Het complot van De Tijd

Toen de anti-joodse propaganda van de Nazi’s in Duitsland haar hoogdagen kende was het in de media de gewoonte alles wat ook maar als fout kon gezien worden te bestempelen als de schuld van de joden. Had men geen concrete feiten dan was het insinueren erg populair. Veelal was er ook niet meer dan dat.

Dat was waaraan ik moest denken toen ik het artikel zag en las van Wim Van de Velden en Dries Bervoet ‘De linkse kaping van de klimaatmarsen’ in de krant van 7 februari. Het is een schoolvoorbeeld van pure laster, zoals tegenover joden onder Hitler, om de tegenstander zwart te maken, in diskrediet te brengen.

De Tijd - Linkse kaping van de klimaatmarsen

Zo zag De Tijd hoe dit complot in elkaar zat. In 2003 – dus vijftien jaar terug – had de moeder van Anuna eens een rapport gemaakt voor een schepen van Groen. Nadien waren er nog vele rapporten voor o.m. N-VA kabinetten maar dat was voor Wim Van de Velden niets eens het vermelden waard. Ook Pieter De Crem (CD&V) en CD&V voorzitter Wouter Beke hadden het over politieke complotten en pogingen tot recuperatie door de PVDA. Vergetend dat hij voorstelde dat zijn partij in de scholen lezingen zou geven over de zaak. Het is duidelijk waarom ons milieubeleid nergens op trekt. Zeker ook als we zien hoezeer de Antwerpse petrochemie Bart De Wever steunt. Het toont ook de paniek bij onze politici. Na gele hesjes nu dit…

Tieners die gewoon hun woede willen uiten over het uitblijven van een degelijk Belgisch milieubeleid. Zoals ook op officiële internationale fora trouwens herhaaldelijk is gesteld. Typerend zijn de twee zinnen in het stuk: “Er wordt op gewezen dat haar (Anuna De Wever, nvdr.) vader stadsplanner is in Antwerpen. Dat kan banden doen vermoeden met de Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck.” Dat kan doen vermoeden …….

Het toont twee zaken: Eerst zijn deze auteurs niet alleen tegenstanders van een serieus milieubeleid en tweedes zijn ze ook geen journalisten maar moddergooiers, lasteraars. En ten derde bewezen jullie door dit stuk smeerlapperij te plaatsen dat de krant eenzelfde mening is toegedaan.

Als jullie het beroep van krantenuitgever en journalist serieus nemen zou men niet alleen beide ‘journalisten’ op straat gooien maar ook de hoofdredacteur verantwoordelijk voor dit stuk vuil. Er zijn grenzen.

Willy Van Damme

Lezersbrief naar De Tijd betreffende hun lastercampagne tegen de klimaatbetogers.

Op het internet floreren allerlei kettingmails met een soms nog vulgairder inhoud. Het was voor die schrijvers allemaal Groen die deze massa’s op straat joeg. Opmerkelijk was dat soms bij de aanvang hiervan werd gesteld: ‘Dit onderzoekt Pano niet.’ Wat doet vermoeden dat deze kettingmails deels afkomstig zijn van de fanclub van Dries Van Langenhove. Vlaanderens mooiste dus.

Veel milieuministers

Het lijkt in België met het milieu dezelfde weg op te gaan als met de armoedebestrijding. We hebben in dit land vier ministers die officieel bezig zijn met de armoedebestrijding terwijl die armoede intussen alleen maar toeneemt. Goed zo. Voor de ene kassa kassa, voor de anderen de goot.

Veel ruzie maken

Hetzelfde met het milieu. Terwijl iedereen, behoudens enkele losgeslagen mislukte politici-demagogen als Jean-Marie Dedecker (Lijst Zwans), weet dat de klimaatopwarming een zeer ernstig probleem vormt slaagt ons land er niet in hiervoor een klimaatplan op te maken om voor de komende jaren een aanvaardbaar beleid te kunnen voeren. Vier (!) regeringen moeten hierover een akkoord maken en dat lukt niet.

En dus staat onze federale premier Charles Michel (MR) op de klimaattopconferentie in Parijs met de billen bloot. Beschamend zicht. Maar dat komt ervan als we in dit land van een voorschot groot en met amper 11 miljoen inwoners met zes regeringen zitten en zeven parlementen die elkaar dan uiteraard om de haverklap bevoegdheden zitten te betwisten. Als ze al weten hoe de vork juist aan de steel zit.

