N41–Naar de Griekse kalender

De Vlaamse regering heeft in haar plannen voor de komende regeerperiode geen geld voorzien voor de verdere aanleg van de N41 tussen Lebbeke en Aalst. Men voorziet ook geen cent voor een zoveelste studie dus. De gedurende de vorige regeerperiode door minister voor Verkeer Ben Weyts (N-VA) hierover bestelde studie gaat dus richting de archieven om er tot in de eeuwigheid stof te verzamelen. Weyts is nu o.m. minister van Onderwijs in deze regering.

Herkalibrering Dender

Met veel toeters en bellen kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon, (N-VA) aan dat zijn nieuwe regering een ‘investeringsregering’ ging zijn. Dat bleek al dra een grote leugen. Men investeert als extra een zeker bedrag maar gaat een veelvoud ervan besparen. Deze regering is een besparingsregering. En ergens is dat begrijpelijk maar men moet een kat een kat noemen.

Het is naast de N41 in het Dendermondse niet het enige grote investeringsproject dat trouwens sneuvelt. Het vernieuwen en vergroten van de Dendersluis in Denderbelle/Mespelare waarvan de werken normaal kortelings zouden beginnen is eveneens verwezen naar die gekende Griekse kalender.

DSC_1005

Christel Geltmeyer van Voka en Koen De Clercq, regiovoorzitter van Voka/Kamer van Koophandel voor de streek Dendermonde-Wetteren reageerden teleurgesteld op het nieuws dat de huidige Vlaamse regering in deze regeerperiode geen centen voorziet voor de doortrekking van de N41. 

Die sluis moest de Dender tot Aalst toegankelijker maken voor schepen met een grotere diepgang. Een milieuvriendelijk project om meer vrachtwagens van de weg te halen. Ook dit was een project van Weyts. Het was controversieel daar de fietsovergang er daardoor ging verdwijnen. Met in ruil een deels door Lebbeke en Dendermonde te betalen nieuwe brug. Wat die besturen echter niet wilden.

Verfraaiing Oude Dender

En dan is er in Dendermonde het verfraaien van de Dender in de binnenstad. Bij het stadsbestuur hoor je er niets meer over en bij het Vlaams gewest nog minder. Sinds het aftreden van Norbert De Batselier (SP.A) als burgemeester in 2006 is het rond dit dossier muisstil. Dendermonde heeft op dit ogenblik vier parlementsleden maar hun invloed in Brussel zowel wat betreft Vlaanderen als op het federaal niveau lijkt wel onbestaande.

Op de nieuwjaarsreceptie van Voka Kamer van Koophandel waar het nieuws over de N41 uitlekte waren er dan ook wel wat teleurgestelde reacties te rapen. Een bedrijfsleider wier ouders nu al decennia geleden voor de doortrekking van de N41 tot Aalst werden onteigend reageerde dan ook ietwat laconiek en vond het allemaal onbegrijpelijk.

Voor een andere ondernemer uit Denderbelle was het dubbelzinnig want als burger van de gemeente was hij tevreden dat de rust er zou blijven. Maar als ondernemer vond hij dit een zeer spijtige zaak terwijl hij zich als burger grote vragen stelde over het waarom dit nu al decennia moet aanslepen.

In Denderbelle zullen de meesten natuurlijk tevreden zijn. De N41 moet normaal tussen het natuur- en overstromingsgebied Denderbellebroek en het dorp komen. Die zullen dus geen schade ondervinden van het mogelijke autoverkeer.

In de dorpen Oudegem en Gijzegem waar dagelijks pakken 30-tonners voorbij razen van en naar Aalst zal men echter zwaar teleurgesteld zijn. Die doortrekking van de N41 moest het zwaar verkeer immers uit die dorpskernen houden. Alhoewel daar al lang het gevoel heerst dat die doortrekking er nooit zal komen.

 IMG_2797

Op 1 maart 2015 betoogden enkele honderden mensen tegen de plannen om op het nieuwe voorziene Dendersas in Denderbelle/Mespelare de fietsdoorgang af te schaffen. De huidige fietspasserelle blijft nu behouden omdat men geen geld voorziet voor een nieuwe sluis daar. De herkalibrering van de Dender is dus ook naar de Griekse kalender verwezen.

Bij Voka was er ook zware kritiek te horen op het feit dat Dendermonde de bedrijfsbelastingen met 12% gaat verhogen. Een kritiek die sommigen binnen het stadsbestuur niet graag aanhoorden.

Ook blijft het in Dendermonde wachten op de verdere afwerking van het dossier rond het lokale bedrijfsterrein Hoogveld I langs de Wolvestraat. Na een zeer lange procedureslag voor de rechtbanken kreeg Dendermonde te horen dat zij hiervoor een nieuw ruimtelijke uitvoeringsplan dienen te maken om zo de laatste onteigeningen te kunnen realiseren. Een gevolg van de kafkaiaanse wetgeving.

Maar het nieuwe vorig jaar aangetreden stadsbestuur van CD&V en N-VA moet hier echter nog de eerste stappen zetten. De realisatie van Hoogveld I zal vermoedelijk dus niet voor deze legislatuur zijn. Spijts het ontbreken van bedrijfsgronden. Wat praktisch iedereen in de politiek en het bedrijfsleven toegeeft. Hoogveld I is in de stad het laatste mogelijks te realiseren bedrijfsterrein.

Willy Van Damme

Schorsing milieuvergunning Empro dreigt

Het Oost-Vlaamse provinciebestuur heeft vandaag tijdens haar wekelijkse vergadering beslist om de procedure voor schorsing van de milieuvergunning voor het bedrijf Empro Europe NV uit Dendermonde op te starten.

Empro is een pluimen verwerkend bedrijf op de industriezone van Hoogveld in Dendermonde welke in de buurt zorgt voor veel stankhinder en pakken protesten van buurtbewoners uit de naburige deelgemeenten Baasrode en Sint-Gillis-Dendermonde.

Veel klachten over stank

Het verwerkt pluimen tot proteïnen gebruikt bij dierenvoeding, vooral dan de aquacultuur, en is al een vier jaar in Dendermonde actief. Waarbij de stank blijft aanhouden en zij het leven in de buurt danig verpesten. Met als gevolg massa’s klachten en ook al een actiecomité Bad Smell.

Het bedrijf belooft al lang maatregelen en nam die ook maar zonder enig resultaat op het vlak van de geurhinder. Door het vorige stadsbestuur werden er allerlei voorstellen gedaan maar dus zonder resultaat. En vanuit de bewoners in de buurt werd het protest almaar luider. Recent nog tijdens een zitting van de gemeenteraad.

Begin deze maand vroeg het stadsbestuur dan aan de provincie om de milieuvergunning te schorsen. Het bedrijf bezit een klasse 1 vergunning, de zwaarste, en die wordt gegeven door het provinciebestuur, niet de stad. Deze is hier alleen adviserend. Vandaag nam de provincie dan de beslissing om de milieuvergunning eventueel te schorsen. een zware beslissing.

DSC_0851

Empro Europe veroorzaakt al wat jaren veel stankhinder voor de buurtbewoners nabij. De opschorting van haar milieuvergunning dreigt nu. 

De Damaco Group

Empro is een onderdeel van de Damaco Group (Kipco-Damaco) uit het West-Vlaamse Oostrozebeke, een familiaal bedrijf eigendom van de familie Iris en Bruno Vandaele, de tweede generatie. Het is een verwerker van allerlei vleeswaren voor weer andere bedrijven in de vleesindustrie en ook een exporteur naar zoals zij stelt 125 landen. Waaronder diepgevroren kippenvlees naar Afrika. Het wordt gezien als een groeibedrijf.

Men begon in 1964 trouwens als een kippenslachterij en zou nu een geconsolideerde omzet halen van 150 miljoen euro en wereldwijd 170 personeelsleden hebben. Buiten de moedervestiging in Oostrozebeke en die in Dendermonde is er ook nog een dochteronderneming in het Franse Poitiers.

Empro zit al sinds 2015 op het Hoogveld en heeft reeds wat jaren problemen met haar geurhinder met klachten die almaar toenemen. “Alleen al een 300 dit jaar. Bovendien zijn er gelijkaardige bedrijven waar er geen stankhinder is”, stelt Niels Tas, gewezen schepen in de vorige legislatuur en nu fractieleider voor SPA in de Dendermondse gemeenteraad. Het bedrijf stelt daar al veel tijd en geld ingestoken te hebben, zonder echter resultaat.

Reacties

Op vraag van het Dendermondse stadsbestuur heeft de provincie nu toch besloten om de procedure tot opschorting van de milieuvergunning op te starten. Het betekent dat de Vlaamse overheid en de stad binnen de 60 dagen een advies over de zaak moeten geven en dat uiteraard ook het bedrijf zal worden gehoord. Binnen 120 dagen neemt de provincie dan een besluit waartegen uiteraard beroep mogelijk is.

Marius Meremans (N-VA), schepen van de stad; wil voorlopig nog niet reageren. “Men weet dat wij vroegen om die procedure op te starten omdat de problemen blijven bestaan. Maar wij moeten intern met onze diensten en binnen het schepencollege nog overleggen over welk standpunt we juist gaan innemen.”

Bij het actiecomité stelt men tevreden te zijn over deze beslissing. Tomas Mannaert: “Het Bad Smell comité is positief over de beslissing van de deputatie die eindelijk inziet dat deze situatie ernstig moet worden genomen. De leefomstandigheden in de buurt van het bedrijf zijn immers onmenselijk geworden, we zitten aan 300 klachten dit jaar. Doch moeten we nog minstens 120 dagen de geurhinder verder ondergaan omdat dit nu eenmaal de procedure is. We gaan er vanuit dat het schepencollege van burgemeester en schepen na alle reeds geformuleerde klachten een correct advies zal geven. Wat betreft de afdeling handhaving tasten we wat in het duister,  maar gezien de vele P.V. ’s die handhaving in dit dossier reeds heeft opgesteld verwachten we ook van hen een correct advies.”

Empro stelt dan weer bij monde van managing director Vaast Vanoverschelde: “Wij waren op de hoogte van deze, wat ons betreft voorbarige en ongerechtvaardigde, vraag van de stad. De procedure zal nu verder gevolgd worden en de bestendige deputatie zal finaal haar oordeel vellen. Wij hebben vertrouwen in een positieve afloop, temeer daar uit recente doorlichtingen en metingen van de installatie gebleken is dat een hindervrije uitbating mogelijk is. Het blijft uiteraard een spijtige zaak voor onze dertig werknemers dat de stad, zonder ons hierin te contacteren, de situatie via deze weg heeft wensen te kanaliseren.”

