Baasroodse rusthuis–Oplossing in zicht

Er lijkt witte rook te komen uit de schouw van het Dendermondse OCMW betreffende de problemen van het Baasroodse woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius. Die oplossing zou nu gevonden worden bij de Broeders der Liefde die op dit ogenblik al het rusthuis Mariatroon in het stadscentrum uitbaten.

De toekomst van dit rusthuis Sint-Vincentius is zowat het zorgenkindje van niet alleen Baasrode en het lokale OCMW maar ook van de Dendermondse politiek. Probleem is dat het in 1992 verbouwde bejaardentehuis niet meer voldoet aan de huidige normen en dus dient gesloten of afgebroken te worden en vervangen door een nieuwbouw.

Verouderd

Toen men het onder OCMW-voorzitter Arthur Cool (CD&V) tegen de prijs van 12 miljoen euro verbouwde gebruikte men vlug nog de oude normen die eind dat jaar gingen vervallen. Het Baasroodse ACW wou immers geen nieuwbouw maar een verbouwing.

“We vonden die gevel toch zo mooi”, opperde Agnes Cayet van het Baasroodse ACW als reden voor die beslissing. En dus bleven er kamers met drie en zelfs vier bedden in het rusthuis.

Het werd een peperdure ramp. Ook natuurlijk qua dienstverlening voor de oudjes die in een geheel verouderde bewoning terechtkwamen. Nog voor men het afbetaalde diende men het al af te breken. En om subsidies voor een nieuwbouw te krijgen diende men zelfs vervroegd terug te betalen.

Woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius in Baasrode

Er lijkt een oplossing gevonden voor het Baasroodse rusthuis Sint-Vincentius.

Het rusthuis heeft nu trouwens maar uitstel van sluiting gekregen tot eind dit jaar. Is er geen oplossing dan sluit het mogelijks zijn deuren. Daarom dat er dringend een oplossing moet gevonden worden voor dit rusthuis.

Die oplossing was er al in 2008 toen het OCMW onder toenmalig voorzitter Theo Janssens (sp.a) het zorgstrategisch plan presenteerde. Een langetermijnvisie die het beleid voor de komende jaren van het OCMW moest uitstippelen. Dit plan was essentieel om van de overheid toelagen te krijgen voor de vele plannen van het OCMW.

Teveel bedden

Een van de centrale punten hierbij was de toekomst van twee van de drie OCMW-rusthuizen, Sint-Vincentius in Baasrode en Hof ter Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde. Beiden zijn verouderd en vergen een nieuwbouw.

Volgens het plan kwam er een nieuw rusthuis in de Boonwijk en werd dat van Baasrode afgebroken en vervangen door een soort zorgcirkel. Bejaardenwoningen met een dienst voor bejaardenhulp met verpleging. Extra zorgbehoevende ouderen zouden dan naar een woon- en zorgcentrum moeten gaan.

De reden waarom men een nieuw bejaardenhuis in de Boonwijk en niet in Baasrode bouwde had te maken met de ligging. Dat van Baasrode ligt aan het dorpscentrum met zijn breed gamma aan dienstverlening waaronder het OCMW-dienstencentrum ‘t Pleintje.

Nog ietwat fitte bejaarden kunnen hier dan hun weg vinden. Het woon- en zorgcentrum in de Boonwijk ligt ver van zowat alle winkels. Daar bouw je geen bejaardenflats maar een rusthuis.

Ook zat men in 2007, toen men het plan opmaakte, met een serieus probleem zowel qua reglementering als financiële haalbaarheid. Zo had Dendermonde in haar toen zes rusthuizen 686 bedden maar slechts een vergunning voor 611 bedden. Een overtal dus van eventjes 75 bedden (+12%).

RVT en ROB

Het was een erfenis van de nu overleden Dendermondse politicus Jan Lenssens (CD&V) toen die als Vlaams minister zorg onder zijn bevoegdheid had. Elders zoals in Aalst had men toen dan weer een tekort aan rusthuisbedden.

