Dendermonde gevangenis – Ontwerp MER klaar voor inspraakronde

Het dossier voor de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis gaat in  januari nog maar eens een stapje voorwaarts zetten. Zo is het ontwerp voor het milieueffectenrapport (MER) klaar voor haar inspraakronde en dit MER vormt een vast onderdeel van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied. En dat nodig is voor de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis. Die moest er al staan, maar daar stak de Raad van State al tweemaal een stokje voor.

Gevangenisgebouw Dendermonde

De hoop van onze regering is dat de nieuwe hoogstnodige gevangenis er zal staan tegen 2017. Al 4 jaar later dan voorzien.

Vleermuizen

De inspraak bij de opmaak van dit milieueffectenrapport start op maandag 6 januari en duurt dertig dagen, dus tot 5 februari. Het MER moet de milieugevolgen onderzoeken die een constructie als deze gevangenis eventueel kan veroorzaken. Het dossier zal ter inzage liggen op het Dendermondse administratief centrum.

Daarbij dient deze inspraakronde om burgers de kans te geven eigen opmerkingen te maken over eventuele milieuproblemen die zich hier dan kunnen voordoen zoals het probleem van het welzijn van padden, de leefomstandigheden der vleermuizen, de aanwezigheid van bepaalde planten, het verkeer of de geluidshinder. Keuze van onderwerpen zat dus.

Actiecomités tegen de gevangenis met mensen van Krijgem II, Raldes en de enkelingen uit de Boonwijk

De actiecomités tegen de gevangenis met enkele villabewoners uit Krijgem II, een paar grondbezitters uit de Boonwijk en Raldes, het Regionaal Actiecomité Leefmilieu Dender en Schelde.

Dit valt ook onder het Europees verdrag van Aarhus, een Deense stad. Dit is erg strikt qua inspraak en vormt de reden waarom men pas na Nieuwjaar start met de inspraakronde. Men wou immers vermijden dat men het argument van die verlofdagen zou inroepen om dan te zeggen dat de inspraak onvoldoende is geweest.

Het toont hoe men bij de overheid hier op eieren loopt. Zo werd de ontsluitingsweg voor de gevangenis zo gemaakt dat het territorium van de vleermuizen die daar leven zo weinig mogelijk zou verstoord worden.

Feitelijk is dit MER, het betreft hier een plan-MER, een valkuil die uitermate geschikt is voor procedures als deze bij de Raad van State. Men hoeft er maar ontevreden zijn over wat men in dit MER zegt over een bepaalde kever of een plant om een groot en maatschappelijk zeer belangrijk project als dit in de vuilbak te kippen. Het kan dus eventueel ook gemakkelijk tot willekeur leiden.

Wat als men bij de opmaak van het MER het er heeft over de ‘twintig daar wonende vleermuizen van type X’ en men er nadien bij het beroep voor de Raad van State stelt en bewijst dat er ‘25 vleermuizen van type X wonen en 5 van type Z’? Je weet maar nooit.

Voorjaar 2015

Eens die opmerkingen rond het MER binnen zijn kan het hiervoor aangestelde studiebureau aan het werk gaan en haar MER opmaken. Dit is onder toezicht van de gewestadministratie LNE, Leefmilieu, Natuur en Energie en speciaal de MER-cel. Deze moet het rapport dan goedkeuren waarna men het bij het betrokken ruimtelijk uitvoeringsplan voegt.

Krijgem II

Enkele tegen de gevangenis protesterende bewoners van de villastraat Krijgem II stelden eerder in hun bezwaren tegen de ontsluitingsweg dat dit als een autostrade ging zijn.

Gehoopt is dat dit dan ongeveer tegen de zomer de voorlopige goedkeuring zal krijgen van de provincieraad. Waarna dan nog maar eens een derde openbaar onderzoek kan starten. Dit duurt eveneens 30 dagen. De zo verzamelde bezwaren gaan dan naar de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) die dan aan de provincieraad een advies geeft.

Deze neemt daarna een definitieve beslissing die dan nadien naar de Vlaamse minister voor Ruimtelijke Ordening, Philippe Muyters, voor ondertekening gaat. Waarna het als laatste finale fase in het Belgisch Staatsblad moet verschijnen en kracht van wet krijgt. En dan zijn we ergens in het voorjaar van 2015. Tot….

Fortuin

Tot dan eventueel een van de buurtbewoners nog maar eens naar de Raad van State stapt. Wat dus al tweemaal gebeurde. Een zaak die de overheid al miljoenen euro heeft gekost en de protesterende buurtbewoners al ettelijke tienduizenden euro’s.

Er zijn door hen immers al meer dan 15 beroepsprocedures gestart en daarbij maakte men gebruik van het Brusselse advocatenkantoor van Dirk Lindemans, een gerenommeerd juristenbureau. Ze zijn specialist in dit soort zaken en dan loopt de euroteller heel snel op. En dat roept bij nogal wat mensen de vraag op waarom men een fortuin veil heeft om dit op maatschappelijk vlak cruciaal project tegen te houden.

