Regeringswerk–Harde verklaringen en knoeierij

Ooit was journalist Johan Van Overtveldt keihard voor de traditionele partijen wiens beleid hij in het beste geval omschreef als ondermaats. Hun begrotingen waren – het klonk bij hem bijna als een mantra – waardeloos en steevast fout.

Wat we bij deze regering met Van Overtveldt als minister van Financiën (N-VA) nu echter zien is blijkbaar nog veel erger dan wat we de voorbije jaren van hem moesten lezen. Toch als we het recente rapport van het Rekenhof mogen geloven.

Eurostat

Die noemde de begroting voor 2015, zonder het woord echt te gebruiken, knoeiwerk met voorziene projecten waarvoor geen geld was voorzien, cijfers die of grondig werden overschat of onderschat en diensten die door de harde bezuinigingen vierkant gaan draaien. Voorheen had ze al hetzelfde gedaan met de begroting van de Vlaamse regering Geert Bourgeois.

De kritiek begon al feitelijk bij Eurostat, de statistische dienst van de EU die ook de Belgische economie nauwgezet opvolgt. En die stelde al dat die begroting in wezen een grote leugen was. Zo berekende de regering de nodige besparingen en begroting op de economische basiscijfers die men op dat ogenblik had.

Dat is pure logica en men mag normaal niets anders verwachten van een regering die haar werk serieus neemt. Dat men die cijfers dan achteraf moet aanpassen is al even klassiek. Daarvoor is er de begrotingscontrole.

Charles Michel - 2

Premier Charles Michel (MR) presenteerde een begroting die niet alleen volgens de oppositie en het middenveld een schande is. Ook Eurostat en het Rekenhof maakten nu eveneens brandhout van zijn met veel poeha gepresenteerde begroting. Er is amper iets dat volgens die instellingen blijkt te kloppen.

Economie is een levendig ding en vergt adaptatievermogen, voor een regering en ook voor een gezin dat zijn uitgaven moet aanpassen aan de dagelijkse realiteit. Maar hier heeft die regering heel bewust de koers van het Belgische schip economisch van richting doen veranderen en naar enorme bezuinigingen gezonden. Dat was trouwens al lang het plan van diegenen die achter de schermen deze regering aan de macht brachten.

Op drijfzand

Als men dergelijke plannen wil realiseren dan dient het begrotingstraject voor 2015 en dat welke men voor de komende jaren vastlegt niet te baseren op de vooruitzichten die voortvloeiden uit het vorige economische beleid maar moet men zich laten leiden door de voorspellingen die dit nieuw beleid gaan geven. Dat is echt begrotingswerk.

En dat heeft men bewust niet gedaan. Men gebruikte de nog relatief rooskleurige voorspellingen voor economische groei van de vorige regering om het huidig saneringsbeleid uit te stippelen. Dat is misleiding. Men had de plannen moeten bouwen op de veel slechtere vooruitzichten die hun beleid ging opleveren. Dit regeringswerk is een fundamentele vorm van bedrog. De begroting steunt op drijfzand. 

En dus kwam Eurostat recent met nieuwe en lagere groeiverwachtingen voor de Belgische economie en die stoelde men uiteraard op het nu nieuwe uitgestippelde beleid. Met als gevolg dat men het ganse begrotingswerk nu al mag overdoen.

Marc Coucke

Marc Coucke moet op zijn formidabele winsten gemaakt bij de verkoop van zijn bedrijf Omega Pharma geen jota belasting betalen. Logisch stelt de man want de overheid werkt te slecht. En dus moet de gewone man maar opdraaien zodat de ook voor hem werkende overheid kan blijven functioneren. Coucke is dan ook een asociaal profiteur van andermans belastingen.

Dat men daarbij terug in de zak van de gewone burger zal zitten is al duidelijk. Multimiljonairs en politici zullen ook nu weer de dans ontspringen. De regering Charles Michel staat hiervoor garant.

Ravage

En deze regering lijkt bovendien niet eens de ravage te zien welke men in het overheidsapparaat aanricht. De woede over Charles Michel en Geert Bourgeois is bij de vele intercommunales, gemeenten en provincies straks even groot als die bij de vele burgers. Politici daar spuwen zo te horen bijna eenparig hun gal uit over wat men hier doet.

