Brandweerpost Oudegem–Weinig respijt

Tijdens de raad van de brandweerzone Oost van 20 mei werd het personeelsplan voor de regio goedgekeurd. Deze zone omvat Dendermonde, Lokeren, Berlare, Hamme, Zele, Lebbeke en Buggenhout. De discussie op dit ogenblik is wat te doen met de Dendermondse bijpost van Oudegem. Die wil men in de zoneraad afschaffen daar dit de enige bijpost in de regio is en het afschaffen voor die zoneraad geen probleem vormt qua veiligheid. Wat anderen uiteraard betwisten.

Tegenspraak?

Wie de voorbije dagen in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad dit verhaal las kreeg een gevoel van tegenstellingen tussen voorzitter Filip Antheunis (Open VLD), burgemeester van Lokeren, en Piet Buyse (CD&V), ondervoorzitter en burgemeester van Dendermonde. Antheunis stelde onomwonden dat men de sluiting van Oudegem tijdens de zoneraad van 20 mei goedkeurde, Piet Buyse stelt dat die beslissing pas definitief valt op de volgende raad van 24 juni.

DSC_0758

Filip Antheunis wil dat als de brandweerpost van Oudegem eventueel openblijft er minstens ook posten moeten bijkomen in Moerzeke en Eksaarde.

Filip Antheunis: “Er zijn op 20 mei hierover twee beslissingen genomen. Eerst is het personeelsplan integraal goedgekeurd, ook wat betreft Oudegem. En we gaan hierbij uit van 1 post per gemeente of stad. Verder moet de brandweerchef en zijn team tegen de zoneraad van 24 juni verder cijfermateriaal leveren over de uitruktijden voor de ganse zone, dus niet alleen wat betreft Oudegem. Die cijfers gaan we dan bepreken.”

Voor Piet Buyse is het iets anders: “Wij hebben beslist om dat over Oudegem verder te bekijken aan de hand van de nieuwe cijfers voor de ganse zone. Pas nadien op 24 juni valt de definitieve beslissing. We willen ook snel gaan om de onzekerheid weg te nemen bij zowel de brandweerlui als de Oudegemse bevolking.”

Zware investeringen

Filip Antheunis lijkt Oudegem echter geen hoop te geven en klinkt zoals zijn brandweerchef Jos Dauwe tijdens de Dendermondse raadcommissie van 12 mei. Ondanks de belofte van Piet Buyse tijdens dat verhelderend debat van 12 mei om pas na het herbekijken van alle cijfers voor de zone over Oudegem te beslissen.

Antheunis: “Wij gaan die cijfers inderdaad herbekijken maar er zijn ook problemen met uitruktijden in Moerzeke en Eksaarde. En als Oudegem dan zou openblijven dan moeten er voor Moerzeke en Eksaarde ook bijposten komen. Wat dan geld gaat kosten. We willen namelijk iedereen op gelijke leest behandelen. Maar natuurlijk is het nu goedgekeurde personeelsplan altijd voor veranderingen vatbaar. ”

Het grote probleem is feitelijk de onderbemanning van de bijpost in Oudegem waardoor die in de week overdag feitelijk niet kan functioneren. Een doorn in het oog van o.m. de brandweerchef Jos Dauwe. Bovendien is de huisvesting o.m. qua beschikbare ruimte en hygiëne totaal ondermaats.

Om die toestand te verhelpen zijn zware investeringen nodig en het aantrekken van extra personeel. En dit laatste is gezien de problematiek van de brandweervrijwilligers op dit ogenblik een zeer moeilijke zaak. Recent nog deed men drie aanwervingen voor Oudegem en twee ervan namen het jaar nadien al ontslag. Oudegem werd met andere woorden in de feiten al gesloten. De nieuwe studie is gewoon een doekje voor het bloeden.

Willy Van Damme

Gevangenis–Regie vraagt bouwvergunning

Er komt blijkbaar schot in de zaak van de nieuwe gevangenis in Dendermonde. Recent vroeg de Regie der Gebouwen, de bouwheer, bouwvergunningen aan voor de realisatie van de nieuwe gevangenis op de site van het Oud Klooster in de Dendermondse Boonwijk. Geschat moet worden dat de werken een twee jaar gaan duren. Ook is er een vraag van Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) voor een nieuwe bouwvergunning voor de er grotendeels al liggende ontsluitingsweg.

Zone openbaar nut

Reden is dat de actiecomités tegen die gevangenis, een buurtcomité met enkele buurtbewoners en Raldes, het Regionaal Actiecomité Dender en Schelde, alleen de vernietiging vragen van het recente provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), het derde al.

Dendermondse gevangenis - 1

De maquette van de nieuwe Dendermondse gevangenis. Bij het maken van het ontwerp stelde men zeer strenge eisen qua licht- en geluidshinder en het inpassen in het lokale leefmilieu. Niet voldoende echter volgens de actiecomités die de verbindingsweg naar de gevangenis voorstellen als een soort autostrade pal achter hun villa’s daar.

Dit PRUP is essentieel want het gebied is nu grotendeels woonuitbreidingsgebied en een stukje landbouwzone. En ongeveer 10 ha, een 10%, van die site moet dan zone van openbaar nut worden gelegen binnen het kleinstedelijk gebied Dendermonde.

Het ganse woonuitbreidingsgebied, bijna 90 ha groot, wordt via dit PRUP geschrapt en omgezet in randstedelijk open gebied waar landbouw verder mogelijk blijft. Een gevangenis hoort immers wettelijk te liggen binnen zo’n kleinstedelijk gebied en niet in landelijke zones. Dit PRUP regelde dat.

De Raad van State vernietigde de vorige twee plannen omwille van procedurele redenen. Tegen de keuze voor die site zelf had ze geen bezwaar. Waarbij hun hier gebruikte argumenten voor de vernietiging in juridische kringen nogal wat vragen opriepen. De gevolgen van de laatste vernietiging waren ook zeer zwaar.

Zo werden een boel ruimtelijke uitvoeringsplannen door dit arrest ook nietig en dienden overgedaan. Zo liep het aan land brengen van de door die windmolenparken in zee geproduceerde elektriciteit grote vertraging op. De Raad van State verklaarde immers het decreet gebruikt voor de opmaak van zo’n RUP onwettelijk.

Ecologische bezwaren

Uit de al gekende bezwaarschriften blijkt men zich bij de actievoerders te beperken qua vermeende procedurele fouten tot een aspect en vooral te mikken op puur ecologische argumenten zoals de leefwereld van vleermuizen, watervervuiling en geluidshinder.

Wal bij ontsluitingsweg nieuwe gevangenis

Bij de aanleg van de ontsluitingsweg legde men westwaarts een dijk aan met als voornaamste bedoeling de populatie van vleermuizen daar te beschermen. Zelfs met de verlichting komende van het autoverkeer ‘s nachts is bij de bouw rekening gehouden.

Maar aangezien men bij de Raad van State opteerde voor de lang durende procedure van de vernietiging en niet voor de normaal heel vlug afwerkte vraag tot schorsing denkt men bij de Regie der Gebouwen niet te moeten wachten en vroeg men begin dit jaar de beide bouwvergunningen aan. Waarbij de Regie die van de gevangenis voor zijn rekening nam.

Niels Tas (SP.a), schepen voor Ruimtelijke Ordening: “Wij hebben recent voor beiden bouwvergunningen een positief advies gegeven en het is nu de gewestelijke ambtenaar in Gent die deze moet uitreiken. Het openbaar onderzoek is ook al afgerond. Voor de wegenis is daar ook de baan omheen de gevangenis en de ontsluitingsweg voor fietsers en voetgangers bij. Die dient ook als weg voor noodgevallen. De zaak komt woensdag op de gemeenteraad voor ter stemming.”

Wat betekent dat men nog dit jaar normaal met de bouwwerken zal starten. Een woordvoerder van de Regie der Gebouwen kon er voorlopig nog geen timing op plaatsen. Een normaal goed ingelichte bron had het echter over oktober dit jaar voor de start der werken. De weg zelf ligt er al grotendeels. Wat nog ontbreekt is de brug zelf en de twee stukjes weg erheen. Werken die men zeer snel kan realiseren.

Belangrijk hierbij is dat het Vlaams overheidsbedrijf NV W&Z, eigenaar van de Dender en de  door de binnenstad lopende Oude Dender, steeds stelde dat men samen met die brug ook die erbij komende sluis ging realiseren. De bouwaanvraag voor dit luik is wel nog niet aangevraagd.