Discussie over Olfascan

Er rijzen in dit dossier vooral ook vragen over de positie van het Gentse Olfascan die in dit dossier rond deze stankhinder zowel controleur als adviseur is van Empro. Waarbij men zich de vraag stelt hoe dat kan en waarom ondanks al haar adviezen het probleem maar niet opgelost raakt.

Empro heeft het volgens haar laatste jaarverslag voor 2018 financieel ook vrij lastig waarbij de nodige kosten om dit op te lossen het bedrijf het nog een stuk moeilijker dreigen te maken. Zo heeft het met een balanstotaal van 8,9 miljoen euro, een schuldenlast van 9,77 miljoen, een bedrijfsverlies van 1,237 miljoen vorig jaar een nettoverlies geleden van 1,67 miljoen.

Het eigen vermogen van Empro is dan ook met –871.067 euro negatief. In het jaarverslag is er melding van een tweede productielijn die in juli dit jaar operationeel moet zijn zodat de rendabiliteit dan zou moeten verbeteren. Of dit gebeurde kon niet achterhaald worden. Het probleem van deze stankhinder zou dan ook het gevolg kunnen zijn van een financiële kwestie.

Maar ondertussen zit de buurt wel met bijna dagelijkse stankhinder en zal het nog minstens drie maanden duren voor er eventueel een oplossing komt. Op haar website stelt Kipco-Damaco nv: “Kipco – Damaco kiest ervoor om zaken te doen met aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwestie. Wij streven naar een duurzame ontwikkeling die gestoeld is op drie pijlers; Economie, Milieu…”

Het klinkt erg mooi. Het mag misschien een troost zijn voor de buurtbewoners van Empro.

Willy Van Damme

Samen bidden voor …. Appelbloesem

Het was de vorige gemeenteraad van 19 juni best een boeiend spektakel. Gewoonlijk bestaat de agenda uit de goedkeuring van enkele tientallen punten, al of niet belangrijk. En veelal is dat meerderheid versus minderheid. Met de oppositie die een ganse serie interpellaties – tot soms een tiental – op de agenda zet.

Waarbij het veelal geen voor Dendermonde schokkende vragen betreft. Het is gewoon een smeekbede van de oppositie om in de kranten te komen. Een roep om aandacht. Niet dat die tussenkomsten daarom onbelangrijk zijn.

Geen kerkenvrienden

Zo was er ditmaal Laurens Hofman, fractieleider van Open VLD, die het probleem van het volgens hem tekort aan parkeerplaatsen in deelgemeente Sint-Gillis aankaartte. Het is met vlag en wimpel de qua bevolking grootste deelgemeente maar is planologisch best een monster te noemen. Parken zijn er niet veel. Het is gewoon een opeenstapeling van woningen, veelal appartementen. Ze ontstond in wezen na de komst naar de stad van de spoorweg in 1837.

Naamloos

Nog in september vorig jaar opende het toenmalige schepencollege van SP.A en CD&V plechtig een nieuw schoolgebouw voor Appelbloesem. Wat later wordt de school door het nieuwe stadsbestuur gesloten.

Maar hiervoor een oplossing vinden is wat anders. Je kan toch niet zomaar twintig, dertig woningen onteigenen om koning auto te plezieren – Wat de interpellant niet vroeg – of pm parken te realiseren. te plezieren. Men ziet zo al de volkswoede ontsteken. En dus wist Marius Meremans (N-VA), schepen voor Stadsontwikkeling, niet veel meer te doen dan minutenlang een toer van de gemeente te doen. Rond de pot draaien heet dat.

Tot hij echter aan de Sint-Egidiuskerk, de hoofdkerk daar, met zijn veel te kleine parking kwam en alle aanwezigen verraste stellende dat hij wist dat Laurens Hofman en zijn liberale fractie geen grote liefde hebben voor kerken ”maar ik bid voor u en uw fractie, en ik meen het”, stelde de schepen tot opperste verbazing van de gemeenteraad.

Zowat iedereen in de zaal, incluis de politieke ‘vrienden’ konden er nadien goed mee lachen. Of dat bidden veel zal helpen is echter twijfelachtig. Je hebt een visie op de wereld en die zal op dit vlak zo te zien niet snel veranderen. Toch niet met wat gebeden, wijwater en een rozenkrans

Eenzaam alleen

Anders was echter het debat rond de stedelijke plannen om de Freinetschool Appelbloesem in Appels, de gemeente van onder meer Meremans en de schepen voor Onderwijs Martine Van Hauwermeiren (CD&V), in juni 2020 te sluiten.

Voor sommigen de zwakste schepen – waar of niet waar – moet nu HET politiek meest geladen dossier van het ogenblik torsen. De meerderheid liet haar alleen en eenzaam de eensgezinde oppositie trotseren.

Deze oppositie protesteerde luid en sprak van een zuiver politieke beslissing die men alleen met nepargumenten wist te ondersteunen. Ook bleef men geheel op de honger wat betrof de cijfers over het stedelijk onderwijs en Appelbloesem in het bijzonder. Het stadsbestuur wil de school plots dichtdoen – komend schooljaar is het laatste – wegens de dure en broodnodige verbouwingsonkosten en het dalend leerlingenaantal.

DSCN8429

Schepen voor Onderwijs Martine Van Hauwermeiren (CD&V) mocht vorige maand tijdens de gemeenteraad als enige de luide protesten van de eenparige oppositie trotseren. De anderen zwegen.

Die kost blijkt echter peanuts en over het dalend leerlingenaantal is het laatste woordje nog niet gezegd. Ook basisschool De Schakel in Baasrode zat op zeker ogenblik eveneens en jaren na elkaar met een krimpend leerlingenaantal en is nu aan de beterhand. Bij Appelbloesem betreft het maar een jaar. Waarom geen actie ondernemen om die school te redden en niet zoals nu die te sluiten? Een antwoord kwam er tot heden niet.

En de anders graag sprekers binnen de meerderheid zwegen nu. Martine Van Hauwermeiren moet zich privé heel boos hebben gemaakt. Hoe zou je zelf zijn als je collega’s je hier alleen door die politieke miserie laten ploeteren.

Politici willen graag populair zijn, glimlachend schoolgebouwen renoveren en lintjes knippen. Toch logisch. Maar hier moet ze afbreken en Cosmo, de gekende afbraakfirma, ter hulp roepen. Leuk is anders. Je ziet haar al rekenen: “Hoeveel stemmen gaat mij dit kosten”.

Geen debat

Zelfs vragen voor een debat op de lokale Radio Tros werden door de schepen, de burgemeester Piet Buyse en Marius Meremans, topman van de NV-A, om allerlei reden geweigerd. Deze laatste wordt in kringen van de oppositie en de school terecht of ten onrechte gezien als de drijvende kracht achter dit dossier.

DSCN8506 - kopie

Na eerst geen commentaar te hebben gegeven ontkent hij nu dat hij ooit stelde dat men de Dendermondse gemeentescholen moest overhevelen naar andere netten.

Deze laatste ontkende nu zelfs tegen de pers dat hij ooit gezegd had dat men de gemeentescholen moest overhevelen naar de andere netten. Dit terwijl er hiervan een serie getuigen zijn. Maar het stond niet op papier en dus is het volgens de man niet waar. Het toont de grote nervositeit binnen de meerderheid over dit dossier.

Ondertussen is het maar de vraag hoe het nu verder moet. Vandaag komt het op de raadscommissie onderwijs en nu woensdag op de gemeenteraad waar men zal stemmen voor of tegen de sluiting. Of het dossier wordt alsnog afgevoerd.

Merkwaardig want er was tot vorig weekend nog steeds geen antwoord van het stadsbestuur op het advies van de schoolraad – deze bestaat uit het Kraaiennest in Grembergen en Appelbloesem – over die zaak. En dat is wettelijk gezien toch essentieel. Een klacht tegen het bestuur over deze kwestie is trouwens al ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. En bij Apelbloesem lijkt men vastberaden.

Interne ruzies

Een tegenvaller voor de meerderheid is het naar verluidt voor het stadsbestuur zeer negatief advies van deze schoolraad. Deze zou ontevreden zijn over het gebrek aan cijfermateriaal dat men hen bezorgde en klaarheid eisen.

Ook het feit dat men pas na aandringen enkele basisgegevens zou hebben gekregen – wat ook de oppositie overkwam – lijkt niet bevorderlijk te zijn geweest voor de nochtans nodige harmonieuze relatie tussen de schoolraad en stadsbestuur.

Het idee om de twee scholen uit elkaar te spelen is dus totaal mislukt. Hoe het nu verder gaat is koffiedik kijken. Maar dat het verhaal over Appelbloesem niet zal eindigen na het gemeenteraadsbesluit tot sluiting is zeker. Zo loopt er op dit ogenblik ook een petitie tegen het opdoeken van de school die al meer dan duizend handtekeningen verzamelde.

In september mag de stad zich in Brussel al gaan verantwoorden. En ondertussen is het ook duidelijk dat niet iedereen binnen CD&V achter deze plannen staat. Raadslid Luc Van Mol (CD&V) stemde bij een stemming rond procedures in deze zaak vorige maand al mee met de oppositie. Ook elders in de partij is er ongenoegen. Maar dat wekt geen enkele verbazing. En het zou verbazen moest iedereen binnen de N-VA met deze gang van zaken gelukkig zijn.

Willy Van Damme

Sluit Dendermondse gemeenteschool Appelbloesem?

Het gerucht ging al enkele maanden rond en dinsdagavond werd die beslissing om de Appelse gemeenteschool Appelbloesem te sluiten eerst aan de ouders en nadien aan de pers bekend gemaakt. De officiële reden zijn volgens burgemeester Piet Buyse (CD&V) het dalend aantal leerlingen en een stevige extra kost die zich opdringt.

Weerwraak?

Zowel bij de ouders als bij de politieke oppositie reageert men boos. Het punt staat op vraag van SPA al op de agenda van de komende gemeenteraad en bij het oudercomité gaat men zeker die dag actie voeren. Het wordt de eerste serieuze politieke confrontatie voor deze nieuwe gemeenteraad. En men is amper iets meer dan 5 maanden aan het besturen. Bij de tegenstanders van dit voorstel klinkt dan ook de term weerwraak.

Appelbloesem bevat sinds september 2011 een kleuterafdeling en een lagere school en werkt volgens het principe van het Freinetonderwijs. Ze kreeg haar huidige vorm ongeveer 8 jaar geleden toen men vanuit CD&V de school voor het eerst wegens een gebrek aan leerlingen wou sluiten. (1) Dit met de uitdrukkelijke steun van de N-VA waar toenmalig schepen van Cultuur Marius Meremans in Appels woont en vroeger als leraar in het vrij katholiek onderwijs stond. CD&V en N-VA waren toen nog in kartel.

DSC_0770

Het hoofdgebouw van de Appelse gemeenteschool is nu wegens stabiliteitsproblemen gesloten.