OCMW, Dendermonde

De vraag is hoe verzwakt het OCMW uit deze operatie zal komen? Zeker na de financiële aderlating van eventjes bijna 4 miljoen euro die eraan voorafging.

Wilde men een goedkeuring krijgen voor dit zorgstrategisch plan dan diende men het aantal rusthuisbedden bij de nieuwbouw daarom verder af te bouwen. Zo had men onder Theo Janssens bij de bouw van het nieuwe rusthuis Aymonshof het aantal bedden daar reeds weten te verminderen.

Dit heeft nu 150 bedden waarvan 94 (62%) een zwaar zorgprofiel (RVT) hebben. En dat is cruciaal. RVT-bedden krijgen meer subsidies dan andere bedden (ROB). Wat logisch is daar RVT’s nu eenmaal extra zorg en dus omkadering behoeven.

Het is belangrijk voor een rusthuis om een zo groot mogelijk aantal RVT’s te hebben om de verliezen te beperken. Aymonshof draait nu break-even, geen winst of verlies dus. Baasrode en de Boonwijk maken daarentegen echter grote verliezen.

Rendabele uitbating

Wat ook logisch is. Zo heeft Sint-Vincentius in Baasrode 66 bedden met slechts 28 RVT’s (42%) en de Boonwijk 97 bedden waarvan 45 zwaar zorgbehoevend (46%). Wil men de OCMW’s en de overheidsfinanciën zo gezond mogelijk houden dan diende men hier dus maatregelen te nemen.

OCMW-raad, installatie 2013

De nieuwe OCMW-raad bij haar installatie moet normaal eind deze maand beslissen over het geactualiseerde zorgstrategisch plan. Uiterst links staat Erik Huyghe die toenmalige secretaris a.i. van het OCMW. Die is sindsdien op pensioen en vervangen als effectief secretaris door Katrien Aerts.

Bovendien is er ook de kwestie van de gewone uitbating en de personeelsomkadering. Kleine rusthuizen hebben in verhouding grotere personeelsuitgaven en die vormen de grootste kost bij het beheren van die instellingen. Een goed beheer vergt dus een voldoende groot bejaardenhuis. Algemeen stelt men 90 bedden tegenwoordig als de minimumnorm.

Het probleem van het aantal per gemeente of stad toegestane rusthuisbedden (de programmatie), de verhouding met het aantal RVT’s – dat eveneens aan strenge quota is onderworpen – en de rendabiliteit bij de uitbating zijn de parameters waarrond men dus een beleid rond bejaardenhuizen moet uitbouwen.

Het in 2008 zowel lokaal als nationaal goedgekeurde zorgstrategisch plan van het OCMW hield dan ook met die situatie rekening. Iets anders had trouwens in Brussel gewoon een ferm njet gekregen.

ACW Baasrode

Het probleem was echter dat het ACW in Baasrode na het bekendraken van de voorstellen tot sluiting begon met een actie tegen die plannen. En nadat CD&V en N-VA het plan hadden goedgekeurd begon men bij die partijen, onder meer na een regelrechte publieke aanval vanuit Baasrode op CD&V burgemeester Piet Buyse, overstag te gaan.

Protestactie Baasroods ACW

Het Baasroodse ACW viel scherp uit tegen haar eigen sterke man burgemeester Piet Buyse. En die gaf toe aan de druk.

Het Vlaams Belang scoorde in Baasrode goed en zat anno 2008 nog aan haar top. En die partij ruikte natuurlijk een gouden kans om de meerderheid in moeilijkheden te brengen. Stemmen ronselen heet dat. En dus gingen CD&V en N-VA, toen nog braafjes samen, overstag. Tot woede van de sp.a.

Het plan raakte met een wisselmeerderheid in het OCMW nog wel goedgekeurd maar zorgde voor veel heibel en politieke breuklijnen. De OCMW-raad werd nadien een chaotische boel die alleen dankzij het talent van Theo Janssens verder goed bleef werken.