Die sluis is essentieel om de Dender terug in verbinding te brengen met de Oude Dender. Er is immers een klein niveauverschil tussen beide stromen en men wil hoe dan ook de binnenstad vrijwaren van overstromingen. Zeker de Grote Markt is hier erg kwetsbaar.

 Actievoerders tegen nieuwe Dendermondse gevangenis

De actievoerders tegen de bouw van de nieuwe gevangenis vragen bij de Raad van State alleen de vernietiging en niet de schorsing van het provinciale PRUP. Behoudens een element beperken ze zich in hun bezwaarschrift ditmaal alleen tot vermeende strikt milieuproblemen.

Het is een cruciaal onderdeel van de Dender Loopt, een project van W&Z tot opwaardering van de Oude Dender en het Dendermondse stadscentrum. Een project dat omwille van budgettaire problemen bij het Vlaams gewest grote vertraging heeft opgelopen. Het met elkaar verbinden van de twee waterlopen is een al herhaaldelijk en luid gestelde vraag van de toeristische vaarsector en de steden Aalst en Dendermonde.

Stokoude gevangenis

De gevangenis van Dendermonde zou een 550 gevangenen moeten huisvesten en een gelijkaardig aantal personeelsleden tellen. Het moet de stokoude uit 1863 daterende Dendermondse gevangenis vervangen. Deze is zoals vele penitentiaire instellingen overbevolkt en onaangepast aan de huidige normen. Wat er nadien met die als monument beschermde oude gevangenis moet gebeuren is nog een vraagteken.

Wel wijzigde men de procedure voor de Raad van State sinds de vernietiging van het vorige tweede PRUP ietwat. Zo kan men indien gewenst tijdens de procedure voor de vernietiging ook de schorsing vragen.

Ook kan men tegen die beide bouwvergunningen nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Wat met succes gebeurde bij de eerste bouwaanvraag voor die weg. Die werken liggen stil zolang er een procedure voor de Raad van State liep. De toenmalige procedure duurde echter zo lang dat de weg er voor de beslissing uiteindelijk viel al grotendeels lag.

Ontsluitingsweg nieuwe gevangenis, onafgewerkte sluis en brug

De sluis aan de Oude Dender ligt er nu onafgewerkt bij. Het wachten is op de plaatsing der betonnen brugelementen en de korte stukje aansluitingsweg om die sluis af te werken. Een vroegere belofte van W&Z.

De door het Vlaamse gewest gecreëerde Raad voor Vergunningsbetwistingen werkt immers erg traag. Hier lijkt de ultranationalistische Vlaamse slogan ‘Wat we zelf doen, doen we beter’ te slaan op betere, extra, vertraging. Hij werd immers opgericht omwille van het geklaag over de toen trage procedures bij de Raad van State. Maar dat is daar wel voltooid verleden tijd. 

Willy Van Damme

Nieuwe Dendermondse politiechef op 21 april

Nu komende woensdag 20 april legt de nieuwe 37-jarige Dendermondse politiezonechef Patrick Feys voor de Dendermondse gemeenteraad de eed af. Het is de laatste stap in zijn benoemingsproces. Hij is nog nog enkele dagen in Brussel de adjunct directeur-coördinatie (in politietaal adjunct DirCo) bij de Brusselse federale gerechtelijke politie. Een toppositie, zeker gezien de terreuraanslagen.

Het betekent dat hij als zonechef op 21 april aan de Noordlaan in het politiegebouw aan de slag kan gaan. Hij woont in Lokeren en kent dus wel een beetje Dendermonde. Zeker ook omdat zijn echtgenote bij de federale politie tot voor kort aan de Dendermondse Kroonveldlaan werkte.

Patrick Feys

Patrick Feys koos voor Dendermonde mede wegens de goede financiering van de lokale politie. Hij spaart ook elke dag een reis van Lokeren naar Brussel uit, een reis die hij wel eens moest nemen met de auto. Het zal in Dendermonde ook een pak rustiger zijn dan in het met de naweeën van de terreur geconfronteerde Brussel. Donderdag 21 april was dan zijn eerste werkdag.

Dit trouwens bij de diensten van de lokale DirCo Rudy Vervaet. Zij verhuisde samen met haar dienst vorig jaar wel naar Gent. Het Dendermondse politiekorps telt ongeveer 130 agenten en burgerpersoneel.

Hij vervangt Paul Putteman die midden vorig jaar naar Brussel verhuisde om er hoofd te worden van de dienst Resources, Middelen en Informatiebeheer van de federale politie. Een afdeling die goed is voor een 2.070 mensen. Putteman was de eerste Dendermondse politiezonechef komende na de hervorming van de Belgisch politiestructuur die gendarmerie en lokale politie een maakte.

Willy Van Damme

Het sas in Denderbelle–De zwakte van Ben Weyts

Vandaag zondag beleeft de regio een nieuwigheid in de plaatselijke politiek. Dan immers houden de lokale besturen van Lebbeke en Dendermonde een gezamenlijke fietstocht vanuit hun respectieve gemeenten naar het Dendersas in Denderbelle. Dit uit protest tegen de plannen van Vlaams minister voor Verkeer Ben Weyts (N-VA) om de fiets- en voetgangerspassage over dit sas in Denderbelle/Mespelare af te schaffen.

Een populaire fietsweg die ook is opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen. Ook joggers en lopers zoals die van AC Denderland gebruiken die passage veelvuldig.

Fietsen op de N41

De zaak is dat men de Dender tussen Aalst en Dendermonde wil herkalibreren om er zo tot Aalst grotere schepen toe te kunnen laten. Ook wil men de sterk verouderde sluizen op die Dender vanaf Geraardsbergen vernieuwen. Dit laatste om het overstromingsgevaar te bestrijden. Hoogstnodige en erg nuttige zaken die al jaren in de planning zitten en nu eindelijk in een finale fase raken. En dus moet de sluis van Denderbelle op de schop.

Dendersluis in Denderbelle/Mespelare

De sluis in Denderbelle en Mespelare is verouderd en dient groter gemaakt te worden om schepen met meer diepgang te kunnen doorlaten. Waterwegen & Zeekanaal, de gewestadministratie die eigenaar is van deze waterweg, en de bevoegde minister Ben Weyts willen de altijd al bestaande fiets- en voetgangersdoorgang nu afschaffen.

Tot verbazing en zeer groot ongenoegen van de gemeentebesturen van Lebbeke en Dendermonde en de vele fietsers wil de minister nu die gelijkgrondse oversteek op dat sas afschaffen. De reden die de minister geeft is de zogenaamde veiligheid. Een argument dat door de besturen van Dendermonde en Lebbeke alsmede de vele actievoerders wordt weggelachen.

In de plaats wou de minister dan een fietspad realiseren op de nog aan te leggen brug van de N41over de Dender. Maar de doortrekking van die N41 naar Aalst stond toen hij het in het Vlaams parlement aankondigde reeds op de Griekse kalender, ergens in het jaar nergens dus.

“Bovendien voorziet de streefbeeldstudie voor die N41 dat er om veiligheidsreden geen fietspad langsheen die N41 mag komen. De minister was dat blijkbaar vergeten”, aldus Dendermonds schepen voor Mobiliteit Niels Tas (sp.a).

Mee betalen

En dus veranderde Weyts plots zijn plan en sprak hij nadien over een aparte fiets- en voetgangersbrug. Maar zoals de minister zelf toegeeft kost die eventjes 1,5 miljoen euro terwijl men zo’n gelijkgrondse passage al voor amper enkele tienduizenden euro heeft. Smossen met geld dus. En dit dan nog voor iets welke voor fietsers en voetgangers een pak minder comfortabel is.

Bovendien wil de Vlaamse regering een deel van die door haar veroorzaakte kosten verhalen op de lokale besturen en de provincie. De helft zou dan van Weyts komen, een 20% van de provincie en de resterende 30% van Lebbeke en Dendermonde, ieder dus een flinke 225.000 euro. Maar die nemen dat niet.

Actie voor het behouden van de fiets- en voetgangersdoorgang

De eerste snel georganiseerde actie voor het behouden van de fiets- en voetgangerspassage op het Dendersas van 1 maart vorig jaar haalde reeds heel wat volk op de been. Vermoedelijk zullen het er ditmaal veel meer zijn.

Zeker nu deze besturen, zoals trouwens de provincie, door het gewest continu op extra kosten worden gejaagd en er door dat gewest steeds minder subsidies gegeven worden. Maar de minister is blijkbaar zeer halsstarrig en wil kost wat kost zijn wil doordrukken met als enig argument de veiligheid.

