Jaren vooraf gepland

Dat de oorlog voor de controle over Syrië niet zomaar uit de lucht komt vallen maar al jaren werd voorbereid blijkt uit een op 5 maart 2007 in het Amerikaanse weekblad the New Yorker geplaatst stuk (1) van journalist Seymour Hersh, genaamd The Redirection (de heroriëntering).

Inval in Libanon

Seymour Hersh is op het vlak van de Amerikaanse buitenlandse politiek zowat een toponderzoeker. Zijn werk gaat terug tot de Amerikaanse oorlog tegen Vietnam waar hij o.m. de slachtpartij door Amerikaans soldaten in het dorpje My Lai uitbracht.

Ook in dit verhaal toonde hij nog maar eens zijn hoge kwaliteiten op het vlak van onderzoeksjournalistiek. In het stuk ‘De Heroriëntering’ heeft hij het over de omzwaai die het Amerikaanse buitenlandse beleid rond de periode 2006/2007 onderging.

Dat dit in die periode gebeurde hoeft feitelijk niet te verbazen. In juli 2006 viel het Israëlische leger met al zijn kracht Libanon nog maar eens binnen. Het werd voor hen een groot fiasco. Het regende zelfs raketten op Israëlische steden. Een ramp voor de Israëlische psyche.

Rol Saoedi-Arabië

Bovendien raakte het Amerikaanse leger toen verstrengeld in een feitelijk door haar ontketende Iraakse burgeroorlog waarbij soenitische milities een strijd op leven en dood uitvochten met de VS en hun lokale Quislings, de met Iran verbonden sjiitische groepen. Amerikaanse soldaten sneuvelden er bij bosjes.

Waarbij die soenitisch geïnspireerde terreur vermoedelijk de steun kreeg van buurland Saoedi-Arabië. Na de zoveelste maar ditmaal mislukte Libanese oorlog van Israël veranderde de VS volgens dit verhaal haar strategie. Een verhaal dat nadien overal bevestiging krijgt en nu de bloedige realiteit is geworden.

Hersh toont aan dat die massaslachtingen die we nu in Syrië meemaken al jaren vooraf gepland waren en waarschijnlijk te maken hebben met de gebeurtenissen in Libanon van juli en augustus 2006.

Doen ontploffen

Het verklaart ook waarom er praktisch al van bij de eerste nog deels spontane betogingen vanuit die betogers op de ordediensten werd geschoten. Met maar een doel: het conflict doen ontploffen.

Wat Seymour Hersh hier (nog?) niet in de gaten had is dat de Amerikaanse en vooral Israëlische strategie erin bestaat om de interne spanningen in de regio eerst op te drijven en die dan te doen overkoken. Met rivieren vol bloed verzekerd.

Het verklaart waarom men in Irak eerst soms zelfs in Iran geboren sjiitische geestelijken de macht gaf. Waarna men dan enkele jaren later plots soennitische extremisten bewapend. Dit is geen toeval.

De in het artikel aan het woord komende Sjeik Hassan Nasrallah van Hezbollah had dat duidelijk toen al in de gaten.

Onze slechte jongens

Enkele belangrijke citaten uit dit verhaal met commentaar erna.

“We are in a program to enhance the Sunni capability to resist Shiite influence, and we’re spreading the money around as much as we can,” the former senior (American, nvdr.) intelligence official said.

The problem was that such money “always gets in more pockets than you think it will,” he said. “In this process, we’re financing a lot of bad guys with some serious potential unintended consequences. We don’t have the ability to determine and get pay vouchers signed by the people we like and avoid the people we don’t like. It’s a very high-risk venture.”

“We zijn nu met een programma bezig om de soennitische capaciteit te versterken om zo de sjiitische invloed te bekampen. Daarbij strooien we zowel als mogelijk geld rond”, aldus een voormalige (Amerikaanse, nvdr.) spion.

Het probleem is dat dergelijk geld “altijd in meer zakken terecht komen dan je feitelijk wilt”, aldus nog deze spion. “In dit project financieren we dan ook een aantal heel gevaarlijke jongens met onbedoeld soms potentieel onvoorziene gevolgen. We hebben echter niet de mogelijkheid om dat te richten en betaalstroken te vragen aan het soort van volk dat we graag zien en diegenen te mijden welke we niet graag zien. Het is een onderneming met een groot risico.”

Met andere woorden, reeds in 2007 was de VS nauw aan het samenwerken met allerlei salafisten om zo het Midden-Oosten geheel te veroveren en te herschikken naar de wensen van Israël. Men kneep gewoon de neus voor hen toe.