Typerend was de rel rond het geven van een nieuwe naam aan de provincie Antwerpen. Drie leden van de meerderheidspartijen, een van elke Vlaamse regerigspartij, stelden voor die in de toekomst Midden-Brabant te gaan noemen.

Terwijl die overheidsdienst al jaren gebukt gaat onder steeds maar nieuwe hervormingen die niet alleen de werking maar ook de toekomst in gevaar brengen komen daar drie slimmeriken, waaronder Bart Somers (Open VLD), af met het voorstel om die provincie van naam te doen veranderen. Met als vraag: Hoe sterk wil men die mensen demotiveren?

En dan hebben we het nog niet over de vele nationale administraties, federaal en Vlaams gewestelijk. Het lijkt alsof deze twee regeringen die duizenden ambtenaren alleen maar willen pesten en ontmoedigen.

Neem de politie of het leger. Zo is er het prangende probleem van de politiepensioenen waar men amper tot een gesprek raakt met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). En het leger: dat is een grote puinhoop. Er is straks amper nog geld om de salarissen van de soldaten te betalen. Veel meer rest er niet. Zelfs het kuisen van de ruiten der gebouwen is blijkbaar tegenwoordig al onbetaalbaar.

Vliegtuigen

Maar, wees gerust, de regering besloot om een vervanger voor het gevechtsvliegtuig F16 aan te schaffen. Men zegt wel niet welk vliegtuig, maar zelfs de grootste idioot weet nu al dat dit de Amerikaanse F35 zal zijn. Een ‘vliegtuig’ dat best door Panamarenko kon gebouwd zijn. Die F35 vliegt immers nog altijd niet, ook na jaren smossen met Amerikaans belastinggeld.

Hetzelfde met de opvolger voor ons vrachtvliegtuig C130 dat men al bestelde maar vermoedelijk niet eens op onze militaire luchthaven in Melsbroek zal kunnen landen. Toch als we het rapport van het Rekenhof mogen geloven. Centen voor dure in wezen onbetaalbare Amerikaanse vliegtuigen te kopen is er, geld voor de rest niet meer. Washington zal tevreden zijn. Ons leger? Dat is wat anders.

F 16 vliegtuig

Onze F16’s zorgden er mee voor dat de gangsters van het UCK in Kosovo aan de macht kwamen en salafistische jihadisten zich in Libië konden meester maken van het Libische wapenarsenaal. Dat dit tuig dan gebruikte om in Irak en Syrië toe te slaan. Waarheen men dan als reactie onze F16’s stuurde. Een in wezen crimineel beleid.

Het doet denken aan het Verenigd Koninkrijk waar de vorige premier Gordon Brown (Labour) vlug voor zijn ontslag nog twee vliegdekschepen bestelde bij een scheepswerf in zijn buurt. Vliegtuigen om er op te landen zijn er echter niet meer.

Ook gaat men de eigen nucleaire afschrikkingsmacht moderniseren, de Trident duikboten. Gebleken is echter dat dit zo duur is dat er nadien bij het ooit oppermachtige Britse leger al even veel geld zal zijn als bij ons Belgisch leger: enkele aalmoezen.

Maar ook hier hetzelfde, enkele grote bedrijven vullen de zakken van wat overblijft aan overheidsgeld voor het leger en de rest kan stikken. Daarvoor dient dus het leger, behoudens dan het vernielen van landen als Libië.

De F16

De vraag is natuurlijk ook of men al dat duur spul nodig heeft. Wat hebben onze F16’s de voorbije twintig jaar allemaal gedaan? Vooreerst meegewerkt aan een onwettige oorlog in Joegoslavië die in Kosovo de gangsters van het UCK aan de macht bracht. Met de gekende gevolgen. 

En verder vlogen ze in Libië waar we meehielpen de wettige regering omver te werpen om het land dan over te leveren aan salafistische moordbendes die, voorzien van het wapenarsenaal van het Libische leger, nadien in Mali, Syrië, Irak en Libanon alles kort en klein gingen slaan. Waarna men onze F16’s terug moest uitsturen om die bendes in Irak de halt toe te roepen. Hoor ik hier het woord waanzin?