Hilde Crevits

Lebbeeks burgemeester François Saeys (Open VLD): “Dat is onzin. Die overgang is er daar al altijd geweest en toen men die jaren geleden ook om veiligheidsreden wou afschaffen heeft men hiervan na acties van afgezien en de overgang zelfs comfortabeler gemaakt en met verkeerslichten. Hier zijn bovendien nooit ongelukken geweest en overal in het buitenland heb je trouwens zo’n passages. Maar hier is dat dan te gevaarlijk? Kom nou.”

Wat hem en zijn Dendermondse collega Piet Buyse (CD&V) vooral voor de borst stuit is de houding van de lokale NV-A. Ze verwijten hen slaafs achter hun minister aan te lopen in plaats van te pogen om hem te bepraten. Piet Buyse: “Toen Hilde Crevits (CD&V) op die post zat hebben wij bij haar in het publiek aangedrongen om een gelijkgrondse doorgang te maken op de sluis aan de Dendermonding. En die kwam er.”

Voor François Saeys is het spijtig dat de plaatselijke NV-A de belangen van de lokale bevolking niet laat primeren op haar getrouwheid aan de minister. “Dat is toch niet aanvaardbaar”, stelt hij. Terwijl Hilde Crevits geen probleem maakte met zo’n fietsdoorgang kan dit voor Weyts plots niet meer. Van een verschil in beleid gesproken.

Bart Van Malderen -

Bart Van Malderen, Vlaams volksvertegenwoordiger en fractieleider voor sp.a in de gemeenteraad, plaatste het punt van het sas op de agenda van de Dendermondse gemeenteraad van maart.

Fietstocht

Tijdens de laatste Dendermondse gemeenteraad stond het punt op vraag van zowel Vlaams parlementslid Bart Van Malderen (sp.a) als Matthias Coppens (Groen) op de agenda van de gemeenteraad. “Ik wou de NV-A in deze zaak eens laten kleur bekennen”, stelt Coppens die echter die dag niet aanwezig kon zijn.

Maar in plaats van zich in deze zaak zo stil mogelijk te houden weerde de Dendermondse NV-A fractie zich in de gemeenteraad tijdens het debat rond dit sas als een duivel in een wijwatervat. Tomas Roggeman (nationaal jongerenvoorzitter van NV-A) en Marius Meremans (Vlaams volksvertegenwoordiger NV-A) poogden het tij te keren maar dat leek niet echt te lukken.

François Saeys

De Lebbeekse burgemeester François Saeys stelt dat het niet kan dat de lokale NV-A door minister Weyts te blijven steunen de belangen van de lokale bevolking negeert.

Zeker toen burgemeester Piet Buyse (CD&V) tijdens dit debat geheel onverwacht aankondigde als vorm van protest tegen de plannen van Ben Weyts samen met Lebbeke een fietstocht te houden.

Bij de NV-A was men duidelijk geheel verrast maar poogde men in het discussie toch verder in de tegenaanval te gaan. Met als resultaat een rondje verbale krachtpatserij door Meremans en Roggeman, in de raad qua woordengegoochel de twee beste NV-A mandatarissen. 

Zo begon Meremans dan maar over de discussie rond de doortrekking van de N41 naar Aalst waar Lebbeke nu tegen is. Waardoor volgens zijn visie samenwerking rond mobiliteit met Lebbeke dus uit den boze zou moeten zijn. Verder gooide Roggeman plots het probleem van de spoorwegovergang aan de Oudegemse Bosstraat op tafel. De NMBS wil die afschaffen en de stad laat dat nu bestuderen.

Twee andere problemen die zij in de raad gooiden in de hoop zo de aandacht af te leiden. Maar zonder veel resultaat. Zeker daar de Lebbeekse NV-A fractie zoals Van Malderen opmerkte ook tegen die N41 is. Meremans stelde tijdens het verhitte debat immers te zullen meefietsen maar dan wel met een bordje pro-N41.

Piet Buyse

De Dendermondse burgemeester Piet Buyse lanceerde tijdens de vorige gemeenteraad geheel onverwacht het idee om als protest tegen de plannen van Weyts samen met het gemeentebestuur van Lebbeke een fietstocht naar het sas te houden.

Tijdelijke doorgang

Het debat deed denken aan die in de vorige legislatuur over de nog te bouwen nieuwe gevangenis waar Open VLD toen tegen was. Deels om Open VLD te pesten gooide de meerderheid het toen soms op tafel en moest Open VLD’er Marcel Borms, toen de enige liberaal die spraakvaardig was, dan pogen de meubelen voor zijn partij te redden. Een geheel onmogelijke zaak zoals de gemeenteraadsverkiezingen nadien uitwezen.

Bij de Dendermondse Open VLD staat men alleszins positief tegenover deze fietsactie. Fractieleider Stijn Pluym: “Wij zijn spijtig genoeg te laat verwittigd en onze mensen hebben al andere verplichtingen maar wij steunen die actie geheel. Wel moeten ze ons in de toekomst vlugger verwittigen. Dit gebeurde nu te laat en zoiets zou niet mogen.”

Terwijl Matthias Coppens uiteraard positief staat tegenover de actie en meefietst is men bij de NV-A negatief. Fractieleider Walter Deygers: “Wij werden veel te laat van die datum op de hoogte gesteld en bovendien hebben wij die dag ons jaarlijks eetfestijn en is iedereen dus bezet. Verder is het onaanvaardbaar dat het stadsbestuur in haar persbericht liegt want zij moet maar een deel van die brug betalen en niet alles zoals zij schrijft.” (*)

Opvallend is wel dat Weyts nu plots een wat hij noemt tijdelijke doorgang wil realiseren. Zonder echter enige verdere duidelijkheid te verschaffen. Zoals actievoerder Tom Bogman op Facebook opmerkte heeft de actie voor het behouden van die doorgang blijkbaar al invloed op de minister.

Marius Meremans

Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Marius Meremans poogde tevergeefs bij het debat over het sas tijdens de laatste Dendermondse gemeenteraad het tij te keren. Hij bleef de plannen van minister en partijgenoot Ben Weyts door dik en dun verdedigen.

Samenkomst voor de fietsers om 14u30 aan het gemeentehuis aan de Grote Plaats van Lebbeke en op hetzelfde uur aan het stadhuis, Grote Markt, van Dendermonde. Wie wenst kan nadien tot 17 uur in de Sint-Aldegondekerk van Mespelare de historisch belangrijke resultaten van de recente daar gehouden archeologische opgravingen uur bekijken.

Willy Van Damme

*: Beide lokale besturen hebben het bij hun berichtgeving over de financiering maar stellen niet als dusdanig dat zij alles moeten betalen. Zij houden het alleen vaag. De zaak is ook nog in discussie. Zo stelt het persbericht van 6 april: “Maar de Vlaamse overheid stelt nu als voorwaarde dat de betrokken gemeenten (Dendermonde en Lebbeke) dit zouden moeten financieren.”

Naschrift:

Actie was succes

Uiteraard mede dankzij het prachtige lenteweder was de fietsactie tegen de geplande afschaffing van de voetgangers- en fietsdoorgang op het Dendersas in Denderbelle een succes te noemen. Met een opkomst die volgens waarnemers ergens tussen de 200 à 350 fietsers werd geschat. Waarbij men moet beseffen dat de mobilisatie hiervoor pas op woensdag begon. 

Met niet alleen de aanwezigheid van lokale politici maar vooral van veel gewone burgers, jong en oud en ook van andere deelgemeenten dan Denderbelle, Oudegem en Mespelare. Daarbij was ook de nodige drank voorzien en zorgde het Klein Muziekske uit Dendermonde voor de muzikale noot. Met – wat dacht je – de hymne van het Ros Beiaard.

Actie doorgang sas - Klein Muziekske - 10-04-2016

Het Klein Muziekske bracht een muzikale toets aan het geheel.

Met verder toespraken van de burgemeesters François Saeys voor Lebbeke en Piet Buyse voor Dendermonde. Ook was er een delegatie van de plaatselijke Fietsersbond en enkele leden van de Lebbeekse NV-A maar dus geen van Dendermonde.

Dirk De Cock (De Ploeg), ex-schepen voor Cultuur in Lebbeke: “Ik heb in november verleden jaar in de gemeenteraad van Lebbeke hierover reeds een motie ingediend die men unaniem goedkeurde. Nu schaart de plaatselijke NV-A zich spijtig genoeg achter de visie van Weyts. Deze overgang is er al van onder de Oostenrijkse periode en moet blijven.”  

clip_image001

Veel fietsers, jong en oud, protesteerden vandaag tegen de plannen van Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts.