Premier Charles Michel zit in Parijs op de klimaatconferentie met zijn billen bloot. Veel milieuministers maar geen akkoord.

En dus maakt men nog maar eens ruzie, nu over een milieuplan. Het is feitelijk een geschenk aan de Belgische bevolking van een zekere Wilfried Martens (CD&V), architect van de gewestvorming en bij zijn overlijden overal geroemd wegens zijn groot politiek inzicht. Hoe groot dit inzicht was zien we sindsdien maar wordt veelal stilletjes gehouden. Uit pure schaamte. Wilfried Martens: ‘De man die zijn land amper bestuurbaar maakte’.

Wie de knoeiboel rond onze exportpromotie wat kent weet dit. Met ‘excellenties’ die elkaar voor de voeten lopen, liefst ook voor de camera. Zie het schabouwelijk gedrag van Vincent Van Quickenborne (Open VLD) enkele jaren terug in Zuid-Afrika. Waarna ze daarna elkaar publiek uitschelden omdat het hun bevoegdheid is en niet die van die andere regering.

Kijkt naar Kris Peeters (CD&V), toen hij Vlaams minister president was reageerde hij boos op de federale handelsmissies. Nu is hij de bevoegde federaal minister en reageert boos omdat Geert Bourgeois (N-VA), zijn opvolger als minister president, dezelfde federale handelsmissies zit te bekritiseren.

René Margritte

Ooit opperde men bij Vlaams nationalistische ultra’s het grandioze idee om ook de spoorwegen te regionaliseren. Deze zotternij kwam er gelukkig niet. Je zou in Brussel met het openbaar vervoer wat meemaken. Eenzelfde hallucinant verhaal met de enkelband voor veroordeelden waarbij men de voorbije maand op zoek moest naar welke minister nu wat deed. Niemand raakte er nog wijs uit.

Wilfried Martens, de architect van de bijna onbestuurbaarheid van België. Na zijn premierschap werd hij bestuurder bij de groep van de Nederlandse ‘industrieel’ Joep van den Nieuwenhuyzen, een man met een serieus gerechtelijk verleden. Nog tijdens zijn premierschap had men de NV Mijnen vanuit de CD&V richting de Nederlandse ondernemer geduwd.

Bedankt Wilfried Martens, de man die zijn politieke carrière begon bij mantelorganisaties van de Volksunie en daarna dan maar overliep naar de CD&V. Want daar lag toen in de jaren zestig de macht. Niet bij die toen nog heel marginale Volksunie.

Dit land is wereldberoemd wegens zijn surrealistische schilders als vooral René Margritte. Een van zijn bekendste werken is die van een pijp met daaronder de simpele tekst ‘Ceci n’est pas une pipe’. We kunnen dat toepassen op België en onder een foto van de regering Michel de tekst ‘Ceci n’est pas une gouvernement’ zetten.

Oh ja, na het akkoord over het verder openhouden van onze verouderde kerncentrales blijkt nu plots dat we nog een extra  – vijifde? – minister voor het Leefmilieu hebben. Een Fransman met als naam Engie Electrabel, ook gekend als Mr. Monopolie. Een man wiens autoriteit duidelijk boven die anderen gaat. Goed bezig.

Willy Van Damme

Sigmaplannen–Akkoord met Air Liquide

PERSBERICHT

Vlaanderen krijgt er drie overstromingsgebieden bij

In Vlaanderen heerst (vooral in de winter) overstromingsgevaar van op de Schelde. De Vlaamse overheid bouwt in het kader van het Sigmaplan verschillende overstromingsgebieden langsheen de Schelde en haar zijrivieren. Die vangen bij noodweer overtollig water tijdelijk op. Zodra het gevaar geweken is, stromen ze weer leeg. Met de afspraken tussen Air Liquide en Waterwegen en Zeekanaal NV is een belangrijke stap gezet voor de werken in de projectgebieden van de Polders van Kruibeke (600 ha), De Bunt in Hamme (67 ha) en Vlassenbroek in Baasrode (250 ha).

