Een scharnierjaar voor DDS en Verko

De lokale en provinciale verkiezingen zijn achter de rug en de posten in de verschillende intercommunales, vzw’s, raden en verenigingen verdeelde men intussen overal voor normaal zes jaar. En dus is het tijd voor DDS, de Dendermondse intercommunale voor streekontwikkeling, en Verko, de intergemeentelijke die instaat voor het afvalbeleid, om een bilan op te maken van de voorbije zes jaar, samen dan met een jaarverslag voor beiden. Waarna men dan verder mag werken aan een meerjarenplan voor deze nieuwe legislatuur. 

Businessclubs

Globaal blikt men bij de twee intercommunales goedkeurend terug over de voorbije zes jaar en ook over 2012. Alles kan altijd beter maar de tevredenheid overheerst en men slaagde er bij DDS ook in om enkele belangrijke nieuwe projecten aan te vatten.

DDS & Verko - Hoofdzetel

De intercommunales DDS en Verko presenteerden hun resultaten van de voorbij zes jaar en de jaarverslagen voor 2012. Men blikte tevreden terug.

Zo werd het project voor het deels restaureren van het Dendermondse begijnhof begonnen en werkt men aan een plan om een bedrijvencentrum voor kleine starters te bouwen op de plek van de vroegere bedrijvensite van petroleumhandelaar Van de Voorde in Grembergen. Het wordt een gebouw met verdiepingen, een primeur voor DDS.

Verder is men nu zowel in Hamme als in Dendermonde met steun van DDS, de gemeente en Voka gestart met businessclubs, dit in navolging van het al jaren in Wetteren bestaande voorbeeld, Wetterse Industriëlen. “Onlangs organiseerde men in de Wetterse industriezone Fantegem een bijeenkomst met die lokale bedrijfsleiders en er waren een vijftig mensen aanwezig. Praktisch alle ondernemingen van die zone waren dus present”, oppert Kris Verwaeren.

Businessclub Dendermonde

Vorig jaar werd in Dendermonde, in navolging van Wetteren en Hamme, ook een businessclub opgericht. Daarbij organiseerde men ook bij metaalbedrijf Intersig een nieuwjaarsreceptie.

Ook in Hamme met Zwaarveld en Dendermonde met Hoogveld zijn de grote meerderheid van de ondernemingen lid van die clubs. Daarbij werkt men rond bepaalde thema’s als diefstalpreventie of geeft men informatieavonden rond praktische problemen waarmee bedrijven te kampen hebben.

Kris Verwaeren:  “Blijkbaar is er lokaal bij die mensen een grote behoefte om beter samen te werken.” Ze fungeren ook als een soort van gesprekspartner met zowel DDS, de uitbater van die zones, als de lokale besturen. In Wetteren, Hamme en Dendermonde is men dan ook dit tevreden met dit nieuwe initiatief. Het zal zeker positief bijdragen tot een beter beleid.

Kris Verwaeren, Vlietberg

Kris Verwaeren, hier aan Vlietberg, werd o.m. in dit dossier geconfronteerd met de rauwe realiteit van de vele administratieve regels en de daaraan verbonden problemen.

Rauwe realiteit

Wel wordt ook DDS wel eens met haar gezicht op de rauwe realiteit gedrukt. Zo zijn er de problemen rond de ontwikkeling van het lokale bedrijventerrein Hoogveld I in Dendermonde en de woongebieden Vlietberg in Dendermonde en Bellekouter in Wichelen waar ergens tussen de 20 tot 30 woningen zouden moeten komen. 

In Wichelen werd de grond door DDS wel afgestaan nodig voor de realisatie van een nieuwe sporthal maar de geplande bouw van de woningen daar lukt maar niet. Kenneth Taylor (Samen), burgemeester van Wichelen en nieuwbakken voorzitter van DDS: “Het probleem is dat onze gemeente in het buitengebied ligt en het dus niet simpel is om hier veel huizen te mogen bouwen.”

Vlietberg

Met Vlietberg, waar DDS een 450 woningen en kavels wil ontwikkelen, zijn de problemen van een totaal andere aard. Eerst diende men het ruimtelijk uitvoeringsplan bij te sturen doordat men hen plots ook confronteerde met de problematiek van een milieueffectenrapport.

