Fan van Al Qaeda op de dag der verdraagzaamheid

Je moet het maar durven. In Dendermonde organiseert de bibliotheek en CC Belgica op 16 november een ‘dag der verdraagzaamheid’. Een te prijzen idee. Maar. Een van de activiteiten die dag is een lezing van de spreker Chams Eddine Zaougui, een man die men voorstelt als arabist en die het boek ‘dictators’ schreef over de Arabische geschiedenis. Hij is ook een regelmatig columnist in onder meer De Standaard.

Daar riep die een aantal maanden geleden op om aan de Syrische jihadisten luchtafweergeschut te geven. De man vroeg dus op om raketten te leveren waarmee men dan vliegtuigen kan neerschieten. Uiteraard in Syrië maar we weten perfect dat die dan vlot verdwijnen richting ISIS, al Qaeda en andere terreurgroepen. Waarna men ze dan kan gebruiken in, waarom niet, Zaventem.

Zo schreef hij in een column in De Standaard op 6 juni 2016:

In plaats van het Syrische regime vriendelijk te verzoeken om opnieuw te onderhandelen, moet de internationale gemeenschap dreigen met represailles – en als dat nodig is resoluut toeslaan met gerichte acties. Een andere optie is de slecht bewapende rebellen voorzien van luchtafweerraketten.

De man roept trouwens in al zijn columns in De Standaard al jaren niet alleen op tot oorlog maar ook voor steun aan die Syrische jihadisten. Dit uiteraard gebruik makend van het toch zo mooie excuus der mensenrechten.

Maar die Syrische ‘rebellen’ zijn gekend omwille van hun sectaire slachtpartijen, plunderingen en haat tegen alles wat niet salafistisch is. Gedenk onze beruchte Syriëstrijders. Dat men een dergelijk figuur vraagt om te komen spreken op een ‘dag der verdraagzaamheid’ wekt verbazing en is feitelijk een regelrechte schande.

Een man die salafistische bendes steunt en op een evenement rond verdraagzaamheid komt spreken en dit dan nog voor politieke vluchtelingen die Syrië en zijn sectaire oorlogen ontvlucht zijn is gewoon hallucinant. Maar ja, hij schrijft columns in De Standaard en dus zal dat wel kwaliteit opleveren. Denkt men.

Willy Van Damme

NASCHRIFT:

Volgens nagekomen informatie zou de beslissing om Chams Eddine Zaougui uit de nodigen voor een voordracht in het Dendermondse asielcentrum niet gekomen zijn van de stad Dendermonde maar van de federale overheidsinstelling Fedasil die dat centrum ook beheert. Zij is een partner van Dendermonde voor dit project rond verdraagzaamheid.

Een uitnodiging die toch hoogst merkwaardig is. Immers wie in België oproept om in Syrië tegen de regering te gaan vechten riskeert tegenwoordig – en terecht – jaren cel. Hetzelfde zou toch mogen zijn voor iemand die oproept om hen luchtafweerraketten te bezorgen. Dat is toch steun aan de terreur.

Theo Francken - 2

Fedasil, een instelling die valt onder staatssecretaris Theo Francken, nodigde een vriend van de Syrische jihadisten uit om voor uit Syrië, Irak, en Afghanistan gevluchte kinderen te komen spreken. Kinderen die op de vlucht zijn voor het geweld veroorzaakt door die jihadisten. Mooi initiatief die dag van de (sic) verdraagzaamheid. En die vlag naast hem ligt sindsdien in de kringloopwinkel tevergeefs te wachten op kopers.

Bovendien heeft Chams Eddine Zaougui tot op heden en na dus straks zes jaar nog geen woord van kritiek geuit op die door hem als ‘rebellen,’ omschreven jihadisten. Wat logischerwijze doet veronderstellen dat hij akkoord gaat met hun praktijken.

En dat is o.m. het te pletter gooien van homoseksuelen, het thuis opgesloten houden van vrouwen, het onthoofden van slechte moslims en anders gelovigen, het verbieden van muziek en het vernielen van het Syrische erfgoed. Passend volk dus voor bij een dag rond de verdraagzaamheid.

Bovendien roept naast die jihadisten alleen Saoedi-Arabië op tot het geven van luchtafweergeschut aan Al Qaeda en haar bondgenoten. De andere ‘vrienden’ van die jihadisten zoals de VS willen dat niet.

In die zin is het goed te weten dat Fedasil valt onder staatssecretaris Theo Francken van de N-VA. Waarbij twee van diens partijgenoten, met daarbij fractieleider Peter De Roover,  eind vorig jaar totaal onverwacht en ieder apart op Knack.be een ferm pleidooi hielden ter verdediging van datzelfde Saoedi-Arabië. Een land dat volgens recente Amerikaanse documenten samen met Qatar ISIS bewapende.

Zou Fedasil zitten broeden op een nieuwe stroom vluchtelingen uit Syrië door iemand als jihadistenvriend Chams Eddine Zaougui uit te nodigen? Kwestie van Fedasil bezig te houden? Of zou men nieuwe Syriëstrijders onder die vluchtelingen willen rekruteren? Ja, want volgens onze spreker zijn dat ginds toch helden die al onze steun, incluis luchtafweergeschut, behoeven.

Willy Van Damme

Advertenties

Uitstel sluiting brandweerpost Oudegem

Zoals verwacht heeft de zoneraad van de Brandweerzone Oost vandaag vrijdag geen probleem meer gemaakt rond de al vorige maand besloten sluiting van de brandweerpost in de Dendermondse deelgemeente Oudegem. De enige bijpost in de zone.

Wel stelde men de datum van de sluiting die normaal al op 1 juli moest ingaan uit tot later dit najaar. Eerst moet de zonecommandant een meerjarenbeleidsplan opmaken dat dan daarna ter goedkeuring aan alle gemeenteraden van de zone zal voorleggen. Wat wel snel kan gebeuren maar wegens de komende vakantieperiode toch drie maanden zal vergen. Dit voorbij sluit Oudegem.

Vorige maand keurde men immers een nieuw personeelsplan goed en dat betekende de sluiting van die post. Wel ging men op het vlak van uitruktijden, en dus de veiligheid, nog eens alles grondig bekijken om te zien of er qua Oudegem en ook Mespelare geen problemen zijn met de lange uitruktijden. Dit om eventueel die beslissing te herroepen. Het plan zelf kreeg als verwacht het groen licht.

De post in Oudegem is gedurende de werkuren feitelijk onvoldoende bemand en kampt ook met door de inspectie afgekeurde lokalen. Wat betekent dat wil men deze post openhouden er niet alleen extra vrijwilligers dienen gevonden te worden maar ook dat er een nieuwe locatie moet komen. Een miljoeneninvestering.

Ook is al gebleken dat qua uitruktijden Oudegem verre van de enige regio in de zone is met relatief lange uitruktijden. Zo zijn er Eksaarde in Lokeren en voor Moerzeke met Kastel in Hamme  op dit vlak eveneens grote problemen.

Oudegems brandweerkorps

Leden van de Oudegemse brandweer die in 2013 hun 75-jarig bestaan vierden. Zij zullen naar de post in Dendermonde kunnen gaan. Maar dat wordt niet simpel. De pompiers van Oudegem voelen zich immers verraden door die van Dendermonde en dus zal die integratie erg lastig verlopen. Vermoedelijk zullen een aantal mensen de brandweer verlaten.

De norm is dat men bij een interventie binnen de dertien minuten ter plekke moet zijn. Wat nu in het geval van Oudegem overdag zelden haalbaar is. Hetzelfde voor die andere probleemzones. Die dertien minuten is echter een arbitrair ooit door Binnenlandse Zaken vastgelegde norm en geen wet.

Een  huis afbranden vergt trouwens geen dertien minuten, vijf is in heel veel gevallen al voldoende om het als onherroepelijk verloren te beschouwen. Dat de zoneraad na haar extra onderzoek alleen maar die al gekende problemen kon vaststellen was te verwachten. Zoals ook de bevestiging van het vorige besluit helemaal geen verrassing was. Amper iemand geloofde nog in een andere uitkomst.

Ondertussen legde Tomas Roggeman (Dendermonds gemeenteraadslid voor de N-VA en nationaal jongerenvoorzitter van die partij) bij de Oost-Vlaamse provinciegouverneur klacht neer tegen de vorige beslissing van de zoneraad.

Tomas Roggeman: “Er zijn hier drie problemen en daarom stapten wij naar de gouverneur met een kopie van die brief naar de federale dienst Inspectie Civiele Veiligheid die onder het federale ministerie van Binnenlandse Zaken van Jan Jambon (N-VA) valt.”

Hij ziet vooreerst een probleem met de risicoanalyse die naar hij stelt toont dat de impact van de sluiting van die post in Oudegem te groot is voor de veiligheid van die deelgemeente. Ook dient men volgens hem de meerjarenbegroting goed te laten keuren door elke gemeenteraad van de zone, zijnde Lokeren, Hamme, Zele, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout.

Verder moet er zoals hij in zijn klacht schreef ook een jaarlijks actieplan komen gebaseerd op die meerjarenbegroting dat men dan ter kennisgeving moet voorleggen aan de gemeenteraden van de zone. En naar naar hij stelde gebeurden beide zaken niet.

Tomas Roggeman

Tomas Roggeman is een man met heel grote politieke ambities en hoopt via dit probleem en die klacht te scoren in Oudegem, de deelgemeente waar hij woont en zijn vader ook pompier is. Hij ziet onwettigheden in de beslissing tot sluiting van die bijpost in Oudegem. Of zijn klachten meer dan uitstel van executie zullen geven is te betwijfelen.

Tomas Roggeman: “Het is nu aan de gouverneur om te beslissen. Waarna we dan eventueel in beroep kunnen gaan bij de Inspectie Civiele Veiligheid en dus Binnenlandse Zaken van de federale regering.’’

Burgemeester Piet Buyse (CD&V): “Wij hebben alle nodige stukken aan de gouverneur overgemaakt en wachten nu op zijn antwoord. In wezen gaat dit echter over de procedure en niet over de sluiting. De vraag is of wij die beslissing tot sluiting mogen nemen voor we die meerjarenbegroting voorlegden aan de gemeenteraden.”

Met deze beslissing van deze middag gaf de zoneraad van Brandweerzone Oost deze fout nu feitelijk toe en besliste men daarom eerst een meerjarenplan op te maken en daarna dan lokaal te laten goedkeuren.

De goedkeuring van dit personeelsplan was dringend omdat men een tekort heeft aan onderofficieren en zonder een onderofficier, minstens een sergeant, mag een team nooit uitrukken. De zone dreigde hier dus vleugellam te worden. Met dramatische gevolgen voor de veiligheid.

Willy Van Damme

Brandweerpost Oudegem–Weinig respijt

Tijdens de raad van de brandweerzone Oost van 20 mei werd het personeelsplan voor de regio goedgekeurd. Deze zone omvat Dendermonde, Lokeren, Berlare, Hamme, Zele, Lebbeke en Buggenhout. De discussie op dit ogenblik is wat te doen met de Dendermondse bijpost van Oudegem. Die wil men in de zoneraad afschaffen daar dit de enige bijpost in de regio is en het afschaffen voor die zoneraad geen probleem vormt qua veiligheid. Wat anderen uiteraard betwisten.

Tegenspraak?

Wie de voorbije dagen in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad dit verhaal las kreeg een gevoel van tegenstellingen tussen voorzitter Filip Antheunis (Open VLD), burgemeester van Lokeren, en Piet Buyse (CD&V), ondervoorzitter en burgemeester van Dendermonde. Antheunis stelde onomwonden dat men de sluiting van Oudegem tijdens de zoneraad van 20 mei goedkeurde, Piet Buyse stelt dat die beslissing pas definitief valt op de volgende raad van 24 juni.

DSC_0758

Filip Antheunis wil dat als de brandweerpost van Oudegem eventueel openblijft er minstens ook posten moeten bijkomen in Moerzeke en Eksaarde.

Filip Antheunis: “Er zijn op 20 mei hierover twee beslissingen genomen. Eerst is het personeelsplan integraal goedgekeurd, ook wat betreft Oudegem. En we gaan hierbij uit van 1 post per gemeente of stad. Verder moet de brandweerchef en zijn team tegen de zoneraad van 24 juni verder cijfermateriaal leveren over de uitruktijden voor de ganse zone, dus niet alleen wat betreft Oudegem. Die cijfers gaan we dan bepreken.”

Voor Piet Buyse is het iets anders: “Wij hebben beslist om dat over Oudegem verder te bekijken aan de hand van de nieuwe cijfers voor de ganse zone. Pas nadien op 24 juni valt de definitieve beslissing. We willen ook snel gaan om de onzekerheid weg te nemen bij zowel de brandweerlui als de Oudegemse bevolking.”

Zware investeringen

Filip Antheunis lijkt Oudegem echter geen hoop te geven en klinkt zoals zijn brandweerchef Jos Dauwe tijdens de Dendermondse raadcommissie van 12 mei. Ondanks de belofte van Piet Buyse tijdens dat verhelderend debat van 12 mei om pas na het herbekijken van alle cijfers voor de zone over Oudegem te beslissen.

Antheunis: “Wij gaan die cijfers inderdaad herbekijken maar er zijn ook problemen met uitruktijden in Moerzeke en Eksaarde. En als Oudegem dan zou openblijven dan moeten er voor Moerzeke en Eksaarde ook bijposten komen. Wat dan geld gaat kosten. We willen namelijk iedereen op gelijke leest behandelen. Maar natuurlijk is het nu goedgekeurde personeelsplan altijd voor veranderingen vatbaar. ”

Het grote probleem is feitelijk de onderbemanning van de bijpost in Oudegem waardoor die in de week overdag feitelijk niet kan functioneren. Een doorn in het oog van o.m. de brandweerchef Jos Dauwe. Bovendien is de huisvesting o.m. qua beschikbare ruimte en hygiëne totaal ondermaats.