Soennitische extremisten

The third component (of this strategy, nvdr.) was that the Bush Administration would work directly with Sunni nations to counteract Shiite ascendance in the region.

Fourth, the Saudi government, with Washington’s approval, would provide funds and logistical aid to weaken the government of President Bashir Assad, of Syria. The Israelis believe that putting such pressure on the Assad government will make it more conciliatory and open to negotiations. Syria is a major conduit of arms to Hezbollah.

De derde component (van deze strategie, nvdr.) is dat de regering Bush nauw zal samenwerken met soennitische landen in de regio om de groei van sjiieten in de buurt tegen te gaan.

Vierde is dat de Saoedische regering, met de goedkeuring van Washington, fondsen en logistieke hulp ter beschikking zal stellen om zo de Syrische regering van president Bashar al Assad te verzwakken. De Israëli’s geloven dat het zo onder druk zetten van de regering Assad hen meer volgzaam zal maken en bereid maken tot onderhandelingen. Syrië is een voorname leverancier van wapens aan Hezbollah.

Het is hier dus dat de strategische samenwerking tussen de VS, Israël en Saoedi-Arabië rond Syrië tot stand kwam. De VS dus de olie, de Saoedi’s de politieke invloed en de Israëlisch volgzame want murw geslagen kleine buurstaten.

Onze mannen van Al Qaeda

In 2005, according to a report by the U.S.-based International Crisis Group, Saad Hariri, the Sunni majority leader of the Lebanese parliament and the son of the slain former Prime Minister—Saad inherited more than four billion dollars after his father’s assassination—paid forty-eight thousand dollars in bail for four members of an Islamic militant group from Dinniyeh.

The men had been arrested while trying to establish an Islamic mini-state in northern Lebanon. The Crisis Group noted that many of the militants “had trained in al-Qaeda camps in Afghanistan.”

Volgens een rapport van de in de VS gebaseerde International Crisis Group (die zit nu in Brussel, nvdr.) betaalde Sa’ad Hariri, de soennitische meerderheidsleider van het parlement en zoon van de vermoorde premier – Sa’ad erfde vier miljard dollar van zijn vader – 48.000 dollar als borg voor leden van een islamitische groep uit Dinniiyeh. (Een streek gelegen tussen de Libanese havenstad Tripoli en de Syrische provincie Homs. Ze ligt dus nu erg strategisch. nvdr.)

Deze mannen waren gearresteerd toe ze in Noord-Libanon een islamitische ministaat wilde oprichten. De Crisis Group stelde dat vele van die militanten “training hadden ondergaan in kampen van Al Qaeda in Afghanistan.”

Hier stelt Seymour Hersh dus al vijf jaar geleden dat de VS via de Saoedisch-Libanese clan Hariri (2) allerlei salafistische groepen voluit steunde. Zelfs al waren dat satellieten van Al Qaeda. Wat nog maar eens vragen oproept over de ware aard van Al Qaeda.

Gebleken is bijvoorbeeld dat de Belgische Marokkaan Abdelkader Belliraj directe contacten had met Bin Laden zelf. Belliraj was een tipgever voor de Belgische Veiligheid van de Staat en volgens een serie betrouwbare bronnen, ook een agent van de Israëlische spionagedienst Mossad.

Hij zit nu wegens terreurdaden een levenslange celstraf uit in Marokko. Hij zou hier 6 moorden hebben gepleegd, waaronder die in 1988 in Brussel op de joodse notabel Dokter Joseph Wybran.

Erg gevaarlijk

American, European, and Arab officials I spoke to told me that the (Lebanese, nvdr) Siniora government and its allies had allowed some aid to end up in the hands of emerging Sunni radical groups in northern Lebanon, the Bekaa Valley, and around Palestinian refugee camps in the south.

Alastair Crooke, who spent nearly thirty years in MI6, the British intelligence service, and now works for Conflicts Forum, a think tank in Beirut, told me, “The Lebanese government is opening space for these people to come in. It could be very dangerous.”

Crooke said that one Sunni extremist group, Fatah al-Islam, had splintered from its pro-Syrian parent group, Fatah al-Intifada, in the Nahr al-Bared refugee camp, in northern Lebanon. Its membership at the time was less than two hundred.

“I was told that within twenty-four hours they were being offered weapons and money by people presenting themselves as representatives of the Lebanese government’s interests—presumably to take on Hezbollah,” Crooke said.

Amerikaanse, Europese en Arabische ambtenaren waarmee ik sprak vertelden mij dat de (Libanese, nvdr) regering Siniora (3) en zijn bondgenoten toelieten dat sommige hulp eindigde in de handen van nieuw opkomende radicale soenitische groepen in Noord-Libanon, de Bekaavallei en rond Palestijnse vluchtelingenkampen in het Zuiden.