Willy Van Damme

Herinrichting site VPK Oudegem kan starten

Een 25 jaar nadat het toenmalig Dendermondse stadsbestuur begon met de plannen voor de herinrichting van de verkeersontsluiting rond de vestiging van de papier- en kartonfabriek VPK in Oudegem kunnen de werken eindelijk van start gaan. Recent werd nu het laatste struikelblok opgeruimd, de onteigening van een woning waar nadien dan een rondpunt moet komen.

Van BPA naar RUP

VPK 6 - 12-07-05

Er is beterschap op komst voor de relatie van de buurtbewoners met papier- en kartonproducent VPK. De al decennia nagestreefde verkeersontsluiting komt eraan. Ook qua geluids- en stankhinder blijken de problemen van de baan. Minder kopzorgen voor de bedrijfsleiding die zich nu beter op het echte bedrijfswerk kan concentreren.

VPK Oudegem is het moederbedrijf van deze flinke en vrij goed presterende multinational. Het is een mastodont waar een 800 mensen werken en waar dagelijks vele tientallen vrachtwagens komen laden en lossen. En dit zorgt voor een enorme overlast voor de vele bewoners van de smalle straten rondom het bedrijf.

Om die overlast zoveel mogelijk te vermijden werd dan een 25 jaar geleden gestart met de opmaak van een zogenaamd Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Hullenberg om het verkeer een uitweg te bieden die zoveel mogelijk de vrachtwagens uit deze woonstraten moest houden. Vooral dan de Oude Baan, de Hunnenbergstraat en de Varenbergstraat. Het was de tijd toen Maurice Dierick (CD&V) nog burgemeester was.

Dat raakte echter nergens zodat de stad nadien onder burgemeester Norbert De Batselier (sp.a) een nieuw visie ontwikkelde, het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hullenberg. Het werd een erg complexe operatie waarbij een ganse serie partijen dienden betrokken te worden, de NMBS, Infrabel, Waterwegen & Zeekanaal, VPK zelf, het gewest voor de subsidies en de aansluiting op de gewestweg en uiteraard het stadsbestuur.

Na veel onderhandelen kreeg men dan al die partijen uiteindelijk op een lijn. Ook kreeg men gewestsubsidies en werden plannen opgemaakt. Die plannen echter vergden de onteigening van enkele woningen. En dat is altijd een erg moeilijke zaak. Vooral één bewoner hield het been stijf en stelde scherpe voorwaarden voor hij zijn woning wou verkopen.

Leen Dierick

Schepen van Openbare Werken Leen Dierick ziet de werken voor de verkeersontsluiting volgend jaar van start gaan. Wat haar vader ooit begon kan zij nu een 25 jaar later realiseren.

Start deze zomer

Dat is nu heel recent gelukt zodat de plannen ongeveer 25 jaar na datum eindelijk naar realisatie kunnen gaan. In Oudegem moet al zowat iedereen de hoop verloren hebben dat dit probleem ooit ging opgelost worden. Maar nu deze woensdag staat op de agenda van de gemeenteraad de goedkeuring van de sloping van de twee nog resterende huizen.

Schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V), dochter van Maurice: “We gaan deze zomer als dit raadsbesluit goedgekeurd wordt beginnen met de sloop ervan en ook beginnen met het heraanleggen van de nutsleidingen. Volgend jaar starten we dan normaal met de werken. En nu we alle gronden in bezit hebben krijgen we ook de al toegezegde subsidies van het gewest.”

Op de agenda van woensdag staat ook de goedkeuring van een overeenkomst met de NMBS voor het gebruiken van een deel van de spoorweggronden daar. Nadien moet er ook nog een gelijkaardige overeenkomst gestemd worden met Infrabel en Waterwegen & Zeekanaal. Verder dient het dossier voor het bekomen der subsidies nog naar het gewest te worden gestuurd, moet het bestek opgemaakt worden en een aannemer aangeduid.

IMG_2573

Schepen van Ruimtelijke Ordening Niels Tas ziet dit als een goede zaak voor zowel het bedrijf als de buurt. Voor hem is dit een betere verankering van dit bedrijf in Oudegem en veel minder overlast voor de buurtbewoners.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Niels Tas (sp.a): “De kost van de werken worden geschat op bijna 6 miljoen euro waarvan ongeveer 1,5 miljoen aan subsidies. Die gelden zijn bij ons op de begroting voorzien en bij het gewest op de reserve voor dit jaar gezet. Volgend jaar zal dat dus geen probleem moeten vormen. Het betekent dat het bedrijf zich hier verder kan ontwikkelen en ook minder overlast zal geven aan de buurtbewoners.”

Het nieuwe traject zal voor de bewoners van de omliggende straten een grote verbetering zijn. De grote hinder van de vrachtwagens die deze smalle dichtbevolkte straten kapot reden zal dan voorbij zijn. Evenals de soms grote geluidsoverlast die dit verkeer veroorzaakt.

Stankhinder weg

Wel blijft het probleem natuurlijk bestaan van de vrachtwagens die doorheen het dorpscentrum zullen moeten blijven rijden. Een bron van grote ergernis voor de dorpsbewoners die deze milieuoverlast meer dan beu zijn. Maar dat milieuprobleem kan niet opgelost worden zonder de verdere doortrekking van de N41 van aan de grens van Dendermonde met Lebbeke tot aan Aalst en dus over de Dender.

IMG_1203

VPK bouwde vorig jaar een geluidsmuur zodat ook dit aspect van die buurtproblemen eindelijk grotendeels van de baan is.

Maar dat botst op onder meer het verzet van de milieubeweging Raldes, het Regionaal Actiecomité Leefmilieu Dender en Schelde, die tegen is wegens de milieuoverlast die deze N41 zal veroorzaken in Denderbellebroek. Het landbouw- en natuurgebied waar deze weg langsheen zal lopen.

En die Raldes haalde haar gelijk bij de Raad van State. Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (NV-A) laat hier nu wel  een nieuwe studie over maken. Maar dat is voor critici een studie om de studie om zo de indruk te geven iets te doen. Of hier verdere stappen zullen gezet worden lijkt daarom twijfelachtig. Maar zonder die doortrekking is de lang geplande herinrichting van de Oudegemse dorpskern niet echt realiseerbaar.

Aalst gaat nu wel op eigen kosten een weg aanleggen die het naburige Gijzegem zal ontlasten en tot aan de grens met Oudegem gaat lopen. Om daar dan op de oude gewestweg aan te sluiten richting de zwaar belaste Oudegemse dorpskom.

Intussen zijn ook de andere grote milieuproblemen die VPK in de buurt veroorzaakte voorbij. Daar was sprake van bijwijlen een grote geurhinder en geluidsoverlast. Na jaren zoeken heeft men bij VPK nu de oplossing hiervoor gevonden. Een gevolg van de overname door VPK van een bedrijf in het Franse Straatsburg waar die technologie voorhanden bleek.

Buurtbewoner Eddy Van den Broeck: “Er is een nieuwe sfeer bij het bedrijf met nieuwe mensen die op een serieuze manier met ons buurtbewoners in gesprek zijn gegaan. En dat gebeurt tweemaal per jaar met daarbij een evaluatie van de toestand. Men bouwde ook een muur om de geluidhinder te verminderen en werkt al een tijd met een nieuw productieproces die de stank weet te vermijden. De zware overlast is nu voorbij.”

IMG_3526

Volgens buurtbewoner Eddy Van den Broeck waait er een nieuwe wind doorheen VPK in Oudegem en zijn de milieuproblemen die het bedrijf in de buurt veroorzaakte nu grotendeels van de baan.

Willy Van Damme

Patrick Feys nieuwe korpschef Dendermondse Politie

Er is een nieuwe korpschef gevonden voor de Dendermondse politiezone ter vervanging van de naar Brussel gepromoveerde Paul Putteman. Zijn vervanger is Patrick Feys, een dertiger die nu adjunct directeur-coördinatie (in politietaal adjunct DirCo) is bij de Brusselse federale gerechtelijke politie.

Personeelsproblemen

Een topman dus die nu onder meer mee betrokken is bij het fameuze Kanaalplan van federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (NV-A). Dit plan wil de regio rond het kanaal Ruppel naar Brussel met daarbij Vilvoorde en Molenbeek zuiveren van salafistische terreursympathisanten. Een lastige karwei en het gevolg van de serie terreuraanslagen die België en Frankrijk de voorbije twee jaar teisterden.

Hij kwam als eerste van drie uit het zogenaamde finaal functiegesprek. Hij woont in Lokeren en zijn echtgenote werkt nu bij de federale gerechtelijke politie aan de Dendermondse Kroonveldlaan. De man kent dus Dendermonde vermoedelijk vrij goed.

