zo goed mogelijk informeren.

Willy Van Damme