Nieuw OCMW-decreet–Naar bestuurlijke chaos?

Liesbeth Homans, N-VA en Vlaams viceminister-president verantwoordelijk voor onder meer Binnenlands Bestuur, heeft gisteren haar slag thuisgehaald en de facto het OCMW, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk, opgedoekt. Haar diepe wens alsmede die van haar partij. Vele critici in deze sector spreken echter van haast- en prutswerk die het sociaal beleid in Vlaanderen grote schade dreigt toe te brengen. Zij vrezen ook voor zware institutionele problemen als gevolg van slecht voorbereid wetgevend werk.

Maatschappelijke visie

Dat sociaal beleid geen echte prioriteit is voor de huidige regeringen blijkt duidelijk uit een serie maatregelen rond bijvoorbeeld de pensioenen die vooral de werklozen, zieken en leefloners treffen. Juist de meest zwakke groepen in onze samenleving.

Geen verrassing als we weten dat N-VA voorzitter Bart De Wever ooit bij het aantreden van deze regeringen stelde dat iedereen die dat wil wel aan werk geraakt. En dan was er Zuhal Demir (N-VA), federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen, die in een interview onomwonden beweerde dat iedereen wel een universitair diploma kan bekomen.

Om daarboven ook Marijn De Valck (Open VLD) niet te vergeten, de gekende bard en acteur uit FC De Kampioenen, die toen hij pas benoemd was tot voorzitter van het Brakelse OCMW stelde dat men nu eindelijk eens de profiteurs ging kunnen aanpakken. Uitlatingen die men nadien deels wel herriep maar die tonen welke visie men op de samenleving heeft. Welkom Charles Dickens.

Dat Homans de OCMW ’s wou afschaffen wekt dan ook geen verbazing. Officieel is dit natuurlijk om het sociaal beleid nog te verbeteren en de administratie te vereenvoudigen. Maar in de sector zijn er zo te horen weinigen die dat geloven.

Grondwet

Dat Homans de zaak op een knullige wijze aanpakte blijkt echter duidelijk. Pas na maandenlange pogingen om het OCMW effectief af te schaffen kwam zij tot het besef dat dit federale materie is die men alleen door een grondwetswijziging kon aanpakken. Veel verloren moeite als gevolg van haar hardnekkigheid en onkunde. De eerste de beste kenner van het dossier had haar dit zo kunnen vertellen.

Bovendien is het toch opmerkelijk te noemen dat blijkbaar niemand noch in haar partij, noch bij de coalitiepartners haar blijkbaar wisten te stoppen om dit ongrondwettelijk plan uit te voeren. Daarenboven was Homans voor zij minister was Antwerps OCMW-voorzitster, ‘s lands grootste OCMW, Bovendien zitten er in de meerderheid een pak gewezen en huidige mandatarissen van allerlei OCMW ’s groot en klein. Het toont het niveau van de Vlaamse en ook Belgische politiek. (1)

Zuhal Demir was voor ze in de politiek ging advocaat met als specialiteit arbeidsrecht. Geen probleem dus voor haar om te zeggen dat elke jongere zo een universitair diploma kan behalen. Het is verre van haar enigste uitschuiver uit de periode toen ze in het parlement kwam. Ze ging spreken op een bijeenkomst van sympathisanten van de Koerdische PKK, in België een terreurgroep, en klaagde nadien dat men haar in Turkije aanvalt wegens haar banden met de PKK.

Maar als gevolg daarvan verloor zij massa’s kostbare tijd met ook veel werk dat alleen goed was voor de parlementaire vuilbak. En dus moest men zich beginnen haasten om nog dit jaar de zaak te kunnen klaren want in 2018 zijn het lokale verkiezingen en treden de nieuwe gekozenen in 2019 aan. Maar het spreekwoord zegt dat haast en spoed zelden goed is.