Het probleem is wel dat de DirCo zelf ziek en Feys nu zijn functie waarneemt. Wat betekent dat zijn verhuis naar Dendermonde gezien de Brusselse moeilijkheden vermoedelijk dus nog wel eventjes op zich zal moeten wachten. Hij wordt in Dendermonde verwacht of in mei of in juni. Dit naar gelang de personeelsproblemen op die dienst in Brussel snel opgelost geraken.

De Dendermondse gemeenteraad keurde de zaak in geheime zitting reeds goed en het is nu aan de minister van Binnenlandse Zaken en de koning om hun handtekening te zetten onder de tekst van die benoeming. Waarna dit dan in het Staatsblad kan verschijnen. Als laatste stap komt dan de eedaflegging voor de voltallige Dendermondse gemeenteraad.

Paul Putteman

Er is met Patrick Feys een opvolger gevonden voor de vorige Dendermonde politiezonechef Paul Putteman (foto). Het zorgen voor de opvolging van een aantal politiemensen in sleutelfuncties wordt voorlopig in Dendermonde zijn grootste uitdaging. Maar gezien zijn huidige functie zou dat geen groot probleem moeten zijn.

In Dendermonde erft hij een erg professioneel geworden korps dat lokaal ook over een goede reputatie beschikt. Het is het werk geweest van Paul Putteman, de eerste politiezonechef die van de lokale rijkswacht en de stadspolitie één korps maakte. Geen sinecure want de relatie tussen beiden was traditioneel slecht en bovendien liet hun reputatie in de stad te wensen over.

Wel zal de nieuwe chef snel geconfronteerd worden met een serieus personeelsprobleem bij het ongeveer 130 man sterke korps. Zo is de top vrij verouderd en verdwijnen wegens pensionering de komende 2 à 3 jaar enkele officieren die nu in het korps sleutelposities bekleden. Tijdig zorgen voor een goede vervanging van deze kaderleden zal dus zijn eerste grote uitdaging vormen.

Willy Van Damme

Nieuw beroep tegen Dendermondse gevangenis

De Raad van State krijgt het dossier van de nieuwe nog te bouwen Dendermondse gevangenis nog maar eens op haar bord gesmeten. De derde keer al. Een aantal mensen uit de omgeving van de site van het Oude Klooster in de Dendermondse Boonwijk zijn immers tegen de plannen van het gewest, de federale regering en de provincie terug naar de Raad van State getrokken.

Dit samen met het lokale Regionaal Actiecomité Leefmilieu Dender en Schelde (Raldes). Dezelfde groepen die reeds voorheen de voorgaande plannen bij de Raad van State lieten vernietigen. De zaak sleept dan ook al veel jaren aan. De gelijktijdig gemaakte plannen voor nieuwe gevangenissen zoals in  Marche-en-Famenne en Beveren zijn intussen al operationeel.

Woonuitbreidingsgebied

Voor het bouwen van die nieuwe gevangenis op de site van het Oude Klooster dienden die gronden daar een herbestemming te krijgen. Ze zijn nu vooral woonuitbreidingsgebied en een stuk landbouwzone. Dit is door de opmaak vorig jaar van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) nu zone van openbaar nut geworden. Het betreft hier ongeveer 10 hectare, een tiende van het gebied daar.

ad van Stateb

Een computersimulatie van de nieuwe nog te bouwen Dendermondse gevangenis. Door de vertraging is de staat verplicht geweest een aanzienlijke schadevergoeding te betalen aan het consortium dat moet instaan voor de realisatie van dit project.

Hier komt normaal een gevangenis voor een 500 gedetineerden die ook voor een tewerkstelling moet zorgen van een 500 personen. De zaak sleept al jaren aan en heeft de overheid door die opgelopen vertragingen, naast dan de advocatenkosten, al een klein fortuin gekost. Het aantal gerechtelijke en andere procedures is hier ook niet meer te tellen.

Een eerste maal werd het PRUP verbroken omdat er volgens de Raad van State onzekerheid was over de ontsluiting van de gevangenis. De plannen voorzagen immers twee mogelijke ontsluitingswegen. Wat volgens de Raad van State onduidelijkheid creëerde en dus niet door de beugel kon.

Internet

De tweede maal vernietigde men dit doordat het Vlaams decreet die men voor de opmaak van dit dan tweede PRUP had gebruikt volgens de Raad van State onwettig was. Dit gaf de burger volgens die redenering onvoldoende bescherming op het vlak van het leefmilieu. Dit terwijl een andere kamer van de Raad van State eerder bij de opmaak van het decreet in haar advies aan de Vlaamse regering hiertegen geen bezwaar had gemaakt.

Het betrof hier het feit dat de kennisgeving aan de bevolking over de opmaak van een milieueffectenrapport (MER), een onderdeel van een PRUP, volgens dat decreet niet meer in een dagblad of tijdschrift diende te gebeuren.

Een publicatie op het internet was voldoende. Ditmaal is men voor de opmaak van dit PRUP dus teruggevallen op het vorige decreet. Deze kennisgeving moet burgers de kans bieden over dit MER adviezen te geven.

Het gevolg van het tweede arrest was dat alle via dit decreet gemaakte PRUP’s nietig werden. Zo liep de bouw van de installatie in Zeebrugge om de door de windmolens in zee gemaakte elektriciteit aan land te brengen grote vertraging op. Ook dit lag immers bij de Raad van State op tafel.

Oude Dender

De argumentatie van de klagers is naar verluidt ongeveer dezelfde als voorheen. Volgens Bart Thibau van Raldes is die plaats van het Oud Klooster niet geschikt en heeft men onvoldoende de mogelijke alternatieve plaatsen onderzocht.

Stevinproject, Elia - Zeebrugge

Het Stevinproject van Elia, de intercommunale voor elektriciteitsdistributie, is vorig jaar na het uitkopen van de klagers van start kunnen gaan. Het moet zorgen dat de in zee door windmolens geproduceerde elektriciteit aan land geraakt. Het zou in 2017 klaar zijn maar liep door de problemen bij de Raad van State een twee jaar vertraging op.

Een ander argument van Raldes betreft de nog te bouwen brug over de Oude Dender. Dit vormt een onderdeel van de ontsluitingsweg die van de Gentse Steenweg naar de nieuwe gevangenis loopt. De weg ligt er al maar het is wachten op de brug zelf die er pas komt zodra de bouw van start kan gaan. Voor Raldes is dit echter een beschermd landschap waar zo’n brug niet kan.

Voor enkele buurtbewoners uit de op een goeie 100 meter gelegen Krijgem is er ook het element van de verkeers- en geluidshinder. Krijgem is een doodlopende straat met wat mooie villa’s die aan de rand van de stad ligt. De ontsluitingsweg loopt er parallel mee.

Het is nu dus afwachten wat de Raad van State ditmaal zal beslissen. Een deel van de eerder gebruikte argumenten werden door die magistraten van de Raad van State al wel verworpen. Vraag is welke argumenten de magistraten eventueel ditmaal zullen gebruiken. Bij de buurtbewoners was niemand bereikbaar voor een reactie.

Er zal ten vroegste pas dit najaar al meer duidelijkheid zijn over de mogelijke houding van de Raad van State. Dan moet het openbaar ministerie, de auditeur, zijn visie hebben gegeven over dit derde beroep. Een advies dat de Raad van State in de meeste gevallen volgt.

Opvallend is wel dat Raldes ditmaal niet de schorsing vraagt maar alleen de vernietiging van dit PRUP. Een procedure die dus niet opschortend is maar relatief lang kan aanslepen en waartegen geen beroep mogelijk is. Of de groep van buurtbewoners hier evenmin de schorsing vragen is nog onduidelijk.

Ondertussen heeft de Regie der Gebouwen, de toekomstige eigenaar van het gebouwencomplex, al een bouwaanvraag voor de nieuwe gevangenis ingediend. Bij het Dendermondse stadsbestuur reageerde men verder ook niet verbaasd over het nieuwe en derde beroep bij de Raad van State. “Dat lag in de lijn der verwachtingen”, oppert schepen voor Ruimtelijke Ordening Niels Tas (spa).

Willy Van Damme

Voordracht – De gevaren van het internet

Normaal organiseert de Dendermondse Perskring geen debatten of informatieavonden behoudens tijdens de plaatselijke verkiezingen, nu echter vonden de leden dat toch wel een goede en heel nuttige zaak. De kwestie is dan ook brandend actueel en zal dat nog lang ook zo blijven. Onderwerp is het gevaar welke voor de gewone burger aan het internet en de digitalisering van de maatschappij verbonden is. De gebruiker die er niet professioneel mee bezig is.