Er waren begin 2011 in de gemeenteschool nog amper leerlingen en de concurrentie vanuit de vlakbije plaatselijke katholieke vrije school was dodelijk. Dit mede omdat deze gemeenteschool geen kleuterafdeling had en ouders daarom bij de school van de kleuters bleven eens de overstap naar het lager onderwijs zich aankondigde..

Hierover ontstond een stevige ruzie binnen de toenmalige meerderheid van SP.A en CD&V die resulteerde in een wisselmeerderheid. Waarbij bijna de voltallige oppositie, incluis Open VLD en Vlaams Belang via een wisselmeerderheid ervoor kozen om ook in de gemeenteschool met een kleuterafdeling te beginnen. Het leek wel een mini-schoolstrijd.

Het nieuwe project werd echter een schot in de roos en groeide gestaag. Zo haalde ze van amper nog leerlingen men er dit schooljaar eventjes 87. Maar merkwaardig genoeg daalde het aantal inschrijvingen voor het komend schooljaar plots naar 52 met slechts een nieuw ingeschreven kleuter. Dit terwijl alle Dendermondse lagere scholen steeds meer leerlingen aantrekken. Hetzelfde voor de Freinetscholen die overal erg populair blijken te zijn.

Instabiliteit

Bovendien bleken er serieuze problemen te zijn met de infrastructuur. De kruipkelder onder het schoolgebouw toonde sporen van instabiliteit die het ganse gebouw in gevaar brachten. Resulterend in de sluiting van het hoofdgebouw. Een nieuwbouw drong zich op.

Bij het oudercomité van Appelbloesem spreekt men echter van drogreden en manipulaties. Sandra Van Heffen, gewezen en toekomstig voorzitter van het oudercomité: “Sinds die problemen aan het hoofdgebouw werden ontdekt zitten we nu in twee containerklassen naast dan het modulegebouw welke men vorig jaar plaatste. En dat is op dit ogenblik goed genoeg voor ons. We vragen voorlopig niets meer. De nieuwbouw kan gewoon wachten tot er overheidssubsidies zijn. De enige extra kost in de toekomst is het verder huren van deze twee containers.”

Maar bij het stadsbestuur wil men niet wachten en op de gemeenteraad van juli zal men dit sluitingsbesluit ter stemming voorleggen. “De school heeft gezien het dalend leerlingenaantal geen toekomst en bovendien vergt het verder openhouden ervan te grote investeringen. Daarom is het komende schooljaar 1919-1920 het laatste voor Appelbloesem”, stelt Piet Buyse.

DSC_0772

Tegen een kost van 250.000 euro werd dit gebouw begin dit schooljaar plechtig in gebruik genomen. Eind hetzelfde schooljaar besluit men de school dicht te doen.

Sandra Van Heffen: “Men is al maanden bezig met een fluistercampagne tegen de school dat die dicht ging. Het plotse dalen van het leerlingenaantal dient vooral hier gezocht. De N-VA en CD&V waren toen in 2011 tegen die kleuterklas en wilden die school feitelijk dicht en nu ze in de gemeenteraad de meerderheid hebben doen ze dat ook. Het is gewoon weerwraak. Ik vermoed dat dit een pasmunt is toen men het voorakkoord tussen beide partijen sloot. Het is een geschenk aan de N-VA en Piet Buyse voert gewoon uit wat de coalitiepartner beloofd is.”

Luc De Donder, gewezen voorzitter van het lokale oudercomité van die school: “Toen de discussie in 2011 over Appelbloesem hier volop bezig was werd tijdens een vergadering van de Schoolraad (en adviesraad waarin de inrichtende macht, de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn) door Marius Meremans geopperd dat men het gemeenteonderwijs wat hem betreft diende over te hevelen naar de andere onderwijsnetten. Onderwijs was niets voor een gemeente. Meremans krijgt hier dus zijn zin en het zou mij niet verbazen moest dit inderdaad een onderdeel zijn van het door hen wel ontkende voorakkoord tussen CD&V en N-VA. Hij heeft die stelling bovendien vaak genoeg bevestigd tegen zijn vrienden van KWB-Appels.” (2) Schepen Marius Meremans wou hierover alleen de woorden “geen commentaar” kwijt.

Piet Buyse echter stelt dat hier geen sprake is van weerwraak of politiek gemarchandeer en blijft bij de twee volgens hem objectieve feiten: Dalend leerlingenaantal en de grote kosten die zich opdringen. “We hebben toen dat akkoord welke tegen onze wil door een wisselmeerderheid werd goedgekeurd altijd loyaal helpen uitvoeren”, oppert Buyse nog verder. Wat Niels Tas, toen fractieleider van SPA en schepen in de vorige legislatuur, bevestigt.

DSC_0778

In plaats van het gesloten hoofdgebouw huurde men dan deze twee containers als klaslokalen.

Overleg

Sandra Van Heffen spreekt van een onwettige maatregel: “Voor men iets drastisch als de sluiting van een school neemt moet men eerst de schoolraad, en dat is in dit geval die van de scholen Appelbloesem in Appels en het Kraaiennest in Grembergen, raadplegen en overleggen wat men moet doen. Nu stelt men hier een dictaat zonder eerst te overleggen. Men spreekt bij het stadsbestuur veel over burgerparticipatie maar die is er hier geenszins. Dit overleg lijkt men nu na onze protesten toch te zullen organiseren. Echter nadat men dit besluit al feitelijk genomen heeft. Het is dus onwettig.”

Piet Buyse repliceert: “ Wij wilden eerst de ouders inlichten voor we naar de schoolraad stapten. Moesten we die schoolraad niet consulteren dan zijn we inderdaad onwettig bezig. Ook zijn de kosten voor Appelbloesem maar secundair en is het vooral het al langer dalend leerlingenaantal het probleem. Wat dan zorgt voor een verminderde onderwijskwaliteit. Ook weerlegt hij ten stelligste het gebrek aan ondersteuning vanuit de stad. Onze mensen hebben altijd echt hun best gedaan. Die kritiek is ongepast.”

Sandra Van Heffen ontkent echter dat het leerlingenaantal al langer daalt: “Volgens de officiële cijfers van het ministerie van Onderwijs waren er in Appelbloesem voor het jaar 2016-2017 87 leerlingen ingeschreven. Evenveel dus als dit nu nog lopend schooljaar.”

124GIF2W44 - Begijnhof met Piet Buyse

Burgemeester Piet Buyse stelt de intentie te hebben om de gemeenteschool van Appels te sluiten. Dit omwille van een al een tijd dalend leerlingenaantal en de kosten die men er gaat moeten maken.

Ook bij de oppositie in de gemeenteraad reageert men boos. Barbara Pas, Vlaams Belang: “Het probleem met het leerlingenaantal kan men toch mits een reclamecampagne aanpakken. En ik hoop dat het element van weerwraak niet meespeelt maar zie toch al dat men niet eens de moeite doet om de situatie recht te trekken. Het idee van het oudercomité om eventueel aansluiting te zoeken bij het gemeenschapsonderwijs lijkt mij ook geen slecht idee. Men moet kijken naar alternatieve scenario’s.”

Min of meer eenzelfde reactie bij Laurens Hofman fractieleider van Open VLD die ook nog andere zaken ziet: “De school kreeg niet genoeg hulp vanuit het beleid. Er was ook onvoldoende politieke steun en men kan gerust spreken van een verrottingsstrategie. Het is het conservatieve katholieke Dendermonde dat nu terugslaat. En de reden voor de sluiting zijn gewoon drogredenen. Het idee van een eventuele overname door het gemeenschapsonderwijs krijgt zeker onze steun.”

Lerarenverloop

Ook fractieleider Niels Tas van SPA kant zich tegen deze gang van zaken en heeft de kwestie al op de agenda van de komende gemeenteraad van 19 juni laten zetten. Een gemeenteraad waar ook het oudercomité zal aanwezig zijn. Het belooft dan ook een erg woelige zitting te worden.

DSC_0770

Sandra Van Heffen van het oudercomité van Appelbloesem spreekt van een onwettige besluitvorming en drogredenen bij het aankondigen door het stadsbestuur van de sluitingsplannen.

Niels Tas: “Nog maar vorig jaar in september namen we tegen een kost van 250.000 euro dat modulegebouw in gebruik. En nu dit. Terwijl de school toch feitelijk een succes is. Wat een beleid is dit? Maar er waren inderdaad problemen. Zo kregen we op die 9 jaar vier directeurs en was er een groot verloop van leerkrachten. Het is ook een aanval op de vrijheid van onderwijs want in Appels is er nu alleen nog een katholieke school en de enige Freinetschool verdwijnt. Het is gewoon een vorm van politieke weerwraak. Men lanceerde het idee van de onzekerheid rond Appelbloesem en dan daalt het leerlingenaantal natuurlijk. Wat wil je?“

Sandra Van Heffen erkent de problemen met het lerarenverloop: “Wij hebben vier leerkrachten en als er in een school met 28 leraars een vertrekt dan is dat geen enkel probleem. Hier met vier lesgevers zorgt het vertrek van zelfs maar een wel voor moeilijkheden.”

Willy Van Damme

1) https://willyvandamme.wordpress.com/2011/04/28/een-kleuterschool-voor-appelbloesem/

2) http://www.dendermonde1.com/

Dendermonde – 3.500 klimaatbetogers

Dendermonde zag vrijdag zijn voor zover geweten grootste betoging ooit. Volgens de politie waren er 3.500 betogers terwijl de organisatoren het over 4.000 hadden. Moeilijk te controleren natuurlijk. Duidelijk echter was dat het er voor Dendermondse normen heel veel waren.

DSC_0843

Ludiek is dat men het nieuwe logo van het Ros Beiaard voor de ommegang van 2020 veranderde in een zeepaardje. Merk ook rechts een van de stewards die alles ordentelijk moesten houden.

Grootste ooit

Uiteindelijk heeft de stad maar een 45.000 inwoners alhoewel er natuurlijk met het Oscar Romerocollege en het Gemeenschapsonderwijs twee grote scholencomplexen zijn. Maar het aantal Dendermondse betogers was groter dan volgens de media er die dag waren in Gent. Toch opvallend. Het is duidelijk dat ook in Dendermonde de jeugd van de overheid een krachtdadiger milieubeleid wil.

Dendermonde overtrof met deze manifestatie van vrijdag daarmee eerdere betogingen in de stad van enkele decennia geleden zoals die over de kwestie van Leuven Vlaams en die rond de legerhervormingen van wijlen minister Paul Vanden Boeynants eind de jaren zestig en begin zeventig van de vorige eeuw.