Als springtij samenvalt met een hevige noordwestenstorm, wordt een enorme golf water de  Schelde in gestuwd. Aangezien de rivier steeds smaller wordt, naarmate ze verder landinwaarts kronkelt, stijgt het waterpeil mee. Daardoor ontstaat hevige druk op de dijken. Om dat gevaar af te wenden, ontwikkelt de Vlaamse overheid overstromingsgebieden langsheen de rivier. De dijken langs deze gebieden zijn lager dan elders, waardoor de top van de golf Scheldewater wordt afgesneden en het water over de hele lengte van de overstroombare dijk naar binnen rolt. Als het gevaar bij eb is geweken, stroomt het gebied weer leeg.

Sigmaplannen - Overzicht geplande ingrepen

Een overzicht van de geplande Sigmawerken in de Scheldevallei. Ze omvatten dus ook de Dijle en zelfs de Grote Nete.

Nieuwe dijken worden aangelegd rond de toekomstige overstromingsgebieden van Kruibeke, Hamme en Baasrode. De oude Scheldedijken worden verlaagd en erosiebestendig gemaakt. Maar ook de pijpleidingen in de gebieden moeten worden aangepast of verplaatst. Deze leidingen moeten in alle omstandigheden bereikbaar zijn voor onderhoud. Daarom krijgen ze vaak een nieuwe plaats bij dit soort ingrijpende werken.

Deze week bereikten bouwheer Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en Air Liquide een akkoord over het verplaatsen van haar pijpleidingen. Nog in 2015 starten de voorbereidingen om de leidingen in de drie Sigmagebieden definitief te verplaatsen. Daarmee worden op termijn de Polders van Kruibeke (600 ha), De Bunt in Hamme (67 ha) en Vlassenbroek in Baasrode (250 ha) overstromingsklaar.

Wim Dauwe, afdelingshoofd afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV verklaart: “We zijn erg tevreden over dit akkoord en de samenwerking met Air Liquide. Voor deze projectgebieden is een nauwe betrokkenheid van alle partijen van cruciaal belang. Daarom hebben we een Uitvoerend Overlegorgaan opgericht waardoor W&Z en Air Liquide samen maandelijks de vinger aan de pols houden en de toekomstige werken duidelijk op elkaar afstemmen.”

Sigmaplannen - Vlassenbroek en Kastel, Hamme - Overzicht

Links ligt het kleine gehucht Vlassenbroek. Het bovenste deel wordt een moerassig gebied dat dagelijks onder water zal komen. Het onderste deel komt alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden zoals met die Sinterklaasstorm van 2013 of mogelijks zoals met de recente storm van 22 oktober 2014.

Christian Nachtergaele, Director Public Affairs Belgium van Air Liquide Benelux Industries, verklaart:

“Air Liquide is verheugd een akkoord te hebben bereikt met Waterwegen en Zeekanaal met betrekking tot de overstromingsgebieden in Kruibeke, De Bunt (in Hamme) en Vlassenbroek. Deze oplossing is het resultaat van de goede samenwerking, betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin van beide partijen en houdt rekening met de belangen van de lokale gemeenschap. We kunnen tevens aankondigen dat de werken in Kruibeke reeds gestart zijn”.

De ingrepen in 2015 zijn echter maar de voorbode van het echte werk. Ook de definitieve verplaatsingen van de verschillende leidingen in zowel de Polders van Kruibeke, De Bunt in Hamme en Vlassenbroek in Baasrode worden voorbereid. Voor de vergunningen, werken en omschakelingen van oude naar nieuwe leidingen wordt 2 jaar uitgetrokken zodat de Polders van Kruibeke volledig afgewerkt zullen zijn tegen eind 2017.

Projectingenieur Stefaan Nollet (Polders van Kruibeke) vertelt: “In de Polders van Kruibeke vind je nu al een prachtig natuurgebied, waarin je het grootste deel van het jaar geniet van een zeer gevarieerd landschap. Zodra alle infrastructuur is aangelegd en de veiligheidsfunctie in werking treedt, helpt de grote oppervlakte Vlaanderen vijf keer beter beveiligen tegen overstromingen. Een akkoord over de leidingen van Air Liquide stelt ons nu in staat om de ringdijk te dichten en het gebied definitief overstromingsklaar te maken.”

In Vlassenbroek zijn de dijkwerken voor de aanleg van het noordelijke compartiment van het overstromingsgebied volop in uitvoering. In 2013 werd de compartimenteringsdijk afgewerkt. Verwacht word dat het noordelijk deel van de ringdijk in 2015 voltooid zal zijn.