Om die toestand te verhelpen zijn zware investeringen nodig en het aantrekken van extra personeel. En dit laatste is gezien de problematiek van de brandweervrijwilligers op dit ogenblik een zeer moeilijke zaak. Recent nog deed men drie aanwervingen voor Oudegem en twee ervan namen het jaar nadien al ontslag. Oudegem werd met andere woorden in de feiten al gesloten. De nieuwe studie is gewoon een doekje voor het bloeden.

Willy Van Damme

Uitstel voor brandweerpost Oudegem?

Na de extra gemeenteraad, bijeengeroepen door de voltallige oppositie van Groen, Open VLD, NV-A en Vlaams Belang, van woensdag 11 en de raadscommissie van donderdag 12 mei, alleen gaande over de problemen rond de mogelijke sluiting van de brandweerpost van Oudegem, stelde de Dendermondse  burgemeester Piet Buyse (CD&V) voor om te opteren voor het voorlopig openhouden van die post.

Personeelsplan

Piet Buyse: “Ik ga op de komende zoneraad van 20 mei voorstellen om de cijfers in verband met Oudegem door het kaderpersoneel nog eens in meer detail te laten bekijken en een beslissing over Oudegem dus nog eventjes uit te stellen. Tegen 20 mei kan dat niet meer. Nu is er teveel onduidelijkheid en die is nodig. Dat mag echter geen maanden meer aanslepen want die mensen in Oudegem leven wel in de onzekerheid en dat mag niet lang duren.”

Piet Buyse

Burgemeester Piet Buyse gaat aan zijn zes collega’s burgemeesters van de Brandweerzone Oost voorstellen om de cijfers met betrekking tot de post Oudegem nog eens meer in detail te bekijken om zo meer duidelijkheid te krijgen. De Brandweerzone Oost telt vier burgemeesters van de Open VLD en twee van de CD&V met een onafhankelijke.

Normaal moet men op de zoneraad van de Brandweerzone Oost van 20 mei een nieuw personeelsplan goedkeuren. Dat is dringend want er moeten bijkomende onderofficieren komen om de werking van de zone te verzekeren. Onderdeel hiervan is de sluiting van de post Oudegem waarvan het personeel dan naar Dendermonde komt om er de effectieven aan te vullen.

Tijdens de bijwijlen hevige onderlinge debatten tussen de raadsleden werden massa’s cijfers en veel tot dan amper gekende termen gebruikt waarbij beide partijen elkaar poogden te overtuigen van hun gelijk. Betekent de sluiting van de post in Oudegem een gevaar voor de veiligheid daar of niet?

Probleem is dat die post overdag praktisch inactief is wegens een gebrek aan vrijwillige brandweermannen. Waardoor de dringende interventies er dan dienen te gebeuren door de brandweer van Dendermonde. Waarbij uit de vele cijfers bleek dat de Dendermondse pompiers veelal later in Oudegem ter plekke zijn dan de lokale collega’s. Mits die op dat ogenblik dan beschikbaar zijn. Met als vraag: Hoe aanvaardbaar is dat?

Sinds de oprichting begin 2015 van de brandweerzone Oost met Lokeren, Zele, Buggenhout, Hamme, Lebbeke, Berlare en Dendermonde is er echter een druk ontstaan om komaf te maken met Oudegem. Dendermonde is immers in de zone Oost de enige met een bijpost.

13 minuten

Zeker de zonechef Jos Dauwe liet verstaan geen voorstander te zijn van het behouden ervan en dat als die bleef bestaan dat er dan ook enkele andere bijposten moeten komen. Zo is het Lokerse Eksaarde binnen de zone een veel groter probleem dan Oudegem. Daar zit men immers met interventietijden van meer dan 20 minuten.

Brand bij houtbedrijf Hertecant, Eegene te Oudegem

De vele debatten toonden de serieuze problemen die er zijn en nog dreigen te ontstaan rond het functioneren van een vrijwillig brandweerkorps. Ook over de interventietijden bleek er bijwijlen een Babylonische spraakverwarring te zijn. Cijfers ook die nog steeds wijzigen door het invoeren van nieuwe technologieën zoals het introduceren van de gps. Hier de brandweer van beide posten actief tijdens de brand bij het houtbedrijf Hertecant in Eegene in Oudegem.

Probleem met die normering qua interventietijden is dat ze arbitrair zijn, zonder echt wetenschappelijke basis of wetgeving erachter. Het is een in wezen nergens op gebaseerde richtlijn vanuit Binnenlandse Zaken. Waarbij men allerlei parameters in rekening brengt zoals de eventuele aanwezigheid in een gebied van hospitalen, grote bedrijven of veel meerdere verdiepingen tellende appartementen.

Nu stelt men dat de norm voor Oudegem een interventietijd van maximum 13 minuten moet zijn. Maar waarom men juist dat getal nam en niet 10 of 17 minuten is ook na een duizendencijferdans en vele uren van discussies, persconferenties en informatiebijeenkomsten nog steeds niet duidelijk.

Bovendien is op dertien minuten een woning afgaande op een tijdens de debatten getoonde filmpje in veel gevallen al een zwartgeblakerde puinhoop. Diegenen die vanuit de oppositie het openhouden van Oudegem bepleiten bewezen dat zelf.

En dan is een ‘aanvaardbare?’ interventietijd van 13 minuten veel te lang. Men kan dan alleen nog maar de schade opmeten en eventueel de buurt vrijwaren. Ook een nobele en belangrijke taak natuurlijk.

Bovendien toonde dat cijfergegoochel nog maar eens dat men hiermee zowat alles kan bewijzen. Het zorgde bij de raadsleden voor een bijna algemene verwarring. Het leek alsof niemand nog wist wat nu juist en wat fout was. Raadslid Denise Moens (CD&V) uit Oudegem vertolkte die verwarring toen ze tijdens de raadscommissie opriep voor: “Een scheidsrechter want er zijn al zoveel cijfers.”

Technische commissie

Fout bleek wel de insinuatie van oppositieraadslid Tomas Roggeman (NV-A), de man die hier de forcing voerde en wiens vader brandweerman is in Oudegem, dat de burgemeester bewust cijfers en nota’s achterhield en zat te liegen. Dat zou gaan over een technische studie van brandweerkapitein Wouter Van den Broeck over o.m. de post in Oudegem.

Oudegemse brandweerlui

De brandweerlui van Oudegem willen hun post openhouden maar leken eerst te berusten. Hun standvastigheid blijkt de voorbije weken te zijn gegroeid. Hier op de vergadering van de zoneraad toen ze het voorstel tot sluiting hoorden. De gezichten tonen de ernst van de boodschap toen.

Uiteindelijk bleek dat te gaan over een alleen door de technische commissie van de zone besproken werkstuk dat die commissie echter weigerde te valideren. Waardoor de studie zelf niet bij de zoneraad was geraakt en in de farde van de maker ervan was blijven steken.

Alleen delen van de conclusie met die over de noodzaak van een betere Dendermondse locatie raakte tot de zoneraad. Wat men in Dendermonde dan ook onderzocht. Tevergeefs. Een meer geschikte plaats bleek niet te vinden. Er komt wel een nieuwe kazerne maar naast de huidige nu veel te kleine post. De plannen hiervoor zullen de komende weken normaal bekend worden gemaakt.

Ook bleken zijn cijfers niet geheel te kloppen en waren de gemiddelde uitruktijden vanuit Dendermonde naar Oudegem geen 16,4 minuten zoals hij in die verworpen studie stelde maar te liggen tussen de 10 en 14,5 minuten. Geen klein verschil. Tomas Roggeman trok dan ook zijn woorden terug.

Voor de burgemeester zou de sluiting van Oudegem leiden tot een grotere veiligheid doordat men op die wijze een efficiënter gebruik van mensen en materiaal zou krijgen en dus kortere uitruktijden. De voor deze raadscommissie bijeengeroepen vijf technici van de zone Oost gaven wel toe dat de sluiting van die post geen verbetering der veiligheid zal betekenen.

De zonechef Jos Dauwe vatte het zo samen: “Het best zou zijn dat we op elke hoek van de straat een post met beroepskorps zouden hebben. Dan zou ik gerust slapen. Maar dat is financieel gewoon niet haalbaar.”

Hamse brandweerwagen, solidariteit Oudegem, Grote Markt Dendermonde

De Oudegemse brandweerlui kwamen tijdens de extra gemeenteraad nog maar eens luid protesteren. De collega’s uit Hamme en Zele toonde daarbij hun solidariteit.

Een vroegere Dendermondse brandweerman met kennis van het dossier: “Moest ik lid zijn van de post in Oudegem dan zou ik vermoedelijk ook protesteren. Maar wil men als brandweer effectief zijn dan zou elke Dendermondse deelgemeente zo’n bijpost moeten krijgen. Maar dat is onbetaalbaar.”

Geen solidariteit

Het is de brandweerlui uit Oudegem zeker ook niet ontgaan dat de collega’s uit Dendermonde op geen enkel ogenblik met hen solidair waren. Wat de samenwerking tussen beide posten in de problemen kan brengen. “Hoe kunnen wij ginds gaan werken”, was een veel gehoorde opmerking onder Oudegemse spuitgasten.

Een andere bij geroepen specialist stelde: “Dat we nu eenmaal met de historische realiteit zitten en daarmee rekening moeten houden. Als we bijvoorbeeld een grote post op het Hoogveld zouden zetten dan konden we eventueel zelfs Buggenhout en Lebbeke opheffen.” Maar dat zijn dus puur theoretische beschouwingen zonder kans op realisatie.

Uiteindelijk stelde burgemeester Piet Buyse, mede onder druk van leden van zijn eigen meerderheid, toe om te vragen de zaak van Oudegem uit te stellen en te herbekijken. Zo zijn er Denise Moens (CD&V) en Bart Van Malderen (fractieleider van coalitiepartner SP.a) die beiden uit Oudegem afkomstig zijn en de druk van hun vrienden voelen.

Oudegem is immers een kleine gemeenschap waar men elkaar op feesten en op café tegenkomt. En met kermis zorgt de brandweerkazerne bijvoorbeeld voor een tapkast en kan je beiden wel eens met die brandweerlui een pint zien pakken en gezellig keuvelen. Ook beloofde de SP.a bij de lokale verkiezingen in 2012 het openhouden van die post.

Aanwezigen Dendermondse gemeenteraad 11 mei 2016

Er was tijdens de extra gemeenteraad van 11 mei een honderdtal vooral uit Oudegem afkomstige sympathisanten van de lokale pompiers komen luisteren. En ze lieten zich met hun applaus en al eens een luide opmerking ook horen. Normaal is er behoudens de pers tijdens de gemeenteraad amper iemand aanwezig.

Probleem is wel dat Piet Buyse in de zoneraad maar een stem heeft en de andere burgemeesters er mee akkoord moeten gaan. Het blijft dus afwachten wat men op 20 mei gaat beslissen. Zeker is dat Piet Buyse hier onder druk van zowel de oppositie, de spuitgasten uit Oudegem en leden van de eigen meerderheid op de raadscommissie deels terugkrabbelde.

En dat dit stond te gebeuren was trouwens al tijdens de gemeenteraad van woensdag duidelijk. Alleen de onverzettelijkheid van de NV-A toen die dacht victorie te kunnen kraaien stopte dat nog eventjes. Een poging van het laatste uur tot bemiddeling van Bart Van Malderen faalde hierdoor.

Piet Buyse: “Men vroeg toen dat ik die post niet zou laten sluiten. Nu is er sprake van verdere studie, wat een groot verschil is. Bovendien wou men er toen een onwettig voorstel doorduwen. De gemeenteraad heeft immers geen enkele zeggenschap over die zoneraad.” En dat men hier Oudegem gebruikte om politieke spelletjes te spelen is ook nog maar eens duidelijk geworden. Het hoort er zo te zien nu eenmaal bij.

Zo weigerde de oppositie woensdag eenstemmig het voorstel over verdere studie van het dossier van Bart Van Malderen aan te nemen. Wat diezelfde oppositie de dag nadien maar met amper publiek dan plots wel zonder veel discussie aanvaarde.

“Er was dan toch een consensus ontstaan”, zegt deze. En dan is er ook nog de vraag of sommigen in de Brandweerzone Oost Piet Buyse van CD&V misschien pootje willen lappen. Wat natuurlijk nooit te bewijzen is.

Willy Van Damme

Jonge veulens zonder ervaring

Toen men in de Dendermondse gemeenteraad debatteerde over de meerjarenbegroting reageerde de NV-A fractie heel fel. Ze hadden duidelijk goed de teksten gelezen en zich op het debat voorbereid. Wat echter geheel ontbrak was politieke feeling, inzicht in hoe lokale politiek juist werkt. En politieke feeling is essentieel.

Het leek die avond wel de fameuze negentiende eeuwse Britse cavalerie uit de Charge of the Light Brigade die op de Krim geheel roekeloos voorwaarts ten strijde stormde de vernieling tegemoet. Typerend was de brutaal te noemen aanval van Tomas Roggeman toen op het beleid van schepen voor Cultuur Lien Verwaeren (CD&V). Deze is blijven nazinderen.