Alastair Crooke, een man die ongeveer 30 jaar in dienst was van MI6, de Britse spionagedienst en nu werkt voor Conflicts Forum, een denktank in Beiroet, vertelde mij: “De Libanese regering maakt op dit ogenblik ruimte zodat deze mensen het land kunnen binnenkomen. Het kan hier heel gevaarlijk worden.”

Crooke stelde verder dat een bepaalde extremistische soennitische groep, Fatah al Islam, was afgesplitst  van de pro-Syrische moederorganisatie, Fatah al Intifadi, en zich vestigde in het vluchtelingenkamp Nahr al Bared. Deze hadden toen minder dan 200 leden.

“Men vertelde mij dat ze binnen de vierentwintig uur al geld en wapens kregen aangeboden door mensen die zich voorstelden als vertegenwoordigers van de Libanese regering. Vermoedelijk met als bedoeling Hezbollah aan te vallen”, aldus nog Crooke.

Toen er later gevechten uitbraken tussen Fatah al Islam en het Libanese leger poogden de VS en Saoedi-Arabië er Syrië de schuld van te geven. Ze kwamen aldus de redenering uit Syrië en dus was die regering schuldig. Het leveren van wapens en geld aan dit soort islamitische nazi’s is volgens deze getuigenissen dus geen enkel probleem voor de VS en haar vrienden.

Dit terwijl in de kranten op dit ogenblik te lezen is dat de CIA bij die wapenleveranties aan die Syrische rebellen juist toekijkt om er voor te zorgen dat ze niet in handen van allerlei salafistisch getinte groepen raken. Een zoveelste leugen dus.

Een stelletje landverraders

(Walid, nvdr.) Jumblatt then told me that he had met with Vice-President Cheney in Washington last fall to discuss, among other issues, the possibility of undermining Assad. He and his colleagues advised Cheney that, if the United States does try to move against Syria, members of the Syrian Muslim Brotherhood would be “the ones to talk to,” Jumblatt said.

Nevertheless, Jumblatt said, “We told Cheney that the basic link between Iran and Lebanon is Syria—and to weaken Iran you need to open the door to effective Syrian opposition.”

(Walid, nvdr.) Jumblatt vertelde me dan dat hij in de herfst (najaar 2006, nvdr.) in Washington een discussie had gehad met vicepresident Cheney, onder andere over de mogelijkheid om de regering Assad te ondermijnen.

Hij en zijn collega’s adviseerden Cheney om, in het geval men wil optreden tegen Assad, men, aldus Jumblatt, ‘best praat met’ de mensen van de Syrische Moslimbroederschap.

“Niettegenstaande”, stelde Jumblatt, “vertelden we Cheney dat de basis voor de link tussen Iran en Libanon Syrië is, en om Iran te verzwakken moet je de deur openen voor de Syrische oppositie.

Druzen

Walid Jumblatt is de clanleider van de Libanese druzen, een der afsplitsingen van de islam. Hij steunt officieel de huidige pro-Hezbollahregering maar speelt bijwijlen een erg dubieus politiek spel. Hij lijkt soms op die man welke als eerste het vuur aan de Libanese lont steekt.

In tegenstelling tot zijn vermoorde vader Kamal Jumblatt, die een Arabische nationalist was, is Walid en gedweeë volgeling van het Amerikaans-Israëlisch beleid in de regio. Het is ook minstens zeer merkwaardig te noemen dat Walid Jumblatt die salafisten steunt die in Syrië gehaat worden door de Syrische druzen.

Salafisten die er ook niet zullen voor aarzelen om nadien eveneens in Libanon hun fascistoïde beleid op te dringen aan de vele minderheden, incluis zijn druzen. Zou hij dat wel beseffen ?

Deze getuigenissen tonen ook aan hoezeer deze oorlog tegen Syrië alleen maar te maken heeft met Hezbollah en Iran, dat zijn de echte vijanden die dienen uitgeschakeld. Opvallend is verder dat die Libanese politici reeds in de herfst van 2006 naar Washington trokken.

De mislukte Israëlische invasie van Libanon eindigde midden augustus 2006. Dus maar enkele maanden voordien. Terwijl Israël in Libanon enorme verwoestingen had aangericht gingen deze politici, zodra de laatste kogel was verschoten, al hun diensten aan Israël en de VS aanbieden. Van landverraad gesproken.

De Syrische Moslimbroederbond

Het toont dat die oorlog van 2006 het belangrijke element was in de heroriëntering van het Amerikaans beleid in de regio. Van dan af was alles erop gericht Iran, Hezbollah en Syrië geheel te vernielen.