Midden februari gaan ook de dijkwerken in de Bunt in Hamme van start. Na drie jaar moet de volledige ringdijk rond het gebied zijn afgewerkt, inclusief een bufferbekken en pompstation die zullen instaan voor de opvang en afvoer van regen- en oppervlaktewater. Ook zullen dan de nodige voorzieningen voor recreanten, zoals een parking ter hoogte van de plaatselijke horecagelegenheden, trappen en bruggen die toegang geven tot de nieuwe ringdijk zijn voltooid.

IMG_2896

De compartimenteringsdijk in Vlassenbroek die beide delen van het natuurgebied in twee zal delen. Rechts is het noordelijke deel dat moerassig wordt.

Projectingenieur Hans Quaeyhaegens vertelt: “Dankzij de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Hamme en het akkoord met Air Liquide is de realisatie van de Bunt in een stroomversnelling gekomen. Eens voltooid zal het een belangrijke bijdrage leveren aan het beveiligen van Hamme en omstreken tegen overstromingen vanuit de Schelde. Bij stormtij zal het equivalent van 800 olympische zwembaden aan Scheldewater veilig kunnen opgevangen worden.”

NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z)

6 februari 2015

De foto’s zijn door mij ingebracht.

COMMENTAAR

Met dit akkoord dat al een tijdje in onderhandeling was komt er een einde aan een al jaren aanslepend conflict tussen W&Z en de Franse multinational Air Liquide. Het betreft hier de kosten verbonden aan het verleggen van de pijpleiding voor zuurstof die Air Liquide doorheen het Scheldebekken heeft lopen.

Veiligheid

W&Z is een aantal jaren geleden om veiligheidsreden begonnen met de aanleg van overstromingsgebieden en zogenaamde wetlands, natte gebieden met verhoogde waterstand, in de Scheldevallei en ook elders langsheen de Rupel en haar zijrivieren. Dit is gezien de met de jaren stijgende waterstand, een gevolg van de klimaatwijziging en het steeds dieper uitbaggeren van de Westerschelde, een absolute noodzaak.

IMG_2906

De blauw gekleurde palen geven het tracé aan waar de pijpleiding van Air Liquide ligt. Dit deel van de leiding ligt het in het noordelijke stuk van het geplande overstromingsgebied. Men moet deze leiding verleggen daar dit gebied in de toekomst onder water komt te liggen en die leiding zo moeilijk bereikbaar zal worden. Ze zou bovendien door het opstijgende water ook kunnen gaan drijven.

De felle storm in de nacht van 5 op 6 december 2013 toonde die noodzaak trouwens nog maar eens goed aan. Ei zo na had het Scheldewater door de dijken gebroken. Drie factoren zorgden ervoor dat de Scheldevallei toen aan een grote ramp ontsnapte.

Vooreerst was er de dagen ervoor weinig regenval geweest en dus een minieme afvoer van regenwater naar de Schelde. Ook woedde de storm vooral over zee en minder inlands en was deze juist over haar hoogtepunt toen het springtij in de Schelde haar maximaal peil bereikte. Puur geluk dus.

Het overstromingsgebied in Kruibeke is feitelijk al een tijd praktisch af en had toen kunnen gebruikt worden. Wat de mogelijke ramp zo had vermeden. Alleen blijft een klein stuk van die dijk niet afgewerkt om reden van dwarsligger Air Liquide. De wet zegt dat nutsmaatschappijen die doorheen de Scheldevallei pijpleidingen hebben liggen die op bevel van de koning op eigen kosten moeten verplaatsen.

Melchior Wathelet Jr. 

De verantwoordelijke minister of staatssecretaris voor Economische Zaken van de federale regering moet daarom een koninklijk besluit uitvaardigen, en dus geen wet maken, om die bedrijven te verplichten hun leidingen te verleggen. De vroegere staatssecretaris voor Economische Zaken Olivier Deleuze (Ecolo) deed dat voor Kruibeke.

Zijn opvolger in de vorige regering Melchior Wathelet Jr. (CDH) vertikte echter dat ondanks aandringen voor de andere twee overstromingsgebieden te doen. Om welke reden is niet duidelijk. Op het kabinet bleef men tegen de pers hierover rond de pot draaien en vooral mist spuiten. Zeker is dat men er bij W&Z niet kon mee lachen.