Opvallend was dat de betoging niet alleen bestond uit scholieren van de middelbare scholen maar ook ouderen die een geschatte 10% à 15% uitmaakten van de manifestanten. Verder waren er ook een kleine groep kinderen uit de lagere scholen, zelfs uit de deelgemeenten, die zich soms duidelijk lieten horen.

DSC_0853

Op de Grote Markt hield men een korte pauze; Kwestie dat het stadsbestuur de boodschap zou begrepen hebben?

Eveneens opmerkelijk was dat alles goed georganiseerd was met een eigen ordedienst die alles netjes onder controle hielden. Geen altijd gemakkelijke zaak met wat uiteindelijk een paar duizend pubers zijn. Het soms in de media geuite idee dat jongeren geen idealen meer hebben en er niet voor uitkomen werd in Dendermonde netjes begraven.

Gemeentebestuur afwezig

De spontaneïteit van de betoging bleek ook uit de vele duidelijk snel gemaakte kartonnen borden waarom men dan met stiften of verf lukraak wat slogans had geschreven. Waarbij – het zijn pubers – het woord fuck hier veelvuldig werd opgemerkt. De kennis van het Engels lijkt bij deze jeugd amper een probleem te zijn.

De betoging vertrok op de parking van de gedempte Dender en ging na een kort intermezzo op de Grote Markt naar het stadspark aan de Leopold II laan waar men enkele toespraken hield. Nadien vertrokken enkelen nog met de trein naar Brussel voor de grote nationale klimaatbetoging. DSC_0862

Niet alleen scholieren maar ook wat ouderen wilden vrijdag hun mening laten horen en zien.

Zeker ook opvallend was de voor zover geweten totale afwezigheid van het stadsbestuur en raadsleden van N-VA en CD&V in de betoging. Zelfs de schepen voor Milieu bleek afwezig. Hetzelfde voor Open VLD en Vlaams Belang die eveneens hun kat stuurden. Willen zij dan alleen maar met woorden een stevig klimaatbeleid? Ze geven alleszins zo de indruk. Qua imago maakten die partijen echter zeker geen goede beurt. Dom dus.

Alle mensen en mandatarissen van Groen en SPA en de vakbeweging waren incognito aanwezig evenals de paar leden van wat men veelal klein links noemt. Waarbij de PVDA zo nodig met eigen vlaggen moest meelopen in wat een betoging los van politieke partijen hoorde te zijn. De organisatoren hadden vooraf met alle lokale politieke partijen contact opgenomen.

Willy Van Damme

Provinciebestuur en Baasroods Scheepvaartmuseum

In de Oost-Vlaamse provincieraad kwam gisteren het probleem ter sprake van de samenwerking tussen de Baasroodse vzw Scheepvaartmuseum en de provincie. Deze samenwerking werd door de provincie eenzijdig opgezegd nadat de vzw plots  nieuwe voorwaarden stelde om nog verder te praten over de eerder in oktober 2017 afgesproken schenking van de erfgoedcollectie van de vzw aan de provincie.

Samenwerking en schenking

Wat later dan op de algemene ledenvergadering van 17 maart 2018 van de vzw de zegen kreeg. In oktober werd dat nadien in detail met de provincie afgesproken. Dit kadert in de provinciale plannen om na de erfgoedsites in Ename en Velzeke ook Baasrode uit te bouwen tot een volwaardige erfgoedsite. Waarvoor een bedrag van bijna 2 miljoen euro is voorzien.

Op de algemene vergadering nadien waar men dit akkoord moest goedkeuren ontstond echter een forse tegenwind zowel vanuit het bestuur van de vzw als van bij het overgrote deel der aanwezige leden. Waarbij beiden de provincie van allerlei kwade bedoelingen beschuldigden. Men wou die scheepswerven gewoon afbreken en er appartementen opzetten was de op stevig applaus van vele bestuurders en leden onthaalde bewering.

Annemie Charlier

Gedeputeerde Annemie Charlier wil de gesprekken met de vzw Scheepvaartmuseum terug opstarten. Vraag is of er nu voor de provinciale plannen een aanvaardbare oplossing komt.

Alhoewel er over het voorstel voor verhuur of erfpacht nadien niet meer werd gestemd stelden bestuurders in hun brief aan de provincie dan voor om de voordien met de provincie overeengekomen schenking onder voorwaarden niet meer te aanvaarden. Dus zonder hierover te stemmen op de ledenvergadering.

Jozef Dauwe (CD&V), tot 2 december de verantwoordelijke deputé, reageerde daarop door de samenwerking met de vzw op te zeggen en te eisen dat men er tegen 1 juli 2019 zou vertrekken en dat men ook onder meer de onafgewerkte botter Rosalie, een schip waarmee men vroeger paling vervoerde, en het binnenschip Alyv zou meenemen.

Een erfgoedsite kan nu eenmaal niet met twee eigenaars werken en de nieuwe voorwaarden waren voor de provincie daarom ook gewoon onaanvaardbaar. Zo stelde men vanuit de vzw verder dat de jaarlijkse eerst aanvaarde subsidie aan de vzw niet 25.000 euro zou bedragen maar liefst 75.000 euro. Geld dat men wou gebruiken om alsnog die botter af te werken.

Lukken nieuwe gesprekken?

In antwoord op de vraag van provincieraadslid en Baasrodenaar Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) (1) hoe het nu met die samenwerking zat en of er eventueel nieuwe gesprekken mogelijk waren stelde de nieuwe verantwoordelijke deputé Annemie Charlier (N-VA) dat men met alle partners eerst afzonderlijk opnieuw aan tafel ging zitten om te zien of er toch nog een akkoord kan gevonden worden.

DSC_0837

Toekomstig Dendermonds schepen voor Cultuur en Erfgoed Els Verwaeren krijgt het dossier van haar voorgangster Lien Verwaeren in de schoot geworpen. Een moeilijk en voor haar delicaat dossier.

Wel bleek uit haar antwoord dat de opzegging van de samenwerking met de vzw blijft en lijkt de schenking van de collectie onder voorwaarden eveneens nog steeds een voorwaarde. Of er ditmaal wel een akkoord komt is echter de vraag. De teneur binnen de vzw, zowel bij het bestuur als onder het merendeel der leden lijkt elke samenwerking onmogelijk te maken behalve op voorwaarde van al de verregaande eisen van de vzw.

Zij zien zich baas van de site alhoewel zij geen enkel eigendomsbewijs hebben voor de gebouwen en gronden. De vzw heeft de voorbije jaren de steun gehad van vooral de lokale N-VA en bovendien is het dossier nu in handen van mandatarissen van die partij, zowel in de provincie als lokaal in Dendermonde.

De Dendermondse schepen voor Erfgoed is immers Els Verwaeren, een nieuwkomer voor die partij. Haar voorgangster Lien Verwaeren (CD&V) wou in de zaak deze maand niet meer optreden en wilde alles overlaten aan haar opvolgster en nicht. Mogelijks gaat de aanwezigheid van de N-VA dit helpen zo de plooien wat glad te strijken. De Baasroodse scheepswerven zijn als erfgoed immers zeer belangrijk.

Maar zeker is zo’n nieuw akkoord niet. Koppigheid en eigenbelang lijken de gepaste termen te zijn voor velen binnen de vzw. En dan is realiteitsbesef mijlenver weg. Feit is ook dat de provinciale plannen voor de Baasroodse scheepswerven altijd al algemene politieke steun hadden zowel in de provincie als in de Dendermondse gemeenteraad. Er is bovendien ook bij. Eenzelfde geluid is ook te horen bij Toerisme Oost-Vlaanderen en het gewest.

Willy Van Damme

1) Jan Annemans, jarenlang de sterke man binnen de vzw is familie van de in Baasrode geboren Gerolf Annemans, de zoon van de vroegere Baasroodse postmeester en Europarlementslid voor het Vlaams Belang.

Dossier Dendermondse gevangenis–een kluwen

Wie het dossier rond de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis wil bestuderen staat voor een verre van gemakkelijke opdracht. Het aantal beroepsprocedures, al of niet administratief of voor een rechtbank is gewoon niet te tellen. Het dossier is dan ook al zeker 18 jaar oud.

Tientallen procedures

Zo zijn er alleen al 8 arresten rond die gevangenis gemaakt door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de rechtbank die gaat over bouwdossiers zoals de aanleg van die voor de nieuwe gevangenis nodige ontsluitingsweg langs de Dender.

En bij de Raad van State zijn de discussies nu eindelijk na het arrest van 23 oktober over het al derde provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) rond de afbakening van het Dendermondse kleinstedelijk gebied voorbij. De eerste twee PRUP’s raakten na jaren gezwoeg om procedurele reden in de prullenmand.

Raldes - Gevangenis Oud Klooster - 02-06-2009 - 9

Hier een foto van een van de eerste protestacties daterende uit 2 juli 2009.

Maar daarmee is dit dossier verre van voorbij. Zo blijken er voor de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog vier dossier hangende. Zo dient bij de Raad van State zeker nog de milieuvergunning voor de bouw van de gevangenis zelf ter sprake te komen. Nu ging het immers alleen over de ruimtelijke ordening.

Oude Dender

Maar dat is niet het enige. Er is immers nog een ruzie over de beslissing van minister president Geert Bourgeois (N-VA) van 17 juli 2017 om het beschermingsdecreet uit 11 oktober 1985 over het landschap Loop Oude Dender te wijzigen.

Het regelt de bescherming van de Oude Dender en haar boorden. Die wijziging was nodig voor de aanleg van de ontsluitingsweg langsheen de Dender naar de nog te bouwen gevangenis. Die weg moet over de Oude Dender en dus een beschermd landschap kruisen.

Om dat heuvel op te lossen – niemand voorzag in 1985 dat door ooit een brug zou moeten komen – besloot bouwheer de NV Vlaamse Waterweg hier een aanpassing van dit beschermingsbesluit te vragen. Hiertegen waren nog bij Onroerend Erfgoed – de instantie die waakt over ons erfgoed – en het Agentschap Natuur en Bos vorig jaar ernstige bezwaren.

Maar ook hiertegen trokken enkele buurtbewoners en het Regionaal Actiecomité Dender en Schelde (RALDES) naar de Raad van State. Hier lopen de discussies via de advocaten en de Raad nog en is het dus wachten op een uitspraak.

Alle rechtsmiddelen

Ook bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen liggen nog twee dossiers te wachten. Zo is er de bouwaanvraag voor de gevangenis zelf die nog moet voorkomen. De bouwaanvraag is nog hangende maar ze komt zeker voor deze raad. En dan is er het tweede dossier, dat van de ontsluitingsweg. Deze bouwaanvraag is geschorst in afwachting van de goedkeuring van het PRUP.

