Moet er soms nog asbest zijn?

Gemeenteraden zijn een forum waarop de verkozenen des volks zich al eens graag profileren en de bestuurlijke meerderheid horen te controleren. En dat was er de voorbije gemeenteraad in voldoende mate. Zij het dat de kwaliteit nu ook weer niet van zo een hoog niveau was.

De trein der hypocrisie

Het begon snel al vrij serieus toen Stefaan Van Gucht, fractieleider van het Vlaams Belang, bij het prille begin van de raad het voorstel voor een motie lanceerde rond het schrappen van een aantal treinen op de lijn Sint-Niklaas naar Dendermonde en zo Brussel. Vooral dan een aantal treinen naar Brussel-West die rond het uur plus 34 minuten vertrekken blijken hier het slachtoffer te zullen worden. Volgens Marc De Scheemaecker, grote baas van de NMBS, zitten op die treinen te weinig reizigers, onvoldoende naar zijn smaak om zelfs de elektriciteit te betalen welke die trein bij de rit verbruikt.

Stefaan Van Gucht

Vroeg om een motie te stemmen gericht aan de NMBS om geen treinen van en naar Dendermonde af te schaffen.

Dat voorstel voor een motie werd onmiddellijk overgenomen door burgemeester Piet Buyse die – terecht – stelde dat men op het schepencollege al bezig was met een brief dienaangaande. Een idee eerst bekend gemaakt door tweede schepen en Vlaams parlementslid Bart Van Malderen (sp.a), een fietser en veelgebruiker van het openbaar vervoer. De man kan namelijk niet met de auto rijden en maakte zich in de kranten over die besparingsmaatregelen van de NMBS al bijna onmiddellijk behoorlijk boos.

Voor Piet Buyse was het simpel: eendracht maakt macht, de oude Belgische nog steeds van kracht zijnde slogan. En dus stond iedereen in de gemeenteraad als een man en vrouw achter die motie, uiteraard het Vlaams Belang maar ook Plus en de Open VLD. Merkwaardig toch. Nationaal zijn partijen als Vlaams Belang en Open VLD nochtans moeilijk te bestempelen als de grote voorstanders van het openbaar vervoer.

Een petitie voor de partijtop?

Vlaams liberaal parlementslid Annick De Ridder maakt er al jaren zowat haar specialiteit van om desnoods dagelijks tegen het openbaar vervoer te ageren. Van de zogenaamde rechterzijde mag dat openbaar  vervoer er wel zijn maar het mag geen geld kosten of liefst zo weinig mogelijk. Er veel geld in steken is voor hen uitgesloten.

Marc De Scheemaecker is trouwens binnen de gepolitiseerde structuur van de NMBS de liberale politieke benoeming die ook die liberale visie op het openbaar vervoer in de praktijk poogt te brengen. Als het aan hem ligt zouden er nog meer treinen sneuvelen en zou de dienstverlening nog meer neerwaarts gaan.

Maar ondertussen zitten diezelfde partijen hier in de gemeenteraad te protesteren omdat er treinen geschrapt worden waar blijkbaar amper mensen op zitten. Wel kan men zich bij dit beleid hier toch wel heel grote vragen stellen. De treinen vanuit Dendermonde naar Brussel-West werden pas vorig jaar ingevoerd en dienen dus nog reizigers te vinden. Dit systeem zit nog in zijn kinderschoenen en wordt nu al afgeschaft voor het de kans kreeg om zich te bewijzen en zo rendabel te worden. Een raar beleid dus die nieuwe initiatieven start en voor ze zich kunnen bewijzen alweer stopt.

DSCN6580

Als veelgebruiker van het openbaar vervoer was Bart Van Malderen de eerste om zich over die afschaffing van de treinen in het publiek kwaad te maken.

Maar de houding van sommige partijen met deze motie doet denken aan de herrie die men een tijd geleden in diezelfde gemeenteraad maakte rond het verdwijnen van de lokale postkantoren. Ook toen klonk het bij Vlaams Belang en anderen als een no passeran. Nationaal en op Europees vlak wilden zij kost wat kost overal in Europa de posterijen privatiseren of minstens rendabeler maken. En dat betekent kleine postkantoren sluiten.