There is evidence that the Administration’s redirection strategy has already benefitted the Brotherhood. The Syrian National Salvation Front is a coalition of opposition groups whose principal members are a faction led by Abdul Halim Khaddam, a former Syrian Vice-President who defected in 2005, and the Brotherhood.

A former high-ranking C.I.A. officer told me, “The Americans have provided both political and financial support. The Saudis are taking the lead with financial support, but there is American involvement.”

He said that Khaddam, who now lives in Paris, was getting money from Saudi Arabia, with the knowledge of the White House. (In 2005, a delegation of the Front’s members met with officials from the National Security Council, according to press reports.)

Er zijn bewijzen dat de nieuwe Amerikaanse strategie al voordelen bracht voor de Broederschap. Het Syrische Nationale Reddingsfront is een coalitie van oppositiegroepen waarvan de voornaamste leden een fractie geleid door Abdul Halim Khaddam, een vroegere vicepresident die in 2005 overliep, en de Broederschap.

Een vroegere topman van de CIA vertelde mij: “De Amerikanen hebben beiden politieke en financiële steun gegeven. De Saoedi’s hebben wel de leiding maar de Amerikanen zijn zeker betrokken.

Hij vertelde dat Khaddam, die nu in Parijs leeft, met medeweten van het Witte Huis geld kreeg van Saoedi-Arabië. (Volgens persberichten hadden leden van het front in 2005 een ontmoeting met mensen van de (Amerikaanse, nvdr.) Nationale Veiligheidsraad.

Volgens deze getuigenissen waren er dus al in 2005 officiële maar geheim gehouden contacten met de Syrische moslimbroederschap. Het lijkt er ook op dat deze vroegere Syrische vicepresident werkte voor de VS toen hij nog in Syrië in functie was.

En ook hier weeral die nauwe alliantie tussen de VS/Israël en Saoedi-Arabië. Met de Saoedi’s die de voornaamste geldschieters zijn. Opvallend is wel dat Abdul Halim Khaddam wegblijft van het stelletje ruziemakende ballingen in o.m. de Syrische Nationale raad en het Vrij Syrische Leger. Hij bedankt voor de bedenkelijke eer.

Fitna

(Sjeik Hassan, nvdr.) Nasrallah (leader of Hezbollah, nvdr.) accused the Bush Administration of working with Israel to deliberately instigate fitna, an Arabic word that is used to mean “insurrection and fragmentation within Islam.”

“In my opinion, there is a huge campaign through the media throughout the world to put each side up against the other,” he said. “I believe that all this is being run by American and Israeli intelligence.”

Nasrallah said he believed that America also wanted to bring about the partition of Lebanon and of Syria. In Syria, he said, the result would be to push the country “into chaos and internal battles like in Iraq.”

(Sjeik Hassan, nvdr.) Nasrallah (leider van Hezbollah, nvdr.) beschuldigde de regering Bush ervan om samen met Israël een fitna – een Arabisch woord dat opstand en  fragmentatie van de islam betekent – te organiseren.

“Volgens mijn opinie is er in de media en overal in de wereld een enorme campagne aan de gang om de ene zijde tegen de andere op te zetten”, aldus Nasrallah. “Ik geloof dat dit wordt gestuurd door de Amerikaanse en Israëlische veiligheidsdiensten.”

Nasrallah vertelde ook dat hij geloofde dat Amerika Syrië en Libanon in stukken willen hakken. Voor Syrië, stelde hij, zou men het land duwen “in de chaos met een burgeroorlog zoals in Irak.”

Sjeik Hassan Nasrallah bewijst hiermee de Amerikaanse en Israëlisch strategie met betrekking tot zijn regio perfect te kennen. Het zijn, anno maart 2007 – dus meer dan 5 jaar geleden – erg profetische woorden die spijtig genoeg voor de regio en vooral voor de Syriërs de harde waarheid werd.

Het probleem voor Nasrallah is dat hij, zoals president Slobodan Milosevic in Joegoslavië twintig jaar terug, vooral moet toekijken en dus voor een belangrijk deel machteloos is.

Christenen

Robert Baer, a former longtime C.I.A. agent in Lebanon, has been a severe critic of Hezbollah and has warned of its links to Iranian-sponsored terrorism. But now, he told me, “we’ve got Sunni Arabs preparing for cataclysmic conflict, and we will need somebody to protect the Christians in Lebanon.

