Zetten in dossier gevangenis

Het dossier rond de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis blijft in beweging. Zo zijn er de recente uitlatingen van Servais Verherstraeten (CD&V), federaal minister verantwoordelijk voor de Regie Der Gebouwen. En eerder deze maand waren er de twee nieuwe arresten in deze zaak van de Raad van State. De zoveelste. 

Duidelijk is dat mede door de aanzetten van de lokale CD&V en de niet zo bijster snuggere reactie hierop van de Dendermondse Open VLD het dossier het centrale onderwerp is geworden in de Dendermondse verkiezingsstrijd.

Info via website is onvoldoende

Zoals verwacht kon worden is de Raad van State ingegaan op de vraag van het actiecomité tegen de gevangenis om het dossier rond het RUP voor de afbakening van het Dendermondse kleinstedelijk gebied voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof. En zonder dit RUP geen gevangenis.

Gevangenisgebouw Dendermonde

De nieuwe te bouwen Dendermondse gevangenis sukkelt van de ene juridische procedure in de andere. Hier een computersimulatie. Ondertussen verblijven veel gevangenen in negentiende eeuwse cellen en lopen veruit de meeste veroordeelden gewoon verder vrij rond. De Belgische rechtstaat anno 2012.

Het betreft hier een beroep tegen een praktisch unaniem goedgekeurd decreet van het Vlaams parlement over de zaak. Waardoor de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) gesteund op een milieueffectenrapport (MER) en zich baserend op het hierover gaande Vlaams ministerieel besluit van 18 april 2008 rechtsgeldig zijn.

De Raad van State had immers bij haar schorsingsbesluit van 12 augustus 2011 gesteld dat dit ministerieel besluit van 2008 onwettig was. De reden hiervoor was dat de kennisgeving aan het publiek van de nakende opmaak van dit MER via een website voor de Raad onvoldoende was.

Voor 2008 diende die kennisgeving te gebeuren in één krant of het gemeentelijk informatieblad. Nadien niet meer. Met andere woorden: een piepkleine annonce in bvb het Belang van Limburg ware toen voldoende geweest.

Alleen op een website publiceren was voor de Raad een schending van de rechten van de burger bij de inspraak van het milieubeleid. Een wel merkwaardige argumentering anno 2012 op een ogenblik dat ook de Raad van State haar arresten via een eigen website publiceert. Zo stelt de Raad van State op 10 september ook nu weer:

… derwijze dat het publiek in de laatstgenoemde regeling op een ernstige wijze (mijn onderlijning, nvdr.) wordt beknot in zijn mogelijkheden om met betrekking tot deze nota (kennisgeving van het MER, nvdr.) binnen de voorziene termijn zijn opmerkingen en bezwaren te kunnen laten gelden. (pagina 37)

Rechtsonzekerheid

Opmerkelijk hierbij is ook dat toen het nu als onwettelijk geziene ministerieel besluit van 18 april 2008 werd opgemaakt, diezelfde Raad van State, maar dan een andere kamer, geen enkel bezwaar uitte. Het toont nogmaals de rechtsonzekerheid die de Raad van State hier zelf organiseert.

Ontsluitingsweg naar de gevangenis

De ontsluitingsweg naar de gevangenis ligt er al straks een jaar. Volgend jaar zou de stalen brug die er over de Dender komt klaar zijn om te plaatsen. Eronder komt ook een sluisdeur om de Oude Dender in de Dendermondse binnenstad later terug open te stellen. 

Eerst iets goedkeuren en dan in de kamer ernaast zeggen dat het onwettig is. Het klinkt waanzinnig en dreigt elk initiatief van de overheden en burgers te blokkeren want niemand kan nog zeker zijn dat wat men doet wel wettelijk is. Zelfs al baseert men zich op wetten, decreten en besluiten. Bouw maar eens een woning of leg maar eens een weg.

In wezen ontstond toen de Raad van State dit RUP voor de gevangenis schorste het risico dat alle ruimtelijke uitvoeringsplannen welke gebaseerd waren op dit besluit van 18 april 2008 rond die MER’s rechtsongeldig zouden zijn.

Evenals alle op basis van die RUP’s afgeleverde bouw- en milieuvergunningen. Wat enorme consequenties kon hebben voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen en een ware ramp zou betekenen.

Valideringsdecreet

Daarom dat het Vlaams parlement snel en praktisch unaniem optrad en op 11 mei 2012 een zogenaamd valideringsdecreet aannam. Dit herstelde de mogelijks aan de ruimtelijke planning aangerichte schade.

Voor het actiecomité kan dit natuurlijk niet en zij vroeg en kreeg een doorverwijzing naar het Grondwettelijk Hof die moet beslissen of dit decreet wel grondwettelijk is. Een zoveelste juridische procedure in de zaak. Hoeveel dat er juist al geweest zijn is na al die jaren nog moeilijk te achterhalen. Het moeten er vermoedelijk al ergens tegen de 20 zijn.