En dan vergeten we nog het ‘succes’ in Afghanistan, een al even grote of nog grotere knoeiboel als Libië. Eerst brengt men daar vanaf 1978 duizenden salafisten, sadisten en drughandelaars samen onder het mom van (sic) vrijheidsstrijd om hen dan nadien in 2001 te verjagen. Dan waren het plots ‘terroristen’.

Drugproductie 2001-2014 - Landbouwoppervlakte FT - 14-11-2014

Een schokkende grafiek die de realiteit van Afghanistan in beeld brengt. Het is een narcostaat en zowat de enige producent van opium en heroïne. En dit met steun van de VS die voorheen nauw samenwerkten met drugproducent Ahmed Wali Karzai, broer van de vroegere president Hamid Karzai.  De knik in 2009 was een gevolg van te volle magazijnen met niet verkocht rakende drugs. Maar geen probleem: Men maakte toch nog nieuwe verslaafden. (Grafiek: Financial Times 14 november 2014, United Nations Office for Drugs and Crime, UNODC).

Waarna men dan onze F16’s stuurt om er de orde te bewaren. Het enige resultaat van dit ‘beleid’ is dat het land terug ‘s werelds grootste heroïne- en opiumproducent is geworden. De opiumproductie was door een verbod van de Taliban in 2000 plots op nul gevallen en scheert nu qua productie nooit geziene hoogtes. En dan hoor je ze in Antwerpen praten over ‘nultolerantie’. Grapjassen.

En verder is Afghanistan gewoon een ruïne die geheel kunstmatig wordt rechtgehouden door langs de ene kant het vele drugsgeld en langs de andere kant westerse miljarden en soldaten. Neem het weg en alles klapt nog diezelfde dag in elkaar. Dankzij de VS hebben wij hier nu de keuze tussen een jihadistan of een drugstaat.

En daarvoor dienen dus onze F16’s. Had België een zinnig buitenlands beleid gevoerd dan had men die F16’s nooit nodig gehad. Maar de Amerikaanse cowboys maken overal brokken en roepen dan om zich internationaal wat in te dekken de hulp in van de slaafjes van aan de andere kant van de oceaan. Wat we nodig hebben zijn geen F16’s of F35‘s, maar een logisch doordacht buitenlands beleid en niet dat van slaafje van Washington.

Staatsveiligheid

Het gevolg is dat men nu wereldwijd, en dus ook hier, zit met de plaag van het salafistisch  jihadisme. Het is een gevolg van de al jarenlang durende westerse en ook Belgische steun aan dit uitschot, de fanatici die zogenaamd uit geloofsovertuiging het ene land na het andere kapot slaan, van Mali over Tsjetsjenië tot Afghanistan. Misschien goed voor sommigen maar niet voor de maatschappij.

ISIS - Met gevangenen executie - 15-06-2014

ISIS bestaat vooral uit buitenlandse huurlingen. “Idealisten”, noemde professor Rik Coolsaet die jihadisten. Met onze politici die jaren lieten begaan. Hier brengen ze hun idealen dan in de praktijk.

Nu ze eveneens in Europa toeslaan roepen onze politici en media dus eveneens plots om op te treden, hard terug te slaan. Zo gaat dat, eerst steunen en dan plots als een wilde brutaal optreden. Verstandig is anders natuurlijk. Maar dus hoor je ook hier in deze regering dat men dit salafisme niet gaat tolereren en dit fenomeen met alle middelen zal bestrijden. Met alle middelen? Kom nou.

Ongeloofwaardig, want ook hier zorgt die blinde besparingswoede voor enorme problemen. De dienst die eerst en vooral tegen dit salafisme moet optreden is dan de Veiligheid van de Staat. Maar, stellen insiders, daar zijn er amper middelen voorhanden.

Hiervoor heeft men op die dienst volgens die insiders een tiental mensen ter beschikking. Voldoende dus om het papierwerk te doen. Want om iemand continu te schaduwen heeft men meer dan 10 man en drie wagens nodig. Wel, stellen die insiders, is er nu een goede samenwerking tussen de Europese veiligheidsdiensten. Alsof dat voldoende is.

