Kiescampagne afgetrapt

De speciale door de Dendermondse Open VLD gisteren bijeengeroepen gemeenteraad toonde duidelijk aan dat de verkiezingskoorts in Dendermonde al heeft toegeslagen. Oktober 2012 komt dichterbij. Onderwerp van deze gemeenteraad was het probleem rond de milieuvergunningsaanvraag van Asbeco bvba die in Schoonaarde asbestafval wil verwerken.

Een kans om te scoren

Ooit was asbest een wondermiddel zonder welke geen enkel gebouw in België nog kon gezet worden, nu is het uitspreken van alleen al het woord asbest iets dat voor velen op een dodelijke vloek lijkt. Van het ene uiterste naar het andere.

Maar de Dendermondse Open VLD denkt hier politiek te kunnen scoren mede dankzij het halfslachtig advies dat het Dendermondse stadsbestuur bij de eerste later afgewezen milieuaanvraag gaf. Het was een voorwaardelijk ja, maar met zoveel vraagtekens dat Asbeco het toen uiteindelijk toch niet haalde. Een halfslachtigheid die velen in Schoonaarde echter niet namen.

Aanwezigen gemeenteraad Asbeco - 24-08-2011

Veel volk uit Schoonaarde waar men schrik had dat het stadsbestuur ook dit keer geen radicaal neen zou zeggen tegen Asbeco.

En dus zag OCMW-raadslid Eddy Mertens, de lokale man van Open VLD en onder de lokale liberale mandatarissen veruit de knapste kop, de kans schoon om te scoren. Een goal in open doel noemt men dat. Ongetwijfeld tot ongenoegen van de lokale CD&V-vedette Annie Van den Berghe die er de christen-democratische meubels moet redden.

En toen het schepencollege ditmaal in de zaak terug een advies moest geven dacht men bij Open VLD opnieuw goede punten te kunnen halen. En dus moest er een extra gemeenteraad komen om dat probleem aan te kaarten en de meerderheid te beschadigen. Dit met steun van de andere oppositiepartijen, Vlaams Belang en Plus wiens handtekeningen nodig waren. Voor een extra gemeenteraad als dit zijn er immers 13 handtekeningen van raadsleden nodig en dus moest men wel gaan bedelen bij de andere oppositiepartijen.

Zitpenningen

Voor Hilde Dierick was het duidelijk: “Vermits de volgende gemeenteraad pas op 21 september plaats heeft, willen we als raadsleden graag onze mening te kennen geven in dit belangrijk dossier. Ik wil vermijden dat het college van burgemeester en schepenen, zoals in 2009 aanvankelijk een positief, later een voorwaardelijk gunstig advies gaf aan het bedrijf.”

Dus om hun standpunt te kunnen geven riep de Open VLD een speciale gemeenteraad samen. Wat betekent maximum 26 zitpenningen aan 193,22 euro het stuk (de 9 schepenen krijgen geen zitpenningen maar hebben een loon), samen goed voor 5.023,72 euro, (*) plus de avondlijke overuren voor zeker vier personeelsleden. En dit voor wat feitelijk een verkiezingsstunt en slecht theater was. Ongetwijfeld had een persbericht of persconferentie een stuk goedkoper geweest en minstens even effectief.

Zeker toen bleek dat de lokale TV alleen oog had voor de burgemeester en initiatiefneemster Hilde Dierick zich hier gepasseerd voelde. Het liberale spektakel leek dan ook meer op een goal in eigen doel. Tot jolijt ongetwijfeld van de meerderheid.

Eddy Mertens

Eddy Mertens (Open VLD) hoopte met deze extra gemeenteraad zijn aantrekkelijkheid als politicus in Schoonaarde ongetwijfeld verder te verzilveren. Hij is ook een der centrale figuren van de actie tegen Asbeco.

Maandag gaf het schepencollege in de zaak immers ook haar advies, dus netjes op tijd voor de speciale gemeenteraad, en dat was zoals zelfs de doden hadden verwacht voluit negatief voor Asbeco. Enig scoren zat er voor de Open VLD dus niet meer in. Wat men nochtans vooraf perfect had kunnen weten. Het voorval toont nogmaals de onvoorstelbare lichtheid aan van de ganse oppositie.

Kennisgeving MER

Het was dan ook een erg mat debat met Annie Van den Berghe die zich met ‘operatie red de meubelen’ uiteraard moest laten horen en stelde tevreden te zijn over het ditmaal kordate neen van het stadsbestuur. Verder loofde ze ook de mensen van het actiecomité voor hun grote inzet in dit dossier. Een logisch te verwachten tussenkomst. Ook René Van Marcke (sp.a) liet zich opmerken door het o.a. over het door Asbeco bestelde milieueffectenrapport (MER) te hebben. Een tussenkomst die de oppositie links liet liggen.