 

Melchior Wathelet Jr. deed als federaal staatssecretaris voor Economische Zaken in deze kwestie alsof zijn neus bloedde. Zijn merkwaardige houding riep bij kenners van het dossier vragen op.

Interventies hierover van de toenmalige Vlaamse minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V), verantwoordelijk voor W&Z, bleven erg mak. Ze leek ook niet echt interesse te hebben om veel druk op Wathelet uit te oefenen en liet feitelijk betijen. Dit ondanks de toch levensgevaarlijke toestand in het Scheldebekken.

Maar ook in Kruibeke raakte W&Z nergens en bleef de zaak jarenlang aanslepen. Met Air Liquide die zelfs zover ging om mensen met eigendommen in de Hamse Bunt, een der drie hier geviseerde overstromingsgebieden, die zich door W&Z lieten onteigenen te dagvaarden. Met als reden dat ze zich tegen die onteigeningen niet verzet hadden.

Kosten delen

Ook werden er door Air Liquide met de grondeigenaars in het Baasroodse gehucht Vlassenbroek en Air Liquide plots akkoorden getekend die een serener afhandeling van de zaak bemoeilijkten. De zaken raakten dan ook verzopen in het gerechtelijk moeras.

Maar de zogenaamde Sinterklaasstorm van 6 december 2013 toonde het gevaar. De door W&Z vanuit de lucht genomen dramatische beelden van de Schelde rond Kruibeke, alsmede mogelijks de publicatie van het verhaal in het weekblad Trends brachten Air Liquide toch naar de onderhandelingstafel en zorgden voor een compromis.

Daarbij draagt volgens dit akkoord Air Liquide op zijn eentje de kosten voor het verleggen van haar leiding in het overstromingsgebied in Kruibeke – hiervoor is er al een KB – en deelt W&Z de kosten met Air Liquide voor Vlassenbroek en de Hamse Bunt. De juiste verdeling van die kosten blijft wel geheim. In het persbericht wordt over dit aspect trouwens gezwegen.

Had Crevits meer druk op Wathelet en de regering Di Rupo gezet en had Melchior Wathelet zijn werk gedaan zoals het hoort dan had de belastingbetaler veel kosten kunnen uitsparen. Door het ontbreken van een KB voor De Bunt en Vlassenbroek stond W&Z nu eenmaal in een zwakkere positie. En de tijd dringt.

DSCN2895

De Schelde aan Baasrode veer. De rivier kent een heel grote stroming met een getij dat hier 6 meter kan bedragen. Hierin zwemmen is levensgevaarlijk. De Scheldevallei is zeer mooi maar wie de kracht en de massa van dit water bij hoog tij kent weet ook hoe dreigend de Schelde kan zijn.

Als gevolg van het akkoord zal het overstromingsgebied van Kruibeke al grotendeels tegen de volgende winter klaar zijn. De gehele afwerking van het Kruibeekse overstromingsgebied zou luidens dit persbericht nog een twee jaar vergen. De komende winter zullen zij die begaan zijn met de veiligheid van de honderdduizenden bewoners van de Scheldevallei wel al rustiger kunnen slapen. 

Vraag is ook hoe de andere maatschappijen met nutsleidingen in dit gebied zoals waterdistributeur Farys (het vroegere TMVW) gaan reageren. Die verplaatsingen zijn feitelijk al achter de rug en gebeurden, zoals het hoort, op kosten van die maatschappijen. Zij zullen zich ongetwijfeld bekocht voelen en het in de toekomst misschien ook wel eens harder spelen. Met dank aan vooral Melchior Wathelet en deels Hilde Crevits.

Willy Van Damme

Correctie:

Uit informatie van W&Z blijkt dat het verleggen van de leidingen van maatschappijen als onder meer Farys (TMVW) mee op kosten gebeurde van W&Z. Volgens een woordvoerder van W&Z slaat de specifieke wetgeving over de kosten rond het verplaatsen van leidingen in dit gebied alleen op gasleidingen en niet op die voor het vervoer van vloeistoffen of kabels zoals voor telecommunicatie. W&Z deelde de verplaatsingskosten dus met o.m. Farys.