Want, constateren diezelfde insiders, er is immers ook het probleem van de oorlog tussen de inlichtingendiensten, bijvoorbeeld die tussen de Franse binnenlandse en die op het buitenland werkende diensten. De ene stuurt die salafistische bendes naar o.m. Syrië terwijl de andere zodra die salafisten richting Frankrijk trekken deze dan moet bestrijden. Te gek voor woorden.

Stoere praatjes

Maar het is voor onze politici wel gemakkelijk om stoere praatjes te verkopen, het is de praktijk die telt, de werkelijkheid ten velde. Zo is er, nog steeds volgens die insiders, bij de Staatsveiligheid een personeelstekort van bijna 100 personen op een personeelskader van ongeveer 600. En volgend jaar worden er maar 5 aangeworven met daarnaast veel pensioneringen. Daarbij zou 3/4 van het leidinggevend personeel er nu ad interim werken.

Abdelrahman Ayachi - 1

Abdelrahman Ayachi kreeg in beroep in Brussel wegens terrorisme 4 jaar effectieve celstraf. Geen probleem voor Rudi Vranckx en de VRT die hem inhuurden om voor hen in Syrië tolk en gids te spelen bij zijn vrienden terroristen. Waarna die man tijdens de benefietactie voor Syrië nog een soort van vrije tribune kreeg om wat reclame te maken voor zijn terreuracties. En dat tijdens een actie om zogenaamd de Syriërs te steunen. Walgelijk.  Hij sneuvelde dit jaar.

Verlangen dat zo’n dienst dan optimaal kan functioneren is uiteraard het onmogelijke vragen. “De mensen worden zo geheel gedemotiveerd en dat is toch wel zeer belangrijk. Succes wordt dan onmogelijk”, oppert een der insiders.

Maar ook hier had een beetje logisch en doordacht beleid veel voorkomen. Nu kregen wij van een professor en diensthoofd van de UGent op TV te horen dat die buitenlandse jihadisten ‘idealisten’ waren en betaalde de VRT via topjournalist Rudi Vranckx een hier tot 4 jaar cel veroordeelde met al Qaeda verbonden terrorist om in Syrië voor hen te vertalen en te gidsen. Waarna deze man op de VRT een als interview verpakte vrije tribune kreeg.

Dat het salafisme dan in België bij de veel geplaagde immigrantengemeenschap wortel schiet hoeft daarom niet te verbazen. Vranckx en professor Rik Coolsaet zaten hen op de TV toch te verheerlijken. En de politiek liet gewoon begaan, incluis de huidige regeringspartijen.

En dan stelt zich de vraag: Wie heeft het meest schuld aan het probleem van dit Belgisch salafisme, Fouad Belkacem en zijn Sharia4Belgium, de politici of de media met o.m. Vranckx en een Coolsaet?

Deze regering stelde maar 1 op de vijf mensen die de overheidsdiensten verlaten te zullen vervangen. En dus zal de Staatsveiligheid, zoals al die andere overheidsdiensten, onder deze regering geleidelijk aan doodbloeden. Maar misschien kan men dan hoera kraaien als Belkacem 10 jaar cel krijgt en men de rest van het probleem onder het tapijt veegt. De regeringsvriendelijke pers zal daar desnoods wel voor zorgen.

Willy Van Damme

Advertenties

3 thoughts on “Regeringswerk–Harde verklaringen en knoeierij

 1. Willy ik ga volledig akkoord met u, Belgen zijn gewoon witte afrikanen , het wanbeleid is niet nieuw, de korruptie evenmim, ieder ministerie en iedere ambtenaar neemt maatregelen, wie commerciele contacten gehad heeft met de administratie weet dat er een deel,i in het bijzonder zij die met de buitenwereld in kontakt komem veel afvalligen zitten, de uitzonderingen bevestigen’ de regel’ en het slecht ik voorbeeld word gegeven door het hoogste niveau, de volgende laag bemerkt dat ook en zegt ” als die dat mag, wij ook ” en zo gaat het voort, toen we in de jaren ’30 duitse gevechtsvliegtuigen kochten eerder dan belgische was het resultaat op 10. MEI zichtbaar, de kwaliteit van de officieren was nagenoeg nul, laat ons zeggen 10 A 15 % goed de rest waardeloos, dat is in de jaren ’70 nog niet veranderd en ik twijfel er aan of het nu beter is’ uiteindelijk was het leger mijn specialiteit en van officiers die hun eigen mannem nucleair bombarderen of laten bombarderen moet ik het niet hebben, in het burgerleven was het al niet n veel beter, overal kom je mensen tegen die bereid zijn je een kopje kleiner te maken, niet altijd met een mes, ik leerde binnenlandse zaken kennen, financien, openbare werken, justitie, pensioenen tot en met Buitenlandse zaken,