Tijdens de opmaak van het RUP was immers de wetgeving veranderd en werd een zogenaamde MER-screening verplicht. Dit moet nagaan of een MER al of niet nodig is. Het betekende tijdsverlies en extra kosten.

En eens dat RUP na wat jaren dan klaar was en men aan de onteigeningsprocedure wou beginnen kwamen er nieuwe problemen opdagen. Om dit dossier naar de bevoegde minister te kunnen sturen – hier Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Geert Bourgeois (N-VA) – zijn  er echter een pak adviezen van allerlei overheidsinstellingen nodig zoals Infrabel. Er loopt immers een spoorweg door het gebied.

Het probleem is echter dat er geen termijn op staat waarbinnen men dat advies moet geven. DDS is hier dus gewoon afhankelijk van de goodwill van die administraties. En toen al die adviezen eindelijk binnen waren stuurde het kabinet dit dossier gewoon terug. Men diende wegens …. de ouderdom van bepaalde adviezen een nieuw dossier op te maken.

Kenneth Taylor & Leentje Grillaert

Kenneth Taylor, voor zes jaar voorzitter van DDS, met Leentje Grillaert, voor drie jaar voorzitster van Verko.

Kris Verwaeren: “We verwachten nu eerstdaags het laatste advies hierover binnen te krijgen. Dat van Infrabel. Dan kan het dossier eindelijk naar de minister voor ondertekening.” Problemen bij de onteigeningen worden hier niet verwacht.

Prefinanciering

Maar voor men dan met de realisatie kan beginnen dient men een archeologisch vooronderzoek te laten doen – ook een nieuwigheid van de voorbije jaren – en gezien de toponiem (Vlietberg) een hoogte doet veronderstellen, verwacht men ook hier geschiedkundig interessant materiaal te vinden.

Vanaf de bronstijd tot de beginnende middeleeuwen woonden mensen immers op hoogten. Typerend is de stichting rond 900 van het in een diepte gelegen Dendermonde. Voorheen situeerde de menselijke aanwezigheid in de stedelijke regio zich op het Hoogveld en de site van het Oud Klooster, het hoogst gelegen gebied in Dendermonde. Dit archeologisch graafwerk gaat hier dus vermoedelijk tot 8 maanden aanslepen.

En ondertussen lopen de kosten voor DDS in dit dossier – maar ook elders natuurlijk – verder op. Zo beliepen de prefinancieringskosten voor Vlietberg eind vorig jaar alleen al 685.403,06 euro. En men kan nu al zeker zijn dat men pas ten vroegste ergens in 2015 met de grondverkoop zal kunnen beginnen. Er komen dus nog kosten bij.

Er moet immers nog een inrichtingsplan gemaakt worden en een bouwvergunning bekomen. En dan pas kan men starten met het aanleggen van de nutsvoorzieningen en wegenis. Nog wat geduld dus.

Onteigeningen

Ook de ontwikkeling van het lokale bedrijventerrein Hoogveld I bestemd voor kmo’s zit in de rats. Daar hoopte men nu al de resterende stukken grond via onteigeningen in bezit te hebben.

Twee eigenaars liggen echter dwars. De ene om zich te wreken op het stadsbestuur, de andere vooral wegens een voor hen waardevolle sequoia. Die staat in de te realiseren bufferzone tussen Hoogveld I en de bewoning aan de Korte Dijkstraat.

Wolvestraat, Hoogveld I

De al decennia in onbruik geraakte Wolvestraat op Hoogveld I. Ontdekt men hier de resten van de oudste Dendermondse beschaving daterende uit de bronstijd?

DDS wou hierbij via de wet op de hoogdringendheid onteigenen en had een ministeriële toelating bekomen. Maar de vrederechter stak hier begin dit jaar een stokje voor. Voor haar kon er geen sprake meer zijn van hoogdringendheid want de procedure voor de realisatie van Hoogveld I…. sleepte al te lang aan.

De zaak zit nu in beroep voor de Dendermondse rechtbank van eerste aanleg. En – verassend – de debatten zijn al achter de rug. Het wachten is hier op een uitspraak. Allemaal toch wel een dikke streep door de rekening van DDS natuurlijk die de grote nood in de regio ziet aan dergelijke industriegronden voor kleinere bedrijven.

