Saoedi Arabië – Condoleances voor een hondsbrutaal dictator

Onze Belgische koning Philip gaat morgen naar Saoedi Arabië samen met een ganse reeks andere staatshoofden en regeringsleiders om er hun medeleven te betuigen voor de eergisteren overleden Saoedische koning Abdoel bin Abdoelaziz al Saoed, de vierde koning al van Saoedi Arabië.

Hypocrieten

Het is alsof gans de wereld in Pjongjang, de Noord-Koreaanse hoofdstad, zijn medeleven zou gaan uiten bij het overlijden van Kim Jong Un, de jongste telg van de Kims, die als godkoning over deze pseudocommunistische dictatuur mag heersen.

Maar dat zal men nooit doen, naar Riaad bij de clan van de al Saoed gaan is geen probleem, ze staan er aan te schuiven onze westerse leiders. De mannen en dames die zich de beschermers van de Westerse/Europese/Amerikaanse waarden noemen. En dat zou dan zoiets als de democratie, vrijheid en mensenrechten moeten zijn. Wat een stelletje komedianten.

Koning Salman bin Abdull Aziz

Koning Salman beloofde het beleid van zijn halfbroer Abdoellah verder te zetten. De beulen zullen dus in het land nog regelmatig, de zweep en de bijl mogen bovenhalen. Ook de Syriërs, Irakezen en Libanezen mogen gerust zijn. Het Huis van Al Saoed wil haar barbaarse oorlog tegen de inwoners van die landen verder zetten.

Het toont perfect dat zij gewoon aartsleugenaars zijn, hypocrieten van een onvoorstelbare omvang. Saoedi Arabië is in wezen in handen van de meest dictatoriale clan die denkbaar is.

Ze hebben het land zelfs hun eigen naam gegeven. Het is zowat hun private eigendom. Wie geeft het hun na? En wee hem die durft te twijfelen aan hun gelijk, op wat vlak ook. Hem wacht de kruisiging, honderden zweepslagen of de onthoofding.

Zoals ISIS

Bovendien zorgt dit land voor de actieve verspreiding van een ideologie die zowel aartsconservatief is, dictatoriaal als onvoorstelbaar agressief. De brutaliteiten van de Islamitische Staat van Irak en al Sham (ISIS) komen daar vandaan, nergens anders. Onthoofdingen, kruisigingen, amputaties, folteringen en zweepslagen heeft ISIS allemaal geleerd van de familie al Saoed. Naast dan grootschalige hypocrisie.

Recent maakte een tijdschrift nog een vergelijking tussen de straffen die rechtbanken in Saoedi Arabië uitspreken en die van ISIS. Er was praktisch geen verschil. Ook de methode om de macht te grijpen is diezelfde als die welke de clan Al Saoed gebruikte toen ze in de periode 1910-1936 te zwaard grote delen van het Arabisch schiereiland veroverden op de andere stammen.

Koning Abdoellah bin Abdoel al Saoed

De overleden Saoedische koning Abdoellah voerde oorlog tegen onder meer Syrië en is vermoedelijk een der grote financiers geweest van ISIS. Vorig jaar werden er in het land op vrijdag 83 mensen publiek vermoord, door kruisiging, steniging of onthoofding. Een barbaars heerser.

Zoals nu ISIS sloegen zij bij die verovering daarbij alles kapot wat er was aan religieuze en historische gebouwen en monumenten en vermoorden zij iedereen die zich verzette tegen hun achterlijke vorm van islam. In de Arabische wereld heeft men het over woestijnislam. Zo vernielden zij in de Iraakse stad Kerbala zoveel mogelijk alle islamitische gebouwen tot de Britten, toen de koloniale heersers in Irak, hen wegjoegen.

Oorlogsstokers

Bovendien weten wij onder meer van Wikileaks dat de nu overleden Saoedische koning Abdoellah een oorlogsstoker van de eerste orde is die herhaaldelijk druk op de VS uitoefende om Iran toch maar binnen te vallen. De rechtvaardiging voor het dan ontstane bloedbad zal ook wel in zijn versie van de koran staan zeker.