  Alles gewoon een klucht.

  Toen ik in’73 het leger verliet als O/Off Special Forces had ik me nooit kunnen voorstellen met de meest belachelijke argumentatie’s te moeten bekvechten , stel u voor je huwd na je pensioen met een buitenlandse, uiteraard heeft ze op dat ogenblik nog geen Belgisch visum, dus ben je voor de ad-ministratie feitelijk gescheiden, dus nemen ze u de helft van het pensioen af en sturen het naar haar in Afrika waar de helft van een minimum Belgisch pensioen nog altijd lklkkklkkeen rijkemensen inkomen is, maar daar stop het niet mee ondertussn maken ze fouten in de naam en het adres van de persoon, terwijl als je een dokument voor Belgie nodig hebt alles tot op de letter of cijfer moet kloppen.

  Met 30 dacht ik ook nog dat ministers goden waren maar door ingewijden vernam ik al snel beter, van de minister tot de vakbondsvoorzitter, ze waren er allemaal niet vies van.

  Moest Belgie goed gerund worden we zouden helemaal geen schuld hebben, maar een koning die zij privee boot laat onderhouden door de Zeemacht is ook niet normaal, dan word je 70 en bemerkt dat ze je meer dan 50 jaar belogen hebben, wie herinnert zich nog halfweg de jaren 70 voor TV kwam zeggen ”in het begin van de jaren ’90
  gaat er geen benzine of diesel meer zijn’ jarenlang hebben die mannen het geld van de kleine man verspild en onderdanige idioot van een buitenlandse mogendheid gespeeld en hun eigen volk verkocht, zoalskissinger het ooit zei op de vraag van een mhoge VS ambtenaar ” Mr de staatssekretaris. Hoe komthet dat wij( amerikanen het gedaan krijgen andere staatshoofden beslissingn telaten nemen dieingaan TEGEN de belangen van hun eigen volk ? Waarop Kissinger antwoorde ” met geld, veel geld, heel veel geld ” !
  Rudiger Verbuyst
  Antwoord:
  Met het verloop der jaren is mijn indruk van die hooggeplaatste politici alleen maar slechter geworden. Hoe kun je nu eenmaal als rechtschapen man nog een gram respect opbrengen voor heren in maatpak die salafistische jihadisten in Syrië en fascistisch tuig in Oekraïne steunen? Dat kan toch niet.
  En het wordt er met dit stel onnozelaars die nu aan de macht zijn zeker niet beter op.
  Willy Van Damme

 2. Inderdaad, de krankzinnigheid regeert … Het is al duizenden jaren geweten hoe het werkt, maar het hedendaagse arrogante mensdier waant zich de bekroning van de schepping en beschouwt nadenken als overbodig voor hem … vooral in politieke middens, bij de grote mediabedrijven en onder populistische academici. Einstein geloofde dat we een verschil konden maken door niet zomaar toe te kijken, maar Einstein begreep ook niet alles. ’t Ziet er niet goed uit.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Tot mijn grote spijt moet ik je zeggen dat ik dit pessimisme ook deel.
  Willy Van Damme

