Lebbeekse kazakkendraaiers

Zoals te verwachten heeft de Lebbeekse gemeenteraad vorige week bezwaar aangetekend tegen de plannen van het gewest om de N41 door te trekken van Lebbeke via Oudegem en Gijzegem naar Aalst. Minder verwacht was dat dit ook éénparig gebeurde.

De burgemeesterssjerp

Binnen de Lebbeekse politiek is er hier immers het buitenbeentje van de lokale N-VA met als sterke man Karel Uyttersprot. Deze was tot begin 2010 nog algemeen directeur van Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen en toen een der hevigste verdedigers van die N41. Ze kon voor hem niet snel genoeg gerealiseerd worden. En al de bezwaren daartegen wuifde hij zo weg. Hij was hier haantje de voorste.

Sinds juni 2010 is hij echter nationaal volksvertegenwoordiger voor de N-VA en liet bovendien duidelijk zijn ogen vallen op de burgemeesterssjerp in Lebbeke. De man is dan ook zeer ijverig bezig en laat geen kans onbenut om in het nieuws te komen. Het typeert de man trouwens al jaren.

Huidig burgemeester François Saeys (Open VLD) heeft dat blijkbaar bemerkt en vecht natuurlijk voor zijn positie. En toen het gemeentebestuur hoorzittingen hield in de Lebbeekse buurten en zo ook Denderbelle aandeed was het voor hem tijd voor een meesterslag. Aan de ongetwijfeld verraste aanwezigen kondigde hij plots het verzet van zijn bestuur aan tegen de N41. “Wij stappen desnoods naar de Raad van State”, klonk het dapper uit zijn mond.

François Saeys

Plots dreigde burgemeester François Saeys met stappen naar de Raad van State tegen de doortrekking van de N41.

Denderbelle

En daar Denderbelle last zal ondervinden van die N41 werden zijn uitlatingen er positief onthaald. Een probleem voor Karel Uyttersprot en zijn N-VA. Karel Uyttersprot is immers afkomstig van Denderbelle en werd er spottend aangewezen als de enige van het dorp die voor de N41 is. “Zelfs zijn vader is tegen”, klonk het lachend.

Het bleef sindsdien bij de N-VA in Lebbeke over die kwestie dan ook muisstil. Persberichten over café het Oud Gemeentehuis in Wieze, een slecht geplaatste postbus of de vraag voor trapjes aan het Dendermondse spoorwegstation konden wel. Over de N 41 was er echter niets te horen. François Saeys leek een meesterzet gedaan te hebben.

“De vraag is natuurlijk hoeveel dat helpt want buiten Denderbelle ligt er amper iemand in Lebbeke wakker van”, stelt een jarenlang door de wol geverfde observator van het Lebbeekse leven. Maar de stemmen van Denderbelle kunnen natuurlijk een doorslag geven en politici vechten nu eenmaal voor zowat elke beschikbare stem. Logisch.

Kleur bekennen

En dus diende ook de N-VA hier kleur te bekennen. Al is dat het natuurlijk wat moeilijk. Die gelegenheid kwam er vorige donderdagavond toen Raldes en enkele andere tegenstanders tegen die 41 voor het begin van de Lebbeekse gemeenteraad hun verzamelde handtekeningen tegen gingen afgeven.

Bovendien moest de gemeenteraad sowieso een advies geven voor het in openbaar onderzoek zijnde RUP rond die N41. En dus moest ook de N-VA zich in deze kwestie laten kennen. En hoe dat ging zijn bleek al snel toen ook gemeenteraadslid Goedele Uyttersprot, dochter van, voor de zitting mee solidair met Raldes op de foto ging staan.

Raldes geeft in Lebbeke haar petitie tegen de N41 af.

Raldes gaf vorige donderdag haar petitie tegen de N41 af aan het Lebbeekse gemeentebestuur. Ook de lokale N-VA wou mee op de foto.

En kijk was Lebbeke en burgemeester Saeys in het verleden een voorstander van de doortrekking van de N41 dan haalde men donderdagavond alle mogelijke en onmogelijke bezwaren uit de kast om zich toch maar tegen die N41 te kunnen keren. Het leek wel of je hoorde Wouter Jacob van Raldes of Luc Verhelst van Natuurpunt ‘s Heerenbosch, de conservator van Bellebroek.