Ook was Saoedi Arabië een financier van de groep die op 11 september 2001 het World Trade Center in New York aanviel en is het land een der grote leveranciers van salafistische jihadisten die sinds Afghanistan in 1979 vooral de islamitische wereld teisteren. Met miljoenen slachtoffers tot gevolg. Het is Saoedi Arabië en de clan al Saoed welke een der drijvende krachten zijn achter de vernieling van Syrië.

Gevangenisleven in Saoedi Arabië

Het land land beschikt over torenhoge fondsen maar haar gevangenissen zijn, behoudens de moderne gebouwen, qua leefomstandigheden nog erger dan middeleeuws.

Typerend voor de clan is dat de nieuwe kroonprins, de 69-jarige Moeqrin bin Abdelaziz al Saoed de zoon is van de stichter van Saoedi Arabië Abdoelaziz ibn Saoed en van zijn vierentwintigste vrouw, een slavin! Kan het erger?

Maar ja Saoedi Arabië stinkt en stikt in het oliegeld en is de grootste koper van onze Belgische wapenproductie. Dat men die wapens nadien geeft aan allerlei salafistisch tuig is voor onze regering dan duidelijk geen zorg. De ogen, oren en neus dicht is hier de boodschap. Dank U Charles Michel (MR) en Bart De Wever (N-VA).

Pers wordt iets kritisch

Er is het voorbije jaar wel een lichte wijziging merkbaar tussen de al Saoed en de VS en haar vazallen. Dat men nu plots in onze kranten regelmatig verhalen leest over Saoedische vrouwen die niet eens met de auto mogen rijden, over onthoofdingen en zelfs kruisigingen is geen toeval.

De huidige oorlog van Saoedi Arabië over de olieprijs is trouwens volgens vele kenners vooral ingegeven door de wens om de VS, en Canada, deels uit de markt te prijzen, minder om zo ook Iran en Rusland te pakken, haar aartsvijanden in het Syrische dossier.

Het Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy maakte de voorbije week zelfs een vergelijking tussen de rechtspraak van ISIS en het land van al Saoed. En Foreign Policy is ingebed in de klassieke Amerikaanse machtsstructuren zodat wat die publiceren een aanwijzing is voor de houding van Washington.

Raif Badawi

De Saoedi Raif Badawi, uitte op het internet brave kritiek op de clan al Saoed, een torenhoge boete, 10 jaar cel en duizend zweepslagen was het resultaat. Opmerkelijk was dat 8 Amerikaanse parlementairen hierover in een open brief protesteerden. Een primeur voor de VS.

Als koning Philip op bezoek kan gaan bij de nieuwe Saoedische koning Salman, voluit Salman bin Abdoelaziz bin Abdoel Rahman bin Faisal bin Turki bin Abdoellah bin Mohammed bin Saoed, dan kan hij best ook op visite gaan naar Noord-Korea. Dat voert tenminste geen oorlog tegen andere landen en zorgt al evenmin voor de verspreiding van het salafisme, het gif dat ook onze samenleving frontaal treft.

Benieuwd hoe onze media en politiek op dit bezoek gaan reageren. Wordt de mantel der liefde bovengehaald voor deze grote oorlogsmisdadigers? Bijna zeker wel. Werd de overleden koning Abdoellah in onze kranten immers geen ‘hervormer’ genoemd, een man die de vrouwenrechten op het voorplan bracht. Hoe cynisch kan men zijn?

Willy Van Damme

Naschrift

Zeer opvallend en belangrijk is wel het bezoek zaterdag van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif aan Riaad om er zijn medeleven te betuigen met de dood van koning Abdoellah.