En dus kwam Homans met plan B op de proppen om haar wil toch maar koppig te kunnen doordrijven. In dit nieuwe decreet blijft het OCMW dan wel bestaan zij het vooral op papier. Zo zal de OCMW-raad ogenschijnlijk verder functioneren, blijven de gronden en gebouwen eigendom van de OCMW ’s en is er een aparte boekhouding van het OCMW los van de gemeente.

Plan B

Dit alles is echter feitelijk nep want de OCMW-raad is volgens het decreet een kopie van de gemeenteraad en bestaat er geen aparte OCMW-administratie meer. Maar daar wringt het schoentje. Zo hebben bepaalde OCMW-ambtenaren toegang tot de sociale kruispuntbank die alle persoonlijke gegevens beheert. Gemeentepersoneel hebben echter wettelijk hierin geen inzagerecht. Wat dus met de privacyregels?

Liesbeth Homans wilde het OCMW doen verdwijnen en pas na bijna twee jaar besefte ze dat dit ongrondwettelijk en dus onmogelijk was. En dus kwam ze met plan B op de proppen.

En dan is er de kwestie van het toppersoneel, zijnde de secretaris, de financieel beheerder en de maatschappelijk werker. Luidens het decreet krijgen zij indien nodig een gelijkwaardige functie in de nieuwe structuur. Gemeentes en steden hebben nu eenmaal al een financieel beheerder en secretaris en dus moet een van beiden de tweede viool spelen of ophoepelen.

Maar, stelt een specialist en auteur over de materie: “Er is geen gelijkwaardige functie mogelijk en dan komt men in botsing met artikel 4 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), artikel 5 van het handvest van de grondrechten van de EU en de artikels 12 en 23 van de Belgische grondwet. Artikels die allen te maken hebben met het tewerkstellingsbeleid.”

Alle geconsulteerde specialisten zeggen verder ook onomwonden dat dit nu goedgekeurde decreet de sociale werking van de lokale besturen in gevaar brengt. Een gewezen OCMW-secretaris van een middelgrote stad: “Wat mij vooral verontrust is het feit dat deze nieuwe structuur zeer nadelig dreigt te worden voor het sociaal beleid. Een gemeenteraad en een gemeentelijke administratie functioneert nu eenmaal anders dan die van een OCMW.”

Waarbij hij ook nog stelt: “In een OCMW-raad verloopt alles rustig en grotendeels in consensus. In een gemeenteraad krijg je echter de politiek in actie met zijn theater en demagogie en de wil om te scoren. Wat je bij het OCMW maar heel zelden hebt. Waardoor men dat sociaal beleid meesleurt in het politieke discours en de schepenen voor bijvoorbeeld Openbare Werken met het OCMW in gevecht komen voor de centen.”

Fusies van administraties

Ook wordt er door de zeer snelle en diepgaande samenvoeging van die diensten enorm veel tijd verloren want beide administraties werken op de meeste vlakken ook anders. Tijdens een congres van de Nederlandse topaccountants gehouden voor de befaamde Rotterdam School of Management stelde men er enkele jaren geleden dat fusies en overnames feitelijk te mijden zijn en de voorbode van een grote crisis zijn.

Hun stelling was: “Het vergt enorm veel energie die men dan niet kan besteden aan het basiswerk van het bedrijf – bijvoorbeeld koekjes maken en verkopen – waardoor men tegenover de concurrenten in de markt achterstand oploopt. Het veelal grote cultuurverschil tussen het moederbedrijf en de overgenomen onderneming kan immers voor veel obstakels zorgen.”

DSCN2929

Het OCMW blijft alleen nog officieel op papier bestaan. Dat wil Liesbeth Homans en met haar de Vlaamse regering. Vraag is of dit decreet de juridische stormen die zullen ontstaan kan weerstaan.

Ook hier hoort men bij OCMW ’s klagen over de grote moeilijkheden die men heeft om beide administraties in elkaar te laten overgaan. En daar heeft men op het kabinet van Homans blijkbaar ook geen zicht op. Men drukt koppig door.

De niet-Belgen

Maar een van de grootste organisatorische problemen is het feit dat in een gemeenteraad mensen van andere lidstaten van de EU mogen zitting hebben. Een eis van de Europese Unie. Maar in de OCMW-raad is dat niet het geval, daar mogen alleen Belgen zitten.