Jonge veulens

“Jonge veulens die wild ageren”, was de goed geziene reactie van een oudere ervaren toeschouwer toen. Vol energie maar niet altijd ten volle beseffend wat men aan het doen is is zowat het kenmerk van deze fractie. Het gevolg is dat de relatie tussen de NV-A en de twee meerderheidspartijen barslecht is. Oppositie voeren is kritiek leveren en gelijktijdig bruggen bouwen. Dat laatste vergeet men blijkbaar geheel.

Ben Weyts

Ben Weyts (NV-A) volgt slaafs het advies van enkele ambtenaren en voert rond dit Dendersas een geheel andere politiek dan zijn voorgangster Hilde Crevits (CD&V). De man toonde zijn waar karakter toen hij op TV-zender Vier in volle kiescampagne fier poseerde met zijn twee hangbuikzwijnen die hij Mignonette en Cotelette had genoemd naar Joëlle Milquet (CDH) en Laurette Onkelinx (PS). Kort nadien stond hij bij Milquet te smeken om toch maar tot de federale regeringscoalitie toe te treden. Schaamteloos.

Incidenten tussen vooral CD&V en N-VA tijdens de gemeenteraad zijn legio. Er is er wel elke gemeenteraad een. Wie denkt na 2018 bij de volgende legislatuur een coalitie tussen NV-A en CD&V te zien tot stand komen droomt.

En het is nu al bijna zeker dat CD&V ook in 2018 aan zet zal zijn en bepalen wie haar partner wordt. En de NV-A heeft dat alleen aan zichzelf te danken. Sterke man Marius Meremans droomt bijna luidop van de burgemeesterssjerp en hij kan het vergeten.

De onervarenheid van de fractie bleek perfect tijdens de nu al maanden aanslepende discussie rond die doorgang voor fietsers en voetgangers aan het sas in Denderbelle. Slaafs volgen ze hun minister die dan weer slaafs enkele toplui van Waterwegen & Zeekanaal volgt. Met als argument de veiligheid.

Een dommere visie kan bijna niet. Als zo’n sas onveilig is dan dient men elke spoorwegovergang af te schaffen en het fietsen op onze dijken te verbieden. Ja, want men zou onder een trein kunnen fietsen, wat trouwens gebeurt, of in het water rijden. Wat voor zover geweten nog nergens gebeurde.

IMG_1098

Marius Meremans droomt er openlijk van om burgemeester van Dendermonde te worden. Voorheen hadden de vroegere gemeenteraadsleden Peter Bombay en Karel Peeters dezelfde dromen. Ze verdwenen in de politieke nevelen der tijden.

En dus liep, zoals in de vorige legislatuur met Open VLD een paar maal gebeurde, de NV-A fractie vorige maand domweg in de voor hen tijdens de gemeenteraad door de meerderheid opgezette val. En zoals Open VLD voorheen met de zaak van de nieuwe gevangenis meende een onhoudbaar standpunt te moeten innemen zo doet NV-A nu hetzelfde.

In de val

De alleen maar zichzelf schade berokkende interventies van Open VLD’er Marcel Borms toen rond de gevangenis werden nu vervangen door de tussenkomsten van Marius Meremans en Tomas Roggeman. Hun mislukte aanvallen waren geheel doorzichtige pogingen om toch nog gelijk te halen in een dossier waarvan men perfect hoort te weten dat men geen gelijk heeft.

In plaats van hun minister aan te porren om een zinvolle positie in te nemen steunde men hem voluit. Een slimme NV-A had toen in de vorige gemeenteraad gewoon gezwegen of wat vaag gemompel laten horen. Maar neen, ze liepen met beide voeten recht voorwaarts in de val van Bart Van Malderen en Piet Buyse. En hun reacties op Facebook na de fietsactie van gisteren toont hun zwakte nog meer. Zielig!

We hebben hier met de NV-A gelukkig nog niet de farcen gezien zoals we die de voorbije paar jaar in o.m. Dilbeek, Erps-Kwerps, Boom, Denderleeuw en Turnhout meemaakten maar dat is vermoedelijk omdat ze hier niet aan de macht zijn.

Wie trouwens intern binnen de partij goed zijn oren te luisteren legt hoort geen eendrachtige partij maar eerder een zeer onrustige krabbenmand. Het lijkt wel of het naar elkaar met dolken gooien er een favoriete sport is. Een verhaal dat over de nationale fracties van de partij in Brussel trouwens ook te horen is. De kracht van de verandering? Inderdaad!

Willy Van Damme

Vluchtelingen–Een walgelijk spel met kinderen

De federale regering nam eind vorige maand de beslissing om in de vroegere en nu grotendeels leegstaande Dendermondse Abdijschool 144 minderjarige niet-begeleide vluchtelingen op te vangen, baby’s, kinderen en tieners dus. En zoals kon verwacht worden was dat het signaal om ook lokaal pogingen te ondernemen om uit die kinderen politieke munt te slaan.

Sommigen wilden hen desnoods zelfs eerder op straat laten sterven dan hen onderdak te geven. Om over de houding van de Turkse regering maar te zwijgen. Het is het verhaal van de mens die Walg heet.

De zorgzame moeder

Een van de mij meest bijgebleven beelden van het Cambodjaanse drama uit de jaren tachtig van de vorige eeuw was die van Rosalynn Carter, de echtgenote van toenmalig president Jimmy Carter, die in 1979 het Thaise vluchtelingenkamp van Sa Kaeo vlakbij Cambodja bezocht en er heel teder zoals een moeder dat kan een baby op haar schoot nam. Met de camera’s van ‘s werelds media natuurlijk in de aanslag.

Rosalynn Carter at Sa Kaeo - 2 - 11-10-79 pdf

Kinderen knuffelen, ook Hitler deed het, was in 1979 in het Thaise vluchtelingenkamp Sa Kaeo voor de Amerikaanse presidentsvrouw Rosalynn Carter geen probleem. Dat ze het kind daarna in de handen van de Cambodjaanse Rode Khmer en hun Pol Pot duwde kon haar zo te zien niets schelen. De pers vertikte het toch om hierover te schrijven. Het was het bruikbare kind. De Rode Khmer waren tijdens hun terreurbewind verantwoordelijk voor vermoedelijk minstens 2 miljoen doden, een kwart van de toenmalige bevolking.

Wat was dat toch mooi Moeder Amerika die zich zo vol liefde over die Cambodjaanse kinderen boog. Allemaal propaganda en onzin natuurlijk. Want wat men er nergens bij zegde was dat dit vluchtelingenkamp er een was waar de gruwels van de Rode Khmer van Pol Pot en hun nieuwe vrienden van de CIA en het Thaise leger baas over speelden.

Het was onder meer in Sa Kaeo dat de veiligheidsdiensten van Thailand, de VS en China de Rode Khmer bevoorraden, hun soldaten rust en recreatie kregen en men nieuwe rekruten opleidde voor hun oorlog tegen hun eigen land. Waarbij men ook kinderen inschakelde of terroriseerde. Maar dan bleven de camera’s en pennenlikkers uiteraard weg.

Wat dus ogenschijnlijk een mooi beeld van medeleven met de Cambodjaanse bevolking leek was integendeel juist het tegenovergestelde. Het moest tonen hoezeer de VS en Jimmy Carter inzaten met die Cambodjanen. Voldoende om nadien beter hun oorlogsbeleid tegen datzelfde land en zijn kinderen te kunnen rechtvaardigen. Kindermisbruik heet dat. Gruwelijk misbruik zelf.

De UNHCR

Hetzelfde doet zich nu voor met Syrië. Eerst start men tegen Syrië een oorlog die het leven kost aan tienduizenden kinderen en dan roept men een conferentie in het Weense Hotel Imperial – een heel toepasselijke naam – bijeen om over vrede in dat land te praten. Dit in de hoop toch nog wat in de wacht te kunnen slepen. Imperialistische hebzucht nietwaar.

Neem het door het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR), een zogenaamd hoogst gerespecteerde sociale organisatie, gerunde kamp in Jordanië Zaatari. Ook hier hetzelfde spel als in 1979 in Sa Kaeo.

Zaatari - Vluchtelingenkamp Jordanië -2

Het Jordaanse vluchtelingenkamp Zaatari waar westerse en bepaalde Arabische veiligheidsdiensten met hun vrienden van die Syrische salafistische bendes heer en meester zijn. Waarbij de VN hier openlijk de rekrutering van kinderen door die bendes toelaat. Of: Elk huisje zijn kruisje.

De echte bazen hier zijn de westerse veiligheidsdiensten en hun vrienden bij de salafistische bendes die er open en bloot kinderen rekruteren om in Syrië te gaan vechten. En veel ouders hebben ook geen alternatief. Zich hiertegen verzetten is niet zonder gevaar en bovendien zitten ze er zonder enig inkomen en dan is het als kindsoldaat verdiende geld welkom. Het is in veel gevallen verhongeren of die bendes vervoegen.

En bij de VN in New York kreeg men over dat kindermisbruik al pakken berichten die echter allemaal in de vergeetput raken. Kinderen, ach ze zijn bruikbaar, of voor op de foto of om te doen vechten. En als men het Syrisch leger nog eens wil aanklagen zijn ze natuurlijk ook zeer bruikbaar. Men herinnert zich maar de honderden foto’s met kinderen, vermeende slachtoffers van de ‘brutaliteiten van het regime van dictator Assad’.

Erdogan en het verdronken kind

Maar ook nu met die vluchtelingen die massaal naar Europa oprukken zijn kinderen nuttig. Zo is er de iconische wereldwijd massaal verspreidde foto van dat vluchtelingenkind dat aan een Turks strand vlakbij de stad Bodrum lag, verdronken.

Kind op de vlucht - dood op Turks strand - Close-up - Oktober 2015

De iconische Turkse vluchtelingenfoto die massaal via de media rond ging en zo overal sympathie opwekte voor het lot van die vluchtelingen. Wat volgens de Nederlandse krant NRC ook een tijd lukte. Zie de foto hieronder voor meer duidelijkheid.

En dus moest Europa zijn barmhartigheid tonen en zeker niet zeuren. Dat het Turkije van de AKP en president Recep Tayyip Erdogan die kinderen in soms amper zeewaardige bootjes liet inschepen was dan geen probleem.

De doden die hierdoor vielen was Erdogan en de AKP geen zorg. Amper een vluchteling wordt door Turkije tegengehouden. En nochtans moet het een koud kunstje zijn om al die in boten inschepende vluchtelingen met kinderen zo te onderscheppen.

Maar men laat die kinderen op hun tocht naar onder andere het Griekse eiland Lesbos liever verdrinken dan ze te stoppen. Waarna men dan om in Europa medelijden te wekken een foto met een verdronken kind de wereld rondstuurt. Over de echte verantwoordelijke voor die dood, in wezen moord, zwijgt men dan.

Kind op de vlucht - dood op Turks strand - Oktober 2015

Eerst laat men deze peuter in een gammel bootje vanuit de havenstad Bodrum vertrekken en eens verdronken komt het Turkse leger er dan een foto van nemen om zo het medelijden op te wekken voor die vluchtelingen. Vluchtelingen die zij in nogal wat gevallen door alleen maar passief vanaf de kade toe te kijken zo de dood insturen. Deze peuter was voor Turkije toch maar een Syrische Koerd. Cynischer kan amper.

Maar voor Erdogan zijn die vluchtelingen en vooral hun kinderen een middel om de EU zo onder druk zetten. Afpersen heet dat. En dan komen kinderen handig van pas. Het toont hoe vroom die moslim Erdogan werkelijk is. Voor hem zijn kinderen simpelweg te gebruiken pasmunt. Meer niet. Bisschop Roger Vangheluwe, nog zo’n kindervriend, is hiermee vergeleken een koorknaap.

En dus stuurt Erdogan en de AKP zoveel mogelijk vluchtelingen in desnoods zinkende boten naar Lesbos en andere voor de Turkse kust liggende Griekse eilanden. Hoeveel doden er daar bij vallen? Het lijkt niet zijn zorg te zijn. Was dat wel het geval dan zou hij die vluchtelingenstroom immers direct doen ophouden.

Zieltjes ronselen

Maar dan komen die vluchtelingen in Europa toe en onmiddellijk komen ook hier de politici in actie. Met bestuurders die niet weten waar eerst te beginnen en de oppositie die in bepaalde gevallen zonder veel compassie via die enorme problemen er garen poogt bij te spinnen. Kinderen, is dat interessant zeg.

Figuren als een Filip Dewinter, Marine Le Pen en Geert Wilders die onmiddellijk alle demagogische trucs bovenhalen in de hoop op kap van die vluchtelingen en hun kinderen wat stemmen te ronselen. Schaamtegevoel? Ach vergeet het, kinderen zijn bruikbaar. Ook voor hen.

En dus had je in Dendermonde het Vlaams Belang die met een grote spandoek aan het Dendermondse OCMW kwamen protesteren tegen de plannen voor de opvang van die 144 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Hun slogan: “Bespaar op asiel, niet op eigen mensen”. Pure demagogie natuurlijk, alsof de zorg voor de eigen mensen zou moeten lijden onder die voor de vluchtelingen. Alsof we die mensen op straat zouden moeten laten sterven.

Betoging Vlaams Belang - OCMW-Dendermonde - 28-10-2015

Zonder het met zoveel woorden te zeggen moeten die vluchtelingen voor het Vlaams Belang maar oprotten. En zeker nu de vijanden van de N-VA plots met het beheer over die enorme stroom van vluchtelingen zitten ruikt men hier de kans om de in 2014 aan de N-VA verloren stemmen terug te winnen.