René Van Marcke: “Er zijn toen bij de kennisgeving van dat MER drie reacties binnengekomen met voorstellen rond wat door het MER diende onderzocht. Van al die raadsleden uit de oppositie was er geen enkel die op dat toch cruciaal ogenblik opmerkingen maakte. Toen, wanneer er daadwerkelijk aan dat dossier wat kon gedaan worden zwegen ze. Nu vragen ze een gemeenteraad.”

Zitting gemeenteraad over Asbeco - 24-08-2011

René Van Marcke maakte er de oppositie attent op dat niemand van hen bij de kennisgeving van dat MER voor Asbeco opmerkingen gaf. Voor hem een cruciaal ogenblik om dit dossier te sturen.

Poets wederom poets

En dan kwam de gevangenis aan de beurt. Dacht de Open VLD te kunnen scoren met haar asbestverhaal dan was het nu de meerderheid die het gevangenisdossier richting de Open VLD gooide. En met duidelijk veel meer succes.

Het begon met een interpellatie van CD&V-fractieleider Hans Michiels, een der beste raadsleden, die aan het schepencollege de vraag stelde hoe het na de schorsing van dat RUP voor die nieuwe gevangenis met dit dossier staat en welke gevolgen dit voor Dendermonde kan hebben.

Wat Bart Van Malderen (sp.a), schepen voor Ruimtelijke Ordening, de gelegenheid gaf om zijn visie op dat verhaal te geven en te waarschuwen voor de implicaties die dit nog steeds voor de stad kan hebben. Er is immers nog steeds een, nu wel erg klein geworden, kans dat de gevangenis alsnog aan Dendermonde ontsnapt.

Hij wees vooral op de grote kost die de overheid dreigt te moeten dragen. “Er is een contract tussen Justitie en en de groep private bedrijven die de gevangenis gaat beheren. elke dag vertraging betekent extra kosten. Er zijn dus niet alleen de advocatenrekeningen maar ook en vooral de factuur komende van de bouwvertraging die zwaar gaat doorwegen.”

Een serie pistes

Hij had het daarbij ook over een serie pistes die men nu kan volgen. Bart Van Malderen: “We kunnen de procedure ten gronde volgen en wachten op een uitspraak in beroep van de Raad van State. Maar dat kan jaren tijd vergen? Tweede mogelijkheid is een nieuwe procedure te beginnen vanaf de kennisgeving van het MER. En dat zou ongeveer een jaar tijd vergen. Als derde optie kunnen wij dan een combinatie van de eerste twee kiezen, in beroep gaan en gelijktijdig een nieuwe procedure starten. Maar er is een vierde weg en dat is dat de actievoerders hun verzet staken. En daarom vragen wij gemeenteraad een motie te stemmen om hun actie te stoppen? En daarom vragen wij nu de stemming hierover.”

DSCN9258

Bart Van Malderen kon dankzij de interpellatie van Hans Michiels een uitleg geven over de stand van zaken in het dossier van de Gevangenis.

Daarbij verwees hij ook naar het feit dat door het arrest er in Vlaanderen bijna geen nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen meer kunnen gemaakt worden. “Volgen we het arrest dan gaat men ons aanwrijven de wet van 2008 niet te volgen. We kunnen hier door dit arrest nooit goed doen”, stelde Van Malderen nog verder.

Maar die poging om de Open VLD publiek nog eens kleur te doen bekennen botste op een te verwachten stevig liberaal njet. ‘Dit staat niet op de agenda en mag dus niet”, opperde Marcel Borms namens zijn Open VLD. Waarop burgemeester Piet Buyse (CD&V) reagerend stelde: ‘”OK maar dan nemen we dit mee naar de volgende gemeenteraad.”

Hilde Raman (Vlaams Belang) had daarbij nog een vijfde optie die men juridisch kon volgen. “Een decreet kan niet getoetst worden door de Raad van State”, stelde zij. Een opmerking die men dan ging meenemen bij de deliberaties onder de vele advocaten.

Renovatie van de gevangenis

Ook had Bart Van Malderen het over het kortgeding dat door het actiecomité tegen de gevangenis was aangespannen. Die willen zo de werken aan de noordelijke ontsluitingsweg doen stilleggen. “Als het actiecomité hier zijn zin krijgt dan kan men in de toekomst in Vlaanderen zelfs geen fietspad meer leggen zonder het opmaken van een RUP”, opperde hij. Het kortgeding werd begin deze week aangespannen met echter pas uitspraak op 19 september. Een datum wanneer de weg er al grotendeels zal liggen. Iets wat voor liberaal ongenoegen zorgde.