En dat zit verankerd in de grondwet die men alleen maar met een twee derde meerderheid kan wijzigen. En dus zou men hier een beroep moeten doen op de oppositie, zijnde onder meer de Waalse PS. Een duivelse partij volgens de N-VA en sommige media. En dus kan Homans hier niet verder.

De Raad van State is in zijn advies van 28 maart 2014 hierin zeer duidelijk.

“Het komt de federale wetgever toe vreemdelingen de mogelijkheid te geven – actief en passief – deel te nemen aan verkiezingen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn…. volgens de grondwet mag de federale wetgever dat evenwel alleen doen als hij krachtens een internationale of supranationale bepaling daartoe verplicht is jegens de burgers van de Europese Unie die niet de Belgische nationaliteit hebben….. Het komt niet toe aan de Vlaamse decreetgever om een federale regelgeving te bevestigen…… Hieruit vloeit voort dat artikel 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 waarop de voorstanders de verkiesbaarheidsvoorwaarden wensen af te stemmen, niet in overeenstemming is met artikel 8 van de Grondwet, zoals in de geciteerde adviezen werd uiteengezet. De Raad van State wenst dan ook een voorbehoud te maken bij de verwijzing naar een ongrondwettelijke wetsbepaling.”

Raad van State

Met andere woorden: Zonder een eis van Europa over die verkiesbaarheid bij een OCMW of een wijziging van de grondwet kan men hier zelfs op federaal niveau niet weg. Het is een totale blokkade. Maar geen zorg voor Homans. Ze lapt het gewoon aan haar laars, gesteund door de meerderheid in het parlement.

Als tijdens de debatten in de commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams parlement commissielid Kurt De Loor (SP.A en voorzitter van het Zottegemse OCMW) die kwestie opwerpt dan is Homans tijdens de commissiezitting bij de pinken. Zo stellen de notulen:

“Homans stelt vast dat er naar een advies van de Raad van State uit 2014 wordt verwezen. In het meest recente advies van de Raad van State wordt hier echter geen opmerking over gemaakt.

Waarop De Loor stelt:

“Kurt De Loor merkt niettemin dat er zich een probleem stelt. In het meest recente advies van de Raad van State onder nummer 61.793/3 van 9 oktober 2017 wordt op bladzijde 5 verwezen naar alle voorgaande adviezen die betrekking hebben op dit ontwerp van decreet.”

Inderdaad, zo stelt dit advies van oktober 2017 van de Raad van State op pagina 5:

Voor zover in het ontwerp bepalingen worden hernomen van het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet, het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 en het decreet van 6 juli 2001 „houdende de intergemeentelijke samenwerking‟, dient in eerste instantie te worden verwezen naar de opmerkingen die de Raad van State, afdeling Wetgeving, heeft gemaakt over de ontwerpen die tot die bepalingen hebben geleid, onder meer in de adviezen 30.516/32, 38.240/33, 44.130/14 en 59.076/35. Die opmerkingen, in zoverre ze toentertijd niet werden gevolgd en nog steeds relevant zijn, worden hier in beginsel niet hernomen.

Verkiesbaarheid

Met andere woorden en heel duidelijk geschreven: De bezwaren van de Raad van State in zijn advies van 2014 over de verkiesbaarheid blijven dus bestaan. Men hoeft dan ook niet te betwijfelen dat de verkiezingen van 14 oktober 2018 onder een slecht gesternte zullen doorgaan. In die steden en gemeenten waar een niet-Belg van een lidstaat van EU verkozen wordt kan men zo te zien geen OCMW-raad wettig samenstellen.

Wat betekent dat de oude OCMW-raad zal moeten blijven zitten. Zelfs al is die dan van een politiek totaal andere samenstelling dan de gemeenteraad. Bovendien zal men vermoedelijk ook de OCMW-voorzitter in het schepencollege dienen op te nemen. En hoe men dat dan gaat oplossen is een goede vraag waarop de geconsulteerde specialisten voorlopig geen antwoord lijken te hebben. Ook Homans en de meerderheid duidelijk niet.