Maar ja, de aartsvijanden van de N-VA zijn nu federaal verantwoordelijk voor het asieldossier en dus hoopt men bij het Vlaams Belang die zieltjes terug te winnen. Zeker nu het aantal asielzoekers als nooit tevoren uit de pan swingt en de N-VA dit aartsmoeilijk dossier beheert. Bij de vorige verkiezingen verloren ze pakken stemmen aan het N-VA en dus zijn die op de vlucht zijnde kinderen goed bruikbaar in dit electoraal spel.

Maar ook elders in de Dendermondse politiek was het niet beter. Ook hier poogde men op de kap van die vluchtelingen zieltjes, stemmen, te ronselen en met drek te gooien. Fraai is anders. Het is politiek op zijn allerlaagst.

Geheim houden

Het probleem in Dendermonde, een ook elders in het land, was dat de federale regering om vooraf herrie rond die geplande vluchtelingenopvang te vermijden besloten had om alles zolang mogelijk geheim te houden. Niets mocht vooraf uitlekken. Dat was duidelijk en ook begrijpelijk, zelfs al botst dit met een belangrijk principe als de openbaarheid van bestuur.

Gedeputeerde Hilde Bruggeman (Open VLD): ‘’Een of twee dagen voor de gemeenteraad in Dendermonde van 16 september belde Patrick Meulebroek mij met het idee om de Abdijschool te gebruiken als opvangcentrum voor vluchtelingen. Ik heb hem dan gevraagd om dat stil te houden en te wachten op een beslissing van de deputatie. Ik wou zo vermijden dat mijn collega’s over deze zaak in de krant zouden lezen wat feitelijk nog niet beslist was. Dat is dan informeel op de deputatie besproken op 22 oktober en toen hebben we ook een persbericht gemaakt daar we pas dan een overeenkomst hadden met Fedasil.” (X)

Dus pas exact de dag na de Dendermondse gemeenteraad van 21 oktober komt er officieel een persbericht en informele beslissing van de deputatie over de Abdijschool. Zwijgen had immers dan geen zin meer. De versie die Patrick Meulebroek in de gemeenteraad van 21 oktober gaf klopt dus want tot dan had men hem gevraagd om te zwijgen. (X)

Verspreking

Het probleem was dat provinciaal gedeputeerde Eddy Couckuyt (CD&V) zich tijdens de zitting van 7 oktober van de provincieraad versprak toen hij een vraag van zijn Aalsterse dorpsgenoot Steve Herman (Vlaams Belang) moest beantwoorden rond vluchtelingenopvang en de provincie.

Terloops wist Kouckuyt in zijn antwoord daar te stellen dat er ook plannen waren voor de grotendeels leegstaande en te koop staande Dendermondse Abdijschool, eigendom van de provincie. Voldoende voor Stefaan Van Gucht, boegbeeld van het Dendermondse Vlaams Belang en lid van de provincie- en gemeenteraad.

En dus stelde Stefaan Van Gucht in de daaropvolgende gemeenteraad van 21 oktober een vraag aan OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek (CD&V) over die plannen. Want, stelde Van Gucht, er bleken tussen Meulebroek, het provinciebestuur en Fedasil, de federale instelling die instaat voor de vluchtelingenopvang, hierover al contacten geweest te zijn.

Eddy Kouckuyt

Provinciaal Gedeputeerde Eddy Kouckuyt voor Sociale Zaken versprak zich in de provincieraad over de plannen van Fedasil voor de Abdijschool.

En dus moest iedereen, als gevolg van die misser van Eddy Kouckuyt, wel toegeven, ook gedeputeerde Hilde Bruggeman (Open VLD) de  verantwoordelijk voor het provinciaal patrimonium, dat er sprake was om de Abdijschool aan Fedasil voor één jaar te verhuren.

Wie toen tijdens het antwoord van Patrick Meulebroek in de gemeenteraad het gezicht van raadslid Gino Van der Vreken (Open VLD) zag zal dat nooit meer vergeten. Hij werd lijkbleek en eventjes leek het alsof er stoom uit zijn oren zou komen. De man heeft immers vlakbij die school een handelszaak rond o.m. gsm’s en heeft soms last van winkeldiefstallen. Hij zag blijkbaar zijn zaak zo al de dieperik ingaan.

Voor Stefaan van Gucht ongehoord: “Men heeft dit bewust geheim gehouden en je zult het ook niet in de notulen van de deputatie terugvinden. En ook nu blijft men hierover geheim doen. Dendermonde is, zoals men mij op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel Theo Francken (N-VA) stelde, ook de enige die zelf een voorstel deed voor vluchtelingenopvang. Anderen poogden dat tegen te werken. Hier niet.”

Verbaal talent

Maar Patrick Meulebroek stelde daarbij in zijn antwoord tijdens de gemeenteraad ook dat hij spijtig genoeg zijn zwijgplicht nu had moeten doorbreken. Waarna men bij de oppositie van Open VLD, Vlaams Belang en N-VA – Groen deed niet mee – de kans rook om op kap van de aangekondigde komst van die kinderen nog eens te scoren.

En dus riepen de OCMW raadsleden Hilde Dierickx (Open VLD) en Paul Van Marcke (N-VA) een spoedbijeenkomst samen van de OCMW-raad. Iets waartegen voorzitter Van Meulebroek zich nog eventjes verzette.

OCMW-raad - 28-10-2015

Schandelijk klonk het bij Hilde Dierickx van Open VLD en Paul Van Marcke van de N-VA. Waarom, stelden beiden, werden zij niet vooraf ingelicht en gebeurde alles dus boven hun hoofd. En waar bleef de planning voor die opvang? Pakken vragen hadden zij klaar voor de OCMW-voorzitter. Behoudens de pers, drie mensen uit Zele en drie gemeenteraadsleden van de N-VA waren er geen buitenstaanders. Dus geen gewone Dendermondenaars.

De kwestie is dat die vluchtelingenopvang het werk is van Fedasil en de provincie die haar gebouw alleen maar laat gebruiken. Het OCMW komt in niets tussen beiden. De bewering van Patrick Meulebroek dat men hem tot zwijgen had verplicht werd door de N-VA en hun aanwezige supporters uit de gemeenteraad gewoon weggelachen.

Triomferend alsof hij een topgeheim wist te melden wist Van Marcke al, zogenaamd in primeur, te zeggen hoeveel minderjarige vluchtelingen er zouden komen. Niet moeilijk daar Hilde Bruggeman het een paar dagen voordien al in het publiek officieus had gezegd.

Dat het de Oost-Vlaamse deputatie en het kabinet van federaal Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) waren die Meulebroek tot zwijgen hadden verplicht was bij de oppositie geen argument. Het waren voor hen zelfs leugens.

En nochtans blijkt uit de gekende gegevens dat dit ook de waarheid lijkt. Zo is er in de publieke verslagen van de deputatie in september geen vermelding te vinden van die contacten met Fedasil. Het bleef topgeheim. Iets wat gezien de regels op de openbaarheid van bestuur feitelijk niet zou mogen.

Paul Van Marcke

Paul Van Marcke, fractieleider voor de N-VA in het OCMW, hekelde OCMW-voorzitter Patrick Van Meulebroek (CD&V) omdat hij de kwestie van die vluchtelingenopvang niet eerst met de OCMW-raad had besproken.

En bovendien kreeg burgemeester Piet Buyse pas op woensdag, twee dagen voor de regeringsbeslissing viel, voor het eerst officieel een mededeling hierover van het kabinet van de verantwoordelijke staatsecretaris voor Asiel Theo Francken (N-VA) over die komende asielopvang. In Bredene moest men trouwens zelfs tot donderdag wachten op een berichtje. Tot grote ergernis van de lokale burgemeester.

Het probleem bij dit ‘debat’ was natuurlijk dat Paul Van Marcke verbaal vrij goed is, blijkbaar een ‘familieziekte’, en dat Patrick Meulebroek op dat vlak juist zijn tegenpool is. De man had amper weerwerk tegen de niet zelden pure demagogie en werd gewoon belachelijk gemaakt. Zielig feitelijk.

Slechte relatie

Wat binnenskamers bij de meerderheid uiteraard voor groot ongenoegen zorgde. ‘’Patrick had die spoedvergadering nooit mogen bijeenroepen. De man is gewoon veel te braaf. Nu kreeg hij daar twee uur stront over zich heen gekipt. Totaal onrechtvaardig. Dit is trouwens ook geen materie voor het OCMW”, klonk het daar.

Het was ook het argument van Patrick Meulebroek die stelde dat dit alleen een zaak is van Fedasil en de provincie. Alleen na regularisatie wordt het Fedasil ontheven van zijn taak en is het normaal voor andere overheden zoals het OCMW en de gewestregeringen.

Maar het OCMW kan op een paar weken zomaar geen oplossingen voorzien voor wat nu plots op België afkomt en waarvan niemand de omvang zelfs maar kan inschatten. Bovendien was officieel niets nog zeker.

Trouwens ook de regering van Geert Bourgeois (N-VA) met minister voor Sociale Zaken Liesbeth Homans (N-VA) zweeg hierover tot heden als de dood. Er lijken hier bovendien trouwens geen plannen op tafel te liggen. En nochtans zijn de financiële gevolgen op termijn niet mis.

Patrick Meulebroek

Patrick Meulebroek stelde dat Fedasil, de regering en de provincie hem hadden opgedragen om de zaak geheim te houden. En dat zijn, volgens hij stelde, ook de enige initiatiefnemers en verantwoordelijken voor die vluchtelingenopvang.

Wat bijvoorbeeld met de huisvestiging? Wie gaat dat betalen? En nu al maakt de Vlaamse regering ruzie over de kosten voor het leerlingenvervoer van de vluchtelingenkinderen. Meulebroek verwijten dat hij nog geen plan heeft terwijl de Vlaamse regering van hun N-VA’er Geert Bourgeois er evenmin een heeft is niet bepaald fraai. Lage politiek heet dat. Of profiteren van de miserie van die kinderen.

Zeker is dat dit incident de al uitermate slechte relatie tussen CD&V en de N-VA in de Dendermondse politiek nog verder beneden het vriespunt duwde. Er moet al een heel groot mirakel gebeuren om die twee na de gemeenteraadsverkiezingen van 1918 een coalitie te zien vormen.

De N-VA zit in wezen nu in de positie waar de Open VLD zich voor 2012 met haar houding rond de Dendermondse gevangenis inwrong. Ze was al bij voorbaat van elke coalitiegesprek uitgesloten. Nu is het ditmaal de beurt aan de N-VA om, na een aantal soms ver van fraaie incidenten in de gemeenteraad, zich te koesteren in haar isolatie.

Laat ze creperen

Toppunt was natuurlijk dat ook Pegida België zich hier met de zaak ging bemoeien. Ook die wilden op kap van de voor de oorlog op de vlucht zijnde kinderen zieltjes voor haar vulgaire zaak winnen. En dus kwam er een betoging. Pegida ruikt openlijk naar neo-nazisme en staat voor Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, of Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland.

Wie het bekijkt ziet een clubje van neo-nazi’s die poogt via die vluchtelingencrisis en de ermee samenhangende miserie zieltjes te winnen voor haar gitzwarte sekte. Voor hen mogen die kinderen zo te horen desnoods hier op straat sterven. Eten, drank en onderdak dient men hen te weigeren. Oprotten moeten ze doen en niet van ons sociaal bestel komen ‘profiteren’.

Pegida betoging Abdijschool - 6-11-2015

De ‘nationale’ betoging van Pegida België van vrijdag 6 november tegen die vluchtelingenopvang lokte amper volk. Met geen reële interesse in Dendermonde. Alles bij elkaar telde men een 45 mensen. Met aan de overkant mensen die hen wegens hun extremisme en de piepkleine opkomst min of meer kwamen uitlachen.

En zoals Pegida in Duitsland onder leiding staat van ex-bajesklant Lutz Bachman, dit wegens inbraken en drugshandel, zo is ook Eddy Hermy, de Oostendse leider van Pegida, België geen onbekende voor het Belgische gerecht.

Deze begon dan wel zijn politiek bestaan bij de vroegere maoïstische Amada (Alle Macht aan de Arbeiders) maar evolueerde al snel richting het nazisme. Zo was hij lid van de Vlaamse Militanten Orde, een nazistische geüniformeerde groep voor wie geweld een tweede natuur was. Het aantal geweldplegingen die deze groep pleegde was dan ook vrij groot.

Kernwapens

Bij sommigen van die acties was ook Hermy aanwezig. Zo viel hij op 2 februari 1980 met een acht-koppig team de Mechelse boekhandel De Rode Mol aan en sloegen er twee aanwezigen richting het hospitaal. De vernielingen waren dan ook serieus en leiden, ook voor hem, tot veroordelingen.

Volgens De Morgen had hij zelfs plannen om de vroegere Voerense burgemeester José Happart, het boegbeeld van de Franstaligen in die streek, te vermoorden (2). In 1983 werd de VMO dan ook als privé militie verboden.

Eddy Hermy

Eddy, alias Edouard, Hermy is de führer, leider van Pegida België en is ook de man van het N-SA, het Nieuw Solidaristisch Alternatief, een zwartgeblakerde groep. Zwart leek tijdens die ‘nationale’ betoging qua kledij trouwens en niet verbazend duidelijk de favoriete kleur.

Racisme was de VMO en hem dan ook niet vreemd. Het was een constant terugkerend thema. Zo vernielden ze in 1979 de inboedel van een Turks café en was hun laatste betoging in 1982 gericht tegen stemrecht voor ‘vreemdelingen’.