Je kan de informatiesnelweg, het internet, niet meer uit de maatschappij wegdenken. Zelfs al is het niet eens dertig jaar oud. Voor jongeren en ook steeds meer ouderen is de smartphone, de laptop, tablet of de gewone computer iets waar ze dagelijks mee bezig zijn. Wie mensen ziet ziet hen niet zelden ook druk bezig met hun digitaal speelgoed.

Bovendien is de digitalisering van ons leven zelfs via de gewone GSM en ook bijvoorbeeld het elektronisch betalen niet te onderschatten. En deze evolutie gaat steeds verder. Nu is er ook al de televisie die via het internet werkt, de auto zonder bestuurder, de GPS, enzovoort.

Allemaal zaken die het leven van de gewone burger veel aangenamer maken. De digitale krant, het thuis vanuit de luie zetel boeken van een vliegtuigreis, treinticket en hotel, het zijn allen nieuwe technieken die steeds verder doordringen tot in de verste uithoeken van de wereld. 

Ouders die via Skype met hun zoon of dochter aan de andere kant van de aarde spreken alsof ze samen aan tafel zitten is stilaan maar zeker dagelijkse kost aan het worden voor vele miljoenen mensen. Met een klik stuurt men op een seconde tijd zijn vakantiekiekjes zo tienduizend kilometer ver. De tijd van de postduif, de brief en de koets behoren als het ware tot de oertijd.

Maar dat internet en die digitalisering herbergt ook een ganse serie nieuwe gevaren die voor de gewone niets vermoedende gebruiker zware gevolgen kunnen hebben. Crimineel ingestelde figuren hadden al snel door dat hier gouden opportuniteiten te rapen lagen om zich snel op kap van anderen te verrijken. En die evolutie gaat zo snel dat het alleen voor specialisten goed volgen is. Met misdadigers die bovendien steeds professioneler werken.

En dus is er nood aan goede informatie over die problematiek om de burger te waarschuwen zodat hij maatregelen kan nemen om de overal op het internet loerende gevaren te vermijden. Dendermondenaar Nico Cool is al van kindsbeen af gepassioneerd door computers en het internet en ontdekte ook al snel de gevaren ervan. Het werd zijn specialiteit, zijn passie en ook vandaar zijn beroep.

IMG_9675

Dendermondenaar Nico Cool maakte van zijn passie, internetbedrog, ook zijn beroep. Nog deze week toonde hij op VTM en de lokale TV-Oost hoe simpel BTW-fraude via het internet is.

Identiteitsdiefstal, het pikken van wachtwoorden om dan je bankrekening te pluimen of op je naam bestellingen te doen. Het zijn een van de veel toegepaste fraudetechnieken. En veel ervan kunnen op soms simpele wijze voorkomen worden.

Ook voor de vele spionagediensten is het internet natuurlijk een gouden zaak. Gedaan met het infiltreren van organisaties via amoureuze ontmoetingen, omkoping of afpersing. Alles gaat tegenwoordig vanuit het simpel anoniem bureautje ergens in een of andere al even anonieme stad. Geen fysieke risico’s meer, geen reisonkosten. Gedaan met James en andere Bonds.

Zo raakte de Amerikaanse spionagedienst NSA tot in het computernetwerk van het Franse presidentschap gewoon door het maken van een vals Facebookprofiel dat een lokale medewerker in Parijs had aangetikt. Over al die gevaren geeft Nico Cool op woensdag 2 maart een voordracht.

En wie vragen heeft over de betrouwbaarheid van zijn toestel kan gratis vooraf vanaf 19 uur zijn laptop, tablet of smartphone door Nico Cool laten nakijken op eventuele virussen. Een internetgebruiker kan zich best goed informeren en dit is hiervoor een uitstekende gelegenheid.

Woensdag 20 uur, Zaal Belgica Bis (ex Steenpoort), Kerkstraat 115, Dendermonde. Nazicht laptop vanaf 19 uur. Inkom is gratis.

Willy Van Damme

Overslaghaven De Briel–Buggenhout radicaal in verzet

De plannen voor een overslaghaven aan de Schelde in de Baasroodse wijk De Nieuwe Briel nemen een nieuwe belangrijke wending. Beslist is om ook de site van vatenreiniger Alvat, gelegen in Buggenhout, te incorporeren in dit project.

Alvat

De provincie, samen met de Oost-Vlaamse  Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en de NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), het Vlaams overheidsbedrijf dat eigenaar is van de Vlaamse waterwegen in de regio, willen hier namelijk een overslaghaven realiseren.

Mobiliteitsstudie Nieuwe Briel - 27-02-2015

Een  grafische uitwerking van het mobiliteitsplan voor die overslaghaven. Paars is industriegrond met uiterst rechts de voorziene locatie. Ernaast stroomopwaarts ligt de site Alvat.

Het is een project dat de steun heeft van de Dendermondse gemeenteraad, in wezen ook van de oppositie. Zij het dat die natuurlijk opmerkingen maken betreffende de uitwerking van het project. Vooral dan rond de mobiliteit. Bezorgdheden die er trouwens ook bij het stadsbestuur zijn.

Recent besloot de provincie en haar partners nu ook de ernaast gelegen site van het vroegere vatenreinigingsbedrijf Alvat/Tout Futs daar bij op te nemen. Maar dat ligt in de gemeente Buggenhout waar men met dit 5 hectare groot terrein juist andere bedoelingen had. Eerst richting wonen en recreatie en toen dat mislukte met als eindbestemming een KMO-zone in combinatie met recreatie en groenvoorziening.

Het oog van de plannenmakers viel daarbij op de wijk Nieuwe Briel in Baasrode, een oude industriezone die nog steeds trouwens dienst doet als overslaghaven voor een beperkt aantal bedrijven waaronder graanhandel Lambert-Seghers.

Het is ook een wijk waar kriskras doorheen het gebied enkele tientallen woningen staan, soms pal tegen bedrijven aan. Allen uiteraard zonevreemd. Bovendien is dit een zeer oud grotendeels teloorgegaan industriegebied dat sinds het wegkwijnen van de riviervaart in de jaren zestig van de vorige eeuw in verval is. Een multinational als Unilever werd deels hier geboren.

Scheldebocht

Tom Van Herreweghe

De Buggenhoutse burgemeester Tom Van Herreweghe is furieus over de plannen van de provincie voor de site Alvat in de wijk Oude Briel en wil desnoods naar de Raad van State stappen om dit te verhinderen.

Het gebied, gelegen in een bij schippers zeer goed gekende Scheldebocht, is ook al van in de zestiende eeuw een overslaghaven voor het toen in volle glorie verkerende Antwerpen. De Briel was in die periode decennia lang zelfs de voornaamste haven voor de passagiersvaart in de Nederlanden. Massa’s goederen komende van de wereldhaven die Antwerpen was vertrokken er van daar naar Aalst, Dendermonde, Asse en Brussel.

Logisch dus dat de overheid naar die wijk keek voor haar havenplannen. Kwestie van het vervoer van goederen zoveel mogelijk over water te laten gebeuren. Wat trouwens zeer goed lukt. Wat betreft Antwerpen en ook Gent zitten spoor, water en weg qua volume zelfs nu al op ongeveer dezelfde hoogte. Alleen met de haven van Zeebrugge wil het nog niet goed lukken.

Maar die plannen voor een overslaghaven stuiten lokaal op veel verzet. De mensen die er al sinds mensenheugenis wonen vrezen terecht de onteigeningen die aan dit project gebonden zijn. De zaak zit dan ook in nesten, mede wegens de kwestie van de mobiliteit en de onwil van de Vlaamse overheid om snel de nodige fondsen vrij te maken om dit probleem op te lossen.

Alvat, Oude Briel, Buggenhout

Al zeer veel jaren ligt de site van vatenreiniger Alvat er verlaten en roestig bij.

Vijandige overname

Nu heeft dus de provincie besloten om de site van Alvat bij dit gebied op te nemen. Dit is nu officieel ook een industrieterrein en ligt bijna pal naast de geplande overslaghaven aan de Schelde. Deze uitbreidingsplannen behelzen wel alleen de site zelf. Van de rest van die woonwijk Oude Briel blijft men af. “Het zal ook alleen maar logistiek zijn, geen vervuilende of zware industrie”, klinkt het bij de provincie.

In Buggenhout reageert men zo te horen erg kwaad op die plannen voor Alvat. Burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD): “Wij zien dit als een vijandelijke overname en het doodknijpen van ons project. Wij hebben met de firma Santerra, een specialist in de sanering van vervuilde gronden, een concreet voorstel uitgewerkt om dit gebied om te vormen tot een zone voor kmo’s en recreatie met groenvoorziening. En dat zien wij nu zomaar verdwijnen.”