DSCN1796

Op 28 juni 2011 ondertekenden de bouwheer, De NV Poort van Dendermonde en de regering bij monde van toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) en minister van Financiën Didier Reynders (MR) de akkoorden voor de bouw van die gevangenis. Een jaar later botste de zaak bij de Raad van State al op een njet. Wat de regering wegens vertraging bij de bouw op een stevige boete kwam te staan.

Maar vermoedelijk zal bij deze Raad het groen licht pas gegeven worden zodra de bouw- en milieuvergunningen gerechtelijk goedgekeurd zijn. Zeker is immers dat de groep buurtbewoners en RALDES zich met alle mogelijke hen ter beschikking zijnde rechtsmiddelen zullen blijven verzetten tegen die nieuwe gevangenis.

Het mag hen duidelijk veel geld kosten want dit soort procedures kosten pakken poen. Denk maar aan het feit dat hier erg gespecialiseerde advocaten aan het werk zijn, dikwijls komende van zeer gerenommeerde advocatenkantoren.

Alleen al bij de discussies voor de Raad van State voor het derde PRUP waren er eventjes 11 advocaten betrokken. Waarbij men ook twee verschillende arresten diende te maken. Men ziet zo al de peperdure rekeningen die in dossier al moesten betaald worden. Daarmee bouw je een huis, zeker als je de lange tijd dat dit dossier al loopt in rekening neemt.

Twintig jaar

Het ganse verhaal begint immers al op 28 maart 2002 – dus meer dan 16 jaar terug – als de provincie via een PRUP de voorlopige vaststelling doet van het Dendermondse kleinstedelijk gebied waarin men toen al ruimte voorzag voor die gevangenis. Maar in wezen dient men bij die 16 jaar nog enkele jaartjes te rekenen want aan die zogenaamde voorlopige vaststelling ging een pak werk vooraf, binnen en buiten de administratie.

Het zal dus een 20 jaar duren voor men in het beste geval de nieuwe gevangenis zal kunnen in gebruik nemen. En ondertussen blijven de gevangenen in een cellencomplex zitten welke uit het midden van de negentiende eeuw stamt. Met gevangenen die in een kleine cel al eens met drie moeten leven. Waarbij slapen op de grond soms de regel is.

IMG_1300

Alleen de brug en de aanloop er naar toe dient men nog te realiseren.

Begrijpelijk dat de Belgische overheid hiervoor al herhaalde malen door officiële internationale mensenrechtenorganisaties aangeklaagd werd. Dat was trouwens de reden waarom de regering toen rond 2000 onder toenmalig minister van Justitie Marc Verwilghen (Open VLD) eindelijk werk begon te maken van de bouw van die nieuwe gevangenissen. En die staan er nu op Haren in Brussel en Dendermonde na allemaal.

Alles is al meermaals gezegd

Uit de serie debatten voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State kan men afleiden dat de tegenstanders zowat alle en onmogelijk argumenten gebruikten om hun verzet te staven. Van de daar aanwezige vogelsoorten tot wat de term ‘redelijk alternatief’ betekent. Met ook oeverloze discussies over wat nu de geschikte plaats voor die gevangenis is, wat een overstromingsgebied betekent en het belang van vleermuizen.

Allen werden ze echter verworpen door beide rechtscolleges. Het lijkt er dan ook op dat de uitputtingsslag hier op zijn einde aan het lopen is. Het niveau van de deze week afgelopen debatten voor de Raad van State rond PRUP 3 toont dit aan.

Was het eerste arrest van 6 februari 2018 rond dit derde PRUP 44 pagina’s lang dan bevatte dit arrest nog maar 20 pagina’s meer. Dit terwijl men ditmaal niet een zoals in februari maar zes tegenargumenten had. Alles is met andere woorden al gezegd. Zelfs meerdere keren.

IMG_2134

De Dendermondse gevangenis is 155 jaar oud en dateert dus uit 1863.

Het enige onzekere is dat over de beslissing van minister Geert Bourgeois betreffende de wijziging van het beschermde landschap Loop Oude Dender. Maar aangezien Onroerend Erfgoed en het Agentschap Natuur en Bos geen echt bezwaar opperden zou ook dit probleemloos moeten passeren. Het gaat hier over de brug over de Oude Dender en die is wel een essentieel onderdeel nodig voor de realisatie van die gevangenis.

De brug is ondertussen al lange tijd klaar en staat gewoon te wachten op plaatsing. Wat dan ook snel kan gaan. Het betekent ook de realisatie van de sluis onder die brug die het mogelijk maakt om de Oude Dender terug in verbinding te brengen met de Dender zelf. Waardoor het stadscentrum opnieuw in contact zal staan met de Dender.

Het is een vraag van het stadsbestuur en de toeristische sector. De uitspraak hierover is zoals voor de de rest vermoedelijk te verwachten voor volgend jaar. En dan is er nog de aanbestedingsprocedure. Start: Ten vroegste in 2020.

Willy Van Damme

PRUP Dendermondse gevangenis–Groen licht

De Raad van State heeft gisteren bij monde van arrest 242.751 het beroep van een aantal omwonenden en de milieubeweging RALDES (Regionaal Actiecomité Dender en Schelde) tegen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) verworpen. Dit PRUP, het derde al, is nodig voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Dendermonde. Essentieel voor de bouw van de nieuwe gevangenis want die moet binnen een kleinstedelijk gebied komen.

Waarmee dit aspect van de zaak na een meer dan 10 jaar lange strijd ten einde is. Wel is er nog de bouw- en milieuvergunning van de gevangenis zelf. De bouwvergunning ligt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de milieuvergunning zoals de procedure rond het PRUP eveneens bij de Raad van State te wachten op behandeling.

Dendermondse gevangenis - 1

Een computersimulatie zoals de nieuwe gevangenis er volgens de bouwheer BAM zou moeten uitzien.

Zonder goedkeuring van het PRUP konden die twee andere aspecten van de zaak immers niet verder. Wel lijkt het voornaamste obstakel tegen de bouw van die nieuwe gevangenis van de baan. Het is nu nog wachten op de afhandeling van die laatste twee dossiers.

Hetzelfde voor de bouwvergunning voor de ontsluitingsweg naar de gevangenis die langsheen de Dender loopt en een zaak is van de Vlaamse Waterweg, het vroegere Waterwegen en Zeekanaal. Ook dit is nog geschorst in afwachting van de finale goedkeuring van het dossier. De brug over de Oude Dender en de er bijhorende sluis ligt wel klaar voor plaatsing.

Wat betekent dat de Dendermondse gevangenen mogelijks dan op relatief korte termijn van een drie jaar eindelijk uit hun bijna middeleeuwse huisvesting met soms drie op een kamer kunnen verhuizen naar humaner oorden.

Later meer.

Willy Van Damme

Verzilveren voorakkoord?

De lokale verkiezingen zijn voorbij en de uitslag nationaal, en zeker in Vlaanderen, mag niet verbazen. De thema’s in de media waren de voorbije jaren de klimaatopwarming met het milieu en de immigratie en dus scoorden de partijen die vooral daar op focussen goed. Groen en Vlaams Belang zaten daarom in de lift en dat liet zich dus op de meeste plaatsen in de resultaten voelen.

Alhoewel als steeds bij dit soort verkiezingen het lokale element doorslaggevend is. Ook lijkt de N-VA niet verassend over haar hoogtepunt te zijn. Zoals de soms brutale perscampagne tegen de SP.A zich ook liet voelen.

Coalitie van de verliezers

In Dendermonde is het voor de meeste politieke waarnemers duidelijk dat N-VA en CD&V het door hen nochtans ontkende voorakkoord zondagavond hebben kunnen verzilveren. Vlaams Belang noemde in haar partijpropaganda zelfs 21 mei als de datum waarop dit beklonken werd. “Voor N-VA zaten Walter Deygers, Marius Meremans en Stijn Goossens aan tafel. Eerste schepen Leen Dierick wou hierover met Tomas Roggeman niet discussiëren”, klinkt het daar.

Voor CD&V zouden naast Leen Dierick en Piet Buyse ook Dirk Abbeloos mee aan de onderhandelingen hebben deelgenomen. “Het duurde bijna twee uur voor Piet Buyse zijn partij er van kon overtuigen om met N-VA scheep te gaan. Het risico op instabiliteit in die partij is dan ook niet uit te sluiten. Dit is de coalitie van de verliezers”, is zowat de teneur die bij de oppositie te horen is.

Bij N-VA ontkende men ten stelligste het bestaan van een voorakkoord. “Dit is pas op het laatste ogenblik zondagavond tot stand gekomen”, oppert Walter Deygers, fractieleider van de N-VA. Opvallend is dan wel dat die verhalen over een voorakkoord bijna allen komen uit kringen binnen de CD&V. En daar is men, zeker met Tomas Roggeman op Sociale Zaken (het OCMW), vrij boos en klinkt de walg soms diep door.

DSC_0049

Piet Buyse (foto) en Walter Deygers blijven het bestaan van een voorakkoord ontkennen. Ondanks de serie lekken vanuit de CD&V. Hij blijft hoe dan ook de ‘sterke’ man in de stad.

Maar ook Piet Buyse blijft bij het verhaal dat er geen voorakkoord was. “Met SP.A & Groen was het met een zetel op overschot te krap om te besturen en met Open VLD en dus vier de stad te leiden lijkt mij niet goed en dreigt voor instabiliteit te zorgen”, is zowat zijn redenering. “Wij hadden natuurlijk liever ook Sociale Zaken en Cultuur gehad maar in een bestuurscoalitie moet je geven en nemen”, stelt hij nog.

Bedankt voor de info

Over de knelpunten tussen CD&V en N-VA zoals rond het sociaal beleid met de bouw van sociale woningen en de fiets- en wandeldoorgang aan de sluis over de Dender in Denderbelle (Lebbeke) en Mespelare (Dendermonde) is nog niets beslist (1). “Dat is voor de feitelijke onderhandelingen”, zegt Piet Buyse nog.

Feit is wel dat CD&V volgens Open VLD en SP.A-Groen nooit met elkaar die zondag in gesprek geweest zijn en Piet Buyse, volgens beide partijen, voor hen steeds de boot afhield. “Meer dan een bedankt voor de info kon er niet af”, opperen zowel Laurens Hofman van Open VLD als Niels Tas van SP.A & Groen.

Na de fratsen van Tomas Roggeman in de gemeenteraad, zijn tweet waarin hij zich vrolijk maakte over de miserie van kinderen op de boot Aquarius en de affaire met Schild en Vrienden hoeft dat uiteraard niet te verbazen. En de christen-democratische krachttermen over deze zaak zijn dan ook legio.

En dat de verliezers hier samenhokten is zeker. Zo zakte de N-VA van 9 naar 8 zetels en CD&V van 16 naar 12. Een verlies maar met 20 op de 35 zetels een meerderheid. Dezelfde trouwens als met de nu uittredende coalitie van CD&V en SP.A. En toen was SP.A ook een verliezende partij.