Dat Lebbeke in het verleden bij onder meer haar mobiliteitsplan en ruimtelijk structuurplan had gekozen voor de doortrekking werd gemakshalve vergeten. Eveneens werd vergeten dat al die aanwezige partijen in het verleden het strategisch pakt voor de streek hadden goedgekeurd waarin specifiek werd aangedrongen op een snelle realisatie van die doortrekking. Vergeten werd ook dat deze partijen zelfs recent nog zowel nationaal als provinciaal aandrongen op die N41.

Lebbeekse gemeenteraad van 1 mazrt 2012

De Lebbeekse gemeenteraad nam praktisch geheel de visie van Raldes over de doortrekking van de N41 over.

Tegen de N41

Burgemeester François Saeys: “Dit kan niet. Hoe meer ik dit plan voor de N41 bestudeer hoe meer ik mij ertegen verzet. Dit is tegen alle regels in een maasverkleining van ons wegennet. Het kan de watertoets niet weerstaan. Zo is er de vraag waar men dat water gaat bufferen. Wat betekent dat het een gevaar vormt voor zowel Lebbeke als Sint-Gillis-Dendermonde. En er wordt ook niets gedaan voor de leefbaarheid. Men belooft wel wat maar er zijn geen zekerheden.

Het bezwaarschrift van de door het gemeentebestuur aangestelde advocaten was wel nog niet af maar men ging als advies dan maar de tekst over de zaak van de gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) nemen.

Waarbij men nogmaals eiste dat het al meerdere malen door de overheid verworpen noordelijke tracé zou onderzoeken. Ook verzette men zich tegen de gelijkgrondse kruising aan de Hoge Brug.

Voka geeft Zwartboek over N41 af aan François Saeys

Een goed jaar geleden gaf een delegatie van Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen samen met lokale bedrijven als Vondelmolen en Callebaut een Zwartboek af waarin zij het plotse verzet van Lebbeke hekelden tegen die doortrekking van de N41.

“Dit kruispunt is te gevaarlijk voor onze fietsers die naar Dendermonde naar school moeten. Bovendien hebben onze bedrijven als Callebaut geen baat bij die N41. Ook veegde men zomaar die streefbeeldstudie van de tafel. Het plan hangt gewoon met haken en ogen aan elkaar”, aldus nog François Saeys.

Dat de grote Lebbeekse bedrijven zoals Callebaut en Vondelmolen zelf aandrongen op die N41 was voor hem zo te zien van geen tel. François Saeys en met hem de ganse meerderheid schaarden zich donderdagavond feitelijk achter de visie van Raldes en de andere tegenstanders van de N41.

En dat Lebbeke onder zijn impuls een Antwerps advocatenkantoor inschakelde betekent dat men naar de Raad van State zal stappen. Wat de burgemeester ook herhaalde malen stelde. Plannen waartegen niemand, ook niet de N-VA, die avond in de gemeenteraad bezwaar over maakte.

Advies kan dit vertragen

Gevraagd of dat wel strookte met de visie over de N41 van vader Karel Uyttersprot stelde Goedele Uyttersprot: “Kijk hij deed die verklaringen toen als algemeen directeur van Voka en niet uit persoonlijke naam. Dit is iets anders. En uiteraard betekent dat voor hem een grote wijziging maar iedereen hier in de gemeenteraad keerde in dit dossier al zijn kazak.”

Karel Uyttersprot ziet echter geen wijziging in zijn standpunt: “Ik blijf voorstander van die N41 maar stel wel dat men het noordelijke tracé moet bekijken. De Lebbeekse ingenieur Jan Mys heeft dat bekeken en stelde dat dit perfect doenbaar is. Ik heb daar ook met mensen van Voka en bedrijven als Callebaut over gesproken. Het idee is dat dit haalbaar is.”

Bij Voka blijft men wel op haar standpunt en distantieert men zich van dit voorstel. Pogingen om dit idee van N-VA Lebbeke als een voorstel van Voka te verkopen keurde men af. Men gaat vandaag donderdag trouwens aan provinciaal gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Marc De Buck (Open VLD) een positief bezwaarschrift afgeven.

verschillende tracés N41

Het voorstel van N-VA is de noordelijke rode lijn met als extra van N-VA de donkerblauwe lijn. Het in het MER weerhouden tracé is het paarse. De twee bochten in Denderbelle zijn gemaakt om zo de meest waterzieke gebieden zoals wachtbekken 6 van de Vondelbeek te ontzien. Ook bij N-VA acht men zich met hun voorstel feitelijk kansloos.

