Repliek actiecomités tegen gevangenis op Oud Klooster

PERSBERICHT

De actiecomités Oud Klooster en Krijgem en de milieuvereniging RALDES hebben via de pers kennis genomen van het bericht dat op 23 maart 2013 zou verspreid zijn door de Heer Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en bouwheer van de nieuwe gevangenis te Dendermonde. [Op de website van de staatssecretaris geconsulteerd 26 maart) is hierover geen persbericht te vinden].

De actiecomités en RALDES beklemtonen nogmaals dat zij niet gekant zijn tegen een nieuwe gevangenis in Dendermonde. Zij betwisten enkel de locatie, maar alle gesprekspartners weigerden hierover te praten. Vanaf 2004 hebben de actievoerders inderdaad gesprekken gevoerd met de verschillende overheden, recent ook met Staatssecretaris Verherstraeten.

De Raad van State heeft in 2009 het eerste plan voor de bouw van een gevangenis op het Oud Klooster vernietigd omdat het onwettig tot stand was gekomen. In een tweede procedure tegen een tweede plan op dezelfde locatie bracht de auditeur van de Raad van
State op 20 juni 2011 een voor de overheid ongunstig verslag uit.

Tot verbazing van de actievoerders ondertekende de overheid op 28 juni  2011 te  Dendermonde een contract op dit ogenblik van grote juridische onzekerheid over het  dossier. Dit contract voorziet in zeer grote boetes voor vertraging en in een zeer hoge verbrekingsvergoeding.

Minister Stefaan De Clerck, met vice-premier Didier Reynders ondertekenaars van het  contract, beweerden op de dag van de ondertekening ondermeer in Het Journaal dat zij  hiermee een ‘berekend  risico’ namen.

Dit lijkt de actievoerders onverantwoord of minstens onvoorzichtig. De huidige hoge  boetes zijn dus geenszins de schuld van de comités maar wel van de ministers die,  wetende dat er gerechtelijke procedures liepen, toch onverantwoorde risico’s namen.
De Raad van State schorste ondertussen ook het tweede plan.

De actiecomités en RALDES betreuren dat de ongeschiktheid van de locatie geheel onbespreekbaar blijft. De planning van de site voor de gevangenis is in grote tegenspraak met de vandaag geldende algemene principes van ruimtelijke ordening, meer bepaald met de planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

De site gekozen voor de nieuwe gevangenis is gesitueerd in een belangrijk verwevingsgebied voor de valleien van de Dender en de Schelde, twee belangrijke elementen voor het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk). Ze is moeilijk bereikbaar (vandaar de kosten voor een dure toegangsweg) en is volledig omgeven door overstromingsgevoelige gebieden. De aansluiting van de toegangsweg met de Gentse steenweg is reeds op dit ogenblik een problematisch en gevaarlijk verkeersknooppunt.

De actiecomités en RALDES ijveren in de eerste plaats voor het algemeen belang en worden breed gesteund. Als de overheid dan toch het PRUP voor een derde keer wil overdoen, kan ze dat nu volgens de wettelijke regels doen, inclusief volgens de regels van behoorlijk bestuur.

De uitkomst zal dan zeker een andere locatie zijn dan de site Oud Klooster!

De Actiecomités

Actiecomité tegen de gevangenis op het Oud Klooster

De mensen van die actiecomités en Raldes blijven op hun standpunten staan.

Commentaar

De zoektocht naar een geschikte plaats voor de gevangenis in Dendermonde is al herhaalde malen gedaan en steeds kwam men uit op de site van het Oud Klooster. Zo was er de zoektocht van de stedelijke administratie, die van de Regie der Gebouwen, de studie van Grontmij en de provincie, het milieueffectenrapport en twee provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Open ruimte

Bovendien is het van Raldes geweten dat zij dit ziet als een aanslag op de open ruimte in Vlaanderen. Vandaar ook de verwijzing naar het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Het is haar goed recht maar dat men dit dan duidelijk zegt. En steunen die buurtbewoners dan dit toch radicaal standpunt?

En dat ze hier dan wel een heel bizarre argumentatie gebruiken wekt geen verbazing. Het zou feitelijk betekenen dat men zelfs geen woningen meer mag bouwen op braakliggende terreinen. Het Oud Klooster staat immers ingekleurd als woninguitbreidingsgebied!

De poort van Dendermonde, de nog te bouwen gevangenis

Een maquette van de nieuwe nog te bouwen Dendermondse gevangenis.

Het verhaal over het VEN is dan ook in wezen onzin. Ook het MER ging trouwens akkoord met die site. Hetzelfde bij de procedures tegen die ontsluitingsweg waar dat soort argumenten eveneens werd verworpen. Ditmaal door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Na al die studies, verslagen, rapporten en plannen stellen dat de gevangenis elders moet is gewoon lachen met de regelgeving in Vlaanderen, het bestuur van zowat elk denkbaar niveau en uiteraard de mensen.