Vooral de nederlaag van N-VA in Dendermonde is wat verbazend. Nooit in het verleden haalde een partij uit de Dendermondse gemeenteraad zoveel de pers met haar verhalen. Waar of niet waar. Het regende deze zes jaar interpellaties van hen in de gemeenteraad, met daarbij nog massa’s persberichten. Maar dat verdriet spoelde men zondag dankzij het voorakkoord wel heel snel door .

In procenten van de kiezers uitgedrukt was dat voor CD&V 31,89% (39,3% = – 7,73%), voor N-VA is dat 22,42% (23,2% = – 0,74%), voor SP.A & Groen is dat 17,14% (beiden samen hadden in 2012 17,7%, zijnde 13,2% voor SP.A en 4,5% voor Groen = – 0,56%), Open VLD haalde 13,56% (10,8% = + 2,77%) en Vlaams Belang was goed voor 15% (8,6% = + 6,4%).

DSCN6581

Het uit de lokale Dendermondse politiek stappen van Bart Van Malderen (SP.A) lijkt de partij en het kartel met Groen uiteindelijk op 14 oktober geen echte schade te hebben toegebracht.

Bij het kartel SP.A-Groen zat men met het heel serieuze probleem dat deze vlak voor de verkiezingen een zware opdoffer diende te verwerken met het vertrek uit de lokale politiek van Vlaams parlementslid en senator Bart Van Malderen (in 2012 goed voor 1.436 stemmen).

En dan was er kort voordien het overlopen van raadslid Dina Verhavert naar CD&V die in 2012 bij SP.A toch 577 stemmen wist te verzamelen. Samen diende men dan ook een extra 2.013 stemmen op te halen.

Ilse Annemans

En dan is er het Vlaams Belang waar de naambekendheid van Barbara Pas en het element migratie zorgde voor een groot succes voor de nog jonge dame die zowel federaal parlementslid als nationaal ondervoorzitter is. Haar fractie steeg van 2 naar 5 en het was er zondagavond dan ook een groot feest. Wel is er het probleem van Ilse Annemans die een tijd terug openlijk haar liefde voor Adolf Hitler verkondigde.

Zij is met 543 stemmen gekozen en de vraag is of ze als onafhankelijke zal zetelen of als lid van de fractie. “We moeten dit intern nog verder uitpraten”, stelde Barbara Pas. De indruk is echter dat Ilse Annemans het groen licht zal krijgen.

Als in Ninove Guy D’Haeseleer, parlementslid voor het Vlaams Belang, van de lokale lijst Forza Ninove lid van het Vlaams Belang mag blijven dan lijkt wat Ilse Annemans zou gedaan hebben klein bier.

011410-101818

In haar kiespropaganda noemde Vlaams Belang 21 mei als de dag waarop het voorakkoord tussen N-VA en CD&V zou zijn afgesloten. Een onomstotelijk bewijs hiervoor leverde de partij nog iemand anders echter tot heden niet. Dat hard bewijs is zoals steeds in dergelijke gevallen natuurlijk ook wel moeilijk te vinden. De tekening is van Frederik Pas, broer van Barbara.

En zoals steeds zien wij ditmaal ook nu weer een aantal bijna historisch te noemen figuren verdwijnen uit de raad. Zo is er natuurlijk Bart Van Malderen en voor CD&V provincieraadslid Jozef Dauwe, Denise Moens (356 stemmen, 492 in 2012, 565 in 2006), Annie Van den Berghe (464, 766, 831), Jan Van Damme (0, 475, 0), acteur en de in de raad immer zwijgzame Miel Ravijts (333, 512, 0), Dina Verhavert (484, 577 bij SP.A, 549 bij SP.A), Van Hecke Lien (0, 445, 0), De Smedt Judith (344, 445, 0) en Thérèse Van Gucht (523, 803, 1101).

Maar dat Leen Dierick binnen de partij nog steeds zeer sterk staat wordt ook nu bewezen door het feit dat zij zowel in de nog eventjes lopende legislatuur als de aankomende eerste schepen blijft, de nummer twee van de stad en partij. Normaal levert de coalitiepartner het ambt van eerste schepen. Nu niet. In ruil gaf CD&V blijkbaar dan de voor de partij toch erg belangrijke posten van Sociale Zaken en Cultuur aan de N-VA. En dan begrijpt men wel de onvrede bij CD&V.

Leen Dierick

Voor Leen Dierick, nochtans door iedereen gezien als een goeie schepen, is deze verkiezing verre van een succes te noemen. Haalde ze in 2006 nog 3.559 stemmen dan was dit in 2012 verminderd tot 3.280 en ditmaal maar 2.568 stemmen. Nog steeds qua voorkeurstemmen goed voor een mooie tweede plaats maar wel een daling in deze periode van eventjes 991 stemmen. Voor nogal wat waarnemers mist zij de emotionele intelligentie van haar vader de vroegere burgemeester Maurice Dierick.

IMG_9861

Zoals insiders hadden verwacht haalde Leen Dierick minder stemmen dan in 2012 en 2006. Ondanks haar praktisch vlekkeloos verlopen parcours als schepen. Zaken als de verfraaiing van de kerkhoven zijn bijvoorbeeld een mooie realisatie.

Alleen Piet Buyse, die deze maand 60 wordt, doet het nog goed maar haalde uiteraard niet meer die monsterscore van de vorige keer. Hij deed het wel stukken beter dan in 2006. Zo haalde hij ditmaal 5.412 stemmen tegen 7.761 in 2012 (de affaire Fabeltjesland en Kim De Gelder) en 4.019 in 2006. Hij is binnen CD&V en de Dendermondse politiek de sterkhouder, de leider.

Onvrede is er ook over het wedervaren van Lien Verwaeren (CD&V), nu schepen voor Cultuur en Jeugd, die zelfs in een politiek debat op de lokale Radio Tros door Barbara Pas (Vlaams Belang) de hemel werd ingeprezen. Eenzelfde toon trouwens bij de lokale culturele sector in het algemeen. Zij kreeg echter slechts de 8ste plaats op de lijst en ging als enigste schepen toch wel vooruit van 1.005 naar 1.167 stemmen. Tegen de stroom in.

Zij verliest nu echter de post van Cultuur waar ze de voorbije zes jaar zo in uitblonk. “Ze is het goudhaantje van de partij en met haar jeugd de toekomst van CD&V en dan doet men dit. Waanzin”, is zowat de commentaar bij de nieuw verkozen stedelijke oppositie. De vrouwencatch in de partij heeft duidelijk serieuze sporen nagelaten.

Alhoewel het kartel SP.A-Groen procentueel in vergelijking met 2012 iets achteruit ging kan men daar zeker van een succes spreken. Terwijl het vroegere SPA-raadslid Jean-Michel De Potter vorige week nog voorspelde dat zijn SP.A slechts een zetel ging overhouden zijn dat er nu 5 geworden met een zetel voor groen. Samen zes dus. En gezien de recente toestand van de SPA in de stad in wezen een eclatant succes.

Lien Verwaeren - CD&V - Verkiezingen Vlaams Parlement 2009

Lien Verwaeren in vroegere tijden. Zij scoorde voor iedereen in de lokale politiek en voor velen in de culturele sector de nu bijna voorbije bewindsperiode zeer goed. Zij verliest echter nu het departement van Cultuur.

Niels Tas, een man met voldoende emotionele intelligentie om het op lokaal vlak ver te schoppen kan nu de partij heropbouwen en werken naar een betere cohesie binnen dat kartel. Want gezien de toch wel verschillende culturele en sociologische achtergrond van beide partijen zal dat niet simpel zijn. Maar qua politieke visie staat hij wel dicht bij Groen.

Wachten op beleidsplan

Hetzelfde voor de Open VLD waar Laurens Hofman en voorzitter Dirk De Vries verder kunnen werken aan de toekomst van de lokale Open VLD. Wel raakte fractieleider Stijn Pluym niet verkozen. Evenals en opvallend trouwens ook middenstandsvrouw Marleen Alens, tweede op de lijst.

Merkwaardig genoeg is wel dat deze partij twee zogenaamde allochtonen in de raad brengt, Tasaton Illy, uitbaatster met Turkse wortels van een broodjeszaak, en Tsaoussis Jany, een Griek, in 2011 prins carnaval en uitbater van het populaire café ‘t Peird. Twee van de vier dus en dan nog een Griek en een Turkse.

Ook SP.A & Groen heeft met Saih Majid een allochtoon onder haar verkozenen. Zij zijn echter niet de eersten want van 2000 tot 2008 zetelde Tahiri Karimi voor SP.A/Inzet reeds in de raad. Zij nam in 2008 om gezondheidsreden ontslag.

De volgende stap voor de nieuwe meerderheid is nu de uitwerking van een volledig politiek akkoord en een beleidsplan voor de komende zes jaar. Zeker voor de cultuursector waar Els Verwaeren, een nicht van Lien, de fakkel voor de N-VA gaat overnemen wordt dat afwachten.

In het nieuwe bestuur heeft Piet Buyse voor CD&V buiten de post van burgemeester ook die van Veiligheid, Toerisme en Burgerlijke Stand, Leen Dierick blijft op Openbare Werken en Communicatie, Martine Van Hauwermeiren krijgt Personeel en Onderwijs terwijl Lien Verwaeren nu Jeugd en Sport onder haar bevoegdheid gaat hebben. Jeugd had ze al. Hier blijft alles meer of minder bij het oude.

DSCN8503 (2)

Marius Meremans keert na zes jaar op de oppositiebanken terug naar het Dendermondse schepencollege. Van 2006 tot 2012 zat hij er in als lid van het kartel met CD&V.

Bij N-VA krijgt Marius Meremans Milieu en wat men noemt Stadsontwikkeling (Mobiliteit, Verkeer, Wonen en Ruimtelijke Ordening), Els Verwaeren Cultuur en Erfgoed terwijl Tomas Roggeman zich mag ontfermen over Sociale Zaken zoals het OCMW.

En met het sociale luik krijgt Tomas Roggeman nu onder meer armoedebestrijding en de woon- en zorgcentra voor zijn rekening. Toen de Tondeldoos, een lokale vereniging voor kinderarmoedebestrijding, haar vragenlijst voor de verkiezingen aan pers en politiek presenteerde was N-VA afwezig. Zoals blijkbaar ook dit weekend op het eetfestijn van deze vereniging. De sector zal dan ook met veel argusogen toekijken op Tomas Roggeman.

Destabiliseren

De vraag is immers of Piet Buyse die een stabiel bestuur wou door deze keuze zijn eigen partij en zo het bestuur niet zelf destabiliseerde. Het ongenoegen binnen CD&V is immers groot.