Toen hij in 1994 het roer van het OCMW van Arthur Cool overnam was het virtueel failliet. Eind 2012 bij het vertrek van Theo Janssens was er 21 miljoen euro in kas. Voldoende voor de renovatie van het dienstencentrum De Zonnebloem, de verbouwingen aan het dienstencentrum Zilverpand, de nieuwe kindercrèche en een nieuw rusthuis. Men hoefde hiervoor geen cent te lenen.

Politiek kiesthema

Maar wel liet minister Jo Vandeurzen (CD&V) nadat zijn diensten het plan hadden goedgekeurd het dossier maandenlang op zijn dienst stof laten vergaren. Pure sabotage dus, mede waardoor het plan voor de rusthuizen tijdens de vorige legislatuur niet meer afgewerkt raakte.

Het werd dan ook zowat de hete topic tijdens de gemeenteraadsverkiezingen met vanuit de partijen, behoudens sp.a, veel mooi beloften. Niet dat iemand het leek te begrijpen of te willen begrijpen. Het verkiezingsdebat op de lokale Radio Tros waar de zaak werd opgeworpen bewees dat. Iedereen draaide gewoon nietszeggend rond de pot.

OCMW-raad legislatuur 2007-2012

De vorige OCMW-raad keurde het eerste zorgstrategisch plan met een wisselmeerderheid toch goed. Het werd nadien er vrij chaotisch maar men bleef desondanks goed besturen.

Maar begin 2011 gebeurde er in Dendermonde in de sector der bejaardenhuizen iets geheel onverwachts. De Vlaamse regering sloot er wegens financieel wanbeheer het private rusthuis Gentse Poort van Ria Aelvoet (zie de eerder hierover hier geplaatste verhalen).

Zij had dit in 2002 samen met haar broer overgenomen en als gevolg van een serie malversaties elders en eraan gekoppelde financiële problemen bij de Gentse Poort werd het ambtshalve door de gewestoverheid gesloten. Het rusthuis met zijn 30 bedden waarvan 20 RVT’s verdween van de Dendermondse markt.

Niet gebruikte quota RVT

Deze quota voor RVT’s werden overgenomen door de Broeders van Liefde, officieel de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, die sinds eind vorige eeuw het rusthuis van de vroegere zusters Maricollen uitbaten.

In totaal beschikken de Broeders van Liefde voor Dendermonde over een nog niet gebruikt quota van 26 RVT’s. Het Dendermondse OCMW had zich bij de minister ook wel kandidaat voor die RVT-bedden gesteld maar opvallend genoeg niets gekregen. Alles ging naar de Broeders van Liefde. “De katholieke zuil deed hier aan zelfbediening”, klinkt het bij critici.

Bovendien is er in de periode sinds 2007 ook een grote wijziging gekomen in de verhouding tussen het aantal gebruikte en de geprogrammeerde quota – dat wat is toegestaan – rusthuisbedden in Dendermonde. Dit aantal geprogrammeerde quota aan rusthuisbedden wordt immers elk jaar naar boven aangepast.

En dan zien wij mede door het verdwijnen van de Gentse Poort iets wat in 2007 een overschot van 75 bedden was in april 2014 omslaan in … een tekort van 14 bedden, de 26 RVT’s van de Broeders van Liefde inbegrepen.

Privaat rusthuis Gentse Poort

De sluiting van het rusthuis De Gentse Poort bracht onverwacht toch de oplossing van het Baasroodse probleem.

Uitverkoop OCMW?

En dan wordt het plaatje qua rusthuizen in Dendermonde natuurlijk een gans pak anders. Probleem is natuurlijk dat Sint-Vincentius een openbaar rusthuis is en de Broeders der Liefde een private vzw is. Maar uit de voor CD&V natuurlijk erg vertrouwde stal. Niet dat er daarom bij CD&V altijd een grote liefde is voor de Broeders van Liefde. Maar ze kennen elkaar.