Boetes

Bovendien heeft de Raad van State nooit gezegd dat de gevangenis daar niet kan. Het ging haar telkenmale om de gevolgde procedure. Waarbij ze zeker in het tweede geval zeer bizarre argumenten gebruikte.

Verder is het wel heel kort door de bocht om de al geleden zware financiële schade geheel op rekening van de betrokken politici te steken. Maar het typeert en ze willen de schuld van zich afschuiven.

Vooreerst ondertekende men toen in Dendermonde de contracten voor de bouw van twee gevangenissen, Beveren en Dendermonde. En in Beveren is de ruwbouw trouwens nu al praktisch klaar.

Ondertekening van de contracten voor de bouw der twee gevangenissen

De ondertekening van de contracten op het Dendermondse stadhuis voor de bouw der gevangenissen in Beveren en Dendermonde.

Dit is een pakket want beide gevangenissen worden door hetzelfde consortium gebouwd en nadien 30 jaar uitgebaat. Beiden afsplitsen ging dus niet. Verder zijn boeteclausules als dit traditioneel. Zonder zekerheden gaan die firma’s niet hun nek uitsteken en kosten doen. Dit is niet meer dan logisch. Het was dus inderdaad een berekend risico.

Verder lijkt het mij onzin dat men zou moeten wachten omdat er iemand een gerechtelijke procedure tegen begint. Het zou het werken van niet alleen de overheid maar ook van de individuele burger onmogelijk maken.

Wat met de burger die een huis wil bouwen waartegen een buur naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen trekt? Een procedure die jaren aansleept waardoor die burger intussen niet kan bouwen. Willen die actiecomités dat soort toestanden misschien? Blijkbaar!

Geen breed draagvlak

Uiteraard is het verslag van de auditeur een belangrijk signaal maar het is geen wet. Zie maar naar de de zaak met Arco waar die auditeur het deksel op de neus kreeg. En zoals geschreven: de Raad van State heeft geen bezwaar tegen die plek.

Geert Vermeir

Geert Vermeir, boegbeeld van het verzet tegen de nieuwe gevangenis, haalde vanop de derde plaats bij Open VLD 290 stemmen. Het toonde het gebrek aan populariteit.

Dat hun protest in tegenstelling tot wat zij schrijven niet breed gedragen wordt bleek trouwens overduidelijk uit de gemeenteraadsverkiezingen. Hier kreeg de lokale Open VLD een zware dreun waarbij er van haar vijf zetels er nog maar 3 overbleven. Het slechtste resultaat ooit. Met Geert Vermeir van Open VLD, boegbeeld van het verzet, die op een derde plaats amper 290 stemmen haalde. Breed verzet?

En dat men ook nu weer niet terugschrikt voor de grootst mogelijke onzin blijkt nog maar eens uit dit persbericht als men schrijft: “De aansluiting van de toegangsweg met  de Gentse steenweg is reeds op dit ogenblik een problematisch en gevaarlijk verkeersknooppunt.” Hoe ongeloofwaardig kan men wel zijn.

Oud Klooster

Door de schorsing van het nieuwe PRUP voor de gevangenis is de site van het Oud Klooster terug woonuitbreidingsgebied. In theorie zijn de gronden dus opnieuw veel meer waard.

Er is daar gezien de heel beperkte bewoning op dit ogenblik amper verkeer en van enig ongeluk gedurende al die jaren is daar niets bekend. Maar het klinkt natuurlijk erg. Mits men dit soort prietpraat natuurlijk wil geloven.

Zoals ze ook blijkbaar blijven denken dat die gevangenis elders zal komen. Waar zeggen ze dan natuurlijk niet. Dat is voor andere buren en grondeigenaars. Zolang het maar bij hun niet is, is alles OK.

Willy Van Damme

5 gedachten over “Repliek actiecomités tegen gevangenis op Oud Klooster

 1. Door de schorsing van het nieuwe PRUP voor de gevangenis is de site van het Oud Klooster terug woonuitbreidingsgebied. In theorie zijn de gronden dus terug veel meer waard. -> en laat nu juist de trekkers van de actiecomités daar gronden liggen hebben, is er nog meer uitleg nodig ? Wanneer gaan ze nu eindelijk eens beseffen dat deze gevangenis heel wat werkgelegenheid schept of bij verdwijnen van de gevangenis in Dendermonde heel wat arbeidsplaatsen zal scharppen en niet enkel binnen de muren.
  Lucien Willems
  Antwoord:
  Het is steeds mijn vermoeden geweest dat, behoudens Raldes en de mensen van Krijgem, dit de reden voor hun verzet is geweest. Toen de vorige burgemeester De Batselier dit opperde stak er een storm van verontwaardiging op. Zij blijven het immers steeds ontkennen, ondanks de linken tussen grondbezit en bepaalde actievoerende families.
  Willy Van Damme

  • Dan kun je je ook afvragen hoe de contstructie in elkaar zit om de nieuwe gevangenis te financieren. Justitie is blijkbaar geen eigenaar…maar huurder.
   Ik vind het ook niet zo erg dat de eigenaars hun gronden willen bewaren. De kans dat de Molenkouter ooit bouwgrond zal worden is zeer, zeer klein.
   De nieuwe trend ‘sale en lease back’ dat door onze politiekers veelvuldig wordt toegepast lijkt met deontologisch van een andere orde.
   Philip Vercammen

   Antwoord:
   Het is een nevenkwestie in die zaak maar het roept zeker vragen op. Gans het door Didier Reynders als minister van Financiën op de rails gezet vastgoedbeleid roept meer vragen op goed is voor het Belgische begrotingsbeleid. Het was Didier Reynders die dit contract jaren geleden op het Dendermondse stadhuis kwam tekenen.