 DSCN2184

Het huidige AZ Sint-Blasius van Dendermonde ooit een twistappel met het OCMW. Die zijn nu grotendeels achter de rug. Alleen nog de kwestie van de pensioenen van het OCMW personeel dat er werkte of nog werkt blijft een hevig punt van discussie.

Er zijn aan haar woordvoerder per mail zoals met hem afgesproken hierover enkele essentiële vragen gesteld maar waarop die minister blijkbaar weigert te antwoorden.

“Wat als in een gemeenteraad een niet-Belg maar lid van een EU-land zitting heeft? Kan die dan ook zetelen in de betreffende OCMW-raad? Het advies van 2014 van de Raad van State zegt van niet en haar advies van 2017 verwijst naar haar vroegere adviezen hierover. Is er een oplossing in geval zich dat voordoet? Er werd een oplossing voorzien in het decreet voor de problematiek man/vrouw bij de gemeenteraad en OCMW-raad, maar niet voor deze kwestie. Waarom?

De door mij geconsulteerde specialisten in deze materie vrezen voor het beleid van het OCMW dat naar hun vrees sterk te lijden zal hebben onder de nieuwe toestand.

Vreest men niet voor problemen rond de juridische structuur wanneer OCMW ’s gaan samenwerken met bijvoorbeeld andere hospitalen. In het verleden werd in Dendermonde een dergelijke samenwerking door de Raad van State vernietigd.“

Een verontrust specialist: “We stevenen hier gewoon af op een ramp en de minister doet of er niets aan de hand is en neemt geen voorzorgsmaatregelen. Dit terwijl ze dit wel nam voor een ander probleem rond de verkiesbaarheid. Zo moeten in een OCMW-raad steeds mannen en vrouwen zetelen. Wat niet telt voor een gemeenteraad want die bestaat uit rechtstreeks verkozenen. Daarvoor voorziet het decreet een oplossing. Daar kan zij dit dan wel doen.”

Alhoewel men ook voor deze kwestie het nodige voorbehoud zal moeten maken. Hoe kan men een gekozen raadslid zomaar tot ontslag dwingen uit de OCMW-raad alias gemeenteraad simpelweg omdat hij een man of vrouw is?

En als men dat dan toch doet dan zijn beide raden ook geen kopieën meer van elkaar zoals het decreet toch zegt. Het lijkt erg bizar en eveneens meer dan voldoende voer voor juristen, advocaten en rechtbanken. Gelukkig voor Homans zullen er vermoedelijk heel weinig gemeenteraden zijn met alleen mannen of vrouwen.

Zitpenningen

Een ander probleem dat opdoemt is dat van de vermeende besparingen aan zitpenningen die Homans op die wijze hoopt te realiseren. Door die aparte OCMW-raden te doen verdwijnen denkt men ook minder zitpenningen te moeten gaan betalen. Maar ook dit lijkt niet te gebeuren. In tegendeel, het omgekeerde effect lijkt zich te gaan voordoen.

Volgens de wet met daarbij ook een pak rechtspraak dienen gemeenteraad en OCMW-raad ieder op een vast tijdstip te gebeuren dat vooraf ook openbaar moet zijn gemaakt. Zonder vast uur kan men immers geen openbare zittingen houden. De burger moet er nu eenmaal kennis van hebben waar en om wat uur die vergadering plaats heeft.

Nu weet iedereen die wat van gemeenteraden kent dat men hier wel het uur kent dat die begint maar nooit wanneer deze eindigen. Zo begon de Dendermondse gemeenteraad van 6 december om 20 uur maar eindigde die pas rond 2 uur in de ochtend.

En in Aalst stapten Vlaams Belang en SP.A deze week tijdens de gemeenteraad zelfs boos op omdat er teveel punten op de agenda stonden en het daardoor veel te lang ging duren. Tot in de vroege uurtjes.

