Mobiliteitseffectenrapport (Mober) Oude Briel (1) Baasrode afgerond

PERSBERICHT

Na een lange studiefase nam de deputatie vandaag, 26 februari 2015, kennis van het afgewerkte Mobiliteitseffectenrapport (Mober) voor het project Oude Briel Baasrode.

“In het Mober werd bekeken wat de effecten van het project Oude Briel zijn op de mobiliteit in de omgeving van het projectgebied”, aldus gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor ruimtelijke planning. “Tevens worden een aantal oplossingen/aanbevelingen voorgesteld ter verbetering van de mobiliteit.”

Mobiliteitsprobleem
Een van de belangrijkste conclusies uit het Mober is dat er in de omgeving van het projectgebied nu al problemen met de mobiliteit zijn (vb. filevorming tijdens de spits). Het gaat hier vooral om doorgaand verkeer. Door het vervoer via de waterweg zal er een afname zijn van het verkeer op lange afstand. Het bedrijventerrein Oude Briel en de verdere exploitatie van de kades zullen slechts voor een beperkte toename van het lokaal verkeer zorgen. Pas in de laatste fase (wanneer de eventueel bijkomende kade maximaal gebruikt wordt) zal de toename van het plaatselijk verkeer groter zijn.

oudebriel

Oplossingen
Als voornaamste oplossing voor dit mobiliteitsprobleem wordt de ontdubbeling van de Mandekensstraat voorgesteld. De aanleg van deze ontdubbeling is nodig om de leefbaarheid op de as Mandekensstraat – Provinciale Baan en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Oude Briel te verbeteren.
Daarnaast moet ook Hoogveld aangepakt worden om de doorstroming daar te verbeteren (scheiden van het doorgaand en plaatselijk (vracht)verkeer). Dat is ook nodig om het sluipverkeer doorheen het centrum van Baasrode te weren.
Ten slotte worden ook een aantal kleine ingrepen voorgesteld die de mobiliteit op korte termijn al wat kunnen verbeteren. Bij de heraanleg van de N17 werd door het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zo al de linksafslagstrook naar de Oeverstraat uitgevoerd.

Fietsverkeer
In het Mober is er ook aandacht voor het fietsverkeer. Er moet ingezet worden op een fijnmaziger fietsnetwerk. Zo wordt onder meer de doortrekking van het nieuw aangelegde fietspad ten zuiden van de spoorweg voorgesteld. Dit is een actiepunt dat de Provincie Oost-Vlaanderen als initiatiefnemende overheid graag wil verwezenlijkt zien tegen 2020.

De resultaten van het Mober worden meegenomen bij de verdere afwerking van het plan-milieu-effectenrapport (plan-MER). In deze laatste studie worden de mobiliteitseffecten afgewogen ten opzichte van de andere milieueffecten. Deze studie wordt afgewerkt in de eerste helft van dit jaar.

Project Oude Briel Baasrode
De Provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV en de POM Oost-Vlaanderen werken samen om het gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen.

Dit project moet leiden naar een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde. Hierdoor kan het goederenvervoer over de weg maximaal verschuiven naar de binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmodus.

De projectpartners hechten zeer veel belang aan een goede oplossing voor de mobiliteit in de omgeving van het projectgebied. Daarom werd aan studiebureau Vectris de opdracht gegeven om een mobiliteitseffectenrapport (Mober) op te maken.

Persbericht van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. 27 februari 2015

NOTA:

1) In feite betreft dit de wijk Nieuwe Briel. De wijk Oude Briel, in de Middeleeuwen Baasroodse grondgebied, werd later Brabants en zo Buggenhouts dat toen Brabants was en onder de Abdij van Grimbergen viel. De wijk Nieuwe Briel ligt in Baasrode en is dus Dendermonds grondgebied.

Buggenhout weigerde mee te doen aan die plannen van de provincie en de NV Waterwegen & Zeekanaal. Zij wou in haar wijk Oude Briel woningbouw realiseren en geen industrie. Een hoop die achteraf echter een illusie bleek. De oude erg vervuilde bedrijfssite Alvat (zie een eerder hier geplaatst verhaal) wordt op termijn deels een kmo-zone.

Bij de opmaak van de plannen voor deze buurt maakte men die nogal belangrijke fout. Het typeert de afstand die er zeker in het begin hier was tussen de administratie en de realiteit ter plaatse. De Oude Briel ligt oostwaarts en iets ten noorden van die Scheldebocht. Baasrode heeft haar ontstaan te danken aan die bocht.

Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s