Bart Van Malderen

Een van de initiatiefnemers van dit valideringsdecreet van het Vlaams parlement was Bart Van Malderen, tegenwoordig fractieleider van de sp.a in dit parlement. Deze is in Dendermonde ook schepen voor Ruimtelijke Ordening.

En gezien men hier een van de als een der duurste omschreven Brusselse advocatenkantoren gebruikt moeten de kosten in verhouding al astronomisch hoog zijn. Zeker daar het hier een lokaal klein actiecomité betreft.

Het probleem voor het actiecomité was dat als de Raad van State haar schorsingsbesluit in de beroepsprocedure voor de vernietiging van het RUP gewoon hernam, dit dan juridisch praktisch waardeloos was.

Grondwettelijk Hof

Het parlementair valideringsdecreet van 11 mei 2012 bepaalt immers dat dit soort argumenten niet meer tellen. Na een gewone herneming van dit eerdere arrest door de Raad was de simpele herstemming van het RUP door de Oost-Vlaamse provincieraad dan genoeg geweest. Er zou dus geen nieuw RUP of MER meer nodig zijn waardoor er veel tijd gespaard wordt.

Volgens insiders heeft het Grondwettelijk Hof in het verleden alle eerdere valideringsdecreten altijd goedgekeurd en betekent deze beslissing van de Raad van State daarom in essentie alleen tijdsverlies/winst. Hoeveel is onduidelijk maar veelal wordt hierbij een termijn van een jaar genoemd.

Keurt het Grondwettelijk Hof dit valideringsdecreet goed dan gaat de zaak terug naar de Raad van State die – afgaande op haar laatste arrest – het RUP vermoedelijk dan terug zal vernietigen zoals al op 4 november 2009 met het eerste RUP gebeurde. Daarbij gewoon haar eerdere argumenten van 11 augustus 2011 herhalend.

In dat geval gaat de zaak opnieuw naar de provincieraad in Gent die dit RUP dan terug zal goedkeuren en het naar de minister sturen voor een nieuwe ondertekening en publicatie in het Staatsblad.  Dit kan dus snel gaan maar zal gezien de procedures en termijnen vermoedelijk niet voor 2014 kunnen gebeuren.

Raldes naar de vuilbak

Daartegen kan het actiecomité uiteraard terug voor de derde maal naar de Raad van State stappen. Procedure 25 of zoiets. Hier kan men zij nieuwe argumenten pogen te ontwikkelen om de bouw alsnog te vertragen.

Een andere optie na het Grondwettelijk Hof is voor de Raad van State dat ze de auditeur om een nieuw advies vraagt om te zien of een van de andere door het actiecomité eerder opgeworpen bezwaren juridisch enig hout snijden.

En hier begint het stilaan te nijpen. Reeds voorheen bij de schorsing werden in de rand een aantal argumenten van  het actiecomité door de Raad van State richting de vuilbak verwezen.

Raldes - Gevangenis Oud Klooster

Raldes heeft de acties van dat comité tegen de gevangenis steeds ondersteund en ziet haar argumenten bij de Raad van State bij het papierafval belanden.

Belangrijk hierbij is dat de Raad van State op diezelfde tiende september in een aparte beroepsprocedure al de bezwaren van de milieuactiegroep Raldes rond dit dossier eveneens in de vuilbak kieperde. Die hadden grotendeels te maken met de aanleg van de noordelijke ontsluitingsweg langsheen de Dender naar Gentsesteenweg en de Ooibrug.

Wie kan dat betalen,

De kans wordt dus groter dat na het uitstapje naar het Grondwettelijk Hof dit dossier eindelijk haar finaal beslag zal krijgen. De vraag is immers ook hoe groot de financiële middelen van het actiecomité zijn om deze zelden geziene juridische veldslag nog lang vol te houden.

De overheid daarentegen heeft geld zat. Zoals minister Servais Verherstraeten in Dendermonde recent stelde zou het niet bouwen van de Dendermondse gevangenis ergens tussen de 11 en 16 miljoen euro aan schadevergoedingen kosten. Ze blijft wat hem betreft dus in Dendermonde. Koste wat het koste.

Zeker is wel dat de halsstarrigheid van dit actiecomité de overheid en dus de belastingbetaler al een fortuin heeft gekost. En dat is op dit ogenblik een al wel heel groot pak geld dat men beter anders had kunnen besteden.

Wie zal dat betalen?

Servais Verherstraeten

Minister Servais Verherstraeten (CD&V) stelde onomwonden dat er geen sprake van kan zijn om de gevangenis niet in Dendermonde te bouwen.

Minister Servais Verherstraeten plakte er bij de opening van de nieuwe Dendermondse gebouwen der federale politie op 5 september een getal op: 815.000 euro aan boetes wegens de vertraging der werken en 1,1 miljoen euro aan tot dan betaalde financieringskosten. Tezamen dus goed voor eventjes 1,915 miljoen euro.

Dat is echter verre van alles. Zo weten we nu al dat die financieringskosten nog gaan oplopen, is er de peperdure maar hoogstnodige huur van die Nederlandse gevangenis in Tilburg en de evenzeer heel dure gerechtskosten.