En wie dacht dat de kous na deze uiteenzetting af was, gokte verkeerd. Marcel Borms, verbaal de enige van niveau binnen de liberale fractie, moest die meerderheid van antwoord dienen. Nochtans zegt een gouden regel dat als je met een slecht dossier zit je in zo’n geval best zwijgt. Zijn uiteenzetting zorgde dan ook voor nogal wat gelach en protesten. “U weet er niets van”, reageerde Piet Buyse.

Piet Buyse - 1-09-2009 - 2

Piet Buyse vroeg aan Marcel Borms naar een alternatieve locatie voor die gevangenis maar kreeg hierop van hem geen antwoord.

Zo stelde Marcel Borms dat de renovatie van die oude gevangenis wel kan. “Ze zijn er zelfs mee bezig en jullie stelden altijd dat dit onmogelijk is”, opperde hij. Waarop Buyse repliceerde: “Die gevangenis is veel te klein. Er is in België een nood aan 2700 extra gevangeniscellen en dus nieuwe gevangenissen. Wij hebben ook nooit gezegde dat die renovatie niet kon. De vorige minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) zegde echter dat dit onvoldoende is en een nieuwe gevangenis in Dendermonde dringend nodig was. En haar opvolgers hebben zich daaraan gehouden. En of wij hier als stadsbestuur als alternatief nu een renovatie van die gevangenis willen of niet doet helemaal niets ter zake. Het zijn wij niet die hier de beslissingen nemen.”

De loftrompet

En toen Marcel Borms de meerderheid in dit dossier geknoei verweet – “Al tweemaal verloren jullie het bij de Raad van State” – staken Bart Van Malderen en Piet Buyse de loftrompet op voor provinciaal gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Marc De Buck (Open VLD) en gewezen Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD) .

“Beiden hebben goed werk geleverd en het nu door de Raad van State feitelijk onwettig verklaarde decreet van Van Mechelen is een goed decreet. Beiden zijn liberalen en ik heb daar geen problemen mee om dat te zeggen”, poneerde de schepen in zijn repliek. De opmaak van het RUP voor de gevangenis is namelijk de verantwoordelijkheid van Marc De Buck.

Voor Marcel Borms en zijn  fractie is het duidelijk: “Ook wij willen die gevangenis in Dendermonde maar niet daar.” En toen Buyse hem dan expliciet vroeg waar zij die gevangenis dan juist wilden laten bouwen bleef het stil. “Wij kunnen hierover wel eens aan tafel gaan zitten”, was zijn repliek. De meerderheid ging dan ook lachend en tevreden naar huis. “Marcel Borms is met open ogen in onze val gelopen”, was er te horen.

Willy Van Damme

*: Er waren wel enkele afwezigen zoals de zwaar zieke Robert Van Overloop (Vlaams Belang), Kris Verberckmoes (Open VLD) en Herwig Moons (Vlaams Belang). Die laatste twee hadden nochtans mee opgeroepen tot die gemeenteraad. Wel was notaris Anne Vander Donckt (Open VLD) ditmaal wel aanwezig. Een rariteit feitelijk. Jozef Dauwe (CD&V) bleef onder het publiek in de zaal zitten. Hij moet later als provinciaal gedeputeerde voor Leefmilieu dit dossier afwerken. Nu deelnemen aan dit debat was wegens mogelijke procedurefouten volgens hem te riskant.

Advertenties

One thought on “Kiescampagne afgetrapt

  1. De mislukte ‘verkiezingsstunt van Open-VLD in Schoonaarde (asbestbedrijf) en het feit dat het actiecomité Oud Klooster (sterk gesteund door een gemeenteraadslid van dezelfde partij) de stad op kosten jaagt en zorgt voor (weer maar eens) een vertraging in het dossier van de nieuwe gevangenis, moet toch aan velen duidelijk maken dat ‘de blaa’ stilaan aan het wegzinken zijn in onze stad… En de partijtop van Open-VLD??? Laten die zomaar begaan of zien zij liever die lokale mandatarissen de mist ingaan? Ik herinner mij zoiets van die aard in een naburige stede…
    Jempi Verhofstadt
    Antwoord:
    Uit reacties in de buurt van andere liberale mandatarissen krijg ik de indruk dat die niet bepaald gelukkig zijn met die toestand. Er is binnen de Dendermondse VLD kwaliteit aanwezig maar tot heden kregen die amper of niet de gelegenheid om zich te manifesteren. Sommigen preferen blijkbaar liever het niveau dat Sint-Cecilia toonde bij de Villa Vanthilt. En nochtans hebben wij als stadsbewoners een stevige oppositie nodig die het bestuur kritisch volgt.
    Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s