Maar als dat nationaal door hun partijen voorgestane beleid dan lokaal gevolgen heeft hoort men hen in de steden en gemeenten plots schande roepen. Misschien kunnen Stefaan Van Gucht en parlementslid Barbara Pas (Vlaams Belang) hun Antwerpse bazen eens publiek hierover op het matje roepen door ook daar zo’n motie in te dienen. Maar dat zal wel nooit gebeuren vrees ik. Hypocrisie scheert ook hier zeer hoge toppen. Het hoort bij het menselijk gedrag.

Schaapjes slachten

En dan kwamen de kosten die de stad aanrekent voor het ritueel slachten van schapen ter gelegenheid van het islamitisch offerfeest. Dit slachten gebeurt zonder verdoving en in kringen van Gaia en andere dierenrechtenactivisten is men daar al jaren bezig tegen te ageren. Probleem is dat ook joden dit doen en hierover kraait er hier in dit land voor zover geweten niemand. Racisme? Natuurlijk.

Maar voor Barbara Pas geen zorg. Zie ontpopte zich als een lokale versie van Michiel Vandenbosch en stelde dat de stad hier niet aan mocht meewerken. “Wij hebben hierover al een wetsvoorstel klaar en ook N-VA steunt dit nu in het parlement. Voor ons is het dus ook de vraag of de man van de N-VA binnen de meerderheid  (Marius Meremans, nvdr.)dit wel kan steunen”, aldus de jonge politica. Waarop Theo Janssens (sp.a), schepen voor Sociale Zaken, stelde dat het juist de plicht van de stad is om hierbij te helpen om ook zo de wantoestanden en misbruiken van vroeger te verhinderen. Waarop zijn collega Meremans ja knikkende reageerde.

Achteraf werd er natuurlijk door sommigen zoals verwacht smalend gedaan over de plotse grote dierenliefde van Barbara Pas.

Theo Janssens

Theo Janssens achtte het de plicht van de stad om dit ritueel slachten ter gelegenheid van het islamitisch offerfeest mee vorm te geven.

Kruispunt met Kroonveldlaan.

Ook het probleem van de nood aan extra fietsenstalling aan het spoorwegstation lag op de tafel van de gemeenteraad. Dit station blijkt het slachtoffer van zijn succes te zijn. in het voorliggende plan komen er een 100 fietsplaatsen bij en verdwijnen de helft van de plaatsen voor het kortparkeren van auto’s.  Een echte oplossing van het parkeerprobleem aan het station is dat natuurlijk niet. Teveel auto’s en nu ook fietsers voor te weinig plaatsen. De oplossing is voor later met het strategisch plan voor de buurt.

Hierna kwam dan het parkeren op het Sint-Alexiusbegijnhof aan de beurt. Dit wordt verboden, ook voor de bewoners dus. Het begijnhof is een beschermde site, nu in verval maar met een heel groot potentieel. De restauratiewerken zitten echter in het slop om de simpele reden dat er bij het Vlaams gewest te weinig geld is om alle erfgoed degelijk te beschermen. En inderdaad, het begijnhof lijkt niet de beste plaats voor het parkeren van auto’s. Een begijnhof met tientallen geparkeerde wagens zou een schandelijk zicht zijn. Een vloek.

Ook het kruispunt van de Kroonveldlaan met de Mechelsesteenweg kwam ter sprake. Voor schepen van Mobiliteit Bart Van Malderen dient het links afslaan komende vanuit de Kroonveldlaan om reden van verkeersveiligheid verboden te worden. En dat zorgde voor wat reactie.

Hilde Dierickx (Open VLD) stelde dat dit links afslaan daar inderdaad gevaarlijk is en beter al vroeger had worden verboden. Wel achtte zij de invoegstrook aan het eerste keerpunt wat verder op die Mechelsesteenweg nu te klein, zeker als men deze maatregel invoert. Zij vroeg daarom uitstel en verder overleg met de gewestelijke wegadministratie.

Patrick Meulenbroek

Patrick Meulebroek vroeg om nog te wachten met het verbod op het links afslaan van de Kroonveldlaan naar de Mechelsesteenweg.