Robert Baer is een vroegere lange tijd in Libanon opererende CIA-agent, die altijd een harde criticus van Hezbollah was en die ook waarschuwde voor hun banden met door Iran gesponsord terrorisme. Maar nu vertelde hij mij: “We hebben hier een aantal soennitische Arabische groepen de werken aan een alles vernietigend conflict, en we zullen iemand nodig hebben om de christenen in Libanon te beschermen.”

Ook dit zijn heel wijze woorden. Het probleem is echter dat in het Westen op een rare uitzondering na niemand interesse heeft om die gemeenschap te redden of te verdedigen. Typerend is dat geen enkele westerse krant voor zover geweten de persberichten van het Vaticaan over Syrië opneemt. Ze tonen immers een ander beeld, dat van een onder die salafistische terreur leidende gemeenschap. En dat mag in geen geval in onze media komen

Zelfs door en door katholieke organisaties als Pax Christi doen met volle kracht mee aan wat alleen maar de uitroeiing is van de christenen in het Midden-Oosten. Een 2000 jaar oude samenleving die nu dreigt te verdwijnen.

Brigitte Herremans van Pax Christi en Broederlijk Delen en Jens Fransen van de VRT-radio insinueerden op zeker ogenblik zelfs dat deze katholieke religieuzen medeplichtig zijn aan de misdaden van Bashar al Assad.

Met andere woorden: stuurt hen maar desnoods naar het Internationaal Strafhof in Den Haag, stopt hen levenslang in een cel of kap hun kop er maar af. Het zijn toch maar smeerlappen.

Robert Baer is dan ook aan het verkeerde adres als hij de Clintons, Reynders, Hollandes of ngo’s als Amnesty International en Pax Christi om hulp roept. Zij steunen veel liever de volgelingen van die salafistische haatpredikanten en spuwen op die christene gemeenschap. Zoals zij ook op de andere minderheden met minachting neerkijken. .

Dit artikel vertelde in tempore non suspecto wat er vijf jaar later in de regio ging gebeuren. Seymour Hersh bewijst via dit artikel met andere woorden dat die opstand in Syrië van bij het prille begin een door de VS in opdracht van Israël in elkaar gestoken orkestratie is. Men maakte gewoon misbruik van de oproer in de regio. Alles was anno maart 2011 klaar om te starten.

Het is met andere woorden: massamoord met voorbedachten rade. Maar echt nieuw is dat niet, het is een constante in de geschiedenis.

Willy Van Damme

1: Zie: http://www.newyorker.com/reporting/2007/03/05/070305fa_fact_hersh?currentPage=all.

2: Vader Rafik en zoon Hariri hebben de dubbele nationaliteit, de Saoedische en de Libanese. Vader Hariri maakte zijn groot fortuin echter vooral met bouwprojecten in Saoedi-Arabië. Hij werd door dat land dan ook vooruitgeschoven om o.m. namens hun Libanon te leiden.

Tot onbekenden hem in klassieke Libanese stijl de lucht inbliezen. Wie dat deed is niet geweten. Een door het westen geleid gerechtelijk onderzoek wees eerst Syrië en daarna plots Hezbollah aan als de mogelijke daders. Een te verwachten uitkomst voor dit soort van politiek geleid onderzoek.

3: De regering Siniora was die welke gesteund werd door de clan Hariri, Saoedi-Arabië, de VS en dus ook Israël. Ze is nu vervangen door een geleid door premier Najib Miqati die de steun heeft van o.m. Hezbollah.

Advertenties

9 thoughts on “Jaren vooraf gepland

 1. Dag Willy,

  dat artikel van Hersh toont inderdaad dat het kapot maken van Syrië al lang op de agenda staat.

  Alweer 30 jaar geleden schreef Oded Yinon een Plan waarin het Israelische volk wordt verteld dat het belangrijk is dat Israel in de moslimlanden actief interne strijd veroorzaakt, zodat die landen uiteen vallen in kleine staatjes en dus ongevaarlijk worden voor Israel.
  Ik heb het Plan op mijn blog gezet: http://xevolutie.blogspot.nl/2012/07/220-yinon-plan.html

  Hier alvast enige citaten: ( met het nummer vab de paragraaf er voor)

  (20)Breaking Egypt down territorially into distinct geographical regions is the political aim of Israel
  (22) The dissolution of Syria and Iraq later on into ethnically or religiously unqiue areas such as in Lebanon, is Israel’s primary target
  (23) Iraq is guaranteed as a candidate for Israel’s targets.
  (24) The entire Arabian peninsula is a natural candidate for dissolution due to internal and external pressures,

  – Zoals we weten worden in de VS de lakens uitgedeeld door Israel, want elke politicus die kritisch is op Israel weet dat hij nooit meer zal worden herkozen. http://tinyurl.com/46cnjc
  – Zoals we weten geldt hetzelfde voor journalisten. Zoals een insider schreef: Les 1 voor elke journalist is: “Don’t fuck with the jews.” http://tiny.cc/1i7w3

  Onder het mom van ‘de wereld verbeteren’ en ‘democratie brengen’ en ‘humanitaire hulp’ stimuleert men revoltes en stuurt men salafistische sluitpschutters die mensen doden van beide zijden van het conflict, zodat de wraaklust onherrroepelijk oplaait.
  Verder brengt men in de Media alleen de Regering als kwade duivel en schildert de rebellen zo lang mogelijk af als slachtoffers met goede bedoelingen.