Een man die nochtans jarenlang aandrong op het vernielen van Iran. Het is het eerste bezoek van een Iraanse minister van Buitenlandse Zaken in veel jaren aan het rijk van de clan Al Saoed. In hoeverre dit de voorbode is van verdere stappen in de richting van een toenadering tussen beiden is nu nog onduidelijk.

Wel zijn de twee landen al van voor het aan de macht komen van de ayatollahs in 1979 aartsvijanden. Dit geschil tussen beide staten heeft dan ook niets te maken met religie maar met de kwestie van regionale invloed en dus macht. Waarbij religie ook hier weer eens gebruikt wordt als een mistgordijn waarachter men de ware bedoelingen verstopt.

Advertenties

4 thoughts on “Saoedi Arabië – Condoleances voor een hondsbrutaal dictator

 1. Deze column noopt mij tot commentaar op twee punten. Met de strekking van de column ben ik het volledig eens.

  Eerste punt betreft het naschrift. Hierin is sprake van het feit dat de minister BuZa van Iran, Mohammad Javad Zarif, zijn medeleven komt betuigen met de dood van koning Abdoellah. De volgende alinea, die begint met: “Een man die…”, maakt onvoldoende duidelijk wie met deze man wordt bedoeld. De uitleg is dat deze man jarenlang aandrong op het vernielen van Iran. Maar dan kan dit toch moeilijk slaan op die min BuZa van … Iran.
  Als de zin: Een man die nochtans jarenlang aandrong op het vernielen van Iran… aan het eind van de eerste alinea was geplaatst, dus na het woord Abdoellah, dan zou dit nmbm volledig duidelijk zijn geweest. Een redactionele misser, misschien?

  Tweede punt: in (ook) dit artikel wordt geschreven over religie en religieuze, en wel dusdanig dat deze termen overeenkomen met godsdienst en godsdienstig(e). en ik moet welhaast concluderen dat de auteur beide begrippen als synoniemen beschouwt. Zo ja, dan is de auteur van deze column allerminst een uitzondering, en wie ben ik om commentaar hierop te geven. Ik kan natuurlijk alleen voor mijzelf spreken — al bestaan er andere bronnen met een eensluidende opvatting hierover — door te stellen dat godsdienst(en) en religie — nee, géén meervoud — géén synoniemen zijn. Deze materie vergt veel (schrijf)ruimte en omwille van tijd en ruimte beperk ik mij tot het volgende: Religie valt volgens mij onder datgene wat wij mensen plegen aan te duiden als ethiek dan wel moraal, hieruit volgt ipso facto dat het hanteren van de meervoudsvorm, religies, dán volstrekt misplaatst is: zeg nou zelf: ethieken c.q. moralen, dat slaat toch nergens op? Maar het is niet op dit punt dat de schoen wringt. Het probleem dan wel de discussie ligt daar, waar godsdienstige mensen van mening zijn dat (hún) religie wél synoniem is met de door haar/hem beleden godsdienst. Wie zich geroepen voelt tot commentaar hierover, die moet maar aan de bel trekken.
  Egbert Talens, Zutphen
  Antwoord:
  Betreffende je eerst opmerking wil ik toch stellen dat de zin voorgaande ‘die man…’ eindigt met de woorden ‘….Koning Abdoellah’. Het gaat dan wel verder in een andere alinea maar het zou, zeker gezien de opbouw van die zin met ‘Die man die..” duidelijk moeten zijn dat ‘die man’ slaat op de Saoedische koning en op niemand anders.
  Ook vergt het maar een beperkte kennis van de toestand in de regio om dat snel te beseffen.

  Wat betreft de tweede opmerking het volgende. Godsdienst is essentieel verbonden met het geloof in het bestaan van een God. De Dikke van Dale schrijft over godsdienst: “dienst, verering, aanbidding van God”, en ook: “de gezamenlijke leerstellingen en plechtigheden van de godsverering van een volk of een kerkgenootschap”.
  Het is volgens dit naslagwerk een synoniem voor ‘geloof’.