 3. Beste mr Vandamme, Willy,

  Reeds enige tijd volg ik je blog en kan ik je bijdrages smaken; vooral je kritische analyse van de buitenlandse berichtgeving (ISIS, Turkije) is lezenswaardig en in lijn met andere blogs die ik volg.
  Je kritiek op de regering in vorige bijdrages is niet mijn opinie, maar het is jouw blog, jouw mening en dus in die zin ook interessant om lezen. Maar met dit stuk ga toch over er een lijn; de manier waarop je alles aan elkaar lijmt is op zich een voorbeeld van (haatdragende) propaganda en misvorming zoals je zelf vaak aanklaagt.
  Ik ga geen oplijsting geven, maar je gaat vlotjes aan de “binnenlandse” basisfeiten voorbij:
  – België heeft een overheidsschuld van om-en-bij de 105%;
  – België heeft een reëel lopend overheidstekort van > 3%;
  – België heeft een overheidsbeslag van >54%;
  – België heeft één van de grootste ambtenaren apparaten ter wereld;
  – België heeft GEEN enkele reserve van voor pensioenen, GEEN ENKELE;
  – Je miskent ook volledig de buitenlandse kijk op ons land, niet alleen in de buitenlandse pers maar ook in bij ‘gewone’ mensen die aangeven (soms cassant) dat ze effectief weg zijn (“stemmen met de voeten”) als het hier zo verder gaat … en neen, het zijn helemaal geen Carlos Britto’s.
  Resulterend in een basisvraag: Hoe gaan NOG MEER schulden hieraan verhelpen? Hoe gaat een NOG HOGER overheidsbeslag mensen aanzetten om te werken/ initiatief te nemen? Wat is het alternatief? (Winst)vermogensbelasting gaat meer dan 11miljard recurrent opleveren?

  Durf de realiteit te zien; sinds de jaren 70 wordt er vollop op de rekening van de toekomstige generaties geteerd (met uitzondering van Dehaene I & II). Letterlijk, het welzijn van toekomstige generaties is verkwanseld door Leburton, Eyskens, Martens, Verhofstadt, Leterme en jawel Di Rupo!
  Deze regering van aan het begin afkraken vind ik wat goedkoop, makkelijk en vooral intellectueel oneerlijk. Als goed geïnformeerde burger ben ik blij dat er tenminste eindelijk een begin wordt gemaakt van het erkennen van de binnenlandse realiteit: België is in versneld tempo op weg naar een falende staat en dat kan werkelijk snel gaan. Veel is er echt niet nodig … ondanks ons fantastisch aantal ambtenaren. De bittere waarheid is: er zijn nog veel meer besparingen nodig, veel minder ambtenaren … maar hopelijk wel op de juiste plaatsen (vb: “de vele nationale administraties”, suggestie start met de nutteloze provincies).
  Tenslotte, is veel van je terechte kritiek volledig op het conto te schrijven van Di Rupo I en voorgangers… maar ook hier ga je volledig aaan voorbij. Makkelijk toch: de goeden van de slechten zo te kunnen onderscheiden in een kwade bui. Maar zoals ik al zei: “het is jouw blog, jouw mening” .
  Vriendelijke groeten,
  Jean Van Besien
  Antwoord:
  Bedankt voor Uw lof en ook Uw kritiek.
  Je cijfers kloppen wel natuurlijk. Maar waarom zijn cijfers als de hoogte der belastingen of de omvang van het overheidsapparaat een gevaar voor onze welvaart? En betreffende de andere cijfers is het een kwestie van onder meer de terugbetalingscapaciteit.

  Verder is de kritiek die ik op het huidige beleid heb ook voor een deel uiteraard geldig voor regering Di Rupo of Kris Peeters met de sp.a. Ik dacht dat dit toch wel overduidelijk was. Het gebrek aan plaatsen in het kleuteronderwijs in Brussel bijvoorbeeld. Of de steun aan die salafistische jihadisten. Die zaken dateren niet van dit jaar.

  Een van mijn basiskritieken op deze regering is dat ze een aantal fouten en problemen van de vorige regering(en) alleen nog maar erger maakt. Neem het onderwijs bijvoorbeeld. Of de schandelijke wantoestanden in Justitie waar gerechtelijke experts in faling gaan omdat de overheid hen veel te laat weet te betalen.
  Maar blijkbaar bent U van oordeel dat er hierop geen kritiek mag gegeven worden. Want het is die nieuwe regering. Kom nou.