DSCN8810

Toen lokale politici in Dendermonde het OCMW de controle over het OCMW-ziekenhuis ontnam trok Theo Janssens in beroep naar de Raad van State en won het pleit. Een belangrijk arrest zoals later bleek en dat sommige OCMW-ziekenhuizen redde.

Het gevolg is dat in heel veel steden en ook gemeenten er aparte gemeenteraden gaan plaats hebben die dan zetelen als OCMW-raad. In Dendermonde zijn er 11 OCMW-raadsleden en 35 gemeenteraadsleden.

En als men op een andere dag moet vergaderen dan krijgt men ook een zitpenning die voor het OCMW iets meer dan 200 euro bedraagt. Geen vetpot dus zoals nog al eens wordt geschreven. Conclusie: Het aantal zitpenningen stijgt in Dendermonde dus met meer dan 300%.

Ook de verhoopte korting op de personeelskosten zal bijna zeker tegenvallen en misschien zelfs een nuloperatie worden of zeer beperkt zijn. Alleen bij de diensten voor het personeel en voor technische ondersteuning zouden er eventueel wat bezuinigingen mogelijk zijn. “Ik denk dat dit qua besparingen op het personeel praktisch nul zal zijn”, oppert een OCMW-voorzitter wiens OCMW al erg actief is geweest rond die fusie van beide administraties.

Overname ziekenhuizen

En dan is er de kwestie van de eventuele afstoting door de OCMW ’s van zaken als ziekenhuizen. Ook dit lijkt juridisch volgens sommige specialisten op een muur te gaan botsen. Probleem is hier dat een OCMW volgens de grondwet steeds een controle moet kunnen behouden op zijn diensten als ziekenhuizen en de woon- en zorgcentra.

In de jaren negentig werden in Dendermonde het OCMW-ziekenhuis en het private ziekenhuis Sint-Blasius omgevormd tot één geheel. Toenmalig OCMW-raadslid Theo Janssens (SP.A) ging daartegen bij de Raad van State in beroep en won het pleit met het arrest van 17 oktober 1994. Theo Janssens werd nadien tweemaal OCMW-voorzitter.

Theo Janssens: “Het OCMW had in die nieuwe beheerstructuur maar 30% der stemmen en dus geen controle meer. Dat was het argument om die fusie nietig te verklaren. Wij hebben ons ziekenhuis niet meer teruggekregen maar wel een flinke som geld in de plaats waarmee wij dan eindelijk een nieuwbouw hebben kunnen realiseren voor onze centrale diensten, een nieuw woon-en zorgcentrum en sociaal huis. Wat onze dienstverlening merkbaar verbeterde.”

Commissielid Kurt De Loor ziet met deze hervorming grote problemen ontstaan o.m. bij de Raad van State.

Het ziekenhuislandschap in Vlaanderen is op dit ogenblik aan een grote verandering onderhevig. Een gevolg van de diepgaande evolutie van de gezondheidszorg. Waar je vroeger één specialist had voor het oog dan zijn er nu meerdere geneesheren die zich hierin bekwaamden, ieder in een ander aspect van het oog. Hetzelfde voor breuken, enzovoort.

En die specialisaties allemaal aanbieden is voor een individueel hospitaal behoudens de allergrootste onmogelijk. Vandaar dat minstens een vorm van samenwerking via een netwerk nodig is. In vele regio’s is dat trouwens al een feit. Zo werken de hospitalen van o.m. Oudenaarde, Ronse, Geraardsbergen, Aalst en Dendermonde al samen. Met een labo in het Aalsterse stedelijk ziekenhuis dat voor al de andere werkt en een nieuwbouw krijgt.

Tijdens de debatten in de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams parlement kwam dit dan ook ter sprake. Zo stelde oppositielid Kurt De Loor (SP.A):

“De spreker (nvdr. De Loor) baseert zich hiervoor op eerdere adviezen van de Raad van State, met name over een ontwerp van decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976….. Daarin wordt gewezen op de onbevoegdheid van de Vlaamse regering om toe te staan dat diensten van het OCMW overgedragen worden zonder er de controle over te behouden. Er wordt onder meer verwezen naar het arrest-Janssens uit 1994 met betrekking tot het OCMW van Dendermonde.”