Alvat, Oude Briel, Buggenhout

OVAM verwijderde bij Alvat al meer dan 30.000 ton veelal uiterst giftig afval. Nu moet nog de grondsanering maar daarvoor is het wachten op de uiteindelijke bestemming van die 5 hectare grote zogenaamde brownfield.

De protesterende burgers uit de Nieuwe Briel in Baasrode lijken er dan ook met het Buggenhoutse gemeentebestuur een partner-in-de-strijd te hebben bijgekregen. Tom Van Herreweghe: “Wij gaan ons met alle middelen verzetten tegen dit plan, desnoods stappen we zelfs naar de Raad van State om dit te bestrijden.”

Bij het actiecomité tegen de overslaghaven reageert Jan Van Steen niet verrast: “Feitelijk gaat men hier terug naar het oorspronkelijk plan dat ook al Alvat omvatte. Dat haalde men er toen wegens Buggenhouts verzet uit. Gelijktijdig poogt men de mensen hier te tergen en leven de bewoners in de wijk verder in de onzekerheid. Deze zoveelste koerswijziging die aantoont dat ze dit project niet zinvol kunnen invullen.”

Ongeziene vervuiling

Alvat was in de regio in de jaren zeventig van de vorige eeuw gekend als een reiniger van metalen vaten die het helemaal niet nauw nam met de milieuvereisten. Het was een tijd dat op dit vlak praktisch alles nog toegelaten was.

De zwaar giftige smurrie loosde men gewoon rechtsreeks via een buis gelegen onder het waterpeil in de Schelde. En veel vuil dumpte men ook gewoon in een enorme put waarna men er een laag asfalt over gooide. Probleem opgelost.

Het bedrijf verspreidde bijwijlen ook een enorme stank die vermoedelijk ook zeer giftig was. Maar in het Buggenhout van toen liet men gewoon betijen. Het is rond Alvat dat de nog in hun kinderschoenen lopende groene jongens de eerste milieuacties in de regio voerden met de wijk die uit protest vol zwarte vlaggen hing.

Oude Briel

Sinds de sluiting van Alvat kan de wijk Oude Briel nu eindelijk herleven. Het is een zeer oude buurt die in de middeleeuwen naar Buggenhout en het toenmalige Brabant verhuisde, weg van het Land van Dendermonde.

Uiteindelijk verdween de zaak na eerst via een overname de doodstrijd nog wat te hebben gerekt. Al veel jaren ligt de site er als een roestige verwilderde boel bij. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) die al meer dan 30.000 ton (!) veelal zeer giftig afval verwijderde, wou de site kopen van de curator maar heeft daar gezien de Buggenhoutse plannen dan van af gezien. Mogelijks koopt W&Z nu het terrein.

Dure grondzuivering

Het probleem is de verdere grondzuivering. Moet dat naar industriegrond, parkgebied of naar woongelegenheid? Voor iedere bestemming is er immers een andere vereiste qua grondzuiverheid. En de site zuiveren naar bouwgrond die dus ook geschikt is voor tuinbouw kost pakken meer dan het zuiveren richting bedrijfsterreinen.

Toen men in Buggenhout het eerste gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opmaakte was er dan ook een stevige interne discussie binnen de bestuurlijke meerderheid waarbij NCD en toenmalig coalitiepartner sp.a streefden naar recreatie en woningbouw. Open VLD wilde het behouden zien als industriezone.

Het moest passen in een ambitieus toeristisch project rond de Schelde. En liefst zag men hier een pak woningen, meer dan 200. Hierbij dient men ook te beseffen dat Geert Hermans (NCD), eerste schepen en verantwoordelijk voor onder meer Ruimtelijke Ordening, vlakbij Alvat woont.

Woningenquota

Maar elke gemeente of stad heeft tegenwoordig eigen quota voor woningen en die moeten normaal tegen de dorpskernen aanleunen. Waarbij Buggenhout als landelijke groene gemeente wettelijk in het buitengebied ligt met daardoor weinig ruimte voor veel nieuwe woningen. Zeker geen 200 plus als hier.

Geert Hermans

Schepen Geert Hermans wonende op de Oude Briel beheert het dossier van Alvat in Buggenhout maar moet zijn mooie plannen nu vermoedelijk opdoeken. Hij was wegens verlof niet bereikbaar voor commentaar.

En dus dacht Buggenhout de site in te passen in het Dendermondse kleinstedelijk gebied – dat was men toen aan het opmaken – wat dan voor de gemeente extra quota voor huisvesting kon opleveren. Maar dat betekende wel dat Dendermonde die 200 woningen dan niet zelf zou kunnen realiseren.

Dit terwijl de intercommunale voor streekontwikkeling DDS in het Dendermondse Vlietberg al een groot project voor een 500 woningen in de startblokken heeft zitten. Met de sociale huisvestigingsmaatschappijen Volkswelzijn en de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij die een gelijkaardig aantal woonsten willen realiseren in het eveneens Dendermondse Elsbos. Een plan dat mogelijks volgend jaar kan starten met de wegenaanleg.

Mooie site

En die wilden uiteraard die plannen niet terugschroeven. Ze investeerden er immers al een fortuin in. En dus viel dit Buggenhoutse plan in duigen. Bovendien gingen de saneringskosten de prijs voor de kavels vrij tot zeer duur maken. Wat commercieel niet direct interessant is.

Werkgroep Briel Overslaghaven

De actiegroep tegen de plannen voor die overslaghaven op de Nieuwe Briel krijgen er met Buggenhout zo te zien een stevige partner bij.

Daarna vatte men dan het plan op voor een KMO-zone samen met groenvoorziening en recreatie. Op papier een mooi plan waarover men al wat jaren aan het onderhandelen is. “Die plek is mooi en geeft mogelijkheden maar het ontbreekt Buggenhout echter aan visie en daadkracht en wat nu gebeurt hebben zij feitelijk deels aan zichzelf te danken,” stelt een kenner van het dossier.

De provincie heeft die plannen nu echter de doodsteek toegebracht. “Dit terrein ligt aan de Schelde, wordt al veel jaren niet gebruikt en is bovendien industriegrond. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we dit mee opnemen bij het plan voor de overslaghaven daar”, klinkt het bij de provincie.

Pikant detail is dat een der provinciale gedeputeerden Hilde Bruggeman is. Zij is lid van de Open VLD en woonachtig in Buggenhout. Waarbij haar partij er ook nu nog steeds deel uitmaakt van de lokale meerderheid. Een duidelijk heel delicate positie.

Willy Van Damme

Opmerking:

Bart De Bondt, de historicus en specialist in de Baasroodse geschiedenis, stelt dat de passagiershaven zich in het dorpscentrum situeerde en de wijk Nieuwe Briel vemoedelijk pas in de eerste helft van de zeventiende eeuw in gebruik werd genomen, dit als houthaven. De wijk Ouden Biel is, naar hij stelt, veel ouder en was ook meer bevolkt.

Nieuwe gevangenis–Korte infovergadering

Gisteren was er dan de nieuwe en al derde infovergadering nodig voor de bouw van de nieuwe gevangenis in Dendermonde. Om dat te realiseren maakt de provincie een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op dat de afbakening moet doen van wat planmatig het Dendermonds kleinstedelijk gebied wordt.

Derde RUP

Dit is nodig want een groot gebouw als die nieuwe gevangenis kan volgens de voorschriften van het Vlaams gewest alleen in een stedelijk of kleinstedelijk gebied en niet in een landelijke zone of dorp. En dus dient men dit kleinstedelijk gebied af te bakenen en die zone waar de gevangenis komt er in te sluiten en aan te duiden.

Het is de reden waarom die nieuwe gevangenis niet in de Dendermondse landelijke gebieden als Oudegem of bijvoorbeeld Grembergen en Schoonaarde kan komen. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan is al het derde nadat de Raad van State de vorige twee eerder vernietigde.

IMG_5349

Er was amper belangstelling voor de hoorzitting voor het derde RUP voor de nieuwe gevangenis.

De eerste vernietiging gebeurde op 4 november 2009 omdat er volgens die magistraten onzekerheid was over de ontsluiting van die instelling tussen de Gasthuisstraat enerzijds en de nieuwe noordelijker gelegen ontsluitingsweg langsheen het Denderkanaal. Een weg die behoudens de brug over de Oude Dender er nu al ligt en wacht op de verdere afwerking met die brug en sluis.