En eens die onteigening toch geregeld dient men ook hier archeologisch onderzoek te doen. Met de bijna absolute zekerheid hier eveneens belangrijke resten van zeer oude menselijke bewoning te vinden.

Op Hoogveld J, vlakbij, ontdekte men al resten uit de bronstijd, ijzertijd en de Gallo-Romeinse periode. Men vond er resten van een heiligdom, graanopslagplaatsen, een waterput en een begraafplaats maar eigenaardig genoeg geen woningen. Vermoedelijk zijn die te vinden aan de vroegere Wolvestraat die door Hoogveld I liep. Ook hier is het dus wachten.

Begijnhof

Wat betreft de plannen voor het begijnhof is er gelukkig beter nieuws. DDS heeft sinds kort de zes door haar te renoveren woningen in erfpacht en gaat nu beginnen aan de opmaak van een ontwerp.

Kris Verwaeren (l), Piet Buyse & Marc Block (r)

Vorig jaar ondertekende men met grote fierheid het akkoord tussen DDS, de stad Dendermonde en de vzw Sint-Alexiusbegijnhof, hier met als vertegenwoordiger Marc Block, over de restauratie van een zestal woningen daar. .

Ze kan daarbij nauw samenwerken met de eigenaar, de bisschoppelijke vzw Sint-Alexiusbegijnhof. Deze is al jaren in gesprek met Onroerend Erfgoed en het kabinet van de voor erfgoed verantwoordelijke minister Geert Bourgeois.

Haar plannen voor een serie woningen zijn trouwens door Onroerend Erfgoed al goedgekeurd. En dat is essentieel want het begijnhof is niet alleen een beschermd stadszicht maar ook door Unesco uitgeroepen werelderfgoed. De vzw bezit dus een pak voor DDS heel bruikbare kennis.

Het probleem is hier dat het ministerie maar blijft treuzelen met het lossen van de toegezegde subsidies. Kris Verwaeren van DDS erkent dit probleem maar heeft al een oplossing: “Kijk, wij hebben voldoende eigen middelen om dit te prefinancieren en zien dan wel wanneer die subsidies komen.” Het is voor DDS wel de bedoeling de latere verhuurprijzen beperkt te houden zodat het begijnhof geen getto voor rijkelui wordt. 

Gezonde cijfers

Met Hoogveld J, de zone voor grotere bedrijven, gaat het ondertussen goed. Na transporteur Macharis kwamen ook Veldeman en Kris De Leeneer, een andere vervoerder, er zich al vestigen. Terwijl Veldeman al begon met de bouw dient De Leeneer wel nog te starten.

Bouw Veldeman - Hoogveld J

De verkoop van gronden op de industriezone Hoogveld J, geschikt voor grotere regionale bedrijven, begint te vlotten. Met vier bedrijven die er zich al vestigden of op het punt staan dat te doen. Hier het bedrijfsgebouw van Veldeman in aanbouw.

Ook wordt volgende maand de akte verleden voor de aankoop van grond op Hoogveld J door Vanhouwe, een lokale snelgroeiende producent van ramen en deuren, en is men in ver gevorderde onderhandelingen met twee andere bedrijven waaronder een welk internationaal vrij actief is. Er blijft daarna op Hoogveld J nog een 23 hectare over.

Het is mede dankzij de verkoop van bedrijfsgronden dat DDS in 2012 ook een financieel goed jaar achter de rug had. Zo haalde men op een omzet van 3,9 miljoen euro een resultaat van 638.357,19 euro (16,36%). Het balanstotaal bedroeg 51.262.261 euro. En met amper 2.932.220 euro aan schulden (5,72%) is DDS een fundamenteel erg gezonde onderneming.

Traditioneel gaat daarbij 15% van het door de gemeentelijke vennoten ingebrachte kapitaal naar de lokale besturen. En dat is dit jaar een kwart van de winst, zijnde 159.589 euro. Een leuke bijverdienste voor de overal krap bij kas zittende gemeentebesturen. Een vetpot is het dus echter zeker niet. De tijd van de grote winsten is bij DDS dan ook (voltooid?) verleden tijd.

