Gouverneur schorst beslissing Dendermondse gemeenteraad

Oost-Vlaams provinciegouverneur André Denys heeft het Dendermondse gemeenteraadsbesluit geschorst over de onkostenvergoeding die het aan de stedelijke sociale bouwmaatschappij Volkswelzijn toekende voor haar werk dat ze al gedaan had voor de herinrichting van het Oudegemse kerkplein. Dit na een klacht van de Dendermondse Open VLD.

Oud worden in het eigen dorpen

Zoals elders in de stad wil men in het Oudegemse dorpscentrum overal bejaardenflats bouwen zodat ouderen in hun vertrouwde dorpsomgeving en dicht bij alle voorzieningen kunnen blijven wonen. Dit plan had unaniem van de gemeenteraad tijdens de vorige legislatuur het groen licht gekregen, ook door het Vlaams Belang en Open-VLD. Volkswelzijn had zelfs al de bouwvergunning op zak toen onder impuls van enkele misnoegden rond het kerkfabriek en het parochiaal centrum men plots terug begon te protesteren. Vroeger protest uit die hoek was door het stadsbestuur al opgevangen door te zorgen voor extra parking achter het parochiaal centrum.

Kerkplein, Oudegem

Het troosteloze Oudegemse kerkplein alias parking blijft nog jaren er zo bijliggen.

Waarom het protest terug opstak heeft vermoedelijk te maken met een gelijkaardig en al gerealiseerd project in Schoonaarde. Wat op dat ogenblik geen protest veroorzaakte behalve een eerder opportunistische actie van de nu verdwenen toenmalige oppositiepartij Samen. Iedereen leek tevreden tot de appartementen er in Schoonaarde stonden. Het bleek voor velen een te moderne realisatie in een al bij al erg landelijke omgeving. En zeker toen daarover in de gemeenteraad gemor opborrelde moeten sommigen in Oudegem hun kans hebben gezien.

Duidelijk was ook dat binnen de Oudegemse christen-democratie niet iedereen op dezelfde lijn zat. Zo beweerden de actievoerders dat ze duizenden handtekeningen tegen die plannen hadden bijeen gekregen zonder die echter ooit te tonen wat men elders betwistte. Opvallend was bvb het stilzwijgen van het lokale ACW. Dit protest was natuurlijk eten en drinken voor de oppositie die plots vergeten was dat ze die nu door hen fel gecontesteerde plannen voorheen zelf hadden goedgekeurd. Het Dendermondse stadsbestuur bezweek onder de druk en stelde een nieuw plan voor met een stuk minder bejaardenflats. Ondertussen waren ook de plannen voor die extra parking achteraan door Onroerend Erfgoed (het vroegere Monumenten en Landschappen) verworpen met als argument dat hiervoor een stuk haag moest sneuvelen. Het Oudegemse kerkplein is immers een beschermd gezicht en dan heeft Onroerend Erfgoed een vetorecht op wat op dat plein en in de directe omgeving qua inrichting gebeurd.

Bij Volkswelzijn kon men er amper om lachen. Het plan is al meer dan een decennium oud en kreeg een eerste keer vorm toen Marc Verwilghen (Open-VLD) als schepen voor Ruimtelijke Ordening in de eerste legislatuur van burgemeester Norbert De Batselier (sp.a) de zaak besprak met toen nog Monumenten en Landschappen. In een nog verder verleden had het bestuur immers zonder enige vergunning een aantal gebouwen zomaar tegen de grond gesmeten om plaats te maken voor koning auto. Iets waar men in Brussel evenmin kon mee lachen. Vandaar de gesprekken met Verwilghen. Nu meer dan tien jaar later als het project klaar is om gerealiseerd te worden wordt het terug naar af gevoerd. Een vier maanden voor de start van de werken. Volkswelzijn en de stad moeten opnieuw van nul herbeginnen. Men zou van minder moedeloos worden.

Persoonlijke afrekeningen

Om de al gedane onkosten te vergoeden werd daarover in de gemeenteraad een tumultueuze stemming gehouden waarbij de oppositie dit betwistte. De zaak wordt bovendien gecompliceerd doordat hier ook een aantal persoonlijke kwesties een rol spelen. Binnen sp.a is er nog steeds een hoog oplopende interne ruzie over de verdeling van de schepenambten nu meer dan drie jaar geleden. Zowel Jean-Michel De Potter als Ivan Verleyen hadden bij de start van de coalitie schepen willen worden maar verloren het interne pleit tegen het duo Pierre Caudron/Carine Verhelst. Waarbij die twee de legislatuurtermijn van zes jaar onder elkaar verdeelden. Vooral De Potter loopt hierover sindsdien woedend rond. Hij verliet voor de stemming over dit punt ostentatief trouwens de raadszaal om zo niet te moeten stemmen. Ivan Verleyen maakte dan weer bezwaar tegen bepaalde detailpunten en kreeg om hem te sussen hierover deels gelijk. “Een gênante vertoning”, gaf men achteraf bij de partij toe. En dan is er ex-schepen Thérèse Van Gucht (CD&V) die nog steeds woedend is op het duo Janssens en Verhelst wegens het ontslag van haar zoon bij Volkswelzijn een drie jaar geleden.

De schorsing van dit besluit wekt een beetje verbazing daar vroegere klachten tegen Janssens en ook Verhelst over hun dubbelmandaat – Janssens is voorzitter van Volkswelzijn en Verhelst is directeur – steeds verworpen werden. Zelfs door Marino Keulen (Open VLD) toen die Vlaams minister van Binnenlandse Zaken was. Voor gouverneur André Denys een logische beslissing. “Ik heb dat laten nakijken en de vorige klachten gingen steeds over het feit of ze de mandaten van schepen en die bij Volkswelzijn gelijktijdig konden bekleden. Daar is geen enkele probleem mee. Hier gaat het echter over een beslissing die gevolgen heeft voor beiden, de stad en de bouwmaatschappij, en dan kan er een probleem van belangenvermenging ontstaan. Vooral ook omdat Janssens in eigen naam voorzitter is (*). Was hij zoals dat bij intercommunales gebeurd door de stad benoemt dan was er geen probleem geweest. Uiteraard geef ik hier geen enkele appreciatie over het besluit zelf. Het gaat hem hier alleen over het principe en hierover bestaan er trouwens al arresten van de Raad van State”, aldus gouverneur Denys in een telefonisch gesprek.

OCMW - Inhulding campus Sociaal Huis - Theo Janssens - 29-05-2009 - 53

Theo Janssens mocht van gouverneur André Denys in de gemeenteraad niet meegestemd hebben over de onkostenvergoeding voor Volkswelzijn.

Zowel Theo Janssens als Carine Verhelst stelden in het verleden steeds dat er geen probleem was daar ze geen aandeelhouder zijn van Volkswelzijn en dus geen enkel financieel belang hebben bij eventuele beslissingen van de gemeenteraad rond Volkswelzijn. Theo Janssens: “Bovendien is dit geen geld voor Volkswelzijn maar voor de honoraria en onkosten die o.a. architecten hier maakten. Wij zijn gewoon een doorgeefluik, het geld is niet voor ons.”

Vier opties

Het stadsbestuur bestudeerde de zaak nog niet en zal mogelijks maandag tijdens het schepencollege een besluit nemen. Er zijn hierbij in essentie drie opties. Niets doen is de eerste optie. Maar dan heeft Volkswelzijn een groot verlies dat provisoir begroot werd op meer dan 100.000 euro. En aangezien de stad wel veruit de grootste maar niet enige aandeelhouder is dat ook een probleem voor de stad. Hoe gaat aandeelhouder Buggenhout bijvoorbeeld reageren? Applaudisseren? Voorzeker niet.

Tweede optie is in beroep gaan bij de Vlaamse minister voor Binnenlandse Zaken. Maar als er over dergelijke zaken al jurisprudentie bestaat een niet zo logische zaak. Derde optie is het origineel plan doorvoeren want de bouwvergunning is er en daar kan men niets meer tegen doen. Het voordeel is dat die onkostenvergoeding dan vervalt. Vierde optie is dan een nieuwe stemming in de gemeenteraad. Hier echter zit hem dan weer het probleem van de dissidenten binnen de meerderheid. De oppositie heeft 14 van de 35 zetels maar vormt geen één front en zeker een lid – Ann Vander Donckt van Open-VLD – komt amper naar de raad. En dan is er de tweemansfractie van Plus waar Patrick Meulebroek zijn terugkeer naar CD&V plant. De meerderheid heeft de overige 21 zetels maar daar dienen dan twee van afgetrokken. Maar ook over die 19 bestaan dus twijfels. Dat Jean-Michel De Potter ja zal zeggen lijkt gezien zijn heel diepgaande haat voor Verhelst een onmogelijke zaak. Mogelijks zal men intern nog maar eens de nodige politieke massage moeten toepassen om de zaak er toch door te krijgen. De zure appel nogmaals doorbijten lijkt dan ook logisch.

Het gevolg van dit gebrek aan doorzettingsvermogen van het stadsbestuur is echter dat men niet alleen meer dan 100.000 euro aan gemeenschapsgeld verkwanselde maar dat de Oudegemse hoogbejaarden nog minstens vijf jaar en mogelijks tien jaar op hun verhoopte bejaardenflats zullen moeten wachten. Zij zijn dus het grootste slachtoffer van dit verhaal. Maar daarover hebben de opposanten het uiteraard nooit.

Willy Van Damme

*: De post van voorzitter van Volkswelzijn en zelfs de samenstelling van de beheerraad ervan is in Dendermonde steeds een onderdeel van de gesprekken bij het vormen van de coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen. Dus officieel zit Theo Janssens daar inderdaad ten persoonlijke titel. In de realiteit is dat natuurlijk niet zo.

3 gedachten over “Gouverneur schorst beslissing Dendermondse gemeenteraad

 1. Willy,

  Vooreerst hartelijk dank voor uw relaas van de gebeurtenissen rond het kerkplein van Oudegem. Dit onderwerp verdient aandacht.

  Sta me evenwel toe toch enkele rechtzettingen te doen in naam van het actiecomité voor een Leefbaar Oudegem.

  U stelt “Waarom het protest terug opstak heeft vermoedelijk te maken met een gelijkaardig en al gerealiseerd project in Schoonaarde.” Het ongenoegen is echter nooit weg geweest. Al tijdens het openbaar onderzoek dat uitgevoerd werd n.a.v. het oorspronkelijke dossier (Stedenbouwkundige Aanvraag Volkswelzijn CVBA – Stad Dendermonde dossier nr 2008/28) kwamen tal van bemerkingen naar voor die vertikaal geklasseerd werden. Het schepencollege heeft niets meer gedaan dan notie genomen van de gedane opmerkingen. Dat de bezwaarschriften worden behandeld door een schepencollege dat voor een deel is samengesteld uit personen die deel uitmaken van het bestuur van Volkswelzijn Cvba vinden we op zich al ongewoon. Men heeft de stem van het volk toen simpelweg genegeerd en dat later -letterlijk- cash betaald.

  Het was pas toen bleek dat het project gekelderd kon worden door voetweg 93, waar men met de omwonenden niet tot een compromis kwam, dat men aandacht schonk aan de verzuchtingen van de Oudegemse bevolking. Op grond van het bestaan en het gebruik van de buurtweg in kwestie kan de gemeente, de provincie en zelfs derden de werken laten stilleggen. Dat is tegelijk een extra argument tegen uw derde optie.

  Onze originele verzuchtingen waren onder te brengen in 5 categorieën:
  “1. De geplande nieuwbouw zoals ze origineel voorlag was totaal onaanvaardbaar;
  2. Er is geen waardig alternatief in de onmiddellijke nabijheid dat het verlies van meer dan 50 parkeerplaatsen kan opvangen;
  3. Het verenigingsleven wordt gefnuikt;
  4. De centrale rol van het plein wordt tenietgedaan;
  5. De verkeers- en mobiliteitsproblemen zullen enkel maar toenemen;”

  Nu, zoals u aangeeft, werd na doorgedreven protest overleg georganiseerd met de lokale bevolking en werkt men naar een kleinschaliger alternatief toe. Dit wordt toegejuicht door onze actiegroep.

  Was het evenwel van in den beginne zo moeilijk te begrijpen voor de heren politici dat een combinatie van een mooi aangelegde parking, het behoud van pleinfunctie en enkele kleine sociale woningen in een passende bouwstijl een mooi-harmonieus geheel mèt draagvlak kunnen vormen in het hart van het dorp van Oudegem?

  Dat Oudegemse bejaarden mogelijks nog jaren moeten wachten op een flat heeft aldus niets te maken met de grieven van een actiegroep, de kerkfabriek of wat dan ook -dat zijn hoogstens symptomen- maar alles met opportunistische politieke keuzes zonder draagvlak in de lokale gemeenschap.

  Laat dat een toekomstige les zijn voor het Dendermonds Stadsbestuur. Een les waarmee men veel (belastings)geld en stemmen kan besparen!

  Mvg,
  Tom D.S.

  p.s. De stapel handtekeningen die de petitie opleverde, liggen ter inzage bij Willy M. Hij geeft u hier ongetwijfeld graag inzage in, indien u dat wenst.


  Antwoord: Bedankt voor je lijvige reactie.
  Bij de discussies rond de originele plannen zijn uitvoerig en op verscheidene niveaus de bezwaren besproken en werden ook belangrijke aanpassingen gedaan, o.m. wat betreft de parkeergelegenheid. Een thema dat vanuit de Parochiezaal oorspronkelijk centraal stond in de bezwaren.
  Dat wijzigen was niet gemakkelijk daar dit plein een beschermde status heeft en men dus hierover het akkoord van de administratie van Onroerend Erfgoed moest krijgen. En die wou een plein en geen parking.
  Pas na de realisatie en de start van het ‘gemompel’ over het project voor bejaardenwoningen in Schoonaarde ontstond plots in Oudegem bij sommigen terug protest over wat men dan de ‘grootschaligheid’ van het Oudegemse project begon te noemen. Pas dan ging de petitieactie van start waarvan U spreekt.
  De originele bezwaren werden dus niet zoals je schrijft door het stadsbestuur vertikaal geklasseerd, integendeel er is terdege rekening mee gehouden. De plannen werden ook unaniem in de gemeenteraad goedgekeurd. Dus ook door alle oppositieleden die nu luid schreeuwen dat ze tegen die ‘grootschaligheid’ zijn. Verder hadden jullie altijd tegen de originele bouwvergunning bezwaar kunnen indienen. Iets wat vrij simpel is maar wat jullie vertikten te doen.
  Dat leden van het Dendermondse schepencollege ook in de CVBA Volkswelzijn zitten is de logica zelf. De aandelen zijn grotendeels in handen van Dendermonde en deels Buggenhout. Zo is Lucienne Cassimon, voorzitster van het Buggenhoutse OCMW ook bestuurder bij Volkswelzijn. Wie zou er dan wel moeten inzitten: mensen vreemd aan de Dendermondse politiek? Dat zou pas grof zijn. Overheidsgeld laten beheren door vreemden. Men kan zich al de stroom van protesten en schandalen inbeelden. Is het dat wat jullie willen, ons geld in handen van vreemden?
  De maatschappij Volkswelzijn voert in wezen het sociaal bouwbeleid van de stad uit en doet dat logischerwijze in nauwe samenwerking met het stadsbestuur. Tot grote tevredenheid van praktisch iedereen trouwens.
  De schuld voor het uitblijven van die bejaardenwoningen van jullie afschuiven is nogal gemakkelijk. Uiteindelijk is het alleen jullie actie geweest – vijgen na Pasen want jullie gingen niet in beroep tegen de bouwvergunning – die verantwoordelijk is voor het oplopen van jaren vertraging.
  Wat niet wil zeggen dat andere factoren dit dossier niet bezwaren. Die kwamen trouwens ook aan bod in het artikel.
  Een petitie wordt normaal afgegeven aan diegene voor wie ze bestemd is. Willy Maes deed dat merkwaardig genoeg niet. Het geeft alleen maar voeding aan verhalen over ‘fouten’ in die petitie, verhalen afkomstig uit de Parochiezaal zelf.
  Willy Van Damme

 2. Willy,

  U verdedigt met vuur de beslissingen van het schepencollege in deze. Dat siert u.

  Ik heb echter enkele vragen voor u:
  -U zegt dat er belangrijke aanpassingen werden gedaan ter bevordering van de parkeergelegenheid na het openbaar onderzoek dat uitgevoerd werd n.a.v. het oorspronkelijke dossier (Stedenbouwkundige Aanvraag Volkswelzijn CVBA – Stad Dendermonde dossier nr 2008/28). Welke maatregelen werden onmiddellijk hierna genomen om het verlies van 50 parkeerplaatsen te compenseren?
  – U zegt dat er ter dege rekening werd gehouden met de originele bezwaren. Kunt u explicieter zijn?
  – Dat er mensen met een lokale binding in Volkswelzijn zitten, lijkt me logisch. Ik verdedig nergens iets anders. Dat er samengewerkt wordt met Stad Dendermonde is ook logisch. Vindt u het echter normaal dat bezwaarschriften tegen het bouwproject van een Sociale Bouwmaatschappij behandeld worden door een orgaan dat ten dele samengesteld is uit vertegenwoordigers van diezelfde Bouwmaatschappij? De beklaagde en de rechter zijn m.a.w. dezelfde. Ik niet!

  Men heeft gegokt en verloren, Willy. Zo simpel is het. De goedkope gronden van het kerkplein van Oudegem leken een buitenkans voor een buitenmaats sociaal bouwproject in het hart van een dorpskern. Men hoopte dat het openbaar onderzoek tijdens de zomermaanden geruisloos voorbij zou gaan en dat de lokale bevolking wegens gebrekkige kennis van zaken zou laten betijen. Even leek dat te lukken, tot het pas echt daagde voor de Oudegemse bevolking welke de plannen waren en Voetweg 93 als een geschenk uit de hemel viel. Als direct betrokkene kan ik u verzekeren dat de consternatie in Oudegem groot was toen de orginele plannen bekend werden!

  U laat overigens uitschijnen alsof beroep aantekenen tegen een bouwvergunning een alledaagse zaak is, maar dat is het alleszins niet voor mij en de vele andere betrokkenen uit de buurt.

  Dat men de sociale wenselijkheid van dit project, het zgn. draagvlak, nooit in vraag heeft gesteld, is de enige echte oorzaak van dit fiasco. Ons protest is louter een symptoom van de ziekte. Het is overigens niet de eerste keer dat het Stadsbestuur zich hieraan bezondigd heeft. Het is wel schreiend dat dergelijke opportunistische politieke keuzes zonder draagvlak in de lokale gemeenschap ons, de belastingbetalers, meer dan 100,000EUR hebben gekost!

  Mvg,
  Tom

  p.s. Ik herhaal mijn eerdere oproep naar u om de petitie in te kijken bij Willy Maes. Wij hebben niets te verbergen.

  Antwoord:
  Er werd als gevolg van opmerkingen vanuit het parochiaal centrum extra parking voorzien achter het parochiaal centrum om het verlies aan parkeerruimte te compenseren. Er is toen een open brief van het ACW Oudegem over de zaak geweest en die is binnen het stadsbestuur en daarbuiten uitvoerig besproken. Zoals gemeld in het artikel werd dit plan voor die nieuwe parking echter door Onroerend Erfgoed in een later stadium verboden. Ik dacht dat dit element toch voldoende gekend was. Het stond deels zelfs in het artikel. Dat er parkeerruimte verdwijnt, is trouwens niet een gevolg van een beslissing van Dendermonde of Volkswelzijn maar van Onroerend Erfgoed die hier over de inrichting de laatste zeg heeft. Het zijn uiteindelijk zij die de plannen goed- of afkeuren. Het openbaar onderzoek is dus nooit geruisloos voorbij gegaan zoals U stelt. Integendeel.
  Er is trouwens over die kwestie zelfs een openbare hoorzitting geweest en iedereen die dat wou kon toen de plannen inzien. Stellen dat men pas achteraf ontdekte wat de plannen inhielden klopt dus niet.
  Aangezien de stad eigenaar is van Volkswelzijn zal de stad in deze kwestie altijd rechter en partij zijn. Maar het stadsbestuur is een door de bevolking verkozen orgaan en die verkiest de raad van bestuur van Volkswelzijn. Verder is het uiteindelijk ook hier het gewest dat over de bouwvergunning zijn laatste zeg heeft. Als Onroerend Erfgoed of Stedenbouw neen zeggen is het in de praktijk ook neen. De bouwvergunning in deze kwestie werd trouwens ook door Stedenbouw afgeleverd en niet door de stad. Die heeft alleen advies gegeven.
  In beroep gaan tegen een bouwvergunning is simpel en men hoeft daarvoor geen advocaat te nemen. Beroepen tegen bouwvergunningen gebeuren ook elke dag. Feit is dat jullie petitieactie er pas kwam na de architecturale miskleun in Schoonaarde. Ik herinner mij trouwens niets over bezwaarschriften tegen die bouwvergunningsaanvraag. Alleen de brief van het ACW is mij bekend.
  Verder verdedig ik niet de stad – dat is mijn taak niet – maar tracht ik de feiten op zo correct mogelijke wijze op een rij te zetten.
  De ongeveer 100.000 euro die men hier weg gooide is een rechtstreeks gevolg van jullie actie en de wil van het stadsbestuur om jullie wensen in te wilgen.
  Willy Van Damme

 3. In tegenstelling tot wat Willy Van Damme schrijft, heeft Open Vld dit dossier nooit goedgekeurd.

  Hilde Dierickx
  gemeenteraadslid-voorzitter Open Vld-Dendermonde

  Antwoord
  Bedankt voor je reactie.
  Het vergde wat tijd om deze reactie te plaatsen daar ik eerst nog op onderzoek moest naar wat er in de vorige gemeenteraden hier rond juist allemaal gebeurde.
  Uit de in mijn bezit zijnde notulen van de gemeenteraad van 19 maart 2003 waarin de princiepbeslissing werd genomen om Volkswelzijn een gratis recht van opstal op het Oudegemse dorpsplein te geven blijkt er over dit punt in de gemeenteraad geen discussie geweest te zijn. Het werd nog steeds volgens die notulen ook eenparig goedgekeurd.
  Wat betreft de gemeenteraad van 16 maart 2005 waar voor dit recht van opstal de definitieve goedkeuring werd gegeven en waar de plannen in detail aan de raadsleden werden meegegeven was er een amendement van de gemeenteraadsleden Stefaan Van Gucht (VB) en Peter Bombay (Samen) om de frasering van het besluit te veranderen. Zijnde de zin: “project voorleggen aan de gemeenteraad i.p.v. het schepencollege”. Men was dus niet tegen de bouwplannen maar men wou via deze besluitwijziging de gemeenteraad en zo zichzelf extra zeggenschap/controle geven over het plan. Bijna zeker een idee van jurist Peter Bombay. Dit voorstel werd verworpen met 20 stemmen tegen 11 voor het amendement. Het raadsbesluit werd nadien met 20 stemmen voor en 11 onthoudingen goedgekeurd. Wie die 11 onthoudingen waren staat niet in de notulen. Niemand van de gemeenteraadsleden stemde volgens die notulen tegen of maakte kritische of negatieve opmerkingen over die plannen.
  De conclusie is dus dat die 11 onthoudingen alleen te maken hadden met dit weggestemde amendement van de oppositie en niet met de plannen als dusdanig.
  Verder dateert het project uit de periode toen Marc Verwilghen, (Open VLD) schepen voor Ruimtelijke Ordening was, de jaren 1994-2000. Die werd geconfronteerd met de eis van toen nog Monumenten en Landschappen om het sinds 1987 beschermd plein in zijn min of meer oorspronkelijke toestand te herstellen. Een vorig stadsbestuur (welk is nog onduidelijk) had van het plein immers wederechtelijk, dus zonder sloop- of bouwvergunning, een grote parking gemaakt. Onder meer door er huizen af te breken en alles te asfalteren.
  Volgens mijn informatie nam hij daarom contact op met de stedelijke sociale bouwmaatschappij Volkswelzijn om dit probleem op te lossen via de bouw van sociale woningen. Het is dan dat de plannen voor het Oudegemse dorpsplein zijn ontstaan. Volkswelzijn voert in wezen nu eenmaal uit wat de stad haar vraagt. Open VLD ligt dus deels mee aan de basis van de pas recent door uw partij zo bekritiseerde plannen.
  Nogmaals: De enige kritische opmerkingen over die plannen toen kwamen van het Oudegemse ACW. Opmerkingen die het stadsbestuur deels inwilligde met die parking achter het Parochiaal Centrum en door de toelating van Onroerend Erfgoed te krijgen voor wat extra parkeerruimte op het dorpsplein zelf.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s