  Uit informatie over de allereerste dagen van de protsten in Syrië blijkt dat er al sluipschiutters waren. ( Zie: http://xevolutie.blogspot.nl/2012/07/219-truth-in-syria.html )
  Er was dus helemaal geen geweldloos protest dat door een gewelddadig regime is neergeslagen. Ook voor Libië geldt dit.

  groet van Jan Verheul.
  Antwoord:
  De puzzelstukken vallen inderdaad in elkaar. En nog eens bedankt voor deze bijkomende info.
  Dit is wel natuurlijk gruwel van een onvoorstelbare omvang.
  Terwijl ze zitten te lullen over democratie en mensenrechten plegen ze massamoord. Maar Obama en Clinton blijven ogenschijnlijk wel met nette handen zitten. Het betere slachtwerk is dan voor hun huurlingen. Dat was ook zo trouwens in Nazi-Duitsland.
  Willy Van Damme

  • Jan, onderstaande zin vind ik nogal tegenstrijdig met de verkiezing van Obama. Zoals je weet is dit een moslim en hij heeft zich meer dan 1 maal als bondgenoot opgesteld van de moslim terroristen.
   ”- Zoals we weten worden in de VS de lakens uitgedeeld door Israel, want elke politicus die kritisch is op Israel weet dat hij nooit meer zal worden herkozen-”
   Ik persoonlijk denk dat als het de Rothschild (e.a) kliek zo uitkomt, ze israel laten vallen als een baksteen en desnoods van de kaart laten vegen. Da hebben ze eerder met de joden gedaan namelijk.
   Gerrit
   Antwoord:
   Obama is geen moslim maar een christen, en het is niet omdat zijn middelnaam Hussein is dat hij een moslim is. Het zijn het soort verhalen dat binnen de geflipte amerikaanse rechterzijde te horen zijn.
   Verder hebben de Rotschilds zich 100 jaar achter het zionistish gedachtengoed gezet. Hun steun gaat nu niet verdwijnen. Integendeel aan al die oorlogen die omwille van Israël gevoerd worden verdienen sommigen fortuinen. Ik vermoed dat zij er ook niet slechter van worden.
   Willy Van Damme

   • Sorry Willy, dat zie je echt verkeerd. Obama heeft het zelf tijdens een TV interview toegegeven, alhoewel hij het later onder grote druk moest ontkennen. Zoek maar eens naar de kritiek die de Israelische leiders op Obama hebben op zijn pro-moslim houding. Natuurlijk danst Obama naar de pijpen van de Rothschild (e.a) kliek, hoe is anders president van de VS kunnen worden. Maar de Rothschilds hebben geen voorkeuren of geweten als ze er beter van kunnen worden. Degenen waar ze nu achter staan laten ze net zo makkelijk vallen. Voorbeelden genoeg. Zionisme is niet synoniem aan Israel, Zionisme is een politiek/religieus wapen van ze, als onderdeel van hun plannen voor wereldoverheersing. Bovendien vind ik mijzelf toch echt niet geflipt 🙂 (grapje hoor)
    Gerrit
    Antwoord:
    ik hou ook wel eens van een grapje. Dat kun je hier wel soms zien. Ik denk dat Obama wortels heeft via zijn vader in die religie maar hij is wel iemand die al jaren in de VS naar christelijke kerken gaat en dus christen is. Over een van zijn pastoors heeft men bij de voerige verkiezingen zelfs herrie gemaakt.
    Verder doet zijn religie feitelijk niets ter zake.
    Hij poogde wel zoals enkele anderen presidenten voor hem afstand te nemen van Israël maar lukt daarin al evenmin in als zijn voorgangers.
    Verder is de aanbidding van het Gouden Kalf toch iets uit het joodse godsdienst en Mozes. Het draait allemaal om geld, en soms seks.
    Willy Van Damme