De veroordeling in 2011 voor racisme van Hermy was dus evenmin een verrassing maar een logisch uitvloeisel van de man zijn aard. Alle immigranten waren naar hij op een bijeenkomst van zijn clubje in het Brugse stelde allen criminelen of hoeren. Evenmin verbaasde het dat men op die bijeenkomst regelmatig de Hitlergroet bracht. Zelfs voor het Vlaams Belang was hij te radicaal.

En toen op 10 oktober in Baasrode een geheim gehouden tentoonstelling plaats had over het VMO was Eddy Hermy er dan ook als de kippen bij om fier mee te genieten van dat ‘glorierijk’ verleden van deze knokploeg. Veel zwarter, of is het bruiner, kan men het bij deze man dan ook niet bakken.

Tegenwoordig is hij de grote man, der führer, van de N-SA, de Nieuwe Solidaristische Alliantie (3) die veel van het vroegere gedachtengoed van de fascistische leiders uit het interbellum overnam. Voor wie eens wat nieuwe voor velen waanzinnige ideeën wil horen is dit de plek. Zo riep hij op 9 november op zijn website op tot de uitbouw door de Benelux van een atoomkernmacht. Met hem aan de knoppen?

Eddy Hermy bij VMO

Eddy Hermy toen hij nog bij de vechtersbazen van het VMO zat. Hij bezocht dan ook vol heimwee recente de aan de VMO gewijde tentoonstelling in Baasrode.

En het die vrijdag door de betogers uitgedeelde pamflet is niet veel beter. Zo stelt hij er een aantal noodmaatregelen voor met als punt 1: “Kondig de krijgswet af! Vervang de politieke potverteerders door een militaire raad en vaderlandslievende technocraten.”

Uiterst merkwaardig voor een Vlaams nationalist is dan weer punt 2 van dit manifest waar hij stelt: “Versterk het geweldmonopolie van de Belgische staat.” De Belgische staat dus. En uiteraard is hij zeer streng voor de ‘antiracisten’. “Leg hen het zwijgen op”, stelt men.

En wie meehelpt bij de “asielinvasie” is een landverrader en dient, volgens dit manifest van zijn N-SA, op die gronden ook bestraft te worden. Met de kogel? De man is dus een ‘democraat’ in hart en nieren!

Maar veel aanhang blijkt die man niet te hebben. In totaal waren er vrijdagavond een 45 betogers die wilden luisteren naar zijn discours. Met voor zover geweten op twee na geen Dendermondenaars. Een bleek bovendien nog een klant van het gerecht te zijn.

Boekhandel Rode Mol

De vroegere Mechelse boekhandel De Rode Mol nadat Eddy Hermy er op 2 februari 1980 met een aantal kompanen eens was langs geweest. Twee aanwezigen raakten toen gewond. In 2011 stelde hij dat alle immigranten criminelen of hoeren waren. Wat hem naast een correctionele veroordeling 5 jaar ontheffing van zijn burgerrechten heeft gekost.

Teneur in Dendermonde

De andere Dendermondse aanwezige was merkwaardig genoeg VB’er Stefaan Van Gucht wiens partij zich voordien nochtans openlijk van deze actie distantieerde. Zo stelde hij als verontschuldiging: “Ik kom maar eens kijken, meer niet. Ik heb hier namelijk enkele vrienden bij die betogers.”

Geen verbazing daar Baasrodenaar Stefaan Van Gucht in een vorig leven ook nog lid was van de VMO. Tegen de opvang van niet-begeleide de oorlog ontvluchte kinderen stelde hij echter niets te hebben, mits een belangrijke opmerking: “Maar die hier verwachte minderjarigen zijn dan 16-jarigen en meer en dat kun je toch geen kinderen meer noemen.”

VMO-betoging - Jaren 1970 met Bert Ericksonn

Aanschouw het ‘kruim’ van Vlaanderen, alias de VMO, hier klaar voor het gevecht met al wie hen niet aanstond. Geweld was een vast onderdeel van de groep.

Zoals de Open VLD en N-VA tijdens de OCMW-raad vragen stelden of de Abdijschool wel de gepaste plek was en of Dendermonde dat wel aankon zo is officieel ook Stefaan Van Gucht wel niet tegen de opvang van kinderen die een oorlog ontvluchten. Maar feitelijk zijn het geen kinderen en dus oprotten maar.

Ook de Dendermondse Open VLD en N-VA lijken immers uit hun tussenkomst op de OCMW-raad te horen verre van enthousiast over hun komst en willen die blijkbaar liever elders zien opgevangen worden. Dit terwijl hun liberaal geleide regering en hun staatssecretaris Theo Francken de grotendeels leegstaande Dendermondse Abdijschool zelf uitkozen als opvangcentrum voor vluchtelingen.

Maar of Eddy Hermy met zijn kompanen vorige vrijdag veel zieltjes hebben gewonnen lijkt twijfelachtig. Gebleken is dat amper iemand in Dendermonde van die zaak echt wakker ligt. Behalve dan de deze nazomer opgerichte vereniging Dendermonde Helpt die in september mede het idee lanceerde om de Abdijschool te laten gebruiken voor de opvang van vluchtelingen.

Jongeren Aktief, Pegida, betoging Dendermonde Abdijschool - 6-11-2015

Enkele van de betogers van Pegida België droegen ook truien met daarop het teken van Jongeren Aktief en het Keltisch kruis. Een oud fascistisch teken dat in de jaren zeventig gebruikt werd door Nieuwe Orde/Ordre Nouveau, een aan geweld gelieerde internationaal actieve fascistische groep. Ze was onder meer ook verbonden met het Front de la Jeunesse, een ook al verboden privé militie die gekend was wegens diefstal, geweldplegingen en ook moord. Men vermoed hier zelfs een link naar de Bende Van Nijvel.

Ook van de demagogische praatjes van vooral de N-VA in het OCMW zal men in Dendermonde evenmin echt wakker liggen. De teneur in de stad lijkt immers anders. Op een eerste vergadering tussen stad en middenstand verliep alles volgens aanwezigen sereen en werden er verder vooral concrete afspraken gemaakt voor verdere contacten. Met de stad die een werkgroep rond dit probleem oprichtte.

De vluchtelingen zouden ten vroegste vanaf 1 december verwacht worden. Waarbij de lokale VDAB ook nog 48 tijdelijke personeelsleden zou aanwerven voor de begeleiding van deze minderjarigen. Veel hangt af van hoe snel men het gebouw bewoonbaar kan maken. Er zijn immers grote problemen met de verwarming, sanitair, elektriciteit en watervoorziening.

Pegida, betoging met Stefaan Van Gucht - Abdijschool - 6-10-2015

Alhoewel zijn partij zich van die betoging van Pegida ditmaal distantieerde was Vlaams Belanger Stefaan Van Gucht toch aanwezig. Om eens wat vrienden te ontmoeten, stelde hij.

Een wereldconflict in Dendermonde

Maar wat straks vijf jaar geleden een paar duizend kilometers ver afgelegen een onbetekenende opstand leek is nu ook in Dendermonde harde realiteit. Het front is opgeschoven. Dendermonde ligt nu als het ware in Syrië. Ook Dendermondenaars voelen het al aan de levende lijve.

Het doet denken aan 28 juni 1914 en de moord op de Oostenrijkse troonopvolger aartshertog Ferdinand von Habsburg in Sarajevo. Iets meer dan twee maanden later stonden de Duitse troepen aan de Dendermondse stadspoorten klaar om de stad te vernielen. De stad lag toen als het ware naast Sarajevo. Met andere woorden: Syrië is geen lokale oorlog meer maar in wezen een wereldconflict geworden.

Polo met eer en trouw met hakenkruis - 17,5 euro - Jongeren Aktief - Kruitkamer

Een T-shirt met de slogan Eer en Trouw en een hakenkruis. Waar hebben we dat nog gezien? Duitsland tot 1945? Voor 17,5 euro te koop bij de webwinkel De Kruitkamer van Jongeren Aktief.

Met jihadisten die van 100 verschillende landen komen, waaronder China, Maleisië, Pakistan, Europa, Afrika, Australië, Rusland en zelfs de VS. Een oorlog die men voert met actieve steun van onze regering. Maar daarover hoorde je in Dendermonde niemand iets zeggen.

Zeker is dat in een oorlog kinderen erg bruikbaar zijn. Dat is duidelijk.

Willy Van Damme

1) – Marc Ernst, ‘Wat ‘Koppen’ niet vertelde over Eddy Hermy, de kopman van het N-SA.’   http://www.marcernst.com/blogs.asp?iid=a66a5f

– ‘Eddy Hermy (N-SA) veroordeeld voor racisme’, Anti Fascistisch Front, http://aff.skynetblogs.be/archive/2011/12/05/eddy-hermy-n-sa-veroordeeld-voor-racisme.html

2) De Morgen,  Douglas De Coninck, ‘Toen bij de VMO, nu bij het Blok’, 5 juni 1999.

3) www.solidarisme.be. Het Solidarisme is in België historisch verbonden met de fascistenleider Joris Van Severen van het Verdinaso, het Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen. De beweging kreeg financiële steun vanuit het Italië van Benito Mussolini. Duitsland financierde vooral Rex, van Leon Degrelle, en het VNV, het Vlaamsch Nationaal Verbond, de leidende Vlaams-nationalistische organisatie uit het interbellum.

X: In een reactie stelde gedeputeerde Hilde Bruggeman dat er tussen haar en Patrick Meulebroek op 17 september – de dag na de gemeenteraad – over deze zaak opnieuw contact geweest was stellende dat ze het op de deputatie had besproken. Wel geeft ze toe dat een discussie over het plan nergens in de notulen van de deputatie terug te vinden is. “Er was immers geen nota van gemaakt”, oppert ze.

Patrick Meulebroek, voorzitter van het OCMW, bevestigt het gesprek van 17 september. “Dat is er inderdaad geweest. De zaak was informeel op de deputatie besproken maar ze vroeg mij om verder discreet te blijven tot er een beslissing gevallen was. Ook had mijn collega schepen Niels Tas van sp.a voordien al over die zaak een gesprek gehad met partijgenoot en gedeputeerde Peter Hertog. Niels Tas is immers betrokken bij Dendermonde helpt.”

Onder het belfort – De sportieve opposant

De Dendermondse gemeenteraad verloopt veelal volgens een vast patroon, de oppositie stelt vragen bij besluiten van de meerderheid, is soms negatief omdat ze nu eenmaal in de oppositie zit en daar blijft het bij. Zelden wordt de meerderheid daardoor in verlegenheid gebracht. Je kunt die ogenblikken deze legislatuur zelfs op de vingers van één hand tellen.

Oudegems kerkplein

Boeiend wordt het echter als er ook binnen de meerderheid publieke discussies, zeg maar geschillen, ontstaan. Ooit had je in het verleden ruzies zoals toen schepen Luc Wiemeersch (CVP) in de raad een antwoord gaf op een vraag om dan plots onderbroken te worden en als het ware uitgescholden werd door collega Petrus Verhelst (CVP). Maar dat was onder het ancien regime toen zowat alles kon.

Dit soort interne publieke ruzies binnen de meerderheid zijn echter een traditie in de politiek, ook in de Dendermondse. Soms met ernstige gevolgen zoals tijdens de vorige legislatuur rond de herinrichting van het Oudegemse kerkplein.

IMG_9377

Als gevolg van een vorige interne ruzie binnen de meerderheid rond een oude persoonlijke vete kregen de plannen voor het Oudegemse kerkplein misschien wel tien jaar vertraging. Hier Theo Janssens en Carine Verhelst in hun functie als respectievelijk voorzitter en directeur van de sociale huisvestigingsmaatschappij Volkswelzijn bij het bouwproject op de site van de gewezen bouwonderneming Engels. Hier staan nu tientallen appartementen voor ouderen, tot ieders tevredenheid. In Oudegem, waar Volkswelzijn ook wil bouwen, nog geen enkel.

Toen werd op kap van die deelgemeente een persoonlijke vete uitgevochten tussen raadslid Thérèse Van Gucht (CD&V) en het duo Theo Janssens (sp.a) en Carine Verhelst (sp.a), beiden schepen. Het originele plan sneuvelde en het zal nog jaren duren voor dit kerkplein zijn broodnodige herinrichting zal krijgen. Zij het dat dit in de goede richting evolueert.

Favoritisme

Ook tijdens de laatste gemeenteraad was het weer prijs en opnieuw zat de nochtans goed presterende schepen voor Sport Carine Verhelst in de vuurlinie. Ditmaal was het de beurt aan Jan Van Damme (CD&V) die zijn kritiek liet horen en naar haar uithaalde. 

Oorzaak was het nieuw reglement voor de sportverenigingen over het gebruik van de stedelijke sportfaciliteiten. Het moet het oude vervangen dat ooit nog werd ingevoerd door… Jan Van Damme. Het is een oud zeer waarbij velen dit reglement beschuldigden van favoritisme, de ene club kreeg alles aan het prijsje en de andere moest het dan maar betalen. 

De vorige schepen voor Sport Pierre Caudron (sp.a) brak er ooit figuurlijk zijn tanden op stuk en geraakte nergens. Wel kreeg hij wat later plots een belastingherziening in de bus waarvan hij toen vermoedde dat de oorzaak hiervan bij zijn plannen voor dit sportreglement moesten gezocht worden. Zijn plan raakte dus nergens.

Dat Carine Verhelst er ditmaal wel in slaagde om een nieuw en blijkbaar correcter reglement op te maken lijkt dan ook een grote verdienste van haar. Ook natuurlijk voor een Sportdienst die mede dankzij een deels gereorganiseerde administratie en een actievere Sportraad een dynamischer elan heeft gekregen.