Wel tekende Servais Verherstraeten (CD&V), staatssecretaris verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen, de bouwheer, een overeenkomst om geen bijkomende schadevergoedingen te betalen met de aannemersgroep die de gevangenis gaat bouwen en beheren.

Servais Verherstraeten

Staatssecretaris Servais Verherstraeten, verantwoordelijk voor bouwheer de Regie der Gebouwen, wist een grote boete wegens laattijdigheid te voorkomen. Ook voor de bouwfirma’s is dit natuurlijk een streep door hun rekening. Ze waren immers normaal nu al de bouwwerken aan het afronden en konden bijna beginnen met het innen van de huur.

Bij de inspraakronde van het MER gaat men nu terugvallen op het vroegere decreet dienaangaande en niet meer op het besluit van april 2008. Dit besluit stelde dat men die bekendmaking van deze inspraakronde alleen nog maar moest doen via het internet en niet meer via een publicatie in een krant of het gemeentelijk berichtenblad.

Kennisgeving via internet

Toen de Vlaamse regering dit besluit in 2008 opmaakte vroeg men hierover advies aan de Raad van State en die vond dat een goed besluit. Tot 4 jaar later diezelfde Raad Van State – zij het een andere kamer – dit als onwettig bestempelde omdat het volgens hen de inspraak van de burger in het milieubeleid teveel beperkte.

Een wel heel rare redenering want bijvoorbeeld het Belgisch Staatsblad – toch de moeder van alle wetgeving – is al jaren alleen nog maar via het internet te raadplegen en daarover valt men nooit. En het Belgisch Staatsblad is voor elke Belg véél belangrijker dan een MER voor een gebouw als hier de gevangenis.

Beide vaststellingen roepen natuurlijk vragen op over de Raad van State en haar arresten. Zo keurde ze hier immers in 2008 een ministerieel besluit rond die milieueffectenrapporten en ruimtelijke uitvoeringsplannen goed om het dan 4 jaar later als onwettelijk te bestempelen.

Ontsluitingsweg gevangenis

Links op de foto bouwde men een wal langsheen de weg om te verhinderen dat de autolichten bij nacht de rust van de vleermuizen daar zou verstoren. Een richtlijn komende uit het MER.

De provincie en regeringen volgen tot op de letter en komma van de wet dit door de Raad van State goedgekeurde regeringsbesluit en ziet zich enkele jaren later hiervoor door diezelfde Raad van State teruggefloten. Het maakt daardoor natuurlijk elk overheidsoptreden wel heel moeilijk, onzeker. Men volgt de wet en dan blijkt die niet goed te zijn.

Het is alsof personen op een autoweg de snelheidsrichtlijn van 90 kilometer volgen en nadien allen door de politie met een fikse boete bestraft worden omdat die verkeersrichtlijn niet voldoet aan de dan plots eigenmachtig door de politie opgelegde eisen. En tegen de Raad van State is geen beroep mogelijk. Elk verhaal ertegen is uitgesloten, het is finaal en dodelijk.

Rechtsonzekerheid

Een toestand die natuurlijk de rechtszekerheid – en dat is toch de basis waarmee elke maatschappelijke orde valt of staat – geheel wordt ondergraven. En de voornaamste taak van de magistratuur is juist het bezorgen van rechtszekerheid, zowel voor de burgers als voor de overheid die namens de burgers ageert.

Met hun arrest van augustus 2012 sloegen de magistraten van de Raad die rechtszekerheid en feitelijk ook de reden voor hun bestaan echter in flarden uiteen. De gevolgen van dit arrest op maatschappelijk gebied, hier dan in het domein van de ruimtelijke ordening, zijn enorm.

VCE Mazenzele

Mensen van VCE Mazenzele hier vandaag op de Opwijkse kerstmarkt. Bij het vertellen van de problemen met hun zonevreemdheid en de Raad van State kon men wel niet glimlachen.

Neem bijvoorbeeld het probleem van voetbalploeg VCE Mazenzele uit het Opwijkse Mazenzele, een in provinciale spelende club met echter een zeer goede jeugdwerking met honderden kinderen die er via het voetballen hun passie, tijdverdrijf en vrienden vinden.

Hun terrein staat echter in Asse en in landbouwgebied. Een van die 1001 fouten uit de gewestplanning van eind de jaren zeventig die lokale overheden nu pogen recht te trekken. Asse heeft een RUP voor zonevreemde sportterreinen zodat VCE Mazenzele verder kan werken.

De infrastructuur van de club is echter in barslechte staat maar een bouwvergunning nu krijgen is door de ligging onmogelijk. “Het is erg slecht gesteld met onze gebouwen en onze kantine staat op instorten”, klinkt het er deprimerend.

En dus geeft dit gemeentelijk RUP goede vooruitzichten aan de club. En dit RUP is klaar maar dan kwam daar dat arrest van de Raad van State rond de gevangenis die ook dit RUP onwettig maakte want ze gebruikten als een de wet respecterende overheid voor hun MER/RUP ook het besluit van 2008. En dus zit men in Asse en bij VCE Mazenzele met de handen in het haar. Dankzij dit arrest.