Gemeenteraadslid Geert Vermeir, de woordvoerder van het actiecomité komt als kandidaat voor de gemeenteraad op voor de Dendermondse Open VLD. Een van hun slogans is hierbij belastingverlaging. Wat ze als partij ook nationaal hoog in het vaandel dragen.

Geert Vermeir

 

De acties van Geert Vermeir (Open VLD) en zijn actiecomité kosten de belastingbetaler al meer dan 2 miljoen euro. En de teller tikt naarstig verder.

Ondertussen moet de overheid massa’s geld uitgeven als gevolg van de juridische guerrilla van het actiecomité van Geert Vermeir. Maar dat zal hoogstwaarschijnlijk wel niet in zijn reclamefolders staan. De realiteit bij dit soort propaganda is zoals bij zoveel reclame: Niet teveel van geloven.

Willy Van Damme

5 thoughts on “Zetten in dossier gevangenis

 1. Waar zitten opeens de liberalen? Precies of er is niets gebeurd in het verleden? Zelfs in de laatste
  lokale Burgerkrant werd met geen woord gerept over dit dossier… De reactie van Hilde Dierickx op
  de brief van Piet Buyse blijkt het laatste wapenfeit… Of zijn er binnenkort verkiezingen?
  Jempi Verhofstadt
  Antwoord:
  Je hebt blijkbaar nog niets gehoord over de laatste gemeenteraad. Het was vermoedelijk de meest hilarische ooit met Open VLD in een onvergetelijke sterrol. Ze moesten er zo nodig Piet Buyse van beschuldigen over die zaak van de gevangenis verkeerd te communiceren.
  Zelfs op hun eigen banken zaten ze de fractieleider uit te lachen. Dit in de zaak van de Bogaerdbrug. Met Stefaan Van Gucht die rood aangelopen van het bulderen het niet meer kon houden en tijdens de conference (debat) al breed lachend wegliep.
  Philippe Geubels met lengtes geklopt in zijn eigen discipline.
  Misschien kunnen we die 2 miljoen die het de belastingbetaler al gekost heeft naar hen doorsturen. Een tekst hierover is bijna klaar maar is wegens de helse drukte hier nog niet afgeraakt.
  Willy Van Damme

  • Had wel al iets vernomen over die bewuse gemeenteraad! Maar waarom nog reageren daarop… Open VLD treft blijkbaar geen schuld in dat ganse dossier… Maar wél in de vertraging…
   Jempi Verhofstadt
   Antwoord:
   Het verhaal over die gemeenteraad is zo hilarisch dat het in de stad inderdaad vrij goed gekend is. Dramatisch voor die partij natuurlijk. Maar uit je reactie dacht ik dat je het nog wist. Iets wat me feitelijk wel verwonderde. Maar je wist het dus al. Spijtig dat je er niet was. Alex Agnew zou moest hij het gezien hebben hem direct inhuren.
   Willy Van Damme

 2. Eigenlijk zonde dat in een dergelijk dossier hilarische toestanden te bespeuren zijn. Het is nochtans bittere ernst en hoogtijd dat er een beslissing valt. Hoewel een vleugje humor kan best en mag zeker en vast. Echter mag dit niet primeren tegenover de droeve kant van deze zaak… Handenvol geld moet en zal dit kosten. En wij, ja, wij draaien er mee voor op!
  Jempi Verhofstadt
  Antwoord:
  Uw frustratie en woede in deze zaak zijn ook de mijne. Maar als ik bij al dat leed dat ik hier op deze blog beschrijf niet eens tussendoer goed kan lachen dan zou ik mogelijks al lang onder de grond of in een pot zitten. Om het op zijn katholieks te zeggen: God beware mij hiervoor.
  Willy Van Damme

 3. het is gewoon schandalig, gevangenen die in zo een mooie omgeving hun straf moeten uitzetten. schandalig.
  Dries Vandenbroeck
  Antwoord
  Ooit werden gevangenen in grauwe kelders gegooid, onderhevig aan folteringen en daarna een mooie publieke executie. Die tijden zijn voorbij, gelukkig maar.

  België kreeg in het verleden al internationaal veel negatieve opmerkingen over de toestand van haar gevangenissen die soms middeleeuws aandoen.
  Veel gevangenen zijn in wezen ook sukkelaars die als gevolg van drugs en drank aan lager wal raakten en zo de misdaad inrolden. De grote profiteurs die blijven steevast buitenschot.

  De essentie is dat ze gestraft worden voor hun misdaad en daarbij kan een celstraf horen. En dat is een soms jarenlang verblijf in een kleine kamer tussen vier muren. Niets plezant, mooi of fantastisch hoor.
  Willy Van Damme

  • ge hebt gelijk!!
   Frans Vanoverstraeten
   Antwoord:
   U gebruikte hetzelfde mailadres als uw voorganger Dries Vandenbroeck. En wie heeft dan gelijk?
   Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s