Een punt waarop de leden van de meerderheid geen antwoord lijken te hebben gehad. Waarbij opvalt dat de vraag van De Loor voor een advies hierover van de Raad van State door de meerderheid ook wordt verworpen.

Juridisch goed onderbouwd

Kurt De Loor: ‘Je krijgt de indruk dat een aantal private en commerciële spelers hun positie verder willen versterken en dat dit een onderdeel van een regeringsdeal is waarbij men OCMW taken wil privatiseren. Met een deel voor Zorgnet, de koepel van katholieke woonzorgcentra, en een ander deel voor de grote commerciële bedrijven die in deze sector actief zijn. Een verlangen van Open VLD. Vandaar het stilzwijgen van deze twee meerderheidspartijen in deze kwestie die Homans gewoon laten doen?”

 

DSC_0204

Commissielid Marnic De Meulemeester stelt dat men alles juridisch stevig onderbouwde en het sociaal beleid zo wil versterken.

Marnic De Meulemeester, commissielid voor Open VLD en burgemeester van Oudenaarde, ziet echter geen problemen met dit nieuw decreet: “Dit werd allemaal juridisch stevig onderbouwd. Wel moesten we snel gaan en verder tijdsverlies met nieuwe adviezen van de raad van State was daardoor niet mogelijk. Bovendien gaan het nu rechtstreeks gekozenen zijn die het OCMW-beleid zullen bepalen. Gedaan met de getrapte verkiezingen van de OCMW-raad zoals nu. Het is trouwens zeker ook onze bedoeling op sociaal gebied de dienstverlening zelfs te versterken.”

Of dit haast- en spoedwerk gaat zorgen voor een pak problemen en juridische discussies lijkt echter nu al vast te staan. Federaal werden deze week de hervormingen van de rechtspraak door de minister van Justitie Koen Geens (CD&V) met de grotendeelse afschaffing van de assisenprocessen door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Dit terwijl Koen Geens decennialang een onzer topadvocaten geweest is. Gebeurt hetzelfde met dit nieuw decreet van Liesbeth Homans?

Willy Van Damme

1) Een voorval in het federaal parlement die toont op welk niveau men soms bezig is. Daar werd de OCMW-wet die al op 19 december 2008 werd opgeheven op 2 december 2012 toch nog gewijzigd. Een wijziging die bovendien in strijd was met artikel 8 van de grondwet. Leerling-tovenaars dus en het werk van Yvan Mayeur (PS), Sonja Becq (CD&V), Catherine Fonck (CDH) en Maggie De Block (Open VLD). Ze hadden het advies van de Raad van State totaal verkeerd begrepen. (Die Keure, 2015, pagina 509, Hoofdstuk II, Art.7)

4 gedachten over “Nieuw OCMW-decreet–Naar bestuurlijke chaos?

 1. Ja Willy, ik zeg het al een tijd, ‘ze’ zijn bezig om ons weer terug te schoppen naar de 30er Jaren. En kijk wie ‘ze’ het vuile werk op laten knappen, dat zijn gewone mensen zoals jij en ik, die hun ziel verkopen voor een halve Judaspenning. Als je ziet hoe er in de UK onder de mensen die gedwongen zijn om van een uitkering te leven wordt huisgehouden, vreselijk gewoon. Uitkeringen, waar mensen al jarenlang van leven worden zonder pardon stopgezet waardoor die mensen (hele gezinnen) onder de armoedegrens komen. Beroep hier tegen kan oplopen tot een jaar En dan te weten dat 80% of meer wordt teruggedraaid in Beroep. Schrijnende toestanden.
  Uitstekend gedegen artikel trouwens weer!
  Gerrit

  Antwoord:

  Bedankt voor je bloemetje. Deze ochtend kwam hier het nieuws dat het voorstel van Vlaams minister Bart Tommelein (Open VLD) door de Vlaamse regering is aanvaard. Het betekent dat de extra kosten die men de kosten die ùmen dient te betalen voor de aankoop van een woning worden aangepast. Voorheen betaalde men 5% op de aankoopprijs voor een bescheiden woning en 10% voor een dure woning.