Wel beseft Karel Uyttersprot dat dit onderzoek en protest de zaak met jaren kan vertragen. “Ik heb altijd aangedrongen op een snelle doortrekking en dit nieuw onderzoek kan dat natuurlijk wel voor lang vertragen”, oppert hij. Bij collega politici in de streek heeft hij het hiermee wel geheel verkorven. “Kazakkendraaier”, is een er veel gehoord woord.

Zelfs bij zijn eigen N-VA vangt hij bot. Zo diende de Dendermondse N-VA, zoals trouwens eerder ook Voka al plande, een positief bezwaarschrift in rond het RUP voor de N41. Een bezwaar dat haaks staat op dat van Karel Uyttersprot en zijn Lebbeekse N-VA. Voka verzamelde voor haar positief bezwaarschrift trouwens een 800 handtekeningen.

Wel beseft blijkbaar zowat iedereen in de Lebbeekse gemeenteraad dat men geen schijn van kans heeft. “Ik denk niet dat wij het hier kunnen halen”, oppert Dirk De Cock (De Ploeg/sp.a) schepen voor Cultuur. Terwijl burgemeester François Saeys het tijdens de gemeenteraad had over een: “strijd van David tegen Goliath”.

Dirk De Cock

De Lebbeekse schepen Dirk De Cock ziet het verzet tegen de doortrekking van de N41 weinig kansen maken.

Zeer technisch

Ondertussen had Raldes & Co op donderdagavond in de wijde regio al 3.386 handtekeningen verzamelt tegen die N41. Wat er tegen de einddatum van 8 maart dan een 3.398 werden. Ze werden woensdag op de provincie afgegeven. Wat in verhouding vrij weinig is daar zowat iedereen in Denderbelle tegen is en men handtekeningen verzamelde van Aalst tot in Hamme, een gebied van meer dan 130.000 inwoners.

Bovendien dient men zich ook ernstige vragen te stellen bij deze petitielijst. Ze bevat zoveel tekst in kleine letters en is zo zwaar technisch dat men zich kan afvragen of behoudens de opsteller iemand de tekst wel snapt. Zo gaat men in detail in op de Europese regelgeving.

Actie Voka voor N41 - Oudegem

Voka geeft een wat ze noemt positief bezwaarschrift rond de N41 af. Hier voert ze actie in Oudegem voor die doortrekking.

Het is een tekst voor specialisten, niet voor de Denderbellenaar met de pet. Die begrijpt er niets van behalve dan dat het tegen de N41 gericht is. Maar mensen vragen teksten te tekenen die zij niet of amper begrijpen getuigt niet van veel respect voor de medemens.

Ook stelt zich hier de vraag naar de expertise en de beweringen die hier gedaan worden. Dat men tijdens de hoorzitting rond het RUP in de Dendermondse zaal Steenpoort amper kwam om vragen te stellen maar vooral om te protesteren en te brullen was duidelijk. Het leek wel of men hier een vertoning gaf van ‘De Stomme van Portici’.

En dat sommigen zich opwierpen tot de grote expert van de waterhuishouding viel ook op. Wie iets anders beweerde dan deze ‘experten’ was in hun ogen een idioot of ter kwader trouw. Veel respect voor de ambtenaren van de provincie was er niet. Maar die lieten het over zich heen gaan. “We zijn zoiets gewoon”, opperde men daar.

Hoorzitting RUP N41

Veel luisteren was er tijdens de provinciale hoorzitting rond het RUP voor de N41 niet bij. Vooral speeches houden en schelden leek populair.

En dan was er op die hoorzitting Ronny Persiau uit Hamme die nogmaals de loftrompet zong van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) als de tegenstander van die N41. Simpel vergetend dat het diezelfde Kris Peeters is wiens regering die N41 wil doortrekken. De experten waarover hij het voordien had en die een mobiliteitsramp voorspelden bleven dit keer wel thuis. Wijselijk?

Afspraak in 2014 bij de Raad van State.