  Van religie zegt de Dikke van Dale dat het een ander woord is voor godsdienst.
  Geloof, godsdienst en religie kunnen dus gebruikt worden om hetzelfde begrip te omschrijven.

  Een probleem is wel of je gezien deze strakke definitie het boeddhisme bijvoorbeeld dan ook een religie kunt noemen. Dat is discutabel maar in de meeste literatuur wordt die ook omschreven als een religie of een godsdienst. Zelfs er is er hier geen sprake van een geloof in een God.

  Godsdiensten zijn trouwens ook dikwijls synoniem voor een bepaalde moraal. Wat dan wel tijdsgebonden is want de interpretaties van onder meer de talmoed, koran en bijbel zijn met het verloop der eeuwen en naar gelang van de maatschappelijke noden van bepaalde groepen erg verschillend. Kijk naar de klassieke interpretatie van de islam en die van de salafisten.

  Daarom is het ook logisch dat er met het verloop der tijden ook een Europese islam zal ontstaan. Dat is onvermijdelijk en het is soms onmerkbaar ook al bezig. Zelfs al poogt Saoedi Arabië dat met alle mogelijke middelen te verhinderen.
  Willy Van Damme

 2. Van auteur-economist Thierry Debels

  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Geld stinkt niet zegt men en daar draait het hier allemaal om. Ik denk niet dat Boudewijn, toch een strikte katholiek, een grote indruk had van de Saoedi’s.
  Debels is niet mijn favoriete bron maar dit verhaal hier is goed bekend en maar een deel van de story.

  De Saoedi’s kopen gewoon België om door hier al die wapens te kopen. En aangezien de VS beste maatjes zijn met die barbaren doet België lekker mee. Want geld stinkt niet.
  Dat paneel van Lambeau zou nu wel terug te bezien zijn.

  Verder legt men die Saoedi’s amper iets in de weg qua de verspreiding van hun salafistisch gif in België.
  Onze politici zijn op dit gebied gewoon idioten. Een ander woord is er niet voor. Voor zover ik kon zien was er alleen protest tegen dat bezoek van koning Philip van Groen en de sp.a.
  Maar ik poog hier nog morgen op terug te komen.
  Willy Van Damme

  • Willy, wat was volgens jou de reden voor die grootmoedige hulp na de ramp in de Innovation?
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   Die brand situeert zich in 1967, twee jaar na de komst van de eerste gastarbeiders – de naam die men er toen aan gaf – vanuit Turkije en de Arabische wereld. Hun steun was zeker niet uit medeleven met de slachtoffers.
   Die konden wat hun betreft ongetwijfeld verder creperen.

   Het lijkt mij logisch dat het land toen hier via geld en gevlei op een goed blaadje wou komen te staan om haar vorm van islam, het salafisme, ook hier onder die nieuwe inwoners, moslims, ingang te doen vinden.
   Ze waren weg van hun thuisland en dus meer uit de greep van de lokale potentaten van de landen van waar ze kwamen zoals Marokko. Het was dus zieltjes winnen.

   Besef wel dat het land pas na 1972 erg schatrijk is geworden. Toen ging de olieprijs sterk omhoog. De Belgische overheid is hier gewoon ingetrapt niet ziende wat de ware bedoelingen waren.

   Bij de toen oppermachtige Generale dacht men al aan de verkoop van elektrische centrales en dies meer. En dus sloten ze hun ogen.
   En als de Generale haar ogen sloot dan sloot ook de Belgische staat met alles erop en eraan, incluis de vorst, ook haar ogen.

   En het is een enorme schande dat men ook nu nog laat betijen. Dat men het in 1967 niet besefte, tot daar aan toe. Anno 2015 zou dat toch voor zelfs de meest idiote en corrupte politieker duidelijk moeten zijn. Maar de ogen blijven dicht.
   Willy Van Damme

 3. Pingback: Saoedi Arabië – Condoleances voor een hondsbrutaal dictator | Mediawerkgroep Syrië

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s