Oplossing Rusthuis Sint-Vincentius Baasrode

PERSBERICHT

Persmededeling sp.a Dendermonde – Zorgstrategisch Plan

Het zorgstrategisch plan en vooral de toekomst van de woonzorgcentra beroert al lang de publieke opinie. sp.a heeft hierbij steeds het algemeen belang voor ogen gehouden: betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve zorg voor elke Dendermondenaar. Deze principes werden ook in het bestuursakkoord opgenomen.

De afgelopen maanden onderhandelde de sp.a-fractie in alle rust en stilte mee aan de actualisering van het zorgstrategisch plan. Immers door het verdwijnen van het rusthuis Gentse Poort ontstond in Dendermonde een nieuwe situatie op gebied van het aantal bedden die een actualisatie van het bestaande zorgstrategisch plan noodzakelijk maakte.

Op de OCMW-raad van 12 mei werd een eerste belangrijke toelichting gegeven over een duurzame oplossing.

De essentie van het zorgstrategisch plan blijft overeind: inzetten op thuisverzorging, investeren in een nieuw woonzorgcentrum en de uitbouw van een woonzorg-cirkel.

Op basis van de cijfers en de uitgangspunten van het bestuursakkoord, wordt geopteerd voor een nieuwbouw in Baasrode. In Sint-Gillis zal een andere partner instaan voor een doorgedreven renovatie die ook dit woonzorgcentrum zal confirmeren aan de geldende normen.

Door te kiezen voor een niet-openbare partner wordt de mogelijkheid gecreëerd om een groter aantal bedden in Dendermonde te houden. Dit betekent wel dat tijdelijk het aandeel van de openbare sector daalt. Daar staat tegenover dat het OCMW zich engageert om zodra er nieuwe capaciteitsuitbreidingen mogelijk zijn, het OCMW zich ook sterk maakt deze in te vullen. Bovendien werden voor Baasrode 120 bedden bekomen in plaats van de initieel voorgestelde 112.

120 bedden in Baasrode levert een stabiele sterke verankering van de openbare sector op: tot meer dan 40% van het aantal bedden op ons grondgebied.

Een WZC van 120 bedden zorgt ook voor de meest voordelige financiering van de overheid. Ook in het huidige ZSP wordt een site van 120 bedden voorzien. De locatie Baasrode biedt de mogelijkheid om deze verankering vast te houden in de toekomst, door er voor te zorgen dat een modulaire bouw uitbreiding aankan telkens de norm verhoogt. Verdere vergrijzing van de bevolking zal daar immers zeker voor zorgen.

Verder formuleerde en bekwam de sp.a-fractie volgende wijzigingen aan het initieel geformuleerde voorstel:

c

Bart Van Malderen: “We kozen op rendabiliteitsreden voor een rusthuis van 120 en niet 112 bedden in Baasrode.”

– garanties op gebied van prijszetting, zowel voor de bestaande als voor toekomstige bewoners.  Het betrekken van een bijkomende partner mag geen aanleiding geven tot bijkomende prijsstijgingen.

– Er kan geen sprake zijn van het afstoten van personeel.

Sp.a vraagt dat actief aan het draagvlak voor dit verder uit te werken akkoord wordt gebouwd via grondige bespreking en advisering in de stedelijke welzijnsraad.

Namens sp.a Dendermonde

Bart Van Malderen
Fractieleider gemeenteraad

NAWOORD:

Tijdens een gesprek stelde Bart Van Malderen dat de verhouding RVT/ROB in Baasrode een 60 ROB en 40 RVT zal bedragen. Wat betekent dat de structurele verliezen hier beperkt kunnen worden. Wat zeer belangrijk is voor de lange termijn om het OCMW voldoende krachtig te houden. Haar zeer belangrijke sociale taak stelt men aldus veilig.

Bart Van Malderen: “We kozen voor 120 in plaats van 112 bedden omdat dit qua personeelskader en rendabiliteit de best mogelijke optie is. Ook blijft de optie van extra bejaardenhuizen naast het nieuwe te bouwen rusthuis behouden. Daarvoor is er daar voldoende grond beschikbaar.”

Wat betreft het Rusthuis van de Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde komt er dus een privatisering. Daarvoor wordt er een openbare aanbesteding gedaan. De piste van de Broeders van Liefde werd dus verlaten en dat wil zeggen dat iedereen in de sector zich mag kandidaat stellen om dit uit te baten.

OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek: “Bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten had men ons gezegd dat alleen onderhandelen met de Broeders van Liefde ons juridische problemen kon geven. Daarom dat we wel verplicht zijn om hier iedereen uit te nodigen om een bod te doen op dit rusthuis.”

Deze oplossing is natuurlijk een goede zaak voor de huidige meerderheid die vlak voor de verkiezingen aan Baasrode en Dendermonde een resultaat kan tonen dat zeker voor Baasrode beter is dan iemand ooit kon verhopen.