Willy Van Damme

Naschrift:

Zowel het Regionaal Economisch en Sociaal Overleg Comité Waas & Dender als dat van Zuid-Oost-Vlaanderen met Aalst drongen vandaag in een persbericht aan op een snelle realisatie van de N41. Beide comité’s overkoepelen de lokale sociale partners en al de lokale besturen, dus ook Lebbeke.

Advertenties

2 thoughts on “Lebbeekse kazakkendraaiers

 1. Beste Willy,
  Waardoor maar eens blijkt dat “De kracht van verandering” een echt goeie slogan is… van Antwerpen tot in Denderbelle.
  Trouwens voor zij die bezig zijn met dure slogans te bestellen bij reclamejongens, hieronder het lijstje van BOEKEN geschreven door de beroemde Amerikaanse bestsellerauteur en psychotherapeut WAYNE DYER. Je zal merken stuk voor stuk bruikbare titels…. en bij deze gratis aangeboden (ééntje is al bezet)
  • Het heft in eigen handen
  • Geen zee te hoog
  • Eerst geloven, dan zien
  • Niet morgen, maar nu
  • Lessen in levenskunst
  • Mijn ziel, mijn zaligheid
  • Geluk is de weg
  • Beziel je leven
  • Willen is kunnen
  • Uw toekomst voor u en uw kinderen
  • De taal van het hart
  • De kracht van verandering
  • Inspiratie
  • Ik zweef door het leven – 10 geheimen voor kampioenen
  • Het gaat om de binnenkant – 10 geheimen over geld en overvloed
  • Stop! Geen Excuses meer*
  • Bloemen langs de weg
  Ik zou direct een optie nemen op : “Geen zee te hoog ” …als ik kandidaat was.
  Vriendelijke groetjes
  Johan Baert
  Antwoord:
  Bedankt voor je inspiratievolle reactie. Een mooie uit een recent verleden was naar mijn smaak ‘respect’. Waarna die CD&V met kartelpartner N-VA de Franstalige medeburgers begon uit te schelden als zijnde een stelltje parasieten.
  Ik geloof geen slogans komende van allerlei specialisten in de marketing. Ze verbergen altijd de realiteit. Het gaat van ‘wast witter” tot ‘we want change’.
  Maar om een zekere Yves Leterme te citeren: ‘Wie gelooft die mensen nog’
  Willy Van Damme

 2. Willy, oude rakker,
  Je bent nog geen haar veranderd.
  Het regime Al Assad in Syrië verdedigen vind ik er zwaar over.
  Of ben je er echt van overtuigd dat de massaslachtingen van zijn regime door zijn tegenstanders en de aanwezige nieuwsbronnen verzonnen zijn?
  Verdedig nooit een smeerlap omdat je een deel van zijn tegenstanders niet vind deugen.
  verder: tof artikel over de N41 van Uytersprotteken van Belle.
  Wel een beetje op je zinsbouw en spelling letten.
  slinkse groeten,
  Rudy Putteman
  Antwoord:
  Bedankt uiteraard voor je commentaar. En een vos verliest wel zoals je weet zijn haar maar….
  Verder ontken nog verdedig ik hier de brutaliteiten van een al Assad. Ik zie niet waar ik dat zou gedaan hebben. Wel is het dacht ik bewezen dat veel zaken verzonnen zijn zoals er ook veel zaken waar zijn. Het is nu eenmaal oorlog en dan is dit fenomeen iets klassieks.
  Het is echter zoals met Libië. Kaddafi was een zot en een brutale corrupte vlerk. Maar wat kregen wij in de plaats? Nog groter crapuul en een kapot land. Zowat alle experts waarschuwden hiervoor maar hier deed men lustig voort. Het vernielen van Libië heeft de Belgische belastingsbetaler naar verluid 32 miljoen euro gekost. Je kan dat moeilijk goed besteed geld noemen.
  Wel poog ik zoals steeds wat verder te kijken en daarbij de andere kant van het verhaal te laten zien. Ook wil ik een analyse brengen over waar het hier om gaat. Het zijn zaken die de klassieke media gewoon vertikken.
  Voor hagiografiën, heilig verklaringen en dergelijke moet men elders zijn. Bij de kwaliteitspers bijvoorbeeld.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s