En dus werd er de voorbije maanden druk gepraat. Huize Mariatroon van de Broeders van Liefde heeft nu een erkende capaciteit van 98 bedden waarvan 53 RVT (63%). Het is dus rendabel zeker daar private rusthuizen met goedkopere arbeidsvoorwaarden werken. Toch in vergelijking met die van een OCMW.

Als we de 26 erkende maar nu ongebruikte RVT’s van de Broeders van Liefde optellen met de bestaande 28 van Sint-Vincentius dan komen we aan 54 RVT’s en dan wordt het commercieel voor de Broeders van Liefde al interessanter.

Met een rusthuis van 90 bedden – Het minimum voor een rusthuis om echt rendabel te zijn – is dan het aantal RVT procentueel 60%. En dat is voldoende om financieel haalbaar te zijn.

De vraag is natuurlijk wat het OCMW hiervoor in de ruil krijgt. Het staat hier zomaar een quota van 28 RVT’s af en dat is juist de rijkdom van een OCMW. Het geeft hier dan ook veel weg.

En dat komt boven de 4 miljoen euro die het deze legislatuur moet afstaan aan de stad. Het OCMW lijkt wel een gepluimde kip. Wat een rijk en machtig OCMW was dreigt eind 2018 een armlastig kneusje te worden.

Theo Janssens

Theo Janssens erfde in 1994 een praktisch failliet OCMW en zorgde ervoor dat toen hij aftrad er 21 miljoen euro in kas was. Hij moet er van het huidig bestuur nog het eerste bedankingswoord voor krijgen. Fraai is anders.

Wel kan het nieuwe rusthuis van de Boonwijk dankzij de nieuwe programmatie van rusthuisbedden dan ook gemakkelijk 90 bedden krijgen want er zijn voldoende quota voorhanden in Dendermonde.

Overname Baasrode

Dit rusthuis bouwt in dit geval dan wel deels af van 97 naar 90 bedden maar wordt met 45 RVT’s rendabeler dan nu. Het aantal RVT’s blijft wel maar stijgt dan procentueel immers van 46% naar 50%.

Uiteraard kan het OCMW een deel van de Baasroodse quota aan RVT voor haar houden. En dan wordt het voor het OCMW al interessanter. Maar die eventuele verdeling van RVT’s tussen de Broeders van Liefde en het OCMW is nog onduidelijk.

Wel is het aantal rusthuisbedden in het geval van de bouw van twee rusthuizen met 2 x 90 bedden (Baasrode en Boonwijk) wel nog 3 boven tal maar dat lijkt geen enkel probleem te zullen zijn.

Tegen dat men met de bouw kan beginnen is het toch al 2018 en dan zal het aantal toegestane rusthuisbedden opnieuw gestegen zijn. Het aantal geprogrammeerde – en dus toe te staan – bedden stijgt immers elk jaar. Wat wel amper of niet het geval is voor RVT’s.

De mogelijke oplossing voor Baasrode ligt dus in de overname van Sint-Vincentius door de Broeders van Liefde. Maar dat is natuurlijk een delicate operatie. En dit niet alleen omwille van de financiële consequenties maar ook om politieke reden.

Patrick Meulebroek

De huidige OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek zal zijn belofte betreffende Baasrode dan toch kunnen houden. Vraag is hoe sterk of zwak zijn OCMW hierna zal zijn.

Nu beheert de openbare sector in Dendermonde 313 rusthuisbedden en de private vzw’s Broeder van Liefde en Zorg-SAAM Zusters Kindsheid Jesu met Sint-Antonius in Grembergen 258 bedden (Sint-Antonius heeft er 160 met 101 RVT). En dan is er nog het private bejaardenhuis Kasteelhof met 81 bedden waarvan 53 RVT’s.

In de nieuwe setup zou de openbare sector er zeker 66 verliezen en dus sterk verzwakken. Bart Van Malderen, fractieleider voor sp.a in de gemeenteraad heeft hierover al zijn bezorgdheid geuit. Naast dan ook de kwestie van de financiële leefbaarheid van het OCMW.