  Moeten we dan de ongehoorde hardvochtigheid aanvaarden van een regering die extra armoede creëert, miljarden wegsleept bij de gewone gezinnen en ondertussen pertinent weigert multimiljonairs belastingen te laten betalen zoals alle andere inkomenstrekkers. Is dat voor U dan misschien aanvaardbaar? Blijkbaar wel? Of ben ik verkeerd?

  U gelooft zo te zien blindelings de praatjes van allerlei economisten en de pers over belastingen en lonen die het ondernemen hier onmogelijk zouden maken. Onzin. Ik ken persoonlijk bijvoorbeeld twee middelgrote bedrijven die recent een deel van hun productie vanuit China overbrachten naar België. Te dure lonen?

  En in de jaarlijkse cijfers over internationale investeringsstromen van UNCTAD, de United Nations Conference of Trade and Development, blijkt België bijna elk jaar aan de top te staan als bestemming, en niet alleen als gemiddelde per hoofd van de bevolking maar in absolute cijfers. Waarom? Omdat men hier als ondernemer niet kan gedijen?

  En dan bij de publicatie van die cijfers zwijgen de economen eenstemmig. Oh ja, Ernst & Young en professor Leo Sleuwaegen weten dan wel eens schuchter op te merken dat dit toch voor weinig tewerkstelling zorgt. Zal wel, en dan?
  En dan heb je PricewaterhouseCoopers (PWC) die elk jaar de zogenaamde Tax Free Day weet te berekenen. Mooie Engelstalige benaming van een organisatie die er o.m. in Luxemburg voor zorgt dat die Belgische miljardairs en hun multinationals amper een jota belastingen moeten betalen zodat de modale Belg het dan maar allemaal moet ophoesten. Taks Free Days? Asociale klootzakken ja.

  Verder is mijn kritiek op het nieuwe beleid ook gericht op het feit dat men in veel gevallen zonder veel kennis van zaken zit te bezuinigen. Het rapport van het Rekenhof, de elkaar continu tegensprekende ministers en staatssecretarissen en de klaagzangen vanuit de administratie zijn hiervan de meer dan voldoende bewijzen.

  Of praat anders eens met een directeur van een intercommunale, een ontvanger van de gemeente of de hoofdgriffier van een provincie. Ze kunnen je veel leren. Of mag ik die opmerkingen dan ook niet meer maken?

  En wat betreft Uw cijfers kan ik er massa’s opnoemen die tonen wat de ware problemen zijn van dit land, namelijk de armoede, de schoolgebouwen die op instorten staan, de tienduizenden mensen die wachten op een sociale woning, de vele duizenden sociale woningen die men door geldgebrek niet kan renoveren, de massa’s mensen die te weinig geld hebben om voedsel te kopen en hun kinderen naar de lagere school te laten gaan.
  Enzovoort.

  Daarover zwijgt U. Ook denk ik dat mijn voorbeeld over de situatie bij de Veiligheid van de Staat voldoende zegt over de holle woordenkramerij die we tegenwoordig horen van een Jambon, Michel en De Wever.

  Geen enkel zinnig mens kan uiteraard stellen dat men zomaar schulden maakt. De schulden waar we nu mee zitten zijn echter in essentie niet het gevolg van een politiek falen maar komen van elders.
  Ze zijn in het begin der zeventiger jaren ontstaan door de zogenaamde energiecrisis toen o.m. Saoedi Arabië een veel hogere olieprijs afdwong wat zorgde voor een grote inflatie.

  Dat zorgde dan weer voor de crisis in de metaalsector die onze banken in gevaar bracht. Dit wegens de uitstaande schulden. Recent kwam er dan de vanuit de VS georkestreerde bankencrisis en nadien de eveneens Amerikaanse speculatiegolf tegen de euro. Ik ga zeker niet zeggen dat de politici hier geen schuld aan hebben, maar de problemen ontstonden steeds elders.

  Men kon ook niet weten dat bijna onmiddellijk na die bankencrisis speculanten als John Paulson en Goldman Sachs massaal gingen shorten tegen de euro. Had men dat geweten dan had men in Europa voorzeker ook anders gereageerd op de bankencrisis. Maar men kon het nooit vermoeden. Dat wist Paulson wel want die zat achter beide crisissen.