   Het schadelijkste is echter dat dankzij enkele actievoerders een 200 gevangenen nog steeds in bijna middeleeuwse toestanden moeten leven. Stuurt iemand hen hiervoor felicitaties?
   Willy Van Damme

 2. Beste Heer Van Damme,

  Van een schrijver wordt in de 1ste plaatst verwacht dat hij op een objectieve manier nieuws brengt.
  Uw persberichten in het verleden kunnen zeer moeilijk objectief genoemd worden.

  Van een schrijver wordt, wanneer hij op geen objectieve wijze wenst nieuws te brengen,
  dat hij dan tenminste consequent is.
  Als het over de gevangenis Dendermonde gaat verklaart u dat er op de Gentsesteenweg geen verkeer is.
  Als het over de doortrekking van de N 41 gaat verklaart u dat de doortrekking noodzakelijk is om de verkeersdrukte en chaos op de Gentsesteenweg en Noordlaan aan te pakken.

  Wat is nu feitelijk de waarheid? Ik denk dat u 244.000 bezoekers daar recht op hebben.

  Mvg,

  Jan Pannekoeck
  Antwoord:
  Het stuk waarop U reageerde bestond uit twee delen. Het eerst was de letterlijke publicatie van het persbericht van de actiecomités die tegen de komst van de gevangenis op het Oud Klooster zijn.
  Het tweede betreft een commentaar hierop van mij. Een commentaar is steeds subjectief daar het de mening is van de commentaarschrijver. Het is een visie op een bepaalde zaak en geen journalistieke weergave van een bepaalde gebeurtenis.
  Een commentaarschrijver kan je dus nooit een gebrek aan objectiviteit aanwrijven.

  Wat betreft de Gentsesteenweg waar jij het over hebt, het volgende. Die weg is inderdaad redelijk druk. Waar men het in het persbericht over had was het kruispunt met Krijgem/Tragel waar amper mensen wonen, weinig verkeer is en dat dus niet gevaarlijk is.
  Of een kruispunt al of niet gevaarlijk is, is natuurlijk wel een heel persoonlijke appreciatie. Ik zie dat echter niet als een gevaarlijk kruispunt. En aangezien er voor zover bekend geen ongelukken gebeurden lijkt dit ook een deels objectieve maatstaf te zijn om dit zo te stellen.

  Er is hier trouwens een mobiliteitsstudie gedaan en die was duidelijk door te stellen dat er geen problemen waren. Bovendien heeft de Raad van State feitelijk de argumenten hierover van de mensen in Krijgem al in de vuilbak gegooid.

  Maar ik herinner mij nog de mensen van de Hoge Weg die naar aanleiding van de komst van de naschoolse kinderopvang daar stelden dat er daar dan doden gingen vallen. Ook voor hen was die komst levensgevaarlijk. Ik moest er deels mee lachen, deels ergeren aan zoveel haat. En de doden…. ik wacht nog.
  Willy Van Damme

 3. Zoals Lucien Willems schrijft zijn er wellicht meerdre mensen die in de richting van ‘eigendom’ denken. Het kadaster zal hieromtrent wel enige klaarheid kunnen brengen, zeker? Ooit diende ik met Raldes nauw samen te werken… Een periode uit mijn leven waar ik liever niet aan terugdenk. En ‘breed verzet’ is inderdaad ook iets waar ik geruime tijd mijn twijfels over heb. In oktober van vorig jaar vertoefde ik regelmatig in de Boonwijk… Weinigen hadden een goed woord over de ‘actievoerders’…
  Jempi Verhofstadt
  Antwoord:
  Wat deze ruzie met het leefmilieu te maken heeft zal vermoedelijk alleen bij die actievoerders geweten zijn.
  Als de mensen rond VPK jarenlang over de stank van VPK klaagden dan waren ze er nooit op de hoorzittingen, tot de N41 ter sprake kwam dan waren ze er plots wel. En als je hen daar op wees dan deden ze of ze van niets wisten.

  Men kan eerbaar argumenteren dat de open ruimte zeer belangrijk is maar een gevangenis is een essentieel gebouw in een normale samenleving en als men daar 9 hectare voor moet opofferen dan is dat spijtig maar het moet nu eenmaal.
  Ik geniet dol veel van de mooie natuur en die is mij erg dierbaar. Maar er zijn nu eenmaal maatschappelijke noden en dan is het omvormen van een woonuitbreidingsgebied in een zone voor openbaar nut voor mij geen probleem.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s