Puin

En zo zijn er nog wel veel meer verhalen in dit genre voorhanden zoals de hoogspanningslijn die de door die windmolens op zee geproduceerde elektriciteit naar het net op het vasteland moet brengen. Of ook nog het grootse winkelcentrum Uplace in Machelen bij Vilvoorde.

Men poogde dat onheil dan een beetje in paniek vanuit het Vlaams parlement via een zogenaamde reparatiedecreet nog vlug vlug te herstellen, maar dit leek bij nader toezien op het betere kunst- en vliegwerk dat een serieuze wettelijke toets niet kon weerstaan. Het Grondwettelijk Hof maakte er komaf mee.

Windmolens, Thortonbank, Zeebrugge

Door de schorsing van het regeringsbesluit van april 2008 dreigt er ook een serieus probleem om de op onze Noordzee geproduceerde windenergie aan land op het elektriciteitsdnet aan te sluiten. Hier de windmolens op de Thorntonbank vlakbij Zeebrugge.

En dus zit men nu het puin veroorzaakt door dit arrest van de Raad van State te tellen in de hoop ieder individueel geval apart te redden. Ruimtelijke ordening in Vlaanderen anno 2013. Daarbij valt wel de stilte van de minister voor Ruimtelijke Ordening Philip Muyters (N-VA) op.

Wat eveneens opvalt is dat de Raad van State nog geen pleitdatum bepaalde voor het eventueel vernietigen van het tweede RUP rond de gevangenis. Het schorsingsarrest dateert al van augustus 2012 en normaal had er nu al lang een arrest in beroep gelegen. Maar dat is er nog steeds niet, en er is zelfs geen pleitdatum voorhanden. Alsof de Raad van State terugschrikt voor haar daden.

Late reactie

En dan is er de kwestie van het gebruik van het internet voor de kennisgeving van de opmaak van een MER dat de Raad als onwettig bestempelde. Dat moest, anno 2012, volgens hen gebeuren via een gedrukt medium, een blad of een krant. Dat was het argument van het actiecomité tegen het RUP dat de Raad overnam.

En om dat gebrek aan inspraak te bewijzen stelde de advocaat dat dit de reden is waarom zijn cliënten te laat waren met het maken van voorstellen voor de opmaak van dit MER. En nochtans wisten zij volgens bronnen dat deze kennisgeving van dit MER ter inzage lag. Er was in Het Laatste Nieuws trouwens een stuk over verschenen. Een letterlijke overname van de tekst van de stedelijke website.

Maar zij blijven ontkennen van iets geweten te hebben over die opmaak van dat MER. Een versie die op veel plaatsen op hoongelach wordt onthaald. Weten zij anders tot in het kleinste detail elke stap die in dit dossier wordt gezet dan zouden zij nu plots onwetend gebleven zijn. “Ongeloofwaardig”, stellen insiders.

Maar dan zouden zij bewust te laat hun opmerkingen hebben gemaakt om die laattijdigheid dan als ultiem bewijs voor hun argument van een gebrek aan inspraak te bewijzen. Het klinkt merkwaardig en volgens betrokkenen ook verdacht.

Geert Versnick

Oost-Vlaams gedeputeerde Geert Versnick (Open VLD), verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, moet het derde RUP voor de Dendermondse gevangenis doen slagen. Lokaal heeft zijn partij zich nu achter zijn voorstel geschaard. Waarbij gewezen lokaal gemeenteraadslid in ondervoorzitter Geert Vermeir verdween uit de partijorganen.

En als nadien dit merkwaardige argument ook nog als serieus door de Raad van State wordt aanvaard dan stellen velen zich nogal wat vragen. “De raad van State maakte zich hier belachelijk”, stelt de ene betrokkene. “Verdacht”, is dan weer een term die elders weerklinkt.

Drie nauw bij het dossier betrokken bronnen waaronder Geert Vermeir van het actiecomité stelden ieder apart in een gesprek dat het ook te maken had met de oprichting van de Raad voor Vergunningsbetwistingen door de Vlaamse regering. Deze nieuwe Raad nam een aantal taken van de Raad van State over, tot ongenoegen van deze raadsheren.

Of dit klopt weten we natuurlijk niet, maar moest dat waar zijn dan is dit een zware blaam voor de Belgische magistratuur, een zoveelste. Het is nu afwachten wat de Raad van State met het tweede RUP alsnog gaat doen en afwachten of die enkele buurtbewoners er nog eens een stevig pak geld gaan tegengooien om tegen dit al derde RUP naar de Raad van State te stappen.

Wat toch wel merkwaardig is is het feit dat men toen het RUP in het digitale Staatsblad verscheen men wel tijdig reageerde met een beroep bij de Raad van State. Toen had men aan een publicatie via het internet voldoende en hield men dat dus wel nauwgezet in de gaten. Maar bij de kennisgeving voor dat ontwerp van MER had men dat dan wel niet in de gaten. Men sliep opperde men toen. Of hoe geloofwaardig kan men zijn?

Willy Van Damme

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s