Politieke benoemingen

Ondertussen is er ook sprake van een personeelswissel bij de beheerraden van zowel DDS als Verko. Leentje Grillaert (CD&V), de Wetterse schepen, blijft nog voorzitter van Verko, maar slechts voor drie jaar.

Zij wordt dan opgevolgd door de Dendermondse schepen Dirk Abbeloos (CD&V). Bij DDS verdwijnt de liberaal Frans Van Gaeveren uit Hamme als voorzitter en werd hij vervangen door burgemeester Kenneth Taylor uit Wichelen.

Dirk Abbeloos

De Dendermondse schepen Dirk Abbeloos wordt voorzitter van Verko gedurende de laatste drie jaar van deze legislatuur. Hij was voorheen ondervoorzitter van DDS en schepen voor Leefmilieu.

Van Gaeveren is dan weer de nieuwe voorzitter van RESOC, het regionaal economisch en sociaal overlegorgaan tussen gemeenten, politieke partijen en sociale partners. Een post die voorheen werd waargenomen door Dendermondenaar Bart Van Malderen (sp.a).

Nieuwdonk

Ondertussen werkt men ook verder aan het energieproject om de Appelse bedrijfszetel CO2-neutraal te maken. Zo komen er op het vroegere stort nu 8600 zonnepanelen bij de al 6400 er staande panelen. Het moet in augustus operationeel zijn. Verder onderzoekt men nu de mogelijkheid om via de GFT-verwerking extra hernieuwbare energie op te wekken.

Een buitenbeentje van DDS is natuurlijk het recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare. Dit is qua bezoekersaantal uiteraard erg afhankelijk van de weersomstandigheden. Zo steeg het aantal bezoekers van 33.749 in 2011 naar 61.451 vorig jaar.

Recreatiedomein Nieuwdonk - Berlare

Recreatiepark Nieuwdonk is vrij populair, ook ver buiten het Dendermondse. Het succes is wel geheel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Maar dat kwam bijna exclusief door het prachtige weer van augustus vorig jaar. Bovendien was de lente van 2011 erg goed maar dan telt men de bezoekers niet. Het vertekent de gepubliceerde cijfers.

Wel heeft men eindelijk voor Nieuwdonk een landschapsbeheerstudie kunnen makenen laten goedkeuren zodat het afwerken van de wandelweg rondom het meer eindelijk kan gebeuren. Probleem hier is namelijk dat het gebied maar voor een deel recreatiezone is.

Recyclage

Wat betreft de werking van Verko ziet men voor 2012 een kleine daling van de hoeveelheid opgehaald afval. Dat steeg van 33.494 ton in 2001 tot 46.072 in 2011 met vorig jaar een stevige daling tot 43.337 ton.

Kris Verwaeren (l), Leentje Grillaert, Bart Deschamps, Sien Vermander (r)

Kris Verwaeren, Leentje Grillaert Bart Deschamps, verantwoordelijke voor Verko, en Sien Vermander, financieel verantwoordelijke van Verko en DDS, zagen de regio de voorbije tien jaar nog meer afval recycleren.

Wel groeide de hoeveelheid te verbranden hoeveelheid grofvuil van 4.704 ton in 2001 tot 6.111 ton in 2011 met voor 2012 ook hier een daling tot 5.665 ton. Een stijging in de periode 2001 en 2012 van 961 ton (+20,42%).

De hoeveelheid te recycleren afval klom van 28.790 ton voor 2001 naar 39.962 ton in 2011 en daalde tot 37.762 ton vorig jaar. Een klim tussen 2001 en 2012 van in totaal 8.972 ton (+22,45%).

Wat betekende dat de regio Dendermonde in die periode nog beter recycleerde dan voordien. Zo daalde in percenten de hoeveelheid in Beveren bij Indaver te verbranden afval van 14,04% in 2001 naar 13,07% vorig jaar.

Kris Verwaeren: “Wij zijn op dit vlak zeker niet de beste regio en eerder een middenmoter. Maar België scoort qua recyclage in Europa zeer goed en dus mogen ook wij tevreden en fier zijn.”

