Gevangenis – Kennisgeving Milieueffectenrapport moet herdaan worden

De pas achter de rug zijnde kennisgeving voor het milieueffectenrapport voor de nieuwe Dendermondse gevangenis dient overgedaan te worden. Reden is dat men hierbij vergat te melden dat het dossier ook op de website van de provincie kon ingezien worden. Een pietluttig ogend detail maar een nerveuze overheid wil elk mogelijk argument van de tegenstanders van die gevangenis vermijden om ook ditmaal gelijk te halen.

Dendermondse gevangenis - 1

De nieuwe nog te bouwen gevangenis zoals ze er moet uitzien. Ze had er al moeten staan.

Het werk aan het nu al derde provinciale ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de bouw van de nieuwe gevangenis is nu volop bezig en begin dit jaar liep de kennisgeving voor het milieueffectenrapport (MER). Om die bouw van de gevangenis mogelijk te maken dient er eerst een bestemmingswijziging van de grond te gebeuren.

Men wil na herhaaldelijk onderzoek die gevangenis bouwen op wat men de site van het Oud Klooster noemt, een deels woonuitbreidingsgebied, deels landbouwzone aan de rand van de stad. En dat moet dus een zone van openbaar nut worden en dit binnen de contouren van het Dendermondse kleinstedelijk gebied. Waarbij dit soort van RUP bij wet moet opgemaakt worden door de provincie, niet de stad.

En bij zo’n RUP hoort ook een MER dat tot taak heeft de mogelijke milieueffecten te onderzoeken die kunnen ontstaan bij zo’n geplande bestemmingswijze van de grond. En om dat grondig te doen heeft men daar ook een kennisgeving bij ingevoerd. Het idee hierachter is dat burgers dan hun visie op dit MER kunnen geven en zeggen wat men extra dient te onderzoeken.

De Actievoerders tijdens een van hun persconferenties

De actievoerder eisen hardleers een vijfde onderzoek naar alternatieve locaties voor de gevangenis.

Het is trouwens wegens die kennisgeving dat de Raad van State het tweede RUP vernietigde. Deze kennisgeving gebeurde toen alleen via een bekendmaking op een serie websites en dat was volgens die Raad een schending van de inspraak van de burgers in het milieubeleid van de overheid.

Bij die procedure rond die kennisgeving had de overheid de wet van 2008 gevolgd die toen ook een positief advies had gekregen van diezelfde Raad van State. En dus floot de ene kamer van de Raad van State feitelijk de andere kamer in deze toch belangrijke zaak terug. Van rechtspraak gesproken.

De opmaak en dus ook kennisgeving van zo’n MER is het werk van het gewest, meer bepaald de MER-cel binnen het departement LNE. En die was in haar dossier dus vergeten te melden dat dit ook ter inzage lag op de website van de provincie. Een detail dat niet alleen Dendermonde maar ook de provincie en hun advocaten bij de kennisgeving hadden opgemerkt.

Het is een pietluttigheid maar toch wou men geen enkel risico nemen om de tegenstanders een nieuwe reden voor de vernietiging van dit derde RUP te geven. Het toont perfect de nervositeit aan van de overheden in die zaak.

Windmolenpark, Thorntonbank, Noordzee

Veel van de energie die deze windmolens gaan produceren zal dankzij het arrest van de Raad van State het land niet eens kunnen bereiken.

Ook voorheen immers werd zowel het eerste als tweede RUP op detailkwesties door de Raad van State verbroken. En er is dringend nood aan die Dendermondse gevangenis. Waarbij elke dag uitstel de overheid, dus de gemeenschap, hier flink wat geld kost.

En dus gaat men de kennisgeving voor een tweede maal overdoen. De eerste liep van 6 januari tot 6 februari. Een juiste datum voor deze tweede kennisgeving is nog niet bekend. En deze kennisgeving moet ook dertig kalenderdagen duren. Wel gebeurde deze eerste kennisgeving ditmaal ook via de gedrukte media en niet alleen meer via het internet. 