Patrick Meulebroek

Patrick Meulebroek: “Wij voorzien bij de privatisering garanties voor zowel de prijszetting als het personeel in het rusthuis Hof ter Boonwijk. We gaan hier nu een gepaste kandidaat zoeken.”

Ook voorziet men de mogelijkheid om de naschoolse kinderopvang (IBO), die nu nog in een totaal onaangepaste verouderde locatie in het oude Baasrode gemeentehuis zit, naar hier te verhuizen. Wat in de originele plannen reeds was voorzien.

Met een rusthuis van 120 bedden, een nieuwe IBO en die extra bejaardenwoningen is de buit meer dan binnen. Het nieuwe modulaire rusthuis zou komen naast het bestaande. Dit zou dan later afgebroken worden. Gehoopt wordt er nog deze legislatuur mee te kunnen starten. Mogelijks reeds in 2017.

Rest nu nog de verkoop met voorwaarden van het rusthuis Hof ter Boonwijk. Dit moet volgens het akkoord minstens zijn huidige capaciteit van 97 bedden behouden en zou gerenoveerd worden.

Willy Van Damme

Extra nawoord:

Na dat persbericht van Bart Van Malderen kwam er nog een gezamenlijk perscommuniqué van de beide coalitiepartners CD&V en sp.a die het eerste bevestigde maar meer in detail ging.

Uit een verder gesprek met OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek blijkt ook dat er in het toekomstige Baasroodse rusthuis een quota zal zijn voor 73 RVT bedden en 47 ROB (60,8% versus 39,2%). Men voegt de RVT- quota van Hof ter Boonwijk en Baasrode Sint-Vincentius dus samen.

Wat betekent dat de uitbating ervan mede gezien de omvang niet verlieslatend zal zijn. Patrick Meulebroek is dan ook een zeer tevreden man. Terecht. Wat het moeilijkste dossier van deze legislatuur was krijgt een goed einde.

Wat nu moet gebeuren is het in detail herschrijven van het voorheen al goedgekeurde zorgstrategisch plan, het laten goedkeuren op de OCMW-raad en door de subsidiërende overheid in Brussel (VIPA). Ook moet men nog maar eens een verlenging vragen voor het openhouden van het rusthuis in Baasrode. Die vergunning vervalt later dit jaar.

Daarna komt het aanstellen van een architectenbureau, maken van een ontwerp, vragen van een bouw- en milieuvergunning en de aanbesteding. Stappen die ook door zowel de OCMW-raad, de provincie als de Vlaamse overheid moeten worden goedgekeurd. Er is dus nog veel werk voor de boeg. “Op 20 mei komt de zaak al voor de OCMW-raad”, aldus een gelukkige Patrick Meulebroek.

De onderhandelingen intern werden naar verluidt gedaan door Patrick Meulebroek, burgemeester Piet Buyse (CD&V) en Bart Van Malderen, fractieleider van de sp.a in de gemeenteraad.

Willy Van Damme

Een gedachte over “Oplossing Rusthuis Sint-Vincentius Baasrode

 1. Gelukkig toch gezond verstand, alleen is dit natuurlijk voor zover ik uit de persnota’s kan lezen voor 97 % de uitvoering van het oorspronkelijke ZSP van 2009…vijf jaar te laat.
  Het enige verschil is dat nu niet het Woonzorgcentrum van Baasrode maar dat van de Boonwijk wordt “opgeofferd”. Want van de verkoop van Hof Ter Boonwijk (gebouw + resterende ROB-bedden) aan de privé mét prijsafspraken en zonder RVT-bedden moet je echt niet veel verwachten. Ik schat de grondprijs en dan laat je er beter door de sociale bouwmaatschappijen bejaardenflats opzetten. Staat in het ZSP , is verkiezingsbelofte van elke partij en kost niks aan de stad of OCMW.
  Het OCMW-personeel van de Boonwijk zal naar het nieuwe Woonzorgcentrum in Baasrode moeten overstappen, als ze hun statuut willen behouden. Geen enkele private partner kan hen overnemen onder dezelfde voorwaarden, alle 17 feestdagen inbegrepen.
  Prijsafspraken voor bestaande (en nieuwe )bewoners onderhandelen met een private overnemer… niet afdwingbaar op lange termijn vrees ik. Enige oplossing zal dus zijn dat de bewoners van de Boonwijk mee naar de nieuwbouw in Baasrode zullen verhuizen.
  Gelukkig ook geen RVT-bedden afgestaan waardoor de rendabiliteit van het nieuwe Woonzorgcentrum van 120 bedden niet op de helling wordt gezet. Maar dat was ook al in het ZSP 2009 voorzien.
  Globaal gezien goed nieuws voor het OCMW dus want iedereen uit de sector weet dat niet de plaats waar de zwaar zorgbehoevende bejaarde verzorgd wordt belangrijk is, maar wel de kwaliteit van die zorg en de betaalbaarheid ervan. En waren dat nu net de principes waarop het toenmalige ZSP was gestoeld. Zelfs de modulaire bouw is niks nieuws , ook in de Kindercampusplannen van 2010 was dit al opgenomen als bouwprincipe.
  Blijft de vraag waarom dit alternatief (switch locatie Baasrode /Boonwijk ) dat ik zelf sinds 2011 als enig mogelijk alternatief voorstelde nu plots wel door iedereen als een ‘deus ex machina’ wordt voorgesteld.
  Bijna iedereen gelukkig zeker…zelfs ik. Alleen blijft mijn wrang gevoel dat het nieuwe openbare woonzorgcentrum van 120 bedden voor Dendermonde er, zonder de politieke spelletjes, nu al stond en dat ondertussen ettelijke miljoenen euro’s uit de OCMW-spaarpot zijn verdwenen. Dat wordt extra lenen. De bewoners van zowel Baasrode als Hof ter Boonwijk daardoor 5 jaar langer in een hopeloos verouderd woonzorgcentrum zullen moeten verblijven, de inspectie die Baasrode al lang afkeurde zichzelf nog eens 5 jaar langer belachelijk moet maken..
  De politiekers kunnen gelukkig zijn en roepen “wij hebben Baasrode gered”, weet je ik kan er mee leven. Gelijk hebben is soms belangrijker dan gelijk krijgen.
  Het is nu uitkijken naar de eerste affiches… “ Hof Ter Boonwijk moet blijven”. Daar wonen nogal wat gedreven actievoerders laat ik me vertellen. Je mag er niet aan denken.
  Doe ik niet.
  Johan Baert
  Antwoord:
  Sorry voor de late plaatsing. Dit ondanks de actualiteit. Ik poog er zo snel mogelijk op terug te komen want het dossier blijft actueel.
  In wezen is dit natuurlijk gewoon een remake van het oude plan dat jullie in de OCMW-raad verdedigden.