En bovendien gaat hij scheep met een partner die onverbloemd zegt op korte termijn zelf de burgemeester te willen leveren en er daarom alle belang bij heeft CD&V in een slecht daglicht te stellen. Een recept dus voor herrie. De vraag is dan ook of de gok van Piet Buyse wel de juiste is. Velen in zijn partij vinden zo te horen van niet.

De ironie is verder ook dat Marius Meremans vanaf 1 januari zowel schepen van de stad zal zijn als Vlaams parlementslid. Ooit toen hij nog bij de Volksunie Jongeren zat had hij na een gemeenteraad in het drankzaaltje vlakbij een zeer hoogoplopende en publieke ruzie met wijlen Ferdy Willems, de toenmalige schepen voor Cultuur en parlementslid voor die Volksunie. Een combinatie die volgens Meremans helemaal niet kon. Het zullen nu wel andere tijden en zeden zijn zeker?

Verder blijven de gemeenten ook na 2018 wegens onder meer de stijgende pensioenlast erg krap bij kas zitten. En nationale subsidies verkrijgen zal evenmin gemakkelijker worden. Veel lintjesknippen zal er in de stad de komende legislatuur daarom ook niet bij zijn. Pech dus voor een steeds de media opzoekende N-VA.

Willy Van Damme

1) Het Vlaams gewest wil de Dender van Dendermonde tot Aalst bevaarbaar maken voor grotere schepen en moet daarom de sluis in Denderbelle/Mespelare vervangen. Wat in 2019 zou starten. Daar is nu na jaren aandringen onder de vorige minister van Verkeer Hilde Crevits (CD&V) een doorgang gekomen voor fietsers en wandelaars. Wat veel gebruikt wordt.

Ben Weyts (N-VA), de huidige minister voor Verkeer, wil geen doorgang op de sluis en in ruil een fietsbrug realiseren. Maar die moeten dan door de gemeenten Lebbeke en Dendermonde mee gefinancierd worden. Wat ieder een geschatte 150.000 euro zou kosten. Maar beide besturen weigeren want, stellen zij, dit is een zaak van het gewest die dat moet oplossen, niet de lokale al financieel zwak bij kas zittende gemeenten.

Onderhandelingen hierover zitten vast daar Weyts zelfs niet eens antwoord op de vraag van Lebbeke en Dendermonde voor een gesprek over die kwestie. In Dendermonde steunt alleen de N-VA dit voorstel van Weyts. Er is op dit ogenblik nog een tweede fiets- en wandelpad op de sluis aan de Dendermonding. De vraag is daarom of Weyts die ook wil sluiten. Ook deze doorgang was het werk van Crevits.

NAGEKOMEN: 

In een persbericht kondigde de lokale SP.A aan dat Carine Verhelst (629 stemmen) verzaakt aan haar nieuwe gemeenteraadszetel. Zij wordt vervangen door Gwen Brabants (311 stemmen) en eerste opvolger op de lijst. Daarmee is de nieuwe fractie van SP.A binnen het kartel met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar erg jong maar ook onervaren. Ouderdomdeken is, als je hier de term mag gebruiken, Tinneke Wauters met 44 jaar.

Alleen Niels Tas en Tom Bogman, een medewerker van partijvoorzitter John Crombez, hebben directe politieke ervaring. Tom Bogman is nu ook nog voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn, grotendeels eigendom van de stad met ook nog de gemeente Buggenhout als aandeelhouder. De nieuwe raadsleden, incluis Iris Uyttersprot van Groen zullen de komende weken dan ook veel moeten leren om de stiel van de politiek onder de knie te krijgen.

Dendermonde zoekt een Martinez

De vermoedelijk voornaamste reden waarom de Rode Duivels zover raakten in de wereldbeker voetbal is dat Roberto Martinez, de voetbalcoach, de plus 20 topspelers wist te kneden tot een heus vriendenteam die samen resultaten boekten. Het heet teambuilding en het is een term die overal in het bedrijfs- en verenigingsleven ingang heeft gevonden: Samen sterker is de slogan. L’ Union fait la force.

Spreidstand

Ook bij de politiek waar politieke partijen tegen elkaar strijden om de macht hoort dat eveneens zo te zijn. Partijen die in spreidstand naar het slagveld trekken zullen het steeds moeilijk hebben om een goed resultaat te halen. En die gespreide toestand is wat de Dendermondse politiek, en ook die elders lokaal en nationaal, regelmatig kenmerkt. Veel te veel.

Vooral de N-VA heeft het op lokaal vlak soms moeilijk. Voor een jonge partij op zoek naar personeel ergens logisch maar toch. De schande in Denderleeuw met nu ex-burgemeester Jan De Dier die kort na zijn aantreden strafklacht neerlegde tegen zijn eerste schepen Jan De Nul, een CD&V’er, is een van de vele lokale zwarte bladzijden van de partij. De klacht raakte nergens maar het kwaad was geschied. Denderleeuw likt jaren later nog steeds zijn wonden.

Maar ook elders en zeker eveneens in Dendermonde ontbreekt het niet zelden aan die teamgeest. De ambities van bepaalde politici is soms zo groot dat zij alleen nog maar aandacht hebben voor hun eigen ik en de rest, het belang van de partij en ook dat van de stadsbewoners, genegeerd worden. Jarenlang was dat zo bij CD&V, toen nog CVP, tot de partij in 1994 implodeerde.

DSC_0791

Zonder sterke man Bart Van Malderen en zonder Dina Verhavert trekt SP.A verzwakt maar nu met Groen naar de stembus.

Zo maakten bijvoorbeeld de schepenen Petrus Verhelst en Luc Wiemeersch tijdens een raadszitting openlijk met elkaar ruzie rond de toen pas gebouwde sporthal. Die lag in deelgemeente Sint-Gillis en dat was niet de bevoegdheid, stelde Verhelst, van die schepen van Sport maar van hem, de ongekroonde keizer van Sint-Gillis.

En dan waren er de ruzies over de functie van Openbare Werken nadien tussen Maurice Dierick en Fons Hermans, keizer van Baasrode. De ooit oppermachtig lijkende CVP klapte in elkaar en van partijwerking was nog amper sprake. Het maakte het dan weer mogelijk voor de in 1994 aantredende Norbert De Batselier en zijn SP om die Dendermondse augiasstal uit te mesten. Voor bijna iedereen een goede zaak.

Clanoorlog

Maar dat ruziemaken bleef echter verder gaan. En opnieuw was het Fons Hermans binnen het kartel met De Batselier die koppig dwarslag. De man verdween uit de politiek en is sindsdien in zijn Baasrode nergens meer te zien.

Eenzelfde fenomeen deed zich voor bij de Open VLD waar een ware clanoorlog uitbrak tussen de nieuweling Marc Verwilghen en de ancien en gewezen senator Frans Verberckmoes die zijn zoon Kris wou lanceren. Waarbij Karel De Gucht de kant koos van Verberckmoes – Verwilghen was nationaal een aartsrivaal van De Gucht – en hij zijn pion Hilde Dierickx naar voor schoof. Frank Hofman, haar echtgenoot, zat samen met De Gucht op kot.

Het leidde tot een split bij die partij met afgescheurde liberalen rond chocolatier Karel Peeters. Ook dit ingrijpen van Karel De Gucht bleek, zoals in Aalst, een ware ramp. Met een Open VLD die een puinhoop werd, mede door haar onhoudbare positie rond de nog steeds te bouwen nieuwe Dendermondse gevangenis. Lijsttrekker Laurens Hofman en zijn equipe mogen nu dit blauwe puin ruimen.

Ook bij de lokale SP.A is er sinds de eclatante overwinning van 1994 een soms onverbiddelijke machtsstrijd merkbaar. Zo waren er openlijk ruzies over de schaarser wordende schepenambten tussen de schepenen Bart Van Malderen, Theo Janssens en Carine Verhelst met de raadsleden Ivan Verleyen en Jean-Michel De Potter. Die laatste twee pakten naast het schepenambt en lagen gans de legislatuur regelmatig dwars.

Het financieel debacle rond het Rusthuis

En daarbij kwam dan nog Thérèse Van Gucht, de ancien van CD&V, die om zuiver persoonlijke reden nog een robbertje had uit te vechten met het duo Janssens en Verhelst. Het deed de projecten rond het kerkplein in Oudegem – waar er zelfs een bouwvergunning was – en het nog steeds te bouwen nieuwe OCMW-woon- en zorgcentrum sneuvelen.

DSC_0049

Sloot Piet Buyse een voorakkoord met de N-VA? Vlaams Belang plakt er zelfs de datum van 21 mei op toen men die overeenkomst zou gesloten hebben.

Vooral dat laatste was een regelrechte ramp voor de stad. Mede te wijten aan een te lang twijfelende en niet doortastend genoeg optredende burgemeester Piet Buyse (CD&V). Het rustoord moet nog steeds gebouwd worden en naar de oorspronkelijk beloofde miljoenensubsidies kan men fluiten. Het zal de stad ongeveer 12 miljoen euro kosten. Deels te lenen. Het komt dan wel totaal onlogisch ook in Baasrode en niet in Sint-Gillis.

Zelfs intern bij CD&V geeft men nu toe hier een zware fout te hebben gemaakt. Of hoe de persoonlijke vetes en te grote ambities van bepaalde politici veel onheil veroorzaakten. Het betekende politiek het einde van SP.A’er en toenmalig OCMW-voorzitter Theo Janssens die boos de deur achter zich dicht sloeg. Een aderlating voor de lokale politiek.

Ook nu weer is er intern heibel binnen de CD&V, zelfs al hebben de gelederen zich de laatste weken zoals bij die partij een traditie is, gesloten. Reeds in 2017 kon je bij ingewijden het verhaal horen over ‘vrouwencatch’. En dat bleek toen tijdens de gemeenteraad van 4 juli de raadsleden Dieter Mannaert en Nele Cleemput, beiden CD&V, plots afwezig bleken.Waardoor er onvoldoende raadsleden aanwezig waren.

Een belangrijke raadszitting want de nieuwe algemeen directeur Wouter Van der Vurst, de baas van de vele honderden personen rijke administratie, diende men aan te stellen. De ruzie lag open en bloot. Ruzie over de plaatsen op de lijst was privé de uitleg. Nele Cleemput is sindsdien geen parlementair medewerkster meer van Leen Dierick.

Op de verkiezingsaffiches zie je dan ook Nele Cleemput en Lien Verwaeren, (CD&V) de alom geprezen schepen van Cultuur en Jeugd, zusterlijk naast elkaar. Zelfs de functie van lokaal partijvoorzitter, zijnde Jan Pauwels, echtgenote van Nele Cleemput, bleek ineens onzeker. Zoals ook de website leek verdwenen. Maar alles is dus terug normaal. Naar buiten toe toch.