Het everzwijn is terug

Na de reeën, de vossen, de steenmarter en zelfs her en der de bever is nu ook het everzwijn in Oost-Vlaanderen aan zijn comeback begonnen. Sinds enkele jaren worden er immers steeds meer everzwijnen in de regio gesignaleerd, gaande van Hekelgem tot overal in de Vlaamse Ardennen, incluis de omgeving van Oudenaarde.

Verkennerseenheden

Het is de natuur die zich terug opricht na het begin van de industriële revolutie en intensieve landbouw uit de vroege negentiende eeuw. Dieren die voorheen hier uitgestorven waren komen nu terug in kop opsteken. En eenzelfde fenomeen doet zich voor in onze rivieren, beken en plassen.

Wie had ooit gedacht dat er op de Zenne, ooit dé stinkende riool van dit land, terug voor waterverontreiniging gevoelige vissoorten zouden zitten? Wie had ooit gedacht dat de Dender, een rivier die tot vrij recent morsdood was, nu bij visvangers het populairste viswater zou zijn? En wie had ooit vermoed dat men in Baasrode aan de Schelde terug bijna vuistdikke paling zou vangen? Het leek in 1980 een fantasie, alleen goed voor niet serieus te nemen dagdromers.

Dender bij Geraardsbergen

De Dender in de buurt van Geraardsbergen waar volop gevist wordt en everzwijnen al thuis zijn.

In een gebied gaande van Affligem, Brakel, Ronse en Oudenaarde is het everzwijn dus begonnen aan zijn terugkeer. Met de regelmaat van de klok zien boswachters, natuurverenigingen en jagers de dieren er tegenwoordig overal opduiken. Nu vooral nog als eenzaten of in kleine groepjes die als een soort verkenningseenheden het terrein komen aftasten.

Het is van voor 1850 geleden dat er hier nog groepen everzwijnen werden opgemerkt. Na de vos, de ree, de steenmarter en her en der ook de bever is het nu dus het everzwijn dat zijn ooit verloren gegane terrein in Vlaanderen terug poogt in te nemen.

Beheer jachtgebieden

Xavier Coppens, verantwoordelijke voor Oost-Vlaanderen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB): “Het everzwijn is wel sporadisch na WOII in de Scheldevallei beneden Gent zeker nog gezien, met waarnemingen van zwervende kleine troepen, maar het klopt wel dat er sinds meer dan 150 jaar geen levensvatbare populaties meer waren in Oost-Vlaanderen.”

Wim Van Grieken, Natuurpunt in de Domentse bossen

Wim Van Grieken van Natuurpunt Affligem in het gemeentelijk natuurgebied de Domentse bossen waar vlakbij in Hekelgem al everzwijnen werden opgemerkt.

De reden voor de terugkeer zijn meervoudig. Zo zijn er natuurlijk overal in Europa de voorbije decennia natuurbeschermende maatregelen genomen wat bijdroeg tot het herstel van populaties als die van het everzwijn, bever, steenmarter, de vos en de ree. En die zoeken nu gezien de overbevolking in hun huidige woongebieden nieuwe oorden op.

Verder is de attitude van de bevolking anders geworden. Mensen beseffen beter dan vroeger het belang aan diversiteit en tonen ook meer respect voor de natuur in al zijn vormen.

Ook het beheer van de jachtgebieden in de Ardennen, Henegouwen en Noord-Frankrijk speelt blijkbaar een nog voornamere rol in dit fenomeen dan allerlei natuurbeschermende maatregelen.

Vlaamse Ardennen

De everzwijnen verkennen al volop de Vlaamse Ardennen.

Xavier Coppens: “De areaaluitbreiding van het everzwijn is in hoofdzaak het gevolg van de jacht.  In o.m. Wallonië voedert men het grofwild soms teveel en wordt het vaak nog in afgesloten bossen gehouden.  De populaties worden daardoor onnatuurlijk hoog.  Bovendien worden de jachtrechten van veel gebieden dikwijls gekocht door streekvreemde jagers die op jaarbasis in dat gebied te weinig aanwezig zijn. Met als gevolg dat zij de densiteit onvoldoende regelen en daar profiteren de populaties van.”

Noordwaarts oprukken

Ook elders in de provincie verwacht men de komende jaren het everzwijn daarom terug. Aangezien het dier al gespot werd in Hekelgem is het Kravaalbos en de Aalsterse en Dendermondse Dendervallei niet ver af meer.