Intussen hebben de actievoerders hun opmerkingen over dat MER al laten weten. En ditmaal niet zoals men de vorige keer (bewust?) te laat deed maar op tijd. En daarbij maakte men blijkbaar praktisch dezelfde opmerkingen als voorheen. Zo vraagt men terug een onderzoek naar de mogelijke alternatieven voor de plaatsing van de gevangenis.

Het wordt dan al het vijfde onderzoek naar een mogelijke site voor deze gevangenis. Het provinciale RUP zelf zou al bij al nog dit jaar grotendeels klaar zijn zodat men in 2015 al met de bouw moet kunnen starten. Als…. De nieuwe gevangenis in Marche-en-Famenne is ondertussen al in gebruik en ook die in Beveren is feitelijk startensklaar.

Hier in Dendermonde botst men op enkele buren die, volgens insiders, boos zijn omdat hun woonuitbreidingsgebied plots geen dure bouwgrond meer is en buren die op 100 meter afstand van hun chique villa’s geen weg naar die gevangenis willen. En daarvoor hebben zij een fortuin aan advocatenkosten over.

Piet Buyse -

Burgemeester Piet Buyse klinkt bitter over de zaak en de blokkering door de actievoerders en de Raad van State van de bouw van de gevangenis en andere dossiers rond ruimtelijke’ planning.

En dan is er natuurlijk de Raad van State die op het vlak van ruimtelijke ordening hier erg discutabele arresten maakte. Met als gevolg dat de ruimtelijke planning in Vlaanderen een puinhoop werd. Immers alle op die wet van 2008 gebaseerde RUP’s staan ter discussie en dienen in veel gevallen herdaan. Men zit bij de administraties en de politiek met de handen in het haar.

Zo wil energiedistributeur Eandis elektriciteitskabels leggen die de op zee door die windmolenparken geproduceerde energie aan land moeten brengen. Het hiervoor opgemaakte RUP ligt echter nu ook in de vuilbak. “Die windmolens gaan elektriciteit produceren voor de vissen”, aldus een bittere en cynisch klinkende Piet Buyse (CD&V), burgemeester van Dendermonde en voorzitter van Eandis.

Willy Van Damme

Advertenties

3 thoughts on “Gevangenis – Kennisgeving Milieueffectenrapport moet herdaan worden

 1. Onder impuls van een, als je dit leest, archaïsch verworden orgaan als “de Raad Van State” is Vlaanderen stilaan Kafkaland geworden. Een opdracht voor alle partijen minus groen: haal de bezem door de jungle van “inspraakmogelijkheden”, weliswaar goed bedoeld maar nu tot in den treure misbruikt voor particuliere belangen. De resultante van paars met groen in de Vlaamse regering ten tijde van De Wael en Somers. Ik kijk nog altijd reikhalzend uit naar de Olympische spelen die men toen in Vlaanderen ging organiseren. Na 25 mei is er 5 jaar tijd om daar werk van te maken. Het is hoogdringend ! PS: u stelt 100m tussen die weg en de villa van een longspecialist?? Maak daar maar snel 500m van !
  Peter Beeckman
  Antwoord:
  Magistraten spelen in een maatschappij een grote rol en zouden een keurkorps moeten vormen. Dit verhaal alsmede de vonnissen rond Hoogveld I tonen aan dat het hier slecht mee gaat. En als het hier slecht gaat dan is de ganse maatschappij in gevaar. Zij, naast de pers, zijn de ultieme bewakers van onze samenleving. Van de pers weten we dat men er niet moet op rekenen, van sommige magistraten ook niet meer. En dat betreur ik.

  Wat betreft die longspecialist kan ik niet veel zeggen, ik ken die niet. Sommigen uit die straat wonen dichterbij die weg dan anderen en die 100 meter was dus gewoon een schatting van mij.
  Typerend voor hun ziekelijke mentaliteit was dat ze het in hun bezwaarschriften hadden over een ‘autostrade’ die pal achter hun woningen ging komen. Wie kan mensen die zulke onzin verkopen nu serieus nemen. Niemand toch.
  Willy Van Damme

 2. Hoe je het ook bekijkt. Iedereen in dit land heeft het recht om zijn “eigen belangen” te verdedigen. Het spijt me ten zeerste, maar dat vergeten julie hier steeds. Als een treinlading ambtenaren, juristen en would be politici er niets van bakken; ja, klaag dan maar vlug over die kleine burger die er wel in slaagt om zijn gelijk te halen. Maak hem slecht en slacht hem af.