Eenzaam

Het voorstel voor een nieuw reglement stond de vorige gemeenteraad dan ook op de agenda. Het was het laatste punt van een raad die in een recordtempo alle punten afhandelde zonder amper discussie. Een rariteit. Tot dan het reglement kwam en Jan Van Damme plots zijn schepen begon aan te vallen.

IMG_0978

Jan Van Damme kent als ex-schepen van Sport en als gewezen directeur van het Dendermondse zwembad Olympos de lokale sportproblematiek heel goed maar stond helemaal alleen met zijn kritiek op zijn schepen voor Sport.

Het leek wel alsof er niets goed aan dat reglement was. Vooral voor de buitensporten en het onderhouden van de terreinen was er kritiek die maar bleef duren, tot verbazing een beetje van de oppositie. Die zat natuurlijk met leedvermaak te kijken.

Eventjes leek het ook of de N-VA, de grootste oppositiefractie, dit debat ging vervoegen toen fractieleider Walter Deygers zijn hand opstak om tussenbeide te komen. Hij trok echter al snel zijn hand in. Opvallend.

Jan Van Damme bleek daardoor als eenzaat alleen te staan met zijn kritiek. Tot uiteindelijk een niet bepaald vrolijk kijkende burgemeester Piet Buyse (CD&V) hem de mond snoerde. Uiteindelijk keurden zowel meerderheid als oppositie het nieuwe sportreglement goed met een onthouding dan van uiteraard Jan Van Damme. Tegenstemmen zat er voor hem dus niet in.

Niet kunnen

Achteraf was er in de coulissen over zijn optreden niet veel goeds te horen. Een oppositielid: ‘Kijk hij maakte hier soms wel een goede opmerking en kent het dossier goed, maar dit is pure rancune van een oud-schepen. Als je als lid van de meerderheid opmerkingen hebt dan doe je dat intern binnen de fractie, niet hier.”

Binnen zijn eigen partij klonk het soms nog harder: “De tijd van het favoritisme zoals toen hij schepen was is voorbij en als we zijn werking als directeur bij Olympos bekijken dan zou hij maar beter zwijgen.”

IMG_4194

Burgemeester Piet Buyse kon duidelijk niet lachen met de tussenkomst van zijn fractielid en snoerde hem uiteindelijk de mond.

Een ander oppositielid is eveneens scherp: “Binnen het Autonoom Gemeentebedrijf (Eigenaar van de meeste sportinfrastructuur en waarvan Carine Verhelst voorzitster is, nvdr.) hebben we dit soort ruzies tussen beiden al meer gehad. Het is rancune en het gebeurde al eens dat de schepen dan boos de vergadering verliet. Wij wilden als fractie hieraan niet meedoen en vinden dit optreden van hem gewoon niet kunnen.”

Dat Jan Van Damme binnen zijn partij geen goede beurt maakte en nadien een bolwassing zal gekregen hebben leek te zien aan de gelaatsuitdrukking van de burgemeester een bijna zekerheid. Jan Van Damme is echter een man die goed gebekt is en zich niet gemakkelijk onder druk laat zetten.

Als een van de weinige raadsleden van zijn partij schrikt hij er ook niet voor terug om de oppositie in de gemeenteraad tijdens de debatten wel eens spontaan van antwoord te dienen. De kans is dus reëel dat er zich nog meerdere dergelijke incidenten zullen voortdoen. Dat de oppositie zich feitelijk eenparig tegen hem keerde zou echter tot bezinning moeten leiden.

Willy Van Damme

De Dendermondse nieuwe gevangenis – Het verzet laat zich horen – Provincieraad geeft groen licht

Persbericht:

Betreft: Provincieraad 29/4 – agenda-punt 4 – voorlopig vaststelling PRUP Dendermonde III

Derde PRUP: ongeschikte locatie blijft.

De comités nemen akte dat voor de derde maal de provincie-raad een voorlopige vaststelling doet van een nieuw PRUP ‘afbakening klein-stedelijk gebied Dendermonde lll’. De 2 vorige PRUPs waren immers onwettig en werden bijgevolg telkens door de Raad van State vernietigd. Dit derde PRUP zou de inplanting van een nieuwe gevangenis alsnog moeten mogelijk maken op de site Oud-Klooster.

We zijn verwonderd dat men blijft vasthouden aan diezelfde ongeschikte locatie.

Reeds sedert 2003 probeert men op deze plaats de bouw van de gevangenis tevergeefs te realiseren.

De comités blijven strijden voor het behoud van deze waardevolle groene open ruimte in de Dendervallei vlakbij het centrum van Dendermonde.

We zullen dan ook naar aanleiding van het openbaar onderzoek het gehele dossier opnieuw bekijken en de nodige bezwaren formuleren.

Comité Oud-Klooster, Comité Krijgem en vzw Raldes

 

Commentaar

De Oost-Vlaamse provincieraad keurde als naar verwacht vandaag het nieuwe provinciale ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voorlopig goed. Het moet nu in openbaar onderzoek gaan wat wettelijk zestig dagen zal duren.

Inge De Bal

Provincieraadslid Inge De Bal onthield zich bij de stemming over de kwestie van het provinciale PRUP voor de nieuwe gevangenis mede omdat zij vreesde voor procedureproblemen.

Bij die stemming waren er 58 voor, 6 onthoudingen van Groen en geen neen. Bij Groen stelde fractieleider Jan Fiers de vraag of dit soort van taken wel prioritair is voor de provincie. Inge De Bal, afkomstig uit Grembergen, Dendermonde, uitte dan weer de vrees voor procedureproblemen. Reden voor de onthouding van Groen in deze kwestie.

Hierna moeten de eventueel geuite bezwaren dan bekeken worden door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO). Deze geeft dan een nieuw advies aan de deputatie en de provincieraad. Het is die laatste die het dan moet goed- of afkeuren. Wat vermoedelijk dit najaar zal zijn.

Een goedkeuring van de minister is dan wegens de nog maar eens nieuwe wetgeving niet meer nodig. Beroep is wel nog mogelijk bij Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V) en daarna opnieuw bij de Raad van State.

“Geert Versnick (Open VLD), provinciaal gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening: “Wanneer het openbaar onderzoek juist zal starten weten we nog niet. Eerst moeten we administratief nog enkele zaken regelen. Wel willen we zo snel mogelijk gaan en hopen nu dat het ditmaal goed komt. We hebben er ook alles ervoor gedaan om het sluitend te maken. Wel is een deel van het verzet al weg.”

Dat het verzet tegen de bouw van die nieuwe gevangenis sinds de start der bouwplannen sterk verminderde is duidelijk. Het situeert zich nu vooral in de villa’s rond Krijgem die voornamelijk boos zijn wegens de verbindingsweg naar die gevangenis die op een honderd meter van hun woningen loopt.

Geert Versnick

Gedeputeerde Geert Versnick ziet het verzet tegen de nieuwe Dendermondse gevangenis verder afbrokkelen en wil snel aan de slag met het openbaar onderzoek rond dit PRUP.

Zo heeft de Open VLD in Dendermonde haar verzet gestopt en is er van enige actie van de tenoren uit de beginjaren helemaal geen sprake meer. Maar zoals bleek met het ruimtelijk uitvoeringsplan rond de herinrichting van de buurt aan het Dendermondse spoorwegstation is een persoon voldoende om via een beroep bij de Raad van State de plannen richting vuilbak te duwen.

Of de Raad van State dan altijd wijze beslissingen neemt is een ander paar mouwen. Zeker wat betreft het tweede arrest over deze nieuwe gevangenis kan men alleen maar het woord schande gebruiken en stellen dat de Raad van State hierdoor de rechtstaat in België ernstige schade toebracht.

Willy Van Damme

Sas Denderbelle–Druk wordt groot

De NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), een autonoom Vlaams overheidsbedrijf dat eigenaar is van een groot deel van de Vlaamse waterwegen, is bezig met het moderniseren van de Dender tussen Geraardsbergen en Dendermonde. Vooral de verouderde sluizen die een goede doorvoer van het water verhinderen worden hierbij aangepakt.

Een andere kwestie is dat men op vraag van een aantal Aalsterse bedrijven de Dender tussen Aalst en Dendermonde gaat verdiepen zodat hij bevaarbaar wordt voor schepen van 1.350 ton in plaats van de 600 ton nu.

Negatief advies

Het project is vooral cruciaal om overstromingen in de Dendervallei te vermijden. De werken hiervoor zijn al gestart in Geraardsbergen en Aalst en voor de sluis in Denderbelle blijkt het voorontwerp klaar te zijn. Ook is het onderzoek naar eventuele milieueffecten via een project-MER volop bezig.

Dendersas in Denderbelle

Het sas in Denderbelle is al een 75 jaar oud en hoe dan ook aan vervanging toe. Om de Dender bevaarbaar te maken voor schepen tot 1.350 ton dient dit stroomafwaarts vervangen te worden door een groter exemplaar.

Uit vergaderingen van W&Z met de lokale overheden was al gebleken dat de fietsdoorgang in Denderbelle zou afgeschaft worden. Hier komt een nieuwe grotere sluis een 100 meter stroomafwaarts van de huidige sterk versleten sluis. Tijdens die vergaderingen vorig najaar adviseerde de stad negatief wat betreft die fietsdoorgang.

Dendermonds schepen voor Mobiliteit Niels Tas (sp.a): “Dit is een voor Denderbelle, Mespelare en Oudegem belangrijke verbinding. Er zijn daar dagelijks gemiddeld 120 passages en dat zijn zeker niet alleen recreanten maar er is daar ook woon- en werkverkeer. Daarom dat wij dit graag willen behouden.”

Het probleem werd nieuws toen Bart Van Malderen, Vlaams volksvertegenwoordiger, Oudegemenaar en Dendermonds gemeenteraadslid voor sp.a op 3 oktober de kwestie in het Vlaams parlement aankaartte en de verantwoordelijke minister Ben Weyts (N-VA) over de kwestie ondervroeg.

De N41 als alternatief

Die doorgang maakt op dit ogenblik deel uit van het provinciale fietsknooppuntennetwerk en dreigt dus nu te verdwijnen. Zo vroeg hij de minister: “Welke initiatieven zal de minister nemen opdat de sluis in Denderbelle oversteekbaar zal blijven voor fietsers en wandelaars?

Grote verbazing toen de minister zijn antwoord gaf en als alternatief voor de huidige toestand de…. N41 voorstelde. Zo stelde de minister: “Wordt als alternatief de geplande aanleg van de N41 met bijhorende nieuwe brug voorgesteld”.

Fiets- en wandeldoorgang Dendersas Denderbelle

Officieel om veiligheidsreden zal de nieuwe sluis in Denderbelle geen nieuwe fietsdoorgang meer hebben. Alsof een fietsdoorgang als deze onveilig zou zijn. Bij W&Z vergelijken ze het met de situatie bij de spoorwegovergangen. Alsof men alle spoorwegovergangen zou afschaffen en die echt onveilig zijn.

Deze verbindingsweg tussen Dendermonde en Aalst moet via Denderbelle lopen. De timing voor de realisatie van die N41 lijkt echter eerder iets voor Sint-Juttemis dan voor bijvoorbeeld 2020. Het antwoord werd in de regio dan ook op ongeloof ontvangen.

Maar vooral voor Denderbelle is die doorgang een zeer belangrijke zaak. De linkeroever van de Dender bereiken betekent zonder die sasdoorgang voor hen dan veel kilometers omrijden via Wieze of anders door de spoorwegbrug in Oudegem te gebruiken. Als is die laatste in wezen illegaal, erg gebruiksonvriendelijk en eveneens veel kilometers om.

Roep om actie

Dat Hilde Pauwels die in Denderbelle de gezellig ogende café De Tongenslijper – de bijnaam van de Denderbellenaars – uitbaat recent in actie kwam hoeft dan ook niet te verbazen. Zij vreest bij sluiting van die doorgang terecht voor klantenverlies.

Voor haar is het echter meer dan het zuiver economische. “Ja, er is dit café maar dat komt voor mij maar op de tweede plaats. Mijn actie is uit liefde voor Denderbelle en de mensen hier in deze gemeenschap. Die doorgang moet gewoon openblijven.”

De route is in de zomer immers zeer populair bij de vele recreanten die de Dendervallei willen verkennen. En die drinken al eens graag een pintje of een koffie in een der cafés in Denderbelle of in Mespelare aan de overkant. En een fietsrit zonder zo’n stop is ook al niet aantrekkelijk.

En toen Hilde Pauwels via de kranten haar noodoproep lanceerde en een petitieactie begon rook ook Tom Bogman de kans om in actie te komen. Er leek immers een groeiend ongenoegen te zijn en dus een basis voor actie.

Bart Van Malderen

Vlaams parlementslid Bart Van Malderen (sp.a) maakte door zijn vraag aan Ben Weyts het feit publiek dat men die fietsdoorgang in Denderbelle wil afschaffen. Het begin van de actie.

Tom Bogman is de parlementaire medewerker van Bart Van Malderen, fan van de nieuwe communicatiesystemen als Facebook en een erg bezige Oudegemenaar. Dat hij via Facebook een actie aankondigde hoeft dan ook niet te verbazen. Het moest een protestactie worden aan het sas in Denderbelle.

En ietwat tot zijn verbazing bleek die actie nog aan te slaan ook. Ergens tussen de 230 tot 250 mensen waren er vorige zondagnamiddag aanwezig. En dit simpel via Facebook en op amper enkele dagen tijd. Het is voor zover geweten ook de eerste Facebookactie van dit genre in de streek.