Zo ziet Natuurpunt Aalst het dier op termijn verschijnen in natuurgebieden als Honegem op de grens tussen Aalst, Lede en Erpe-Mere. Ook Buggenhoutbos komt dan zeker aan de beurt. Gustaaf Van Gucht, verantwoordelijke voor o.a. Buggenhoutbos van ANB: “Een terugkeer van het everzwijn naar dit bos is binnen enkele jaren bijna een zekerheid.”

Honegem, Natuurpunt Aalst

Natuurpunt Aalst ziet het everzwijn ook terugkeren naar het door Europa beschermde natuurgebied van Honegem aan de grens van Aalst, Erpe-Mere en Lede.

Hetzelfde voor de Scheldevallei in Dendermonde waar de lokale jagersvereniging Wildbeheerseenheid Scaldiana zich op hun komst blijkbaar aan het voorbereiden is. Marc Dilewyns: “Gezien de evolutie van het aantal opgemerkte dieren staat hun komst naar de Scheldevallei hier binnen 4 à 5 jaar praktisch vast. Vermoedelijk zullen zij via de Scheldeburg bij Vlassenbroek dan de rivier oversteken.”

De hier opgemerkte dieren komen echter niet direct uit de Ardennen en zijn zeker, zoals dat recent het geval was in Drongen, niet uitgezet. Xavier Coppens: “De hier gesignaleerde everzwijnen komen vooral uit de bossen omheen Doornik in Henegouwen en die in Noord-Frankrijk in de omgeving van Compiègne. Het zijn dus wel nog eenzaten of kleine groepen en geen echte roedels.”

Gustaaf Van Gucht in Buggenhoutbos

Gustaaf van Gucht van het ANB en verantwoordelijk voor o.m. Buggenhoutbos verwacht het everzwijn binnen 4 à 5 jaar ook in Buggenhout .

Landbouwschade

Wel stelt zich met de komst van die grotere wilde dieren een serieus probleem van natuurbeheer en de bescherming van de landbouw. Deze dieren staan immers bovenaan de voedselketen en hebben geen echte rivalen die hun populaties kunnen uitdunnen. En hier zullen dus de wildbeheerseenheden, de jagersverenigingen, een steeds grotere rol spelen.

Dat is nu al het geval met het onder controle houden van de blijkbaar snel groeiende groepen van reeën. Zo mag Scaldiana dit seizoen in haar gebied van Dendermonde en Hamme al 23 reeën doden tegenover maar een paar dieren het jaar voordien. Uitdunning die men doet in nauwe afspraak met ANB die elk jaar het aantal te doden soorten reeën aangeeft.

De jacht op het everzwijn is in Vlaanderen officieel nog wel verboden. Maar dat zal snel veranderen. Bij de Boerenbond schreeuwt men trouwens al moord en brand over de toestand in Limburg waar het probleem zich al langer stelt. Zij zien die dieren helemaal niet zitten. Niet onlogisch natuurlijk.

Vlassenbroek - Schelde

De Scheldevallei in Vlassenbroek, Dendermonde kan na de bevers ook binnen een paar jaar ook het everzwijn verwachten.

Marc Dilewyns: “De kwestie is dat als de jacht daarop is toegelaten wij bij schade door everzwijnen in ons jachtgebied als groep aansprakelijk zijn voor de schade die deze dieren aan de landbouw veroorzaken. En een aardappelveld omwoelen is met hun snuit en tanden voor hen een koud kunstje. Wij zitten dus wel met een probleem. Want wie wil gezien die mogelijke schade dan nog jagen?”

Want everzwijnen mogen er dan wel plomp uitzien, ze staan te boek als erg intelligent, niet kieskeurig en erg opportunistisch. Xavier Coppens: “Ook de grote oppervlakten maiscultuur die sinds de jaren zestig in België ingang vonden spelen ’s zomers zeker in hun voordeel. Ze kunnen er zich immers makkelijk in verstoppen.”

Op het kabinet van Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Leefmilieu is men dan ook bezig met het uitwerken van een beleidsplan rond everzwijnen. De kans is daarbij reëel dat er op veel plaatsen voor die dieren een nultolerantie zal komen en er elders een beperkte populatie wordt toegelaten.

Willy Van Damme