Containerparken

Wel worden de containerparken kortelings duurder. “Een gevolg van maatregelen vanuit het gewest waar men de vervuiler meer wil doen betalen”, stelt men bij Verko. Zo wordt de toegangsprijs tot het containerpark voor gewoon afval vanaf 1 oktober 2013 2 in plaats van 1 euro.

Containerpark Verko - Appels

Later dit jaar zal de vervuiler wat meer moeten betalen om zijn afval naar het containerpark te brengen. Het wordt vanaf 1 oktober 2 in plaats van 1 euro.

Verder voert men nu overal een identificatiesysteem in. Enkele containerparken waaronder Wichelen hadden nogal wat last van wat men afvaltoerisme noemt. Mensen van andere gemeentes en met duurdere containerparken die er hun afval komen deponeren.

In onder meer Wichelen, Dendermonde en Lebbeke is het systeem al ingevoerd waarbij men alleen via de identiteitskaart nog toegang krijgt. Mensen van buiten de gemeente vangen dus normaliter bot. Een nieuw systeem dat van start ging met nogal wat kinderziekten. “Maar die gaan eruit”, oppert men nog bij Verko.

Ondertussen werkt men bij DDS/Verko volop aan het meerjarenbeleidsplan voor deze legislatuur. Dit hoopt men dit najaar aan de gemeentelijke vennoten en aan de pers te kunnen presenteren.

Willy Van Damme

Advertenties

3 thoughts on “Een scharnierjaar voor DDS en Verko

 1. Waar Bleef”De Leeuw”In een hele”Dag”Konings uitzending.Of Hij nu met of zonder rode nagels was kan me weinig schelen,maar kiekens zie in dit land alle dagen lopen,en zeker Rode,en die Lelie van brussel is ook ver uitgebloemd,zotezien. daarvoor moet ik bijna tachtig jaar Worden.
  Leopold Raemdonck
  Antwoord:
  Ik heb er aan het strand een streekbier op gedronken, een Dikke Mathille. Toepasselijk, voor de rest ieder zijn plezier. Maar liever een koning Philip dan een Nicolas Sarkozy of Barack Obama.
  Willy Van Damme

 2. Dat U dat Gedacht hebt laat mij koud en onverschillig.Maar vandaag is een policoloog de mensen komen voorliegen op het nieuws van Terzake.Ik heb de ganse uitzending opgenomen voor mijn achter kleinkinderen en daar heb ik maar TWEE maal Die leeuw met of zonder rode nagels gezien en dan nog tijdens het Militaire défiléZonder TL lensvanuit een onmogelijke hoek.Zijn we toch aanhet wegzinken naar het BLAUWE kommunisme.Waar is de tijd dat elke Liberaal met een Vlaamse leeuw Prijkte in zijn Hof voor de verkiezingen in de jaren stillekes
  Leopold Raemdonck
  Grembergen
  Antwoord:
  Wat U wil zeggen met ‘blauwe communisme’ is voor mij een groot raadsel. Verder kan ik geen commentaar geven op die uitzending met die politicoloog op Terzake. Ik ben nu met vakantie en kijk dus nog minder TV dan normaal.
  Het journalistieke niveau van de VRT is onvoldoende om voor mij aantrekkelijk te zijn. En een politicoloog die liegt, tja dat is zo normaal als de zon die gisteren volop scheen.
  En een tijd ‘dat elke liberaal met een Vlaamse leeuw prijkte’ is mij onbekend. Ooit noemden Vlaams nationalisten de liberale PVV: Pest Voor Vlaanderen.
  Willy Van Damme

 3. Ik ga U nu niet verder lastigvallen maar na Je verlof Zullen we verder praten en krijg Je meer uitleg over dat blauw van mij.Ik veronderstel dat ik ongeveer 25 jaar Ouder ben Dan U,en heb steeds De BELGISCHE Smurie uitgesmeerd gezien en moeten in ploeteren,dus tot na je verlof en geniet er tenvolle van.Voor mij Is het Veel Tewarm Met mijn Hartziekte
  De Polle
  Leopold Raemdonck
  Grembergen
  Antwoord:
  Je bent blijkbaar van wat men een ‘gezegende leeftijd’ noemt en dus zal ploeteren in die Belgische smurrie nog wel meegevallen zijn.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s