  Zolang je eigen achtertuin of voordeur niet bedreigd wordt is het makkelijk spreken en de boel af te doen alsof er niets aan de hand is.

  Los van de gevangenis. Praat deze stad met zijn burgers? Neen, ze praat ertegen. Hoorzittingen die eenrichtingsverkeer zijn en waar je, je zeg mag doen. Vervolgens wordt je eigenlijk uitgelachen en met nietdoende argumenten terug de deur wordt gewezen. Echter als er verkiezingen voor de deur staan dan kan het wel even… Naar de belangengroepen Unizo, DDS (nb. ook nog eens de vrienden van onze Burgemeester uit zijn jeugd) die zijn wel belangrijk… En eisen het recht om elek vierkantemeter groen die er nog is vol te proppen met beton. Verwacht je dus nog maar aan die éénlingen die het hele plan op de helling zetten. Maak die mens vervolgens maar slecht zodat hij niet meer buiten durft te komen.(Stationsomgeving). Gelukkig zijn er ook nog jeugdige initiatieven die wel naar buiten durven komen.

  Gewoon om te zeggen beste burgemeester en schepenen denk echt aan uw burgers ipv het te beweren en vervolgens het tegenovergestelde te doen!
  D. Harlie
  Antwoord:
  Ik verdedigde hier altijd het recht van welke burger ook om eventueel naar de rechtbank te stappen tegen welke overheidsbeslissing ook. Dat recht is fundamenteel en zal ik hier en elders met al mijn kracht verdedigen. Laat daarover nooit een misverstand bestaan.

  Wat betreft je opmerking dat de stad niet luistert naar opmerkingen van burgers ben ik echter niet akkoord. Integendeel, enkelingen maken lawaai en daar plooit de stad. Het Oudegemse dorpsplein is er een voorbeeld van. Er zijn mij ook vele hoorzittingen bekend waar het stadsbestuur in perfect gesprek ging met de burgers.

  Het dossier van de Gentsesteenweg bijvoorbeeld. De tijdens die vergadering aanwezige buurtbewoners vroegen o.m. bij de heraanleg der straat betalend parkeren en dat werd toegestaan. Maar het is uiteindelijk de gekozen overheid die moet beslissen, niet een buurtcomité. Dat is democratie.

  Verder deel ik zeker ook je bezorgdheid over de open ruimte. Maar ook dat is niet simpel. Ga je verbieden dat mensen een huis bouwen, huren of kopen?
  Willy Van Damme

 3. Een vraag tot het invoeren van betalend parkeren zal zeker niet in dovemansoren gevallen zijn. Want hier rinkelt de kassa. Voor mij geen probleem want ik gebruik mijn fiets! Echter inspraak met de fysieke heraanleg of bouw van iets, is nog iets anders. Dat de gekozen overheid moet beslissen OK. Echter als je daardoor een hele buurt bewust kapot maakt is het dan nog OK? Want de grote meerderheid van de burgers is blij en zwijgt omdat het hen toch niet treft op dat moment.

  De verdediging van het project ‘Den Briel’ en de nu draaiende kazakken geeft wel aan dat wat partijen en hun mandatarissen verkondigen wel eens zeer sterk kan variëren. Zijn we nog aan de macht, zijn we van de buurt op welke post zitten we, en is het tijd voor verkiezingen. In elk geval is in veel van die gevallen de ‘gewone’ burger het slachtoffer. En deze heeft dan gelukig nog het recht om juridisch te reageren. Er nu reds openlijk al een aantal partijen en mandatarissen die dit ook graag zouden verbieden… Lang leve deze vorm van democratie. De scheiding der machten werkt niet zoals zij het ‘graag’ hebben. Dus heffen we ze niet op, maar maken een wet die het de burger op zich onmogelijk maakt bepaalde rechten nog uit te oefenen. Dit in het belang van de democratie natuurlijk.