Ook bij SP.A was het met de nieuwe verkiezingen in aantocht opnieuw problemen geblazen. Een traditie blijkbaar. Met twee voorzitterswissels en ditmaal Bart Van Malderen en Dina Verhavert die het schip zonder hen lieten verder varen. Dina Verhavert liep over naar CD&V en Bart Van Malderen die om wat heet familiale reden de Dendermondse politiek vaarwel zegt. Hij zelf had het in een gesprek over het beu zijn van de politiek.

DSC_0794

Nele Cleemput en Lien Verwaeren trekken samen op.

Vooral het verdwijnen van Bart Van Malderen is niet alleen voor de partij een groot gemis maar voor de lokale politiek in het algemeen. Als schepen voor Mobiliteit in de vorige legislatuur verlaagde hij bijvoorbeeld de verkeerssnelheid op de Mechelsesteenweg van 70 naar 50 kilometer. Wat zorgde voor een bijna op nul staande aantal letselongevallen en ongevallen in het algemeen. Met andere woorden: Van Malderen zorgde voor veel minder leed.

Andere cultuur

Dina Verhavert doet dan weer wat Hilde Heyvaert tijdens de vorige lokale verkiezingen deed en overlopen van SP.A naar CD&V. Het bekwam Hilde Heyvaert slecht. Ze raakte immers niet verkozen. Even poogde ze via de Bloemencorso een comeback te maken maar dat resulteerde in een pak herrie en de deur voor de ambitieuze ex-politica. Vraag is dan ook of Dina Verhavert het ditmaal beter zal vergaan.

Zonder Theo Janssens en zonder Bart Van Malderen zal het voor mensen als Tom Bogman, de nieuwe voorzitter, Niels Tas, Carine Verhelst en Gino Bertin niet gemakkelijk zijn. Zelfs al wordt Niels Tas privé door zowel de meerderheid als de oppositie geprezen als een bekwame en correcte schepen. En in het OCMW bewees Gino Bertin over goede kwaliteiten te beschikken.

Of dat lukt met Groen is dan ook de vraag. Probleem met Groen is dat men er relatief onbekend is met het politiek reilen en zeilen. Qua capaciteiten is het om die reden een grote onbekende. Ook al maakte Mathias Coppens als raadslid voor Groen de voorbije bijna zes jaar geen blunders.

Ook kan men niet voorbij aan het feit dat er qua sociale en politieke achtergrond een groot verschil tussen beiden is. Typerend was het gebrek aan interesse dat een der Groene kandidaten toonde voor de spreker van het ABVV over de arbeidersproblemen tijdens hun goed bijgewoonde nieuwjaarsreceptie. Ze keek er als het ware zelfs op neer!

DSC_0793

Ilse Annemans leek zich een fan van Hitler te hebben getoond en verloor daardoor het lokaal partijvoorzitterschap van het Vlaams Belang. Zij bleef vanop de derde plaats wel verder intens campagne voeren.

Maar milieuproblemen zitten met de klimaatopwarming en de eis voor properdere lucht sterk in de lift. Dus normaal zit dit snor voor dit kartel. Vraag is wat zal het zijn: Het behouden van de originele vijf zetels, meer of minder?

De kolderbrigade

Bij het Vlaams Belang was er dan de crisis rond Ilse Annemans, blijkbaar een fan van Adolf Hitler, die op de derde plaats staat en tot het uitkwam de lokale voorzitter was. Men zette haar af maar van de lijst verwijderen kon niet meer. Desondanks zie je op veel plaatsen haar affiche. In Grembergen aan het kieslokaal staat zij zelfs bijna alleen te pronken.

Wel blijkt Barbara Pas, parlementslid en nationaal ondervoorzitster, zich meer te gaan moeien met de lokale politiek. Voorheen hoorde je haar amper of niet en was het Stefaan Van Gucht, nationaal in de partij het onderwerp van grappen, die het grote woord voerde. Zonder veel succes. Met de goed gebekte en intelligente Barbara Pas zal dat veranderen. En ze stelde zich nu meer met de stad te gaan bezighouden. Goed voor extra stemmen?

Bij de Open-VLD is het voor zover dat kan gezien worden – men toont in dit milieu nooit het achterste van de tong – rustig. Geen splinterpartij meer zoals Plus van weleer. Lijsttrekker is Laurens Hofman, zoon van Hilde Dierick, het vroegere kopstuk en gewezen parlementslid. Gedaan dus met de kolderbrigade van weleer.

Maar voor Laurens Hofman is het nog veel leren. Als jong broekventje, zelfs al is men beladen met wat titels, is het nu tijd voor het leren van dit beroep. En politiek is een harde stiel, een waarvan men de knepen moet leren.

Opvallend is dat het woord in de fractie na verloop van tijd tijdens de raadszittingen praktisch alleen nog gevoerd werd door Laurens Hofman en Stijn Pluym en Gino Van der Vreken – gekend van zijn slogan: Het is vijf voor twaalf – veelal zweeg. Een bewuste strategie?

Schild en Vrienden

En dan is er de Dendermondse N-VA. Ook daar is er intern duidelijk veel onderlinge herrie. Zelfs al poogt men het zoveel mogelijk weg te moffelen. Maar raadsleden die openlijk kritiek uiten op Vlaams parlementslid en sterke man Marius Meremans is geen rariteit. Wel was er Walter Deygers die de groep als fractieleider strak leidde.

En dat was soms nodig want er is Tomas Roggeman die als haantje de voorste niet vies is van een groot pak demagogie en valse truckjes. Zoals hij toonde met de door hem veroorzaakte herrie rond de begraafplaatsen en hij – totaal ten onrechte – het ontslag vroeg van de verantwoordelijke schepen Leen Dierick.

DSC_0001

Gaat de affaire met de fascistoïde Schild en Vrienden Tomas Roggeman bij deze verkiezingen parten spelen?

En toen hij herrie maakte rond de herinrichting van de stationsbuurt en ageerde tegen de plannen bleek zijn isolatie. Woest protesteerde hij dat zijn partij voor stemde. Wat hij dan wel kwaadschiks volgde om de volgende dag op Facebook dan het omgekeerde te beweren. En zoals Leen Dierick, verloor ook Marius Meremans zijn parlementair medewerkster Klaartje Van Haevermaet, in 2012 tweede op de lijst. Ook dit boterde niet.

En als nationaal voorzitter van Jong N-VA is hij de lieveling van de partijtop maar met de affaire van Schild en Vrienden deden er zich toch vragen rijzen over zijn politiek beleid en personeelsbeheer. Nogal wat leden van die Schild en Vrienden zaten hoog bij Jong N-VA. Had hij dat dan niet gezien? Het is hoe dan ook een blaam op zijn werk.

De vermoedelijk zwartste bladzijde voor de lokale N-VA speelde zich echter af buiten de politiek op het Baasroodse Scheepvaartmuseum. Met steun van een pak nepleden en een serie raadsleden van de N-VA pleegde men daar intern een soort coup om Filip De Saeger en Jan Annemans aan de macht te brengen. Het lukte maar de gevolgen voor het museum waren dramatisch.

De School voor Modelscheepsbouw ging apart verder en werd een vzw die de lokalen ernaast overnam en zonder ruzies mooi werk verricht. Met steun van de provincie, de eigenaar, die het verder allemaal met lede ogen zag gebeuren.

Filip De Saeger is een ‘ondernemer’ met een waslijst aan falingen en veroordelingen – hij mocht toen zelfs geen bestuurder meer zijn en had daarom vier onfrisse typetjes als het ware van de straat geplukt om er in zijn naam bestuurder te spelen – terwijl Jan Annemans gekend staat als een eeuwig ruziemaker. Beiden zijn er nu ook weg. Een schandelijke episode.

Voorakkoord?

En dan is er de herrie rond de nog te bouwen nieuwe sluis op de Dender in Denderbelle en Mespelare waar de groep van Marius Meremans zich geheel achter hun Vlaams minister voor Verkeer Ben Weyts schaarden. Die wil de gelijkgrondse fiets- en wandelovergang op die sluis er vervangen door een brug. Deels te betalen door de gemeentes Lebbeke en Dendermonde.

Wat daar en bij de lokale fietsers- en wandelverenigingen voor groot protest zorgde. De gemeentebesturen stuurden hierover in mei 2017(!) een brief naar Weyts maar kregen zelfs geen antwoord. Ongezien in de administratieve en politieke gebruiken in dit land. De kracht van de verandering?

DSC_0796

Laurens Hofman en de nieuwe lichting van de Open VLD slaagden erin om de partij zonder echte blunders door de nu bijna voorbije legislatuur te loodsen.

Wel woog de partij op de gemeenteraad en regende het vragen. Veelal over pietluttigheden met als enige bedoeling de kranten te halen. Liefst met een foto natuurlijk. Ook stelden zij ooit een vraag rond Vlaamse subsidies voor inburgeringscursussen en waarom het stadsbestuur dit voorstel niet aannam. Het stadsbestuur wist echter nog van niets. Wat logisch was want de brief hierover van partijgenoot en minister-president Geert Bourgeois was pas de dag ervoor naar de stad verstuurd.

Een zeldzame keer kregen ze ook gelijk. Zo heeft de Gentsesteenweg na een interpellatie van Marius Meremans nu een mooi fietspad en wist men de weg voor het autoverkeer te versmallen. Een goede zaak.

Wel is het duidelijk dat de N-VA qua programma sterk verschilt van dat van CD&V. Vooral dan op sociaal vlak. Zo zien bepaalde raadsleden van N-VA sociale woonwijken als een broeinest van criminaliteit en verval. Het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen is voor hen uitgesloten. Een positie die ook Open VLD grotendeels volgt. Maat er zijn enkele duizenden wachtenden – Volkswelzijn alleen heeft er een 1400 – voor zo’n woning. Waar moeten die armen dan heen?

Toen de Tondeldoos, een uitstekend werkende Dendermondse vereniging rond kinderarmoede, haar verlanglijst voor het stadsbestuur aan de pers en politiek presenteerde waren alle partijen aanwezig. Behalve dan Vlaams Belang en N-VA. En de N-VA heeft 9 raadsleden. De indruk ontstaat zo dat men daar geen interesse heeft voor armoedebestrijding.

En dan zijn er de geruchten over een voorakkoord dat CD&V en N-VA met klem ontkennen. Bij CD&V, zeker na het incident rond Leen Dierick, konden ze zeker tot eerder dit jaar wel het bloed van N-VA drinken. Dat lijkt nu beter te gaan. Afwachten of dit, moest dit zich realiseren, ook niet zal ontaarden in een tweede Denderleeuw met Jan De Dier of de bijna vechtpartijen binnen de Antwerpse meerderheid. Iemand Roberto Martinez?

Willy Van Damme