Wil om te slagen

Maar de wil bij beide partners om te slagen lijkt er te zijn. OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek (CD&V): “Wij praten inderdaad met de Broeders van Liefde. De zaak is nog niet rond maar we gaan hierbij zeker rekening houden met de gevoeligheden van onze coalitiepartner. Op 29 april willen we ons nieuw zorgstrategisch plan aan de OCMW-raad voorleggen. Maar twee rusthuizen bouwen kunnen we financieel niet aan.”

Ook bij sp.a is er de wil om te slagen: “Wij gaan dit keer zeker moeten landen”, stelt men daar in de fractie. Maar als het zorgstrategisch plan deze maand nog voor de raad ter goedkeuring komt dan wil dat zeggen dat de onderhandelingen grotendeels rond zijn.

Bart Van Malderen

Bart Van Malderen stelde zich vragen bij de toekomst van het OCMW als krachtig instrument om een goed sociaal stedelijk beleid te kunnen voeren.

Wel blijven er natuurlijk nog een aantal bijkomende vragen. Zo is er de vraag of er dan ook nieuwe bejaardenwoningen komen in Baasrode. En wat met de verdere uitbouw van de zogenaamde Baasroodse zorgcirkel? Ook is er nog onduidelijkheid wat betreft het woon- en zorgcentrum Hof ter Boonwijk. Hoe groot wordt dat en welke timing hang eraan vast?

Het is hoe dan ook goed nieuws, zowel voor Baasrode als de ouderenzorg in Dendermonde. Of hoe de dood van de Gentse Poort en de fratsen van Ria Aelvoet toch nog iets positiefs brengen. Voor het OCMW dreigt als men niet voorzichtig is echter wel een – nieuwe – stevige aderlating.

Willy Van Damme

Advertenties

2 thoughts on “Baasroodse rusthuis–Oplossing in zicht

 1. Uiteindelijk blijkt toch dat Theo zocht naar een rationele en goede oplossing. Spijtig dat de man niet gevolgd wordt en dat de reserve die hij opbouwde door het huidig college wordt geplunderd.
  De Wolf Ferdy
  Antwoord
  Men vergeet soms nogal eens gemakkelijk dat wat men toen presenteerde als het plan ‘van den Theo’ in wezen het werk geweest is van zijn ambtenaren dat hij ook verdedigde.
  Het was een politiek lastige keuze maar zo is Theo, hij deinsde er niet voor terug dat tot het einde te steunen.

  Verder is het natuurlijk erg begrijpelijk dat de stad in de goed gevulde kassa van het OCMW ging zitten. Maar burgemeester Piet Buyse stelde bij de verdediging van het financiële beleid van de stad dat men niet koos voor het verhogen van de belastingen ondanks het feit dat dit simpel ware geweest.

  Het overhevelen van bijna 4 miljoen euro van het OCMW naar de stadskas was in wezen even simpel. De vraag blijft dan: Wat met het sociaal beleid? Want men zal nu 4 miljoen moeten lenen en daar komen dus ook interesten bij.

  Maar het wachten is nu op de details van het akkoord met de Broeders van Liefde. Dan weten wel al meer.
  Willy Van Damme

 2. Beste Willy,
  Dit is geen oplossing maar een handel…met voorkennis. Nu heb ik gelukkig wel enig vertrouwen in -De Broeders van Liefde- als het gaat over het bewaken van de kwaliteit en betaalbaarheid in de residentiële zorg.

  Er bewegen zich momenteel minder scrupuleuze spelers op deze markt. Ook in het vroeger goedgekeurde ZorgStrategisch Plan (ZSP) wilden we het aantal ‘openbare’ ROB-bedden verminderen en deze eventueel ter beschikking stellen aan derden.

  Maar… en deze maar is primordiaal, het zomaar wegschenken van de eigen 28 RVT- erkenningen is absoluut een zeer slecht idee en staat haaks op dit oorspronkelijke plan.
  Het zijn net deze RVT-erkenningen die van de Boonwijk opnieuw een rendabel woonzorgcentrum moesten maken. Iets wat nu ook bij het Aymonshof al jaren het geval is.