  Met twee essentiële verschillen: Baasrode krijgt haar nieuw woon- en zorgcentrum, Sint-Gillis met de Boonwijk niet. Verder komen er nu meer rusthuisbedden, niet minder. Ook belangrijk.
  Het is echter inderdaad een niet-logische keuze.

  Veel heeft te maken met het feit dat het woon- en zorgcentrum De Gentse Poort moest sluiten en er dus quota voor rusthuisbedden (ROB en RVT) vrijkwamen. Ook zijn er sinds het zorgstrategisch plan in 2007 werd opgemaakt meer quota voor rusthuisbedden aan de stad toegekend. Logisch want er zijn meer hoogbejaarden.

  Beide elementen maakten een actualisering van dit zorgstrategisch plan ook wenselijk. Het zorgde dat het theoretisch openblijven van beide rusthuizen mogelijk werd en dat het ene nu veel extra bedden krijgt. Baasrode stijgt immers van 66 naar eventjes 120 bedden.

  Goed is dat de geplande overname van die RVT-bedden door de Broeders van Liefde niet is doorgegaan. RVT-bedden zijn immers, zoals je schreef, het financieel interessante deel van een rusthuis. Feitelijk zelfs het enige.
  Die situatie had dan ook gezorgd voor een armlastig Dendermondse OCMW en een verdere zware subsidiëring door de stad noodzakelijk gemaakt wou men het OCMW voldoende armslag blijven geven. Dit is dus zeker positief te noemen.

  Wel stelt zich de vraag naar de eventuele overname van het rusthuis Hof ter Boonwijk. Dat gaat 97 bedden hebben zonder één RVT-bed en zal daardoor dus zwaar verlieslatend zijn.
  Niemand uit de profit- of non-profitsector zoals de Broeders van Liefde gaat dit in die toestand willen overnemen.

  Wel is het zo dat de wetgeving rond die RVT-quota sinds 2007 ook veranderde en verder in de toekomst zal blijven wijzigen. En daar een overname zich pas stelt na 2018 is dit een probleem voor de volgende legislatuur.

  Nu is het reeds zo dat zeker tegen dan het samenvoegen van RVT-quota buiten de stads- of gemeentegrenzen zal kunnen. Nu nog eventjes niet. Voor Dendermonde is dit binnen de regio rond Aalst met Aalst, Lebbeke, Buggenhout, Lede, Aalst, Haaltert, Erpe-Mere, Ninove, Denderleeuw, Lierde en Geraardsbergen. Men schat als startjaar voor deze wijziging 2016 of 2017.
  Maar mogelijk is dit tegen 2018 zelfs al mogelijk binnen een nog grotere regio zoals de provincie.

  Het plan valt of staat dus met de evolutie van de Vlaamse wetgeving in de komende jaren. Maar de keuze voor Baasrode en niet voor Sint-Gillis is om reden die hier reeds eerder in detail werd beschreven een niet-logische keuze. En een die alleen om puur politieke reden werd genomen. Wat te betreuren valt. Ze is wel te begrijpen maar toont dat druk op politici helpt…. bij het nemen van onlogische keuzes.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s