  Dit wordt nu 7% met een korting voor de kleinere aankopen. Het betekent wel een cadeau van 30% voor wie een miljonairsvilla koopt. Wedden dat die eigenaars als ze kunnen op Bart Tommelein gaan stemmen. Zijn vrienden in Oostende gaan hem wel zeker een mooi kerstkaartje sturen. Het toont nogmaals aan hoe men de inkomsten van de overheid aan het verminderen is en dus de basis om een degelijk beleid te voeren ondergraaft.

  Dat zal dan uiteindelijk de komende jaren leiden tot een groter begrotingstekort en dus meer besparingen. En wie denkt je dat dit beleid van almaar besparingen dan gaat betalen? Raad eens: De bewoner van die miljonairsvilla of diegenen die onder of tegen de armoedegrens aanleunen? Het is gewoon om van te kotsen hoe ze hier de sociale welvaartstaat tegen een sneltreinvaart aan het kapot maken zijn.

  Want dit is maar het begin hoor. Kijk maar naar de VS en inderdaad het Verenigd Koninkrijk.

  • Beste Willy
   Even nuanceren, het verlaagd tarief van 7 % is slechts toepasselijk bij aankoop van de enige woning. Hierdoor zullen veel rijken uit de boot vallen. Tenzij natuurlijk alle andere eigendommen in een vastgoedvennootschap zitten, maar echt rijken bezitten hier en daar wel nog enkele woning in persoonlijke naam.
   Voor de aankoop van een woning voor dochter- of zoonlief kan het veelal wel. Kwestie van even doordenken en plannen.
   Wat betreft de korting voor woningen tot 220,000: waar vind je nog zo’n woning die niet grondig moet verbouwd worden? Toch niet in de omgeving van Gent.
   GV

   Antwoord:

   Inderdaad vallen een tweede aankoop van een woning alsmede de aankoop van bouwgrond hierbuiten en blijven ze dus blijkbaar 10% of 5% betalen. Het is mij allemaal nog niet geheel duidelijk daar je eerst grondig de voorgestelde wetteksten moet nakijken.

   Het probleem is dat men hier bij de regering spreekt van bedragen van 200.000 voor de aankoop van een woning. En volgens de media dus niet 220.000 euro. Nu heb ik eventjes zitten zoeken en cijferen en dan blijkt dat de kleine man hier gewoon de dupe is en de echt rijken hun zakken kunnen vullen.

   En dat is geen slogan maar harde werkelijkheid verkocht door minister Bart Tommelein onder de noemer van vereenvoudiging en billijkheid. Nu is een klein beschrijf gerekend via het kadastraal inkomen (KI) en dat varieert van maximaal 745 euro per jaar tot 845 euro als men drie of meer kinderen ten laste heeft. Wie daaronder zit moet 5% schrijfkosten betalen. Daarboven is het 10%.

   Tommelein rekent bij zijn reclamepraatjes via de verkoopprijs van de woning, wat een verschil is met een berekening via het KI. Het is dus wat moeilijk vergelijken. Bovendien is er zo te zien geen korting meer voor kinderen ten laste. Ook dat lijkt mij onaanvaardbaar.

   Maar toch lijkt mij verder onderzoek wat houvast te geven. Zo is er een gewone rijwoning aan de Mechelsesteenweg die in Dendermonde voor 215.000 euro te koop stond/staat, dus 15.OOO boven de prijs waarop Tommelein zijn korting van 5.600 euro geeft. En die woning in Dendermonde heeft een KI van 485 euro en valt dus met 15.000 buiten die subsidie.