  De huidige drang om de schulden zo snel mogelijk af te betalen is een direct gevolg van de Amerikaanse speculatiegolf tegen de euro die in de Europese hoofdsteden een ware paniek veroorzaakte in de EU. Zeker mede door het gedrag van een bepaalde pers die als een wilde tekeer ging tegen de euro en de EU. Neem de huidige minister van Financiën als voorbeeld.

  Een beleid dat op zo’n ogenblik ontstaat is nimmer goed doordacht en dient men bij te sturen. Dat gebeurde al deels en de eerste in België om die Europese paniekvoetbal regelrecht aan te vallen was Paul Magnette van de PS.

  Hij werd toen in onze media en door onder meer Bart De Wever onder de modder bedolven als zijnde een stuk onbenul en een totaal onverantwoorde geldverspiller. We zien nu dat diezelfde De Wever op dit ogenblik een nog veel lakser beleid voorstaat.

  Ik denk trouwens dat zowat alle economen in dit land, incluis die welke steevast de bedrijven naar de mond praten, dit beleid afkraken. De essentie van een gezond macro-economisch beleid is dat men in perioden van economische crisis geen zware besparingen doet. Zeker als de rentelast piepklein is als nu.

  Dit wil niet zeggen dat men niet voorzichtig moeten zijn en de schulden onder controle houden, dit wil zeggen dat men de economie moet doen draaien. Dit is ZEER essentieel. Nu doet men het tegenovergestelde. Een goed draaiende economie zorgt meer dan besparingen voor het terugdraaien van de schuldgraad.

  Verder heb ik een heel lage indruk van de buitenlandse pers, ook die van de oh zo gerenommeerde media zoals de Financial Times. Jaren geleden – toen er ruzie was tussen de VS en België over Irak – schreef Time magazine dat de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen in 2012 voor het burgemeesterschap gingen gaan tussen Filip Dewinter en een rechterhand van Dyab Abou Jahjah. Was me dat lachen.

  In Newsweek bracht men rond diezelfde periode een paginagroot verhaal over de diamantnijverheid in ‘The Dutch city of Antwerp’. Ik heb die vod dan maar buitengesmeten. En dan schreef men vele weken na de vorming van de regering Di Rupo in de Financial Times dat er een nieuwe regering gevormd was waarbij ook ‘a brand new left of centre party’ lid was van die coalitie.

  Dat was dan de sp.a die ouder is dan de grootvader van de idioot die dat vanuit Brussel had geschreven. Als ik een karikatuur over België wil lezen dan kan ik best terecht bij de buitenlandse pers.
  De onzin verleden week van het NRC Handelsblad over België soms gelezen? En in de Wall Street Journal had je dan Paul Beliën, de man van het Vlaams Belang en meer van dat soort clubjes. Moet ik dat zootje echt serieus nemen? Ik ben echt nog niet zot hoor.

  Verder schrijf je over ‘nutteloze provincies’. Ik heb vandaag juist een erg belangrijk historisch werk zitten raadplegen over de septemberdagen 1914 in het Dendermondse. Het kwam tot stand met de financiële steun van de provincie.
  En het is verre van zeker dat het zonder hun steun ooit het daglicht had gezien. Het is daarom ook sloganesk om zomaar te schrijven ‘nutteloze provincies’.

  Het is de prietpraat van een Jean-Marie Dedecker en het Vlaams Belang die gewoon wegens een gebrek aan kennis en omdat ze er niet bij betrokken zijn die onzin dan maar verkondigden. Geef er hun een postje en ze piepen niet meer. Zo zijn dat soort heren en dames. Smeer ze en ze happen toe.

  Er is geen enkel land in de wereld waar er geen vorm van regionale machtsstructuren zijn. Kijk maar naar China, de VS, Zuid-Afrika, Congo, Frankrijk, Iran of waar dan ook en je kunt er iets als provincies vinden.

  Het is een echt essentiële tussenschakel tussen de centrale overheid en de gemeentes, het lokale. Eerlijk, dit is complete onzin. Provincies doen echt wel heel belangrijk werk zelfs al worden ze door de N-VA nu tegengewerkt. Ze tonen ook hier hun bestuurlijke onkunde.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s