Een vervelende zaak

Een succes dat ergens toch ook logisch was gezien het belang voor Denderbelle en ook het kleine Mespelare. Ook voor de sporters van AC Denderland, de Dendermondse atletiekclub, is dit belangrijk. De doorgang op dit sas vormt immers een vast onderdeel van hun loopparcours. Ook had de gemeente Lebbeke, waar Denderbelle deel van uitmaakt, al luid haar verzet laten horen tegen de geplande afschaffing van die fietsweg.

Dendermonde liet het alleen bij een stilgehouden negatief intern advies. W&Z plant immers nog een serie belangrijke werken in de Dendermondse binnenstad en de stad laveert daarom dus wat voorzichtig wegens haar relatie met W&Z. Van de Dendermondse CD&V was er trouwens in gans die zaak niets merkbaar.

Maar voor de N-VA was dit natuurlijk een erg vervelende zaak. Zij zit zowel in Dendermonde als in Lebbeke in de oppositie en is er niet graag gezien. Om niet meer te zeggen.

Ben Weyts - 4

W&Z is officieel een autonoom overheidsbedrijf maar de invloed van de minister is natuurlijk erg groot. Hij zorgt immers voor het budget van de NV W&Z. Graag pronkt hij in de media met allerlei plannen voor nieuwe fietspaden. Hier echter schaft hij een af, daarbij nepargumenten gebruikend. De vraag is voor welke oplossing hij hier zal zorgen.

En nu kwam daar dus die flater van Ben Weyts bij. Die spreekt graag in de media over allerlei plannen die hij heeft voor nieuwe fietspaden maar schafte er hier zomaar een af. Van een contrast gesproken.

Een oplossing

En dus trok de lokale N-VA met een delegatie naar hun minister Ben Weyts om de zaak met hem te bespreken. Hilde Raman, woonachtig in Mespelare, gemeenteraadslid voor de NV-A en aanwezig op de actie van vorige zondag: “Dat bezoek was oorspronkelijk voor na deze actie voorzien. Maar door dit protest hebben wij dit gesprek naar de vorige vrijdag verplaatst. En er is een oplossing.”

En dus kwam er vrijdagavond vlug nog een persbericht met foto (1). Tijdig om maandag, als de kranten over die zondagse actie berichten, mee opgenomen te worden in het verslag. Waardoor de lezers de indruk kregen dat het dankzij de N-VA is dat er een oplossing mogelijk is.

Een knappe mediastrategie en een klassieke recuperatie van de actie natuurlijk. Uiteraard trok de NV-A pas naar de minister toen de druk vanuit Lebbeke en Dendermonde en de sp.a groot werd. Al een half jaar lang bleef men bij de N-VA zo te zien potdoof voor dit probleem.

Veiligheid

Bovendien kan men zich afvragen waarom men bij W&Z hier problemen maakt rond die fiets- en wandeldoorgang. Ze zijn via verkeerslichten veilig gemaakt en voorzien van balustrades zodat ongelukken praktisch onmogelijk zijn.

Marius Meremans en Goedele Uyttersprot - Sas in Denderbelle

N-VA-parlementsleden Marius Meremans en Goedele Uyttersprot trokken vlug voor de actiedag van zondag op vrijdag naar minister Ben Weyts en keerden huiswaarts met een vage belofte. Nu afwachten wat die belofte zal inhouden.

Toen een tiental jaren geleden de vraag rees om hier een fietsdoorgang te realiseren was het juist dit argument van veiligheid dat men bij W&Z gebruikte om dit te weigeren. De druk werd echter te groot zodat W&Z uiteindelijk toch die doorgang realiseerde.

Ook bij de sluis verderop aan de Dendermonding werd een aantal jaren geleden eveneens onder druk van plaatselijke acties vanuit onder meer het ACW zo’n doorgang gerealiseerd. Voorheen moest men immers of kilometers omrijden of een meer dan tien meter hoge brug met trappen nemen. Voor vele fietsers een praktisch onmogelijke zaak.

Toen werd die fietsdoorgang plechtig en feestelijk geopend door toenmalig Vlaams minister voor Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) en de top van W&Z. Onder Weyts echter blijkt dit ineens niet meer mogelijk te zijn.

Veiligheid heet dat en het lijkt dan ook eerder op een pseudoargument dan op een geldige reden. Er gebeurden trouwens voor zover geweten in al die jaren hier ook geen ongelukken. Het is dus wel degelijk veilig.

Zo stelt de N-VA in haar persbericht: “Aangezien de nieuw te bouwen sluis niet meer bemand wordt en van op afstand wordt bediend, is men niet meer bereid een doorgang op de sluis toe te laten.”  Een wat rare redenering want geen enkele sluis op de Dender is continu bewaakt.

Duur alternatief

Weyts en de lokale N-VA hebben ook een (duur) alternatief. Zo stelt Lebbeeks federaal parlementslid Goedele Uyttersprot: “Er moet gezocht worden naar een alternatief: een oversteek op korte afstand van de sluis die fiets- en wandelverkeer moet mogelijk maken. Meteen kan hier een overgang gecreëerd worden die veiliger, mooier en comfortabeler is, wat meteen aansluit op het recreatief toerisme in onze regio.” 

IMG_2863

Cafébazin Hilde Pauwels trok haar stoute schoenen aan en begon met een actie voor het behouden van die fietsdoorgang. Achteraf na de actie zat café De Tongslijper dan ook goed vol. Maar ze had versterking gekregen.

Alsof een brug met de fiets nemen comfortabeler is dan een gelijkgrondse doorgang. Het is ook stukken duurder want zo moeten er naast de nieuwe brug ook toegangswegen komen. Een in budgettair zeer krappe tijden niet onbelangrijk argument.

Ook stelt men zich zowel in Dendermonde als in Lebbeke financiële vragen bij deze plannen van de N-VA. Zo zegt Marius Meremans in dit persbericht: “We verwijzen naar projecten zoals te Aalst en Lokeren, waar de gemeenten als partners mee een oplossing vonden, die tegelijk een meerwaarde bieden voor hun bevolking. Minister Weyts neemt hiervoor de nodige initiatieven.”

Niels Tas: “Blijkbaar willen ze Lebbeke en Dendermonde hier mee laten opdraaien voor de kosten. Maar overal in Vlaanderen is het W&Z die dit soort zaken realiseert en financiert. Het doet denken aan de discussies rond de Scheldeveren waar men vanuit de regering ons ook wou laten doen betalen.”

Niet verbazend is dat men ook in Lebbeke huiverachtig is. Burgemeester François Saeys (Open VLD): ”Kijk, we hebben dit bij W&Z al aangekaart als zijnde onaanvaardbaar en hebben dan op voorstel van gemeenteraadslid Dirk De Cock (De Ploeg/sp.a) eenparig een motie laten goedkeuren in onze gemeenteraad. Wij eisen gewoon dat die gelijkgrondse overgang behouden blijft. Een brug is te duur en niet goed voor oudere fietsers en onaanvaardbaar. We hopen kortelings samen met de burgemeester van Dendermonde bij Weyts aan tafel te zitten.”

Op tafel kloppen

Ook Freya Saeys, Vlaams parlementslid voor Open VLD en dochter van, kaartte de kwestie aan in het Vlaams parlement en ondervroeg op 20 oktober minister Ben Weyts eveneens over de zaak. En in tegenstelling tot bij de eerdere vraag van Van Malderen had Weyts het ditmaal niet over de N41 als oplossing.

Tom Bogman

Oudegemenaar Tom Bogman, een man die graag fietst, begon via Facebook met een opriep voor een betoging aan het Dendersas. Ergens tussen de 230 en 250 mensen daagden op. Het tilde de protestactie op weer een hoger niveau.

Zo stelde Weyts ditmaal: “Aangezien er vandaag passage mogelijk is, wordt er naar alternatieven onderzocht. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige toegangswegen, de inpassing in de omgeving en de inpassing in het hogere fietsnet en de daarbij nagestreefde functionele verbindingen.” Die N41 was bij Weyts dus plots verdwenen. Hij was vermoedelijk getipt over de dwaasheid van zijn vorig voorstel.

Het punt van die fietsdoorgang staat trouwens ook op de agenda van het voor volgende week 10 maart geplande overleg tussen Dendermonde en Lebbeke. De tot nu toe discrete houding van Dendermonde in deze kwestie zal dus veranderen. Wat de druk op Weyts en W&Z nog gaat doen toenemen.

In het hier eerder besproken dossier van het Ros Beiaard en de Reuzen stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans in Het Laatste Nieuws recent: “In deze stad is het blijkbaar nodig om eens flink met de vuist op tafel te kloppen om één en ander te doen bewegen.”

Inderdaad, twee interpellaties en een motie van Lebbeke deden Marius Meremans en Goedele Uyttersprot naar Weyts stappen om een oplossing te vragen. Wel is die er nog niet en zal er dus nog wat meer op ‘tafel moeten geklopt worden’.

Druk

Zeker is dus dat discussie nog niet voorbij is. Voorlopig is er immers alleen een erg vage belofte van minister Weyts die wel afzag van de nepoplossing die de N41 was. En de persverklaring van de N-VA is niet veel duidelijker dan die welke de minister in oktober gaf aan Freya Saeys. Bij vele mensen in de regio is het bovendien een onderwerp van discussie geworden, een actueel item.

Bovendien zal Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Van Malderen het dossier zeker blijven opvolgen en Ben Weyts met dossier achtervolgen. Tom Bogman: “We bereiden nu al een nieuwe vraag voor om te zien welke oplossingen Weyts eventueel in petto heeft.”

François Saeys

De Lebbeekse burgemeester François Saeys zette het probleem op de overlegagenda met de stad Dendermonde en wil de gelijkgrondse fietsovergang behouden. Een fietsbrug is voor hem uit den boze.

Zoals bij eerdere acties rond die fietspassages in Denderbelle en de Dendermonding neemt de druk op W&Z en de Vlaamse minister voor Openbare Werken toe. Zo te zien zelfs nog meer dan voorheen.

Er loopt rond deze actie een onlinepetitie op http://deoversteekaanhetsasvandenderbellemoetblijven.petitie.be. Met verder ook nog een Faceboekgroep: ‘Sas Denderbelle: voor behoud van de oversteek voor wandelaar en fietser!’

Willy Van Damme

1) Op deze blog zijn al toppolitici van alle grote politieke partijen wegens hun beleid of acties en verklaringen soms heel scherp aangevallen. Dirk Van der Maelen (sp.a), John Crombez (sp.a), Kristof Calvo (Groen), Bart Staes (Groen), Herman Van Rompuy (CD&V), Filip Dewinter (Vlaams Belang), Guy Verhofstadt (Open VLD), Alexander De Croo (Open VLD) en Yves Leterme (CD&V) passeerden hier allemaal al de revue. Evenmin werden zowel de vorige als huidige regering vergeten. Zo hoort dat.

Ook lokaal was er kritiek op de politici, op de ene wat minder dan op de andere. Maar dat heeft niet met een persoonlijke politiek gekleurde voorkeur te maken of het verlenen van vriendendiensten maar puur met het beleid. Hetzelfde trouwens voor actiegroepen of bewegingen als Natuurpunt en Raldes. Ook die moesten hier al eens spitsroeden lopen.

Allen sturen mij hun persberichten behalve een: de N-VA. Het typeert deze partij die blijkbaar een andere idee heeft voor wat de pers moet schrijven dan wat ze traditioneel hoort te doen.

Geen verrassing dat de N-VA dubieuze journalisten als Paul Van Den Driessche en Siegfried Bracke aan boord nam. Politici die zich vermomd hadden als journalist en zo de stiel verder in opspraak brachten.

Het Ros Beiaard–Voor de politieke kar gespannen

Het is nog vijf jaar wachten voor het Ros Beiaard (1) terug door de stad zal paraderen. Een heilig ogenblik voor vele Dendermondenaars die vol ontzag en eerbied kijken naar hun paard, sorry Peird. Een verering die met de jaren nog lijkt toegenomen. Praktisch gans Dendermonde, op een aantal dwars liggende Baasrodenaars na, komt dan op straat en viert feest. En als het paard terug in zijn stal gaat dan zie je pakken Dendermondenaars menig traantje plegen.

Een ongeschreven wet

Het beheer van het Ros Beiaard is daarom ook in handen van een speciaal Ros Beiaardcomité, niet de gemeenteraad. Die laatste benoemt bij consensus de leden van dat comité. Het is daarom ook een ongeschreven Dendermondse wet dat het paard politiek niet mag gebruikt worden. De woordvoerder is het Ros Beiaardcomité en dat hoort a-politiek te zijn. Zelfs al zijn die comitéleden politici of hun vrienden.

Ros Beiaard

Het Ros Beiaard in vol ornaat tijdens de ommegang van 2010. Voor de liefhebbers van historische stoeten is dit een must. Gans het gebeuren is tot in de kleinste details uitgewerkt. Het werk van het vroegere hoofd van de dienst Toerisme Franki Hervent.

Ooit stelde Peter Bombay, vroeger fractieleider voor de lokale partij Samen, in een gesprek dat hij vreesde dat de gewezen burgemeester Norbert De Batselier (sp.a) politiek misbruik zou maken van het paard.

Waarna hij enkele maanden later in de kranten op de foto stond met ons Peird. Zelfs bewerend dat hij als Heemskind op dat paard had gezeten. Wat niet klopte want het waren zijn vier oudere broers. De man dacht ooit hier burgemeester te worden. Het bleken bij de verkiezingen van 2006 uiteindelijk nul zetels te zijn en erna een zelfgekozen ‘ballingschap’ in Canada.

Die consensus werd echter vorige maand doorbroken door Marius Meremans, Vlaams volksvertegenwoordiger voor N-VA, ex-schepen voor Cultuur en Jeugd en nu gemeenteraadslid.