Publicatie in gedrukte pers

Het tweede vernietigde men op 21 januari 2014 wegens fouten in de wettelijke procedure rond de planmilieueffectenrapportage (plan MER). Dit MER geeft burgers bij de opmaak van het RUP inspraak op het vlak van de milieuproblematiek zoals mogelijke geluidsoverlast, schade aan fauna en flora en de mobiliteit.

Bij de opmaak van dat plan MER baseerde men zich op een Vlaams decreet van April 2008. Dat stelde dat de kennisgeving aan het publiek van de opmaak van een plan MER niet meer hoefde via een annonce in de gedrukte pers maar dat een aankondiging op de gemeentelijke en provinciale website voldoende was. Een decreet dat toen het groen licht kreeg van de Raad Van State.

Niet echter in 2014 toen de Raad van State, al zij het een andere kamer, stelde het niet meer publiceren van die kennisgeving in een gedrukt nationaal verschijnend blad een te grote beperking van de inspraak van burgers op het milieubeleid betekende. Een poging van het Vlaams parlement om dat via een noodingreep nog recht te trekken botste dan weer op een njet van het Grondwettelijk Hof.

Povere opkomst

IMG_5357

Het groene is het groengebied voorzien voor zachte recreatie waar ook nog landbouw mogelijk is. Blauw is de site van de nieuwe gevangenis. Geel is de zone van de ontsluitingsweg. In de linkerbovenhoek is een gebied met rode arceringen waar de parking komt. Ten noorden van deze zone ligt het Denderkanaal, links de spoorlijn Dendermonde-Gent en rechts de Oude Dender.

Het gevolg is dat de provincie voor de derde maal alles nog eens moet overdoen en we dus gisteren al de derde infovergadering hadden in deze zaak die de overheid en ook de protesterende partijen al een fortuin heeft gekost. En een infovergadering houden tijdens de periode van openbaar onderzoek is een wettelijke verplichting

Niet echt verwonderlijk dus dat de opkomst voor deze nieuwe vergadering maar magertjes was. Een 25 mensen, organisatoren, politici en pers incluis, waren aanwezig in de zaal van de sporthal in Sint-Gillis-Dendermonde.

De tijd van een grote opkomst met veel passies, geschreeuw en luide protesten is in dit dossier dan ook voorbij. Er waren ook amper omwonenden en van de lokale politici waren alleen drie mensen van de Open VLD en een provincieraadslid present en die zwegen.

Groengebied

Het aantal vragen was niet verwonderlijk daarom ook op de vingers van een hand te tellen. De aanwezige tegenstanders stelden zich bij monde van Wouter Jacob van Raldes (het Regionaal Actiecomité Leefmilieu Dender en Schelde) opnieuw vragen over de plaats waar men de gevangenis wil bouwen.

Zo vroeg hij waarom men toch blijft vasthouden aan die locatie en die specifieke vorm van de gevangenis. “Er moeten toch alternatieve plaatsen zijn voor dit”, stelde hij. Waarop Marc Cromheecke van de provinciale dienst Ruimtelijke Planning repliceerde door te stellen dat nieuwe gevangenissen wegens een serie hedendaagse eisen allen die rechthoekige vorm moeten hebben en een oppervlakte van minstens ongeveer 10 hectare.

DSCN3913

Wouter Jacob van Raldes vroeg zich af of er werkelijk geen alternatief was voor deze plek.

De Raad van State heeft ook nooit bezwaren geuit tegen die specifieke plek en de argumenten hierover van Raldes bij eerdere procedures als ongegrond verworpen. Trouwens ook dit MER heeft, en dit al voor de vierde maal, gekeken naar mogelijke alternatieve locaties waaronder ditmaal ook uitgebreider in Appels en Oudegem. En opnieuw kwam men op het Oud Klooster uit.

Ook maakte Wouter Jacob de opmerking dat de stad dit gebied van het Oud Klooster, eerder voorzien had als groengebied maar dat men daar nu van was afgestapt. Waarop Niels Tas (sp.a), Dendermonds schepen voor Ruimtelijke Ordening, opperde dat dit gebied op het gewestplan voorheen een woonuitbreidingsgebied was maar dat dit RUP dit nu vastlegt als een groenzone waar landbouw wel nog mogelijk blijft.

Strenge milieueisen

Andere vragen betroffen de verdere procedure, het verdwijnen van een voetpad die ooit leidde naar een nu lang verdwenen graanmolen en een andere over de nachtverlichting van de gevangenis.

Bij de voorstelling van het project bleken trouwens nogmaals de strenge milieuvoorwaarden die men oplegde. Zo komt er westelijk richting de Dender een aarden wal langsheen de gevangenis en de ontsluitingsweg om de daar foeragerende vleermuizen geen overlast te bezorgen.

Oostelijk van die weg komt er dan een 1 meter hoge haag om te zorgen dat de koplampen van de auto’s de honderden meter verder wonende burgers ‘s nachts niet hinderen. Het is ook de reden waarom de parking van de gevangenis aan de westkant komt waardoor niemand in de buurt zelfs maar een glimp van het autoverkeer zou kunnen opmerken.

IMG_0389

Niels Tas, Dendermonds schepen voor Ruimtelijke Ordening, stelde dat het gewestplan dit vroeger voorzag als woonuitbreidingsgebied en dit nu grotendeels groengebied wordt. Met 38 ha als groengebied, 7 ha voor landbouw en 11 ha dat voorzien wordt voor de gevangenis.

Oostelijk van het gebouw komt er normaal trouwens ook een rij met hoogstambomen die de gevangenis aan het oog van de burgers moet onttrekken. Men zal na dit RUP bovendien nog een bouw- en milieuvergunning moeten aanvragen waar men eventueel nog bijkomende eisen kan stellen.

Een grote verandering aan het nieuwe RUP is dat men nu de zone van de ontsluitingsweg toevoegde aan het gebied van het kleinstedelijk gebied. Verder bleef zoals kon verwacht bij het oude, behoudens dan de gevolgde procedure rond het plan MER.

Timing procedure

Wel is de eindafwerking van dit dossier door nieuwe wetgeving ietwat aangepast. Zo moet de minister voor Ruimtelijke Ordening (Joke Schauvliege, CD&V) dit RUP niet meer goedkeuren en kan ze alleen nog maar schorsen. De definitieve vastlegging is alleen nog het werk van de provincieraad. Schorst de minister dan keer het terug naar die raad.

Het openbaar onderzoek loopt nu nog tot 30 juli waarna het dossier met de bezwaarschriften naar de Provinciale Raad voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) moet. Die krijgt 90 dagen de tijd om aan de provincieraad een advies rond dit plan en haar mogelijke gegeven bezwaren te geven. Deze termijn kan men eventueel verlengen met 30 dagen tot 120. Hierna krijgt de provincieraad nog eens 90 dagen om dit RUP definitief vast te leggen.

Voor een eventuele schorsing krijgt de minister dan 30 dagen de tijd. Het is pas na het verstrijken van die tijd dat men eventueel naar de Raad van State kan trekken voor de vraag tot schorsing en vernietiging. Dit dient ten laatste 60 dagen na het verstrijken van die tijd die de minister heeft om te schorsen.

10477227-020

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zag de werken al begin 2016 van start gaan. Hij mag er minstens een jaar bijdoen.

Gezien de uit de procedure voortkomende timing de definitieve vastlegging pas rond de jaarwisseling kan gebeuren zal men vermoedelijk pas ten vroegste in maart 2016 naar de Raad van State kunnen stappen. Er zijn na het afsluiten op 30 juli van het openbaar onderzoek dan tussen de 270 en 300 dagen verstreken. We zijn dan weeral 9 tot 10 maanden verder, zijnde mei of juni 2016.

De procedure voor een schorsing duurt tegenwoordig ongeveer een goed half jaar. Stapt men niet naar de Raad van State dan kan men de bouw- en milieuvergunning aanvragen. Ook dit vergt ruwweg een jaar, indien opposanten niet naar … de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen.

De werken beginnen dan ten aller vroegste na de zomer van 2017, anders wordt het in het beste geval begin 2018. Met opening dan ongeveer ergens in 2020. De bewering in het federaal parlement van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) dat de bouwwerken volgend jaar gaan starten is dan ook meer dan overoptimistisch.

De nieuwe gevangenis moet een 450 gevangenen kunnen huizen en zorgt voor een extra tewerkstelling van ongeveer 550 arbeidskrachten. Ze moet de negentiende eeuwse totaal verouderde gevangenis vervangen die nu theoretisch minder dan 200 gevangenen kan herbergen. Over de herbestemming van dit als monument geklasseerd gebouw is nog niets geweten. Het zou een soort gevangenis blijven.

Willy Van Damme