  Verder wil ik zeker niet dat mensen verboden wordt een huis te bouwen te huren of te kopen. Waar het hier telkens om gaat is niet zomaar een huis. Het gaat om grootschalige ingrepen in het landschap die de weinge nog echt open ruimte rond de kern van Dendermonde gewoon opsoeperen en verkloten. Denk maar al aan de uitbreidingen van het Hoogveld, park aan het station. Zelfs de Mechelsesteenweg waar het vol winkels staan die eigenlijk zonevreemd zijn ( de letterlijke woorden van de heer Van Malderen) want dat is een KMO zone. Nu heeft men Eegene pas goed ontdekt en binnen het zichtsveld van de DDS is eigenlijk geen enkel gebied veilig. Want ze MOETEN X ha industriegrond creeëren. En dit in een omgeving waar er op een gewone werkdag al geen doorkomen meer aan is.

  Dus ik heb het duidelijk niet over woningen. Trouwens daarover kan ook het één en ander gezegd worden m.b.t. onze dierbare woningmaatschappijen die bouwen en vervolgens de boel 20/30 jaar laten voor wat hij is. Met grote verwaarlozing ten gevolgen. Het Keur is maar een voorbeeld.

  Ondertussen zitten we reeds heel ver af van de vraag rond het RUP van de gevangenis. Enkel nog dit. Moet die wel daar staan, in wat vroeger duidelijk geen terein was voor dergelijke infrastructuur. Als ze daar niet kan komen, moet de stad dan mss niet zeggen: “Wij hebben daarvoor geen plaats voor, want we hebben in het verleden al onze beschikbare ruimte reeds volgepropt.” Bekijk Dendermonde vanuit de lucht en wees eerlijk eigenlijk is daar geen plaats meer voor. Herstellen, onderhouden en gebruiken wat er is. Er is een gevangenis en ja ze is beschermd echter met de nodige creativiteit moet dat toch op te lossen zijn. Trouwens wie zegt dat we in de toekomst nog zoveel gevangenisplaatsen nodig hebben? Enkelbanden, electronisch toezicht enhet plaatsen van mensen in de juist opvangcentra (drugs etc) ipv in de cel zou al heel wat oplossen. Nederland kan dit wel en heeft nu overcapaciteit…. Ik zou niet graag zien dat het Oud Klooster binnen dit en 10 jaar leeg zou staan. Dan is er ook geen tewerkstelling, etc meer.
  D. Harlie
  Antwoord:
  Wat betreft de zijstraten van de Gentsesteenweg hebben de paar aanwezigen op de infoavond zelf mogen kiezen wat voor wegbedekking ze wilden. Het was dus niet alleen die parkeerautomaten. Maar de meesten drongen er op aan en kregen hun zin.

  Wat betreft De Briel moet ik je wel zeggen dat dit een regionaal bedrijventerrein is en geen woonzone. Wil men dat omvormen tot een woonzone dan ben ik bijna 100% zeker dat de hogere overheid neen zal zeggen. En moest het toch lukken dan moet er elders industriegrond komen. Al een idee waar?

  Op Eegene komt geen vierkante meter industriegrond bij. Nergens meer trouwens. Alle plannen lijken definitief opgeborgen. Het probleem met de ruimte is vooral dat de behoefte blijft groeien.
  Toen ik nog op de schoolbanken zat waren er in België een 9 miljoen mensen, nu meer dan 11. Verder zijn er nu veel eenoudergezinnen wat de vraag op de woonmarkt erg doet toenemen.

  Wat betreft de gevangenis zit je met het feit dat er gewoon een grote behoefte aan is. De toestand in onze gevangenissen is nu hemeltergend en een serieuze schending van de mensenrechten. Onaanvaardbaar.
  Verder heeft men al vier maal een zoektocht gedaan en alles afgewogen en steeds bleek die plek op het Oude Klooster de best geschikte.

  Kijk ik wandel en fiets graag en die site daar is een van de vele mooie plaatsjes in de stad. Denk je werkelijk dat er een politicus is die dat graag heeft. Neen, ik ken er geen.
  Maar allen beseffen dat er geen alternatief is. Het is gemakkelijk neen te roepen maar als bestuurder moet je besturen, beslissingen nemen. En soms is dat niet leuk.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s