Op 15 januari kwam die in de pers met een verhaal waaruit zou moeten blijken dat het Ros Beiaard en de drie Reuzen in een barslechte toestand verkeerden en best zo snel mogelijk hoorden te verhuizen.

Een dreigende ramp

Hij deed dat trouwens als ondervoorzitter van het Ros Beiaardcomité en niet als gemeenteraadslid. Zo stelde hij in Het Laatste Nieuws van 16 januari: “… Dat het in zo’n erbarmelijke omstandigheden gehuisvest staat, tart werkelijk alle verbeelding… Een toestand als dit mag geen maanden duren…. is het verval (van reuzen en paard, nvdr.) nu nog eens honderd keer sneller gegaan.” Een ramp dreigde dus. Volgens Meremans.

Reuzen en paard zitten nu in een apart lokaal van de zogenaamde Hollandse Infanteriekazerne die zoals de naam doet vermoeden dateert van de Nederlandse periode onder koning Willem 1.

De Reuzen

De Reuzen Indiaan, Goliath en Mars aan het Dendermondse Justitieplein. Ze worden zoals het Ros Beiaard gedragen door de Pijnders, de vroegere dokwerkers in de stad.

Het werd gebouwd in de periode 1828-1830 en vormde een onderdeel van de Wellington barrière als verdediging tegen een mogelijke Franse inval. Arthur Wellesley, 1ste hertog van Wellington, was de man die, samen met de Pruisen en de Oostenrijkers, in 1815 bij Waterloo de Franse keizer Napoleon had verslagen.

Het was tot de jaren vijftig van de vorige eeuw in gebruik door het Belgisch leger en kwam nadien in Dendermondse handen. Deze verkocht het later onder burgemeester Norbert De Batselier aan de Regie der Gebouwen, de vastgoedarm van de federale regering.

Deze regering dacht er toen het parket te vestigen. Het staat sinds bijna een jaar echter geheel leeg en is al een tijd in serieus verval. De stad is nu bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor een herbestemming van het terrein dat naast dit mooi en uniek beschermd erfgoed ook een grote parking bevat. Pal in het centrum. Nu is het alleen een zone voor openbaar nut.

Hollandse Infanteriekazerne

De Hollandse Infanteriekazerne. In het achterste met een doek afgeschermde deel huizen de Reuzen en het Ros Beiaard. Het is door haar vorm een uniek stuk architecturaal erfgoed dat wegens haar uitstraling en ligging grote interesse opwekt bij projectontwikkelaars. Sommigen in de stad zien hier liefst een exclusief culturele invulling voor dit gebouw.

De onderzoeksfase van dit RUP is af en dit voorjaar zal men daar een eerste communicatie over doen. De bedoeling lijkt om dit samen met private projectontwikkelaars te herbestemmen en restaureren.

En daarvoor is er trouwens zowel in Dendermonde als ver daarbuiten grote interesse. Het RUP wordt trouwens uitgewerkt in overleg met de sector der private investeerders en de Lebbeekse architecte Julie De Mol die er haar zeer degelijk eindwerk over maakte.

Zij zag hierbij een samenwerking tussen de overheid en private investeerders als de oplossing. Het gebouw restaureren kost immers veel geld. En dat is er blijkbaar bij geen enkele overheid ter beschikking.

Ongenoegen

Dat Marius Meremans over dit verhaal achter hun rug met de pers sprak zorgde bij de andere leden van dat Ros Beiaardcomité en de gemeenteraad echter voor veel ongenoegen. Het was voor Meremans een mooie gelegenheid om met een foto breed in de kranten te komen. Goede publiciteit natuurlijk.

Marius Meremans

Marius Meremans opperde dat het Ros Beiaard en de Reuzen in een erbarmelijke staat verkeerden. Wat niet klopte. Hij verbrak ook de ongeschreven wet dat politici dit erfgoed zouden gebruiken. En ook na de persconferentie van Piet Buyse poogt hij de pluimen van dat comité op de eigen hoed te steken. Faut le faire!

Stijn Pluym, lid van het comité en fractieleider van Open VLD in de gemeenteraad: “Kijk dat kan niet. Men moet het Ros Beiaard buiten de politiek houden en dat is ook zo de traditie hier. Het is het Ros Beiaardcomité dat instaat voor de communicatie. De pers vroeg ons toen trouwens eveneens om commentaar en we hebben dat bewust geweigerd. Ik heb hem dat trouwens ook gezegd.”

Ook elders klink dat zo. Jern Vermeiren, drager van het Ros Beiaard en de Reuzen en lid namens sp.a van het comité: “Er is een vaste politieke gewoonte dat men het paard politiek niet misbruikt. Men kon er onder de leden van dat comité daarom ook niet mee lachen dat Marius Meremans hierover zomaar het woord voerde.”

Een gelijklopende visie bij Barbara Pas van het Vlaams Belang, federaal parlementslid, gemeenteraadslid en lid van het comité: “Kijk het is goed dat men zich het Ros Beiaard aantrekt. Maar dat moet men doen in het comité en als dat niet voldoende werkt is er nog de gemeenteraad. Dat voor de eigen politieke kar spannen kan niet en men moet zeker ook geen onnodige paniek gaan zaaien zoals hier gebeurde.”

Stijn Pluym

Stijn Pluym was niet opgezet met de eenmansactie van collega Meremans rond het Ros Beiaard.

Een wat dissidente stem bij Matthias Coppens, gemeenteraadslid voor Groen en nieuwkomer in de lokale politiek: “Ik hoorde dat dit een traditie is maar ik heb er wel geen bezwaar tegen dat politici zich daarover uitspreken. Er is nu eenmaal de vrijheid om zijn eigen mening over dergelijke zaken te geven.”

In goede staat

Voor Marius Meremans is er echter geen enkel probleem: “De pers is naar mij gekomen met vragen en ik heb die ook beantwoord. Als ondervoorzitter van het comité wil ik transparant communiceren en ik zal dat blijven doen. Ik ben ook afgegaan op wat ik toen had vernomen over de toestand van het Ros Beiaard en de Reuzen. Na dat persgesprek heb ik de andere leden van het comité trouwens op de hoogte gebracht.”

Een verhaal dat anderen deels bevestigen. Over de maatregelen die de stad toen al genomen had en waarover men binnen het comité uitvoerig had gesproken bleef hij tegen de pers echter wel zwijgen. Nu klonk het alsof het paard ging instorten en de stad maar liet betijen.

Ros Beiaard met de vier Heemskinderen Van Damme

De vier Heemskinderen op hun Ros Beiaard. Hier de gebroeders Van Damme uit deelgemeente Oudegem tijdens de stoet van 2010.

Dit terwijl op de laatste vergadering van het comité in november was afgesproken dat men de provinciale diensten van de Monumentenwacht en de Depotconsulent een rapport ging laten maken over de toestand van zowel het lokaal als het paard en de Reuzen. Men was trouwens al in januari toen hij met de pers sprak bezig met het ten uitvoer brengen van de nodige maatregelen.

Vergassing

Uit die rapporten blijkt dat de toestand van zowel het lokaal als het paard en Reuzen vrij goed meevalt. Zo is er alleen op heel beperkte schaal sprake van houtworm en motten. Ook de schimmel en het stof lijken geen probleem te vormen.

Van een dreigend gevaar is er dan ook helemaal geen sprake. Zelfs het lokaal blijkt volgens die studies best in orde. “Het Ros Beiaard en de Reuzen stellen het goed”, opperde men deze week bij monde van Piet Buyse bij het Ros Beiaardcomité.

Wel worden er op dit ogenblik al enkele maatregelen genomen en de meeste zijn trouwens al voorbij. Zo krijgen Reuzen en paard een grote stofzuigbeurt met de laatste fase in maart. En om dat beetje motten, hun larven en de houtworm te bestrijden gaat men de methode van vergassing gebruiken.

Piet Buyse

Burgemeester Piet Buyse moest gezien de foute berichtgeving wel reageren. Nu leek het immers alsof het stadsbestuur het Ros Beiaard en de Reuzen gewoon lieten wegrotten.

Daarbij wordt dit lokaal met gas volgespoten en daarna 48 uur gesloten. Om klimatologische reden kan dit wel pas in juni of juli gebeuren. Slechts daarna wordt er een extra ventilatie geplaatst in o.m. de deuren om het vochtprobleem aan te pakken.

Een vochtigheid die men ook regelmatig zal controleren en waarover er een logboek komt. Daarna gaat men het Peird en de Reuzen ook via een speciaal omhulsel nog beter beschermen tegen stof en ongedierte. Men spaart dus noch moeite noch kost om dit erfgoed in goede staat aan de komende generaties door te geven.

Piet Buyse (CD&V), burgemeester en voorzitter van het comité: “Kijk, het Ros Beiaard en de reuzen zijn in goede staat en aan de hand van deze rapporten weten we nu perfect hoe we dit moeten aanpakken. Want we zouden er bijvoorbeeld verwarming kunnen in plaatsen maar geweten is nu dat dit meer kwaad dan goed zou doen. Dit is ons erfgoed en dat dienen wij te koesteren.”

Jambon laat verkommeren

Niels Tas, (sp.a), Schepen van Ruimtelijke Ordening: “Zoals Marius Meremans het vertelde was het alsof wij de schuldige waren. Dit terwijl het gebouw eigendom is van de Regie der Gebouwen waarvoor minister Jan Jambon verantwoordelijk is en dat is iemand van zijn partij de N-VA. Neen, wij moesten volgens Meremans het gebouw van zijn minister opknappen.” Blijkbaar laat die het gebouw nog liever instorten dan dat hij er een euro zou insteken om bewarende maatregelen te nemen.

Voor Piet Buyse zat er ook niets anders op dan met de buitenwereld te communiceren. “Kijk zo een verhaal zoals dat verscheen veroorzaakte overal grote deining in de stad. Het is zeer gevoelige materie. En nu zeker met die nieuwe sociale media gaat dat snel. Veel mensen in de stad spraken ervan. We moesten als bestuur dus wel reageren om dit verhaal te corrigeren”, aldus Piet Buyse.

Ros Beiaardommegang 2010

Er wordt bij deze ommegang op geen euro gekeken om hem zo mooi en qua kostumering historisch zo correct mogelijk te laten uitgaan. Meer dan 1000 vrijwilligers nemen eraan deel. De stad is die dag dan ook afgeladen vol bezoekers. Goed voor een geschatte 40.000 bezoekers.

Stijn Pluym: “Dat de burgemeester gisteren daarover een persconferentie gaf was natuurlijk te verwachten en logisch na die persrel van vorige maand.” Wel vond Barbara Pas dat men de persnota beter vroeger naar de comitéleden had kunnen doorsturen.

“Wij kregen die pas na de pers en dat zou niet mogen”, stelt zij. Volgens Piet Buyse kon het praktisch niet anders: “Ik heb tot vlak voor die persconferentie nog aan de tekst zitten werken.”

Restauratie?

Belangrijk is ook dat men contact heeft opgenomen met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) die gaan kijken in hoeverre een restauratie van de Reuzen en het Ros Beiaard zich opdringt. Het KIK doet nu de restauratie van het Lam Gods. “Ons Peird naast het Lam Gods, een goed idee”, grapte een lokaal historicus.

Zeker is dat de al slechte relatie van het stadsbestuur van CD&V en sp.a met de N-VA door deze rel er niet beter op geworden is. Voor een stuk komt dat door het spel van een meerderheid versus een oppositie die sterker is dan in de vorige legislatuur.

Deels is dat ook een gevolg van de wijze waarop de N-VA bijwijlen aan oppositie doet. Veel goeds over N-VA hoor je niet bij bijvoorbeeld CD&V. Het lijkt soms zelfs alsof de Brusselse regeringsruzies neerdwarrelen tot in Dendermonde.

Gisteren 26 februari de dag na die persconferentie liet Meremans in Het Laatste Nieuws trouwens over deze zaak nog noteren: “In deze stad is het blijkbaar nodig om eens flink met de vuist op tafel te kloppen.” Dit noemt: Met andermans pluimen pronken. En het is een uitlating die, zeker weten, elders in het Ros Beiaardcomité en de gemeenteraad op bitter weinig applaus zal zijn onthaald. Of hoe maak je geen vrienden.

Willy Van Damme

1) Het verhaal van het Ros Beiaard gaat terug op een oude Frankische legende, een riddersaga uit de periode van keizer Karel de Grote rond een bijna magisch paard en vier broers ridders, de Heemskinderen, die echter in conflict komen met de keizer en het onderspit delven waarbij hun magisch paard in een rivier verdrinkt. De legende leeft ook in Nederland, Frankrijk en Spanje. Zo is er in Dinant een Roche Bayard.

De reuzen Goliath, Mars en Indiaan en het Ros Beiaard werden in 2005 door UNESCO, de culturele organisatie van de VN, uitgeroepen tot werelderfgoed. Een eerste spoor van het bestaan van een Dendermonds Ros Beiaard dateert van 1461.

De eerste van de drie reuzen zag zijn ontstaan in 1648 bij de Vrede van Westfalen (of Münster) toen er een einde kwam aan de decennia aanslepende godsdienstoorlogen en het Heilig Roomse Keizerrijk van de Habsburgers de Republiek der Nederlanden erkende. Het was toen uiteraard feest in de stad.

De Reuzen gaan met de ommegang Katuit elk jaar uit op de laatste donderdag van augustus. Het Ros Beiaard, alias het Peird, doet dat om de tien jaar in mei. En de komende ommegang is voorzien voor 2020.