 2. Beste Gerrit,
  in 2008 heeft de VPRO de belangrijke documentaire ‘De Israel Lobby’ gemaakt. Op mijn blog heb ik enkele passages voluit neergeschreven: http://tiny.cc/4rtqq
  Zo begrijp je dat een politicus die kritisch op Israel is, bijna geen kans meer maakt. Slechts enkelen kunnen dan nog verkozen worden.
  Overigens was in die documentaire Obama al prominent aanwezig op de jaarlijkse Aipac conferentie.
  Een zeer rijke jood, Lester Crown, heeft zijn geloofsgenoten aangeraden op Obama te stemmen: http://en.wikipedia.org/wiki/Lester_Crown#Political_views
  Natùùrlijk wordt Obama flink bekritiseerd door joden, omdat hij ( voor de Bühne ?) kritisch is over de Settelments. http://gawker.com/5877892/newspaper-editor-israel-should-consider-assassinating-obama
  Obama heeft in elk geval tien maal meer joden in zijn regering dan moslims: http://www.biblebelievers.org.au/obamalist.htm

  Voor veel joden geldt: het is goed om een joodse leider te hebben.
  Het is beter om een niet-joodse leider te hebben die doet wat in joods belang is.
  En het is perfect om een ‘bounty’ te hebben: een man die op jouw vijand lijkt, maar toch uiteindelijk, in zijn daden, niets dan goeds voor de joden doet.

  Wàt heeft Obama voor de Palestijnen betekend? Niets.

  Over de relatie tussen de Haute Finance en de Rothschilds en de die-hard Zionisten ( zoals Alan Dershowitz en Netanyahu) heb ik nog geen vast beeld. Ik denk, net als Willy, dat ze elkaar nog niet afgevallen zijn. Maar er zullen onderling zeker grote wrijvingen zijn af en toe.

  Wie van deze drie nu de meeste macht heeft weet ik ook niet, maar zou het uitmaken voor de vele miljoenen Iraki’s, Libiërs en Syriërs wiens leven wordt kapotgemaakt door deze joodse fanaten?

  Groet, Jan Verheul.
  Antwoord:
  Een politicus of topambtenaar in de VS die niet voldoende zionist is maakt geen enkele kans. Niet zoals je schrijft ‘bijna geen kans’. Die man die zelfs maar brave kritiek op Israël uit is diezelfde minuut politiek dood. Democratie noemen ze dat.
  Zie maar naar wat hier Bert Anciaux overkwam of Gunther Grass in Duitsland.
  Kijk ook naar de houding van het Vlaams Belang en de N-VA in Anhtwerpen. Ze wilden/wouden in Antwerpen de macht en dan was er maar een route: via Joods Actueel & Co. Het is helemaal geen toeval dat André Gantman, topman van de zionistische lobby in Antwerpen, op de lijst van de N-VA staat.
  Verder moet je oppassen met het door elkaar halen van woorden als jood, Israëli en zionist. Seymour Hersh is bijvorbeeld ook van origine een jood maar schreef dit prachtig artikel. Geert Wilders is geen jood maar een volbloed zionist, en veel Israëli’s zijn geen zionist bvb omdat ze Palestijn zijn.
  En tot nader orde is de familie Rotschild erg invloedrijk en steunen zij het zionisme. Er is mij geen enkel ogenblik gekend waar dat in twijfel kon worden getrokken.
  Willy Van Damme

 3. Beste Jan en Willy, het begint een beetje een ja en nee spelletje te worden. Jullie komen met (veelal steekhoudende) voorbeelden, maar ik kan hier weer andere voorbeelden tegenover stellen die het tegendeel (zouden kunnen) aantonen. Bijv. de raadsels rond het vaderschap van Obama en zijn opvoeding, de Holocaust en andere voorbeelden, maar het blijft gissen in een donkere kamer. Zoals ik al eerder veronderstelde zijn het Zionisme, net als Bilderberg en andere duistere clubjes wapens die, laten we het voor het gemak de Rothschilds noemen, gebruiken in hun streven de wereld te overheersen en te bezitten. Volgens mij, als we de werkelijke macht willen ontdekken en bestrijden moeten we de basis opzoeken, en dat is de Illuminatie, de strak georganiseerde machtsstruktuur die al van lang geleden dateert. Kijk eens naar de nu al bekende bloedbanden, wie allemaal van de Romanovs afstammen. En waar stammen de Romanovs van af. Daar moeten we zoeken. Alles en iedereen tegen elkaar uitspelen, waar ik mij trouwens zelf ook schuldig aan maak, past in het straatje van de strategie van deze eliteclub, die 1%, of zoals Willy terecht opmerkte, misschien eerder 0,1%.
  Over wie of wat de Illuminatie is, kunnen we trouwens ook een urenlange discussie voeren.
  Gerrit
  Antwoord:
  Welke religie Obama aankleeft of aankleefde is voor mij totaal onbelangrijk. Wat hij doet is wat telt en dat is trouw de bevelen uit Israël opvolgen. Doet hij dat niet dan brengt men hem desnoods ten val ten voordele van de republikeinen.
  Verder is het kleven van namen op ‘de macht’ weinig zinvol. Het is mooi studiewerk dat wel. Maar verdwijnt er een bepaalde hatelijke topfiguur als Henri Kissinger dan komt er snel een eventueel nog hatelijker figuur op de voorgrond. Ooit was de Amerikaanse president Jimmy Carter de vermeende machtigste man op aarde. Nu wil hij gezien zijn misdaden van toen boete doen. En nu is hij machteloos.
  Willy Van Damme