Een visie die ook Stefaan Van Gucht en Patrick Meulebroek (Plus) deelden, nadien nog gevolgd door Ivan Verleyen van de sp.a, uit de meerderheid dus. Tijdens het debat viel ook het nieuws te horen dat de al jaren geplande heraanleg van die Mechelsesteenweg niet voor 2014 te verwachten is. Bij de stemming over dit plan onthielden zich dan ook alle drie de oppositiepartijen plus Ivan Verleyen die hier solo ging. (*)

Verkeerd begrepen

En dan kwam er het heikele door Open VLD terug op de agenda gezette punt van de asbestverwerking in Schoonaarde. Die partij rook bloed en hapte zoals te verwachten was ook toe.

In het verslag van de zitting van de cruciale provinciale milieuvergunningscommissie over de milieuaanvraag van Asbeco stond dat alle adviezen van de administraties positief waren, zonder bezwaren dus. Deze commissie stelde dan ook in haar advies aan de deputatie voor om het bedrijf voor twee jaar een milieuvergunning op proef te geven. En volgens datzelfde verslag kon de aanwezige vertegenwoordiger van de stad zich daar in vinden. En die vertegenwoordiger was François De Bleser (CD&V), de schepen voor Leefmilieu.

DSCN7882

Eddy Mertens ontdekte dat de stad zich tijdens de zitting van de provinciale milieuvergunningscommissie in Gent akkoord verklaarde met een milieuvergunning op proef voor twee jaar voor Asbeco.

Consternatie toen Eddy Mertens, man van Schoonaarde, OCMW-raadslid voor Open-VLD en officieus woordvoerder van het actiecomité tegen asbest, op 6 oktober dit verslag ontdekte en dit las. Waarna de herrie intern binnen de stad natuurlijk volop losbrak. Uiteindelijk besloot burgemeester Piet Buyse op 12 oktober dan maar zelf een mail naar die commissie te sturen om nogmaals het standpunt van de stad te herhalen. En dat is geen asbestverwerking hoe dan ook in Schoonaarde. Deze mail zit nu als een soort addendum aan het advies vast.

Een dikke adder

Eten en drinken voor Open VLD natuurlijk. Waarbij Hilde Dierickx zich afvroeg waarom niemand van het bestuur of de administratie dat verslag had gelezen tot Eddy Mertens dat ontdekte. “Er was daar een dikke adder on het het gras”, opperde zij, daarbij tekst en uitleg vragend aan het bestuur. Een bestuur dat hiermee natuurlijk zeer verveld zat en de schepen de voorbije dagen ongetwijfeld een fikse uitbrander gaf.

François De Bleser

Schepen François De Bleser sprak van een misverstand en drukte zijn spijt uit over zijn houding.

“Die dikke adder ben ik”, erkende De Bleser die ook stelde nog veel op dit soort dossier rond milieuvergunningen te moeten studeren. “Het milieueffectenrapport over deze zaak bevat veel onjuistheden. Maar dit was mijn eerste bezoek aan die commissie en ik mis op dit vlak dus wat ervaring. Ik had gewoon de woorden van de voorzitter verkeerd begrepen en betuig mijn spijt hierover. Ik ben ook vergroeid met Schoonaarde en blijf die mensen steunen. En toen ik dit verslag las was dat voor mij als een donderslag bij klare hemel”, aldus nog de schepen.  Voor Hilde Dierickx bleef de twijfel: “De stad blaast hier warm en koud, ze zaait twijfel en dat is zeer triest vanwege de stad.”

Onafwendbaar?

Ook nu weer nam raadslid Ivan Verleyen het woord: “Het blijft een duister verhaal, maar zolang er asbestafval is dient dit ook wel verwerkt te worden. Bovendien waren alle ambtenaren positief en dus is het aan ons politici om contact op te nemen met onze mensen bij de deputatie. Ik vraag dan ook aan Open VLD dat zij hier eveneens de nodige stappen zetten.”

Hilde Dierickx

Hilde Dierick zag een dikke adder onder het gras en vroeg tekst en uitleg over de houding van de stad in het asbestdossier in Schoonaarde.

Waarbij hij dus ook het voor de actievoerders zeer negatief feit aanraakte dat de provinciale milieuvergunningscommissie éénparig positief staat tegenover die asbestverwerking in Schoonaarde door Asbeco.