  In het historisch verwerven van deze Baasroodse RVT-erkenningen hebben ALLE Dendermondenaars de voorbije 25 jaar heel wat miljoenen belastinggeld geïnvesteerd.
  Deze erkenningen zijn voor de huidige en toekomstige bewoners van de Boonwijk en bij uitbreiding elk Dendermonds openbaar woonzorgcentrum de enige garantie op betaalbare dagprijzen en voldoende kwalitatief personeel voor hun zorg de volgende generatie.

  Zonder deze RVT-erkenningen daalt de RIZIV-forfait per bed per dag aanzienlijk in het Financieel en Technisch Plan (FTP). Gevolg: ofwel nog meer exploitatieverliezen, ofwel een fors hogere dagprijs voor de bewoners, ofwel minder personeel en verlies aan kwaliteit van hun zorg. Je mag kiezen.

  Het lijkt me absoluut onaanvaardbaar dat: ofwel de huidige en toekomstige bewoners, ofwel alle Dendermondenaren moeten opdraaien voor het wegschenken van deze RVT-erkenningen.
  Want natuurlijk hebben zij (de Broeders van Liefde) deze RVT-erkenningen ook nodig om rendabel te kunnen zijn of worden.

  Maar als zij toch gedwongen worden om hun dagprijzen te verhogen en de bewoner deze rekening niet (meer) kan betalen presenteert men deze factuur…. opnieuw aan het OCMW

  Zo betalen we dan 2 keer voor iets wat we eerst gratis hebben weggeschonken. Ik schat de waarde van de subsidies voor 28 RVT-erkenningen over 25 jaar op gemakkelijk 3 à 4 miljoen euro extra.

  Op de locatie van het huidige St Vincentius gingen vele tientallen bejaardenwoningen komen. Die hadden er trouwens al gestaan als het plan onverkort was uitgevoerd. Wordt de grond ook… op een witte donderdag voor een paar zilverlingen verpatst?

  Ik ga ervan uit dat geen enkele verstandige Dendermondenaar deze ‘handel’ kan goedkeuren. Voor een tweede OLVT/St Blasius scenario kan toch niemand gewonnen zijn.
  We gaan toch niet nog een keer 50 of meer ocmw-personeelsleden privaat detacheren? Of vergis ik me? Misschien moeten we dan Theo Janssens wel terug uit zijn politiek pensioen halen voor een arrestje.

  Nadat de stad in 2013 al 2,5 miljoen uit de spaarpot van zijn eigen kind haalde en vervolgens de dotatie voor datzelfde OCMW voor 5 jaar bevroor zou dit opnieuw een financiële hold-up zijn. Eens zal men de rekening hiervoor toch moeten betalen. En lang zal dat niet duren.

  Als bewijs : in 2019, pas na de volgende verkiezing dus, verhoogt plots de stadsdotatie aan het OCMW met meer dan 1 miljoen euro en dat dan voor de komende 25 jaar.
  Het lijk is nu reeds in de kast gezet en dit kan iedere burger zwart op wit online lezen in de door stad en OCMW goedgekeurde meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW.

  Dat nadat de voorbije 3 legislaturen in het OCMW net miljoenen euro’s schulden zijn weggewerkt en een stevige spaarpot was opgebouwd ! Was !
  Groetjes
  Johan Baert
  Antwoord:
  Hoe het akkoord met de Broeders van Liefde er zal uitzien weet ik niet en dus wacht ik af. Laat ons hopen dat men de belangen van het OCMW, en dus de gemeenschap, voldoende verdedigde.
  Het kan eventueel financieel zelfs wat soelaas bieden. Wie weet?

  Verder wil het niet zeggen dat wat men voor 2019 beloofde ook zal realiseren. In een week kan er veel veranderen, laat staan een legislatuur.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s