 4. Beste Willy,
  ik gebruik de woorden Israeli, jood en Zionist inderdaad niet altijd op de juiste wijze. Daar zou ik meer aandacht aan moeten besteden. Er zijn ontzettend veel joden die mij zeer sympathiek zijn, omdat ze de waarheid zoeken. ( Of omdat ze prachtige muziek of films maken).
  Twee voorbeelden:
  Wist je dat Uri Avnery onlangs schreef dat hij er zeker van is dat de Mossad Arafat heeft vergiftigd? http://www.informationclearinghouse.info/article31782.htm
  (De Palestijnen hebben al jaren geleden de verrader gepakt die het gedaan heeft, las ik op een site die ik niet meer kan vinden)

  Op 1 juli is een artikel verschenen in The Israel Times, waarin een anonieme schrijver ( joods uiteraard) eerlijk toegeeft dat de joden de Media controleren. Ik heb er een blog van gemaakt.
  Maar hier is het origineel: http://blogs.timesofisrael.com/jews-do-control-the-media/#

  Groet, Jan Verheul.
  Antwoord:
  Je reacties hier zijn altijd erg boeiend en een stevige bijdrage aan onze kennis van dit dossier. Maar hier mengde je, duidelijk zonder het te beseffen alles een beetje door elkaar. een gevolg van de wijze waarop zionisten bewust verwarring zaaien. Ik wou je dat gewoon melden. Goede vrienden slijmen niet maar praten met elkaar.
  Verder bedankt voor die nieuwe link.
  Wat betreft de moord op Arrafat is er de vraag of huidige ‘president’ soms meer weet. Bij een misdaad moet je altijd kijken naar wie er van profiteert.
  Willy Van Damme

 5. Interessant stukje, beste Willy. Eigenlijk is er sinds Gladio en de strategie van de spanning niet erg veel veranderd. Sterker nog, de naam van de “vijand” veranderde ietwat maar Gladio lijkt nooit weg geweest te zijn. False flags, manipulaties, terrorisme, …
  Dimitri Knudde
  Antwoord:
  De geschiedenis herhaalt zich continu zij het steeds op een iets andere wijze. De enige zekerheid is dat de mensheid er geen lessen uittrekt. Lees de kranten. Toen ik stuk van Seymour Hersh ontdekte herinnerde ik mij dat die man daar ooit had over geschreven. De Amerikaanse en Britse media hadden alleen maar wat flarden opgenomen, niet de essentie. Toen ik het dan uiteindelijk las viel ik bijna van mijn stoel. Walid Jumblatt die on-the-record gaat om te zeggen dat hij de VS aanporde om, pal na de Israëlische invasie van zijn land, een nieuwe oorlog te starten. Er zijn er al voor veel minder neergeschoten of voor de rechtbank gesleurd.
  Seymour Hersh bewees wel een heel grote mijnheer te zijn.
  Willy Van Damme

 6. inderdaad. gelukkig zijn er nog blogs als deze om de leugens aan de kaak te stellen. doe zo voort Willy!!!
  Dimitri Knudde
  Antwoord:
  Bedankt voor de aanmoediging op deze ochtend. En inderdaad wij doen voort. Hopelijk vandaag een bespreking van een rapport over wapentransporten over zee. Met een heel leuk luik over Syrië met o.m. een verhaal over een ‘Noord-Koreaans (beef en sidder) wapenschip met door Iran (beef en sidder nogmaals) betaalde wapens en bestemd voor Syrië (uiteraard het rijk van het Kwade)’. Helaas, het had nog nooit de oostelijke Middelandse Zee verlaten. Voor indianenverhalen: lees de kranten en de boekskes.
  Willy Van Damme

 7. Pingback: Oorlog in Syrië: jaren vooraf gepland « Mediawerkgroep Syrië

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s