De beslissing is nu aan de gedeputeerde voor Leefmilieu Jozef Dauwe (CD&V) die ook gemeenteraadslid is en stilletjes de raadszaal verliet toen het probleem op tafel kwam. Het lijkt gezien de nabijheid van de verkiezingen daarom bijna zeker dat Asbeco geen vergunning van de deputatie zal krijgen. Normaal volgt de deputatie het advies van die commissie maar uitvluchten zijn zo gevonden.

Asbeco is echter vastberaden  – het is al hun derde aanvraag – en zal tegen die vermoedelijke weigering zeker in beroep gaan bij Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege. En gezien al die positieve adviezen lijkt een milieuvergunning voor Asbeco zo te zien bijna onafwendbaar.

Asbeco breekt asbestrijke gebouwen af en laat die afval nu door een ander bedrijf, dat over een bijna monopolie beschikt, verwerken. Een dure zaak die weegt op de rendabiliteit van het Wichelse Asbeco. En dus betekent het zelf verwerken van die asbestafval voor Asbeco financieel een grote zegen. Hun houding is dus ook logisch, even logisch als die van de mensen in Schoonaarde.

Dexia

Als voorlaatste punt op de openbare agenda kwam dan het probleem Dexia en de Gemeentelijke Holding te sprake. Voor Barbara Pas mede een gevolg van een gepolitiseerde beheerraad binnen die instellingen. Waarop René Van Marcke (sp.a), een man van BNP Paribas Fortis en kenner van deze bankencrisis, opperde dat ze niet weet wat ze zegt.

Daarbij vroeg Pas wat de gevolgen voor de stad zijn. En dat bleek voor Dendermonde zo te zien al bij al goed mee te vallen. Dirk Abbeloos (CD&V), schepen van Financiën: “Wij hadden voor de begroting van 2011 een dividend ingeschreven van 105.000 euro en dat is 0,17% van onze totale begroting. Het is een verlies maar dit is niet echt een probleem. We zullen er in Dendermonde geen boterham minder om moeten eten. Verder bezitten we boekhoudkundig over 2,3 miljoen euro aan aandelen in  die groep. Die zijn nu misschien waardeloos maar ook dit is zeker geen ramp. Verder hebben we er sinds 2008, toen we inschreven op nieuwe aandelen, al meer van teruggekregen dan we er geld instopten.”

Ook stelde hij nog dat men het geld van de stad sindsdien netjes verdeelde tussen drie banken en men zich dus geen grote zorgen meer hoefde te maken. Kris Verberckmoes, fractieleider Open VLD maakte zich echter wel nog zorgen. “Kunt U met uw hand op uw hart zeggen dat er volgend jaar geen belastingsverhoging zal komen”, vroeg hij aan de schepen van Financiën. Wat voor gelach zorgde en een neen van de schepen. Een bestuur dat voor de verkiezing de belastingen verhoogt zou anders wel een nieuwigheid zijn.

Dakparking bibliotheek

Een uiterst zeldzaam ogenblik met auto’s op de dakparking van de nieuwe bib. Hier tijdens de lezing van Kathelijne De Brauwer.

De dakparking

Als laatste van de avond was het dan de beurt aan Kris Verberckmoes die het had over een van zijn stokpaardjes, de autoparkeerplaatsen, hier dan de dakparking van de nieuwe bibliotheek. Die is op 1 september open gegaan en trekt amper auto’s. Het is een betalende parking terwijl het beneden op de straat een blauwe zone is. Gratis parkeren dus.

De gevolgen laten zich raden. Opvallend daarbij waren de lovende woorden van Verberckmoes over de bibliotheek. “Ooit is het wel anders geweest vanwege de Open VLD en de bibliotheek”, reageerde Bart Van Malderen. Op de vraag van Verberckmoes voor een reclamecampagne rond die dakparking stelde Van Malderen dat hij hierover met de firma Parkeerbeheer, uitbater van o.m. die parking, ging overleggen. De blauwe zone zou daar in de toekomst dus wel eens kleiner kunnen worden.

Willy Van Damme

*: Uit nagekomen informatie blijkt nu dat men deze verkeersregel pas gaat invoeren na verder overleg met de gewestelijke wegadministratie. Daarbij gaat men de problemen rond die invoegstrook wat verder op de Mechelsesteenweg ter sprake brengen. De opmerkingen van een aantal gemeenteraadsleden worden dus meegenomen bij de uitvoering van dit besluit.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s