   Die korting die hij gaat geven komt wel ongeveer overeen met het verschil tussen wat het klein beschrijf vroeger was (5%) met de toestand die er aankomt, zijnde 7%. Maar weinigen zullen er duidelijk nog kunnen van genieten. Het is eerder iets voor de uitzonderingen, toch in vergelijking met de toestand zoals die nu nog eventjes is met 745/845 KI als zijnde de top voor een klein beschrijf.

   Dit toont perfect aan dat het overgrote deel van de mensen die voorheen konden genieten van een tarief van 5% nu 7% gaan moeten betalen en zonder die 5.600 korting. Een stevige belastingverhoging. Op een woning van 400.000 euro geeft dat een extra kost van 28.000 (7%) – 20.000 (5%) = 8000 euro.

   De miljonair die in Knokke of in Genval een villa van 2 miljoen koopt betaalde voorheen 200.000 euro en nu nog 140.000 euro en dus 60.000 euro minder. Dus wat de middenklasse nu meer gaat betalen dient om een belastingverlaging te financieren voor de rijken. Ik hoop voor de Open VLD dat die superrijken hen bij de verkiezingen in oktober 2018 en in 2019 zullen gedenken. Waarom ook niet met een kleine schenking, dit moet er zeker afkunnen.

   Dat is het kerstcadeau dat Bart Tommelein gisteren aan de Vlaamse bevolking presenteerde. En dit tijdens de zogenaamd Warmste Week van de VRT en op een ogenblik dat de kloof tussen armen en rijken almaar blijft stijgen.

   Dit op een ogenblik dat veel overheidsdiensten wegens besparingen vierkant of nog erger draaien. Men wurgt de middenklasse zodat de rijken hun zakken kunnen vullen. Trump op zijn Belgisch. Ik noem dat misselijk makend en een schande. Het is gewoon obsceen.

   Waar ik mij ook aan ergerde is dat men in het journaal van de VRT Tommelein zonder enige kritische vraag of opmerking zijn praatjes liet verkopen als waren ze nog waar ook. Het leek wel of de woordvoerder van de minister was hier bezig.

   Willy Van Damme

   • Toch nog even een repliek.
    Ik til minder zwaar aan deze regeling dan jij. Zoals ik al schreef, niet zo veel rijken zullen hiervan genieten omdat zij hun mansion kopen op naam van een vennootschap (met oog op de latere overdracht ten bezwarende titel of om niet) of toch al meerdere woningen bezitten. Het zal gebeuren maar soms moet men de bluts met de buil nemen. En die regel voor bescheiden woning was verouderd en werd misbruikt.
    Echter schaar ik mij volop achter jouw mening dat de middenstander gewurgd en de armen verguisd en geminacht worden; die laatste ook door de middenstand die nog in de waan leeft dat zij werkelijk iets vertegenwoordigen en vertegenwoordigd worden (de Duitse middenstand dacht dit ook tijdens het Interbellum).
    Het Zomerakkoord bevat straffere zaken dan die Vlaamse registratieregeling.
    Het blijkt ook een algemene trend in de westerse wereld te zijn. Een trend die zich ergens in de jaren tachtig inzette. Misschien eigen aan onze nihilistische ingesteldheid?
    GV

    Antwoord:

    Volledig akkoord. Het toen het bekend raakte in de media bejubelde zomerakkoord is een grote farce en bewijst nog maar eens waarom het surrealisme hier erg populair is. En inderdaad die start is toen gegeven. het is rond die periode dat het duo Sus Verleyen en Guy Verhofstadt het Burgermanifest lanceerden, een frontale aanval op de sociale welvaartstaat en het sociale verenigingsleven dat aan de basis ligt van die sociale welvaartstaat.

    Willy Van Damme

 2. Meestal gaat het om ” selfinflated” kikkers met een enorm KWAAAAAKvermogen en een jarenlange groepsstudie aan een of andere toog van een goor antwerps café ( type De Muze ), een enorme vooringenomenheid en zelfoverschatting, die het grootste lawaai maken als ze met een plof terug op de grond komen, blijkbaar is de mossad binnen die partij aan het werk geweest ! Voor hen zijn we beesten, op zijn best